Град Панчево|grad@pancevo.rs

Навођење прописа

//Навођење прописа
Навођење прописа 2018-02-12T08:14:36+00:00

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, број 35/00, 18/04 и 36/11);
 • Закон о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС” број 104/09 и 99/11);
 • Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС” број 72/2009 и 55/14 и Одлука УС РС бр. 20/2014),
 • Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16);
 • Закон о локалним изборима (“Службени гласник РС” број 129/07 и 54/11);
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ” број 11/02);
 • Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС” број 45/91 и 30/10);
 • Закон о заштити података о личности (“Службени гласник РС” бр. 97/08 и 107/12);
 • Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Службени
  гласник РС”, број 15/ 2012);
 • Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у Јединствени бирачки списак (“Службени гласник РС”, број 26/2011); и
 • Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (“Службени гласник РС” бр. 91/2009);

АРХИВА

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о културним добрима (“Службени гласник РС”, број 71/94);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС”, број 80/92 и 98/16);
 • Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС”, бр. 40/2010);
 • Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС”, број 44/93);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС”, број 10/93, 14/93, 67/16 и 3/17);
 • Упутство о електронском канцеларијском пословању (“Службени гласник РС” број 102/10); и
 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (“Службени гласник СРС” бр. 47/81);

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Законска и подзаконских акта који се примењују у раду:

 • Закон о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);
 • Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16);
 • Закон о печату државних и других органа (“Службени гласник РС” број 101/07)
 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11);
 • Закон о заштити података о личности (“Службени гласник РС” бр. 97/08 и 107/12);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС”, број 80/92);
 • Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС”, бр. 40/2010);
 • Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС”, број 44/93);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС”, број 10/93 и 14/93);
 • Упутство о електронском канцеларијском пословању (“Службени гласник РС” број 102/10);
 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (“Службени гласник СРС” бр. 47/81);
 • Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник РС”, број 74/93);

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16);
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ” број 11/02);
 • Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС” број 45/91 и 30/10);
 • Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС”, број 25/82 и 48/88 и “Службени гласник РС” број 46/95, 18/05, 85/12 и 55/14);
 • Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (“Службени лист СФРЈ” број 43/82, 72/82 и “Службени лист СРЈ” број 46/96 и “Службени гласник РС” број 46/06);
 • Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима (“Службени лист СФРЈ” број 9/79 и 20/90 и “Службени лист СРЈ” број 46/96);
 • Закон о легализацији исправа у међународном саобраћају (“Службени лист СФРЈ” број 6/73);
 • Породични закон (“Службени гласник РС”, број 18/05);
 • Закон о матичним књигама (“Службени гласник РС” број 20/09 и 145/14);
 • Закон о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС” број 135/04 и 90/07);
 • Закон о заштити података о личности (“Службени гласник РС” бр. 97/08 и 107/12);
 • Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству (“Службени гласник РС” број 22/05, 84/05 и 121/07);
 • Првилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству (“Службени лист СФРЈ”, број 15/2010);
 • Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи (“Службени гласник РС”, бр. 25/2011, 9/2016 и 16/2016);
 • Правилник о поступку издавања и обрасцу потврде о смрти (“Службени гласник РС”, бр. 8/2005);
 • Уредба о ратификацији Конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика – Беч, 8. септембар 1976. године (“Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори, број 8/91);
 • Конвенција о издавању извода из матичних књига намењених иностранству (“Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 9/67); и
 • Уредба о ратификацији Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа (“Службени лист ФНРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 10/62 и “Службени лист СРЈ” – Међународни уговори, број 10/02).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, број 35/00, 18/04 и 36/11);
 • Закон о локалним изборима (“Службени гласник РС” број 129/07 и 54/11);
 • Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС” број 18/16);
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ” број 11/02, 72/2009  и 97/2013);
 • Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС” број 45/91 и 30/10);
 • Одлука о месним заједницама на територији града Панчева (“Сл. лист општине Панчево” бр. 36/11);
 • Статути месних заједница; и
 • Пословници о раду скупштина месних заједница.

