Naslovna
Vesti

O Pančevu
Lokalna samouprava
– – Skupština grada Pančeva
– – – Odbornici
– – – Sednice Skupštine Grada
– – – Zapisnici sa sednica Skupština
– – – Stalna radna tela Skupštine Grada
– – – Komisija za imenovanje direktora
– – – Službeni list
– – – Skupština za sve
– – – Poslovnik Skupštine Grada Pančeva
– – – Statut Grada Pančeva
– – Gradonačelnik
– – – Gradonačelnik
– – – Zamenik gradonačelnika
– – Gradsko veće
– – – Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje
– – – Član Gradskog veća zadužen za saobraćaj i komunalnu delatnost
– – – Član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
– – – Član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike
– – – Član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu
– – – Član Gradskog veća zadužen za lokalnu samoupravu i informacione tehnologije
– – – Član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj
– – – Pozivi za sednice Gradskog veća
– – – Odluke Gradskog veća
– – – Sekretarka Gradskog veća
– – Gradska uprava
– – – Načelnik Gradske uprave
– – – Zamenik Načelnika Gradske uprave
– – – Žalbena komisija
– – – Spisak lica koja su ovlašćena za vođenje upravnog postupka u GU grada Pančeva
– – Zbratimljeni gradovi
– – Lokalni ombudsman grada Pančeva
– – Strategija razvoja grada
– – – Rad sa Fokus grupama
– – – Javne rasprave
– – – Video-Kliping
Preduzeća i ustanove
– – Ustanove obrazovanja
– – Ustanove kulture
– – Javna preduzeća
– – Socijalne ustanove
– – Zdravstvene ustanove
– – JKP “Urbanizam”
– – JKP “Grejanje”
– – JKP “Zelenilo”
– – JKP “Mladost”
– – JP “Gradska stambena agencija”
– – JKP “Autotransport – Pančevo”
– – JKP “Vodovod i kanalizacija”
– – JKP “Higijena”
Naseljena mesta
– – Banatski Brestovac
– – Banatsko Novo Selo
– – Glogonj
– – Dolovo
– – Ivanovo
– – Jabuka
– – Kačarevo
– – Omoljica
– – Starčevo
Život u Pančevu
– – Privreda
– – – Aktuelnosti
– – – Publikacije
– – – Osnovni ekonomski indikatori
– – – Pančevačka privreda
– – – Privredni savet
– – – Investirajte u Pančevo
– – – Sertifikat BFC CEE
– – – Lokacije za investiranje
– – – Troškovi poslovanja
– – – Preduzetništvo
– – – Turizam
– – – Sajmovi
– – – Strateški položaj, saobraćaj i infrastruktura
– – – Cene komunalnih usluga
– – – Život u Pančevu
– – Turizam
– – Ekologija
– – Kultura
– – Mladi
– – – Kancelarija za mlade Pančevo
– – Obrazovanje
– – Civilni sektor
– – – Upitnik za ažuriranje baze organizacija civilnog društva grada Pančeva
– – – Adresar udruženja građana
– – Pančevački sport
– – Mediji u Pančevu
– – Projekti
– – Urbanizam i građevina