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

У Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа примењују следећи закони и подзаконски акти:

 • Устав Републике Србије (“Службени гласник РС” број 83/06);
 • Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон);
 • Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, број 35/00, 18/04);
 • Закон о локалним изборима (“Службени гласник РС” број 129/07);
 • Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије (“Сл. гласник РС” број 36/09);
 • Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Службени гласник РС” број 129/07);
 • Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Сл. гласник РС” број 99/09),
 • Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС” број 45/91 и 30/10);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС” број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
 • Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС” 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС);
 • Закон о националним саветима националних мањина(“Службени гласник РС” број 72/09);
 • Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 72/09, 52/11 и 55/13);
 • Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 15/16);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(“Службени гласник РС” број 80/92);
 • Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС”, бр. 40/2010);
 • Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС”, број 44/93); и
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Сл. гласник РС”, број 10/93 и 14/93).

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

У поступку за остваривање права на финансијску подршку породици са децом, Секретаријат за јавне службе и социјална питања примењује следеће прописе:

 • Закон о финансијској подршци и породици са децом (“Службени гласник РС” број 16/02,115/05, 107/09);
 • Породични закон;
 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (“Службени гласник РС” број 29/02,80/04, 123/04, 17/06,107/06, 51/10, 73/10,27/11);
 • Правилник о условима поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (“Службени гласник РС” број1/02);
 • Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете;
 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете; и
 • Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 24/14).

У поступку за остваривање права на личну, цивилну и породичну инвалиднину област борачко инвалидске заштите Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ” број 24/98 и 29/98);
 • Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степен додатка за негу и помоћ (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању теих оштећења у степене (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Правилник о борачком додатку (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалид (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Закон о правима цивилних инвалида рата (“Службени лист СРЈ” број 37/98);
 • Уредбе о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области борачко – инвалидске заштите; и
 • Закон о правима бораца и војних инвалида.

У остваривању права избеглих, прогнаних и расељених лица Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о избеглицама;
 • Уредба о збрињавању избеглица;
 • Правилник о евиденцији избеглица;
 • Правилник о избегличкој легитимацији; и
 • Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама.

У области културе Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о култури (“Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 и 30/16);
 • Закон о контроли државне помоћи (“Службени гласник РС”, бр.51/09);
 • Уредба о критеријумима , мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 105/2016).

У области информисања Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење);
 • Закон о контроли државне помоћи (“Службени гласник РС”, бр.51/09); и
 • Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16).

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У вршењу овлашћења из свог делокруга, Секретаријат примењује следеће законе и друге прописе:

 • Закон о јавној својини (“Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16);
 • Закон о порезу на додату вредност (“Сл. гласник PC”, бр. 84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16);
 • Закон о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16);
 • Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 99/16);
 • Закон о контроли државне помоћи (“Сл. гласник РС”, број 51/09);
 • Закон о јавним предузећима (“Сл. гласник РС”, бр. 15/16);
 • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16);
 • Закон о платним услугама (“Сл. гласник РС”, бр. 39/14);
 • Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 68/15 и 79/15 – исправка);
 • Закон о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 • Закон о порезима на имовину (“Сл. гласник РС” бр. 26/01 , 45/02 – УС, “Сл. лист СРЈ” бр. 42/02 – УС, “Сл. гласник РС” бр. 80/02 – др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – УС, 47/13 , 68/14 – др. закон);
 • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15);
 • Закон о порезу на доходак грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 24/01 , 80/02 – др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15);
 • Закон о порезу на добит правних лица (“Сл. гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15);
 • Закон о финансирању политичких активности (“Сл. гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14);
 • Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр.116/14);
 • Закон о платама државних службеника и намештеника, пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – испрaвка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14);
 • Закон о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, бр. 62/13);
 • Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15);
 • Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 93/12);
 • Закон о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16);
 • Закон о јавном дугу (“Сл. гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15);
 • Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 – Одлука УС);
 • Закон о систему плата запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 108/16);
 • Закон о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16);
 • Закон о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС”, бр. 104/16);
 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 88/16);
 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 88/16);
 • Уредба о буџетском рачуноводству (“Сл. гласник РС”, бр. 125/03 и 12/09);
 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државим органима (“Сл. гласник РС” бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12);
 • Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 19/15 и 83/15);
 • Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (“Сл. гласник РС” бр. 49/10 и 63/16);
 • Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 76 /13);
 • Одлука о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (“Сл. гласник РС” бр. 57/04, 82/04, 98/13 и 104/14);
 • Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/13);
 • Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања јавних предузећа (“Сл. гласник РС”, бр. 36/16);
 • Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС” бр. 36/13);
 • Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници (“Сл. гласник РС” бр. 21/13 и 88/15);
 • Правилник о Списку корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 107/16);
 • Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора (“Сл. гласник РС” бр. 92/02, 100/03 и 10/04);
 • Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр.79/11);
 • Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације(“Сл. Гласник РС” бр. 17/97 и 24/00);
 • Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стваним стањем (“Сл. гласник РС” бр. 118/13 и 137/14);
 • Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор (“Сл. гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16);
 • Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (“Сл. Гласник РС”, бр. 90/17);
 • Упуство о начину достављања образасца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Министарства финансија и привреде републике србије број: 110-00-172/2013-01-1 од 07. маја 2013. године;
 • Упуство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину;
 • Упуство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину;
 • Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину (“Сл. лист града Панчева”, бр. 37/16);
 • Одлука о градским административним таксама (“Сл. лист града Панчева”, бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16);
 • Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву (“Сл. лист града Панчева”, бр. 26/14);
 • Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2016. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника које не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне (“Сл. лист града Панчева”, бр. 32/16);
 • Одлука о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2016. године (“Сл. лист града Панчева”, бр. 32/16);
 • Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл. лист града Панчева”, бр.19/17);
 • Одлука о локалним комуналним таксама (Сл. лист града Панчева”, бр. 2/14 – пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 32/16, 38/16, 2/17 и 24/17);
 • Одлука о плаћању боравишне таксе (“Сл. лист града Панчева” бр. 12/02, 5/04, 19/05, 30/06, 19/07 и 16/08);
 • Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр.21/17);
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева” бр. 24/17);
 • Одлука о утврђиваљу доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. лист града Панчева”, бр. 19/17);
 • Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (“Сл. лист града Панчева”, 23/11 – пречишћен текст, 28/11 – исправка, 36/11, 8/12, 19/14, 29/14, 28/15 и 38/15);
 • Одлука о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину (“Сл. лист града Панчева” бр.16/08, 27/09, 25/10 и 24/13);
 • План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2017. годину; и
 • План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2018. годину.

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Закони који се примењују у раду Секретаријата:

 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
 • Закон о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/15);
 • Закон о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
 • Закон о јавним путевима (“Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
 • Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/16);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – Одлука УС);
 • Закон о железници (“Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 91/15);
 • Закон о културним добрима (“Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11. др. закон и 99/11. др, закон);
 • Закон о телекомуникацијама (“Службени гласник РС”, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14);
 • Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 101/16);
 • Закон о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15);
 • Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, бр. 145/14);
 • Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 , 105/14, 104/16-др.закон и 108/16);
 • Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 112/09 и 20/15);
 • Закон о шумама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
 • Закон о становању и одржавању стамбених зграда (“Службени гласник РС” бр.104/16);
 • Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима (“Службени гласник РС”, бр. 72/09 ,18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15);
 • Закон о сахрањивању и гробљима (“Службени гласник СРС”, бр. 20/77 и 6/89 и “Службени гласник РС”, бр. 53/93-др.закон. 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон и 120/12-УС);
 • Закон о просторном плану Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 13/96);
 • Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, број 33/1997, 31/2001, “Службени гласник РС”, број 30/2010);
 • Закон о основама својинскоправних односа (“Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, “Службени лист СРЈ”, бр. 29/96 и “Службени гласник РС”, бр. 115/2005-др.закон);
 • Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015);
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015);
 • Закон о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 i 68/2015);
 • Закон о државној управи (“Службени гласник РС”, број 20/1992, 79/2005 и 101/2005);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС и 55/14);
 • Закон о превозу у друмском саобраћају (“Службени гласник РС”, број 46/1995, 66/2001, 91/2005, 62/2006 и 31/11); и
 • Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 88/11).