Usluge
Ekologija i komunalna delatnost
– – Monitoring
– – – Monitoring kvaliteta vazduha
– – – Monitoring polena
– – – Monitoring površinskih voda
– – Građevinske dozvole
– – Ozakonjenje
– – – Objedinjena procedura
– – – Urbanistički projekti
– – Sistem 48
– – Inspekcijski poslovi
– – – Komunalna inspekcija
– – – Saobraćajna inspekcija
– – – Građevinska inspekcija
– – – Drugi inspekcijski poslovi
– – – Prosvetna inspekcija
– – – Upravno pravni poslovi i poslovi izvršenja
– – Komunalna milicija
– – Servisne informacije
Finansije, privreda i konkursi
– – Konkurski i javni pozivi
– – Porezi, naknade i takse
– – – Portal lokalne poreske administracije
– – – Porez na imovinu
– – – Obrasci
– – – Zakoni i odluke
– – – Prava poreskih obveznika
– – – Obaveze poreskih obveznika
– – – Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija
– – – Rokovi za plaćanje poreza, taksi i naknada
– – – Naknade za korišćenje javnih dobara
– – – Takse
– – – Porez na imovinu
– – – Porez – obrasci
– – – Poreski dužnici
– – Javne nabavke
– – Privreda
– – Javne rasprave
– – Saobraćaj
– – Gradska imovina
– – Budžetska inspekcija
– – Interna revizija
– – Kreditno zaduženje Grada 2016
Javne službe (lična stanja građana)
– – Matičar
– – – eUprava Portal
– – – Izvod iz matične knjige rođenih
– – – Izvod iz matične knjige venčanih
– – – Izvod iz matične knjige umrlih
– – – Uverenje o državljanstvu
– – Krediti i stipendije
– – Boračko invalidska zaštita
– – Izbeglice i raseljena lica
– – Studentska praksa
– – Pregled predmeta (koji su podneti na pisarnici)
Porodica
– – Dečji dodatak
– – Roditeljski dodatak
– – Trudnice
– – Porodilje
– – Posebna nega
– – Zaštitnik pacijenata
– – Pristupačna uprava

Dokumenta
Dokumenta grada
– – Strateška dokumenta
– – Službeni list
– – Izveštaji – Zapisnici
– – Budžet
– – Komunikacija
– – Profil Grada
– – Pravilnici i odluke
Život u Pančevu
– – Cene komunalnih usluga
– – Socijalna zaštita
– – Saobraćaj
– – Porez
– – Galerija fotografija
– – Ekologija – dokumenti
– – – Stanje životne sredine
– – – Procena uticaja na životnu sredinu
– – – Upravljanje otpadom
– – – Obrasci za preuzimanje
– – – Ostala dokumenta
– – – Zaštita od buke
– – – Vazduh
– – – Voda
– – – Zemljište
– – Informisanje
Urbanizam i građevina
– – Obrasci – Zahtevi
– – Objedinjena procedura
– – Planovi generalne regulacije – PGR
– – Planovi detaljne regulacije – PDR
– – Strateški planovi
Privreda i poljoprivreda
– – Poljoprivreda i ruralni razvoj
– – – Licitacija poljoprivrednog zemljišta

Informator
– – Sadržaj
– – Osnovni podaci o državnom organu i informatoru
– – Organizaciona struktura – grafički i narativni prikaz
– – Opis funkcija starešina
– – Opis pravila u vezi sa javnošću rada
– – Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja
– – Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza
– – Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza
– – Navođenje propisa
– – Usluge koje organ pruža zainteresovanim licima
– – Postupak radi pružanja usluga
– – Pregled podataka o pruženim uslugama
– – Podaci o prihodima i rashodima
– – Podaci o javnim nabavkama
– – Podaci o državnoj pomoći
– – Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima
– – Podaci o sredstvima rada
– – Čuvanje nosača informacija
– – Vrste informacija u posedu
– – Vrste informacija kojima državni organ omogućava pristup
– – Informacije o podnošenju zahteva pristup informacija

Kontakt
Gradska uprava
Mesne kancelarije
Mesne zajednice

Arhiva – stari sajt
Izbori 2016
– – Izbori za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine
– – Izbori za odbornike Skupštine grada Pančeva
– – Izbori za članove Skupština mesnih zajednica
– – Informacije Gradska Izborna Komisija
Završeni projekti
– – Banatsko sunce za sve

Participativno budžetiranje
– – Participativno budžetiranje za 2017. godinu
– – Participativno budžetiranje za 2016. godinu
Uz malu pomoć prijatelja
Energetska efikasnost Rumunija-Srbija