Правилници који се спроводе у раду секретаријата:

 • Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС”, бр. 22/15);
 • Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 64/15);
 • Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената. (“Службени гласник РС”, бр. 48/15);
 • Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе (“Службени гласник РС”, бр. 3/10);
 • Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе (“Службени гласник РС”, 93/11и 103/13-одлука УС);
 • Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (“Сл. гласник РС”, бр. 58/12, 74/15 и 82/15);
 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник РС”, бр. 27/15 и 29/16);
 • Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, бр. 61/11),
 • Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетских својствима зграда (“Службени гласник РС”, бр. 69/12);
 • Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (“Службени гласник РС”, бр. 7/10 и 22/15);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15 и 96/16);
 • Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форма у којој се достављају акти у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, бр. 113/15);
 • Правилник о условима, начину вођења и поступку, као и садржини регистра инвеститора (“Службени гласник РС”, бр. 55/10);
 • Правилник о класификацији објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15);
 • Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса (“Сл. гласник РС”, бр. 31/15);
 • Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 85/15);
 • Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената (“Сл. гласник РС”, бр. 33/15);
 • Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекат (“Сл. гласник РС”, бр. 23/15);
 • Правилник о садржини, начину, поступку, и роковима израде и објављивања сепарата (“Сл. гласник РС”, бр. 33/15);
 • Правилник о условима и начину рада комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 55/15);
 • Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Службени гласник РС”, бр. 46/99 и 7/16-др.правилник);
 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрање тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник РС’’, бр. 27/15 и 29/16);
 • Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу (“Сл. гласник РС”, број 54/16);
 • Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом (“Сл. лист града Панчева”, број 10/13);
 • Правилник о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза (“Сл. лист града Панчева”, бр. 15/17).
 • Правилник о саобраћајним знаковима на путевима (“Службени гласник РС”, број 15/04); и
 • Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (“Службени гласник РС”, број 64/2010, 69/10, 101/10 i 53/11, 22/12, 121/12, 19/13 и 41/13 ).

Градске одлуке које се спроводе у раду секретаријата:

 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. лист града Панчева”, бр.19/17);
 • Одлука о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (“Сл. лист града Панчева”, бр. 14/15);
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева”, бр. 29/14, 28/15 и 38/16);
 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 11/15 и 38/16);
 • Одлука о увођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода (“Сл.лист града Панчева”, бр. 26/11-пречишћен текст, 13/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о производњи и дистрибуцији воде (Сл. лист општине Панчево”, бр. 3/987/99, 11/05 и 2/08 и “Сл.лист града Панчева”, бр. 33/11, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о одређивању комуналних делатности (“Сл. лист општине Панчево”, бр. 3/00);
 • Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 6/14 и 22/16);
 • Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавним површина (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13);
 • Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева (“Сл. лист општине Панчево”, бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и “Сл. лист града Панчева”, бр. 6/14, 9/14 и 38/16);
 • Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом (“Сл. лист града Панчева”, бр. 6/14 и 38/16);
 • Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 19/15, 26/15 и 38/16);
 • Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл. лист града Панчева”, бр. 28/15, 38/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16 и 38/16);
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о сахрањивању и гробљима (“Сл.лист града Панчева”, бр. 14/15, 22/16 и 38/16);
 • Одлука о пијацама (“Сл. лист града Панчева”, бр. 26/11-пречишћен текст, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 24/11 и 7/15);
 • Одлука о одређивању простора на подручју града Панчева на којима се забрањује јавно окупљање (“Сл. лист града Панчева”,, бр. 7/15);
 • Одлука о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13);
 • Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 9/16);
 • Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 19/17);
 • Одлукa о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима, на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 9/10, 23/10, 4/13, 19/14 и 2/15);
 • Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 19/17);
 • Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 19/17);
 • Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 7/16);
 • Одлука о аутобуским и такси стајалиштима (“Сл. лист града Панчева”, број 38/16);
 • Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 5/14 и 34/15).
 • Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 5/14);
 • Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, број 5/14);
 • Одлука о ауто-такси и ванлинијском превозу путника (“Службени лист града Панчева”, број 5/14);
 • Одлука о превозу за сопствене потребе на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, број 22/09);
 • Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима (“Службени лист града Панчева”, број 5/14);
 • Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, број 9/10 и 23/10);
 • Одлука о аутобуским и такси стајалиштима (“Службени лист града Панчева”, број 5/14);
 • Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, број 5/14).

Планови који се спроводе у раду секретаријата:

 • ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА (“Сл. лист града Панчева”, бр. 22/2012 и 25/2012-исправка);
  ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПАНЧЕВА (“Сл. лист града Панчева”, бр. 23/2012);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 1 ШИРИ ЦЕНТАР КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка и 20/14);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 20/2012, 34/12-исправка, 1/13-исправка, 3/13-исправка и 16/16 );
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕНА МИСА СА ГРОБЉЕМ (ЦЕЛИНА 3) У ПАНЧЕВУ (“Сл.лист града Панчева”, бр. 25/14, 7/15-исправка и 36/15-исправка);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 4а – КАРАУЛА СА ЈАБУИЧКИМ ПУТЕМ И 4Б-СКРОБАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл.лист града Панчева”, бр. 8/14);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 5- КУДЕЉАРАЦ И НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ ИЗА НАДЕЛА У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Панчева”, бр. 39/12);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 6: ПОДЦЕЛИНА 6А – БАВАНИШТАНСКИ ПУТ, ПОДЦЕЛИНА – 6Б СТАРИ ТАМИШ И ПОДЦЕЛИНА, 6Ц – НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 19/13);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 7 — ЛУКА ДУНАВ, “GREEEN FILED 2”, СТАРА УТВА И СТАКЛАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 32/14);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 9: ГРЕЕН ФИЕЛД 1 И 3 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 21/2012),
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 10 ПОТАМИШЈЕ И ГРАДСКА ШУМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 40/12);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 11 КОМПЛЕКСИ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (“Сл. лист града Панчева”, бр. 35/12 И 10/14-исправка);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП ПЕТРОХЕМИЈА, ХИП АЗОТАРА И НИС РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист општине Панчево” бр. 12/08 и “Сл.лист града Панчева”, бр. 18/09, 17/12, 20/15 и 28/16 );
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ (“Сл. лист града Панчева”, бр. 27/16);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКО НОВО СЕЛО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 17/14 И 24/15);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГЛОГОЊ (“Сл. лист града Панчева”, бр. 15/16);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДОЛОВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 8/15);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ИВАНОВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 35/15);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЈАБУКА (“Сл. лист града Панчева”, бр. 11/11);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЧАРЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 9/11, 3/13-исправка и 15/16);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОМОЉИЦА (“Сл. лист града Панчева”, бр. 33/14);
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАРЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 10/11);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Панчева”, бр. 31/11, 35/12-исправка и 21/14);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 1 (“Сл. лист града Панчева”, бр. 8/11 и 29/11);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 2 (“Сл. лист града Панчева”, бр. 30/11);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЛЕД 3 (“Сл. лист града Панчева”, бр. 32/11) ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕСЛА ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева бр. 12/11 и 34/14);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ХИПОДРОМ У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист општине Панчево”, бр. 17/10);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА МАЛИ РИТ (“Сл. лист града Панчева”, бр. 15/12 и 31/12-исправка);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 1/13 и 27/15-исправка);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП “ПЕТРОХЕМИЈА” У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 17/16);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПОДЦЕЛИНА 6Ц-НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева”, бр. 22/15);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЕЈ ЗА 400kv ДАЛЕКОВОД ОД ДАЛЕКОВОДА (дв) 400kv БРОЈ 453 “ДРМНО”-ПАНЧЕВО 2 ДО УВОЂЕЊА У ПЛАНИРАНУ ТРАФО СТАНИЦУ(ТС) 400kv ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА (ВП) “ЧИБУК” (“Сл.лист града Панчева”, бр. 36/12);
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОЉЕ “БЕЛА АНТА” У ДОЛОВО (“Сл .лист града Панчева”, бр. 31/14); и
 • План линија јавног градског превоза путника на територији града Панчева за 2014. годину (“Службени лист града Панчева”, број 3/14).

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Закони који се спроводе у раду секретаријата:

 • Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС и 14/2016);
 • Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10);
 • Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (“Службени гласник РС”, бр. 36/09);
 • Закон о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
 • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник РС”, бр. 36/09);
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16);
 • Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10; 93/2012 и 101/2016);
 • Закон о заштити природе (“Службени гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16);
 • Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);
 • Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 36/09; 88/10; 92/11; 93/12 и 25/2015); и
 • Закон о заштити од буке у животној средини (“Службени гласник РС”, бр.36/09, 88/10);

Уредбе који се спроводе у раду секретаријата:

 • Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 114/08);
 • Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције и количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (“Службени гласник РС”, бр. 54/10, 86/11; 15/12; 41/2013-др. Правилник и 3/2014);
 • Уредба о одлагању отпада на депоније (“Службени гласник РС”, бр. 92/10);
 • Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања (“Службени гласник РС”, бр. 102/10 и 50/12);
 • Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/2013);
 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (“Службени гласник РС”, бр. 6/2016);
 • Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.109/09 и 8/2010);
 • Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде (“Службени гласник РС”, бр.111/09);
 • Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност (“Службени гласник РС”, бр.112/09);
 • Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (“Службени гласник РС”, бр.113/05, 6/07, 8/10, 102/10, 15/12, 30/13-др. Правилник и 25/15-др.правилник);
 • Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију (“Службени гласник РС”, бр. 22/10);
 • Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (“Службени гласник РС”, бр.88/10);
 • Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја (“Службени гласник РС”. бр.43/10);
 • Уредба о методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије гасова са ефектом стаклене баште (“Службени гласник РС” бр.81/10);
 • Уредба о одређивању зона и агломерације (“Службени гласник РС” бр. 58/11 и 98/12);
 • Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи (“Сл. гласник РС” бр. 58/11);
 • Уредба о граничним вредностима емисија загђујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 111/2015)
 • Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС”, број 5/2016)
 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из потројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 6/2016)
 • Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Службени гласник РС” бр.75/10);
 • Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС” бр.24/14);
 • Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (“Службени гласник РС” бр.67/11 и 48/12);
 • Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Службени гласник РС” бр.50/12);

Правилници:

 • Правилник о опасним материјама у водама (“Службени гласник СРС”, бр. 31/82)
 • Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (“Службени гласник РС”, бр. 33/2016);
 • Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 69/05);
 • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 69/05);
 • Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 69/05);
 • Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 69/05);
 • Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05);
 • Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС”, бр. 96/09);
 • Правилник о обрасцу захтева за издавање дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС”, бр. 72/09);
 • Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Сл.гласник РС”, бр. 56/10);
 • Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање (“Службени гласник РС”, бр. 72/09);
 • Правилник о садржини потврде о изузимању обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада (“Службени гласник РС”, бр. 73/10);
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (“Службени гласник РС”, 104/09 и 81/10);
 • Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.61/10 );
 • Правилник о условима, начину и поступку управљању отпадним уљима (“Службени гласник РС”, бр. 71/10);
 • Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест (“Службени гласник РС”, бр. 75/10);
 • Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима (“Службени гласник РС”, бр. 86/10);
 • Правилник о управљању медицинским отпадом (“Службени гласник РС” бр.78/10);
 • Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (“Службени гласник РС” бр.92/10);
 • Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање отпадом (“Службени гласник РС” бр.95/10);
 • Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (“Службени гласник РС” бр.95/10);
 • Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу (“Службени гласник РС” бр.97/10);
 • Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или добијање енергије (“Службени гласник РС”бр.98/10);
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима(“Сл. гласник РС” бр.98/10);
 • Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа(“Службени гласник РС” бр.99/10);
 • Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB (“Службени гласник РС” бр.37/11);
 • Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPsотпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контиминиран POPs материјама (“Службени гласник РС” бр.65/11);
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији (“Службени гласник РС”, бр. 1/12);
 • Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности (“Сл. Гласник РС”, бр. 70/09);
 • Правилник о методологији за израду пројеката санације и ремедијације (“Сл.гласник РС”, бр. 74/2015);
 • Правилник о висини трошкова за достављање информација које се односе на заштиту животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 35/10);
 • Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса (“Службени гласник РС”, бр. 41/10 и 51/2015);
 • Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса (“Сл. гласник РС”, бр. 41/10);
 • Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. (“Службени гласник РС”, бр. 41/10);
 • Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС”, бр. 91/10);
 • Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине (“Сл. гласник РС”, бр. 37/11);
 • Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја (“Службени гласник РС”, бр. 117/14);
 • Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење (“Службени гласник РС”, бр. 87/13);
 • Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја (“Службени гласник РС”, бр. 85/09);
 • Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (“Службени гласник РС”, бр. 05/10 и 47/11);
 • Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара (“Службени гласник РС”, бр. 81/10);
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 104/09);
 • Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (“Службени гласник РС”, бр. 104/09);
 • Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса (“Службени гласник РС”, бр. 104/09);
 • Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима (“Службени гласник РС”, бр. 104/09);
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 104/09);
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 104/09);
 • Правилник о садржају планова квалитета ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 21/10);
 • Правилник о садржају краткорочних акционих планова (“Службени гласник РС”, бр. 65/10);
 • Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама (“Службени гласник РС”, бр. 84/10);
 • Правилник о техничким мерама и захтевима које се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина (“Службени гласник РС”, бр. 1/12, 25/12 и 48/12);
 • Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС”, бр. 1/12);
 • Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и /или емисије из стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС”, бр. 16/12);
 • Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или вПвБ (“Службени гласник РС”, бр. 23/10);
 • Правилник о детергентима (“Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 5/12);
 • Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа (“Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12);
 • Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (“Службени гласник РС”, бр. 105/13);
 • Правилник о садржају безбедоносног листа (“Службени гласник РС”, бр.100/11);
 • Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија (“Службени гласник РС” бр. 90/13, 25/15 и 2/16 и 44/17);
 • Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија (“Службени гласник РС”, бр. 6/2017);
 • Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 31/11);
 • Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину обележавања тог простара (“Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 16/12);
 • Правилник о начину на који се врши процена безбедности хемикалије и садржини извештаја о безбедности хемикалије (“Службени гласник РС”, бр. 37/11);
 • Правилник о Регистру хемикалија (“Службени гласник РС”, бр. 16/17);
 • Правилник о садржају безбедносног листа (“Службени гласник РС”, бр. 100/11);
 • Правилник о методологији за одређивање акустичних зона (“Сл. гласник РС”, бр. 72/10);
 • Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (“Службени гласник РС”, бр. 72/10);
 • Правилник о методологији за израду акционих планова (“Службени гласник РС”, бр. 72/10);
 • Правилник о садржини и методи израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности (“Службени гласник РС”, бр. 80/10);
 • Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (“Службени гласник РС”, бр. 74/11); и
 • Правилник о списку класификованих супстанци (“Сл. гласник РС”, бр. 48/14);

Остало:

 • Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (“Сл. гласник РС”, бр. 29/10);
 • Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалија (“Службени гласник РС”, бр. 94/10);
 • Листа сурфактаната за које је издато одобрење или донет акт којим се одобрава коришћење сурфактаната у детергенту у ЕУ и Листа сурфактаната за које је одбијен захтев за одобрење и сурфактаната који су забрањени у ЕУ (“Службени гласник РС”, бр. 94/10);
 • Одлука о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за проверу података из досијеа о хемикалији, као и о висини других накнада утврђених Законом о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 3/11, 25/11, 55/11 и 5/12);
 • Листа супстанци које изазивају забринутост (“Службени гласник РС”, бр.94/13);

Градске одлуке:

 • Одлука о зеленим површинама на територији Општине Панчево (“Службени лист општине Панчево”, бр. 11/2002);
 • Одлука о мерама за заштиту од буке (“Службени лист општине Панчево”, бр. 11/2002 и “Службени лист града Панчева”, бр. 12/2009);
 • Одлука о заштити споменика природе “Кестен Ћурчина у Панчеву” (“Службени лист општине Панчево”, бр. 2/2007 и “Службени лист града Панчева”, бр. 13/2009, 21/13 и 13/17);
 • Одлука о заштити споменика природе “Два стабла белог јасена код Долова” (“Сл. лист општине Панчево” бр. 14/99 и “Сл. лист града Панчева”, бр. 13/09, 24/11, 21/13 и 13/17);
 • Одлука о заштити споменика природе “Ивановачка ада” (“Сл. лист града Панчева”, бр. 22/09, 4/2011 и 13/17);
 • Одлука о заштити Парка природе “Поњавица” ( “Службени лист града Панчева”, бр. 6/2014, 13/2014, 38/2015 и 13/2017);
 • Одлука о заштити споменика природе “Стабло црвенолисне букве у Омољици”, (“Службени лист града Панчева”; бр. 4/2016 и 13/2017);
 • Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (“Службени лист општине Панчево”, бр. 11/1996);
 • Правилник о допунским станицама за праћење имисије (“Службени лист општине Панчево”, бр. 12/2004);
 • Правилник о епизодном загађењу ваздуха (“Службени лист општине Панчево”, бр. 12/2005);
 • Одлука о оснивању буџетског Фонда за заштиту животне средине (“Службени лист општине Панчево” бр. 17/2007 и “Службени лист града Панчева”, бр. 8/2009, 37/12 и 7/14); и
 • Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине (“Службени лист града Панчева”, бр. 8/2010, 15/2010 и 21/2010).

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Списак закона и подзаконских аката који се примењују у раду Секретаријата:

 • Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон);
 • Закон о улагањима (“Сл. гласник РС”, број 89/15);
 • Закон о туризму (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. Закон, 93/12 и 84/12);
 • Закон о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015);
 • Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 • Закон о трговини (“Сл. гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013);
 • Закон о удружењима (“Сл. гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011- др. закони);
 • Закон о јавним предузећима (“Сл. гласник РС”, бр. 15/16);
 • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 15/16 и 104/16);
 • Закон о регионалном развоју (“Сл. гласник РС”, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/15 – др. закон);
 • Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016);
 • Закон о проценитељима вредности непокрентости (“Сл. гласник РС”, број 108/16);
 • Закон о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон);
 • Закон о контроли државне помоћи (“Сл. гласник РС”, број 51/09);
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, број 18/16);
 • Закон о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16);
 • Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција (“Сл. гласник РС”, број 110/16);
 • Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (“Сл. гласник РС”, број 61/2015);
 • Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе (“Сл. гласник РС”, број 44/13);
 • Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 33/16);
 • Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (“Службени гласник РС, бр. 10/2010,103/2010 и 99/2012);
 • Правилника о минимално техничким и хигијенско санитарним условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (“Службени гласник РС”, бр.41/2010 и 48/2012 – др.правилник);
 • Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката (“Службени гласник РС”, брoj 48/2012);
 • Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских и објеката на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 18/15);
 • Одлука о боравишној такси (“Сл. лист града Панчева”, бр.15/2010 и 20/2010);
 • Одлука о локалним комуналним таксама (“Сл. лист града Панчева”, бр. 2/14 – пречишћен текст, 6/14, 29/14,4/15, 38/15, 14/16, 32/16 и 38/16); и
 • Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 7/17).

8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Списак закона и подзаконских аката који се примењују у раду Секретаријата:

 • Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 129/2007 и 83/2014 – др. закон);
 • Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, број 33/1997 и 31/2001 и “Службени гласник РС”, број 30/2010);
 • Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 • Закон о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС”, број 46/2006, 111/2009, 99/2011-др.закон и 62/2013-др.закон);
 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 • Закон о основама својинско правних односа (“Службени лист СФРЈ”, број 6/1980 и 36/1990, “Службени лист СРЈ”, број 29/1996 и “Службени гласник РС”, број 115/2005 – др. закон);
 • Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016);
 • Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 88/2011 и 104/2016);
 • Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број 158/2016);
 • Закон о удружењима (“Службени гласник Републике Србије”, број 51/2009 и 99/2011 – др. закон);
 • Закон о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015);
 • Закон о пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016);
 • Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије”, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016);
 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (“Службени гласник Републике Србије”, број 16/1992);
 • Закон о водама (“Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010 и 93/2012);
 • Закон о шумама (“Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015);
 • Закон о органској производњи (“Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010);
 • Закон о признавању сорти пољопривредног биља (“Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010);
 • Закон о сточарству (“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009 и 93/2012);
 • Закон о ветеринарству (“Службени гласник Републике Србије”, број 91/2005, 30/2010 и 93/2012);
 • Закон о дивљачи и ловству (“Службени гласник Републике Србије”, број 18/2010);
 • Закон о ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Србије”, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012);
 • Закон о заштити од пожара (“Службени гласник СРС”, број 37/1988 и “Службени гласник Републике Србије”, број 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 – др. закон); и
 • Закон о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних и других већих непогода (“Службени гласник Републике Србије”, број 50/1992).

9. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

1) Прописи којима се регулише начин обављања послова у Секретаријату за пореску администрацију поред прописа којима се уређује конкретни изворни приход су:

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15-др.пропис, 83/16 ,91/16-др.пропис, 104/16-др.пропис и 96/17-др.пропис);

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99-исправка);

Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,93/12, 62/13,63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16);

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС“, бр.16/16, 49/16,107/16 и 46/17);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.80/92,45/16 и 98/16);

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.40/10 и 42/17);

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.10/93, 14/93-исправка ,67/16 и 3/17);

Упутство о електронском канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 102/10);

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.125/04,36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);

Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01, 80/02-др.закон, 80/02, 135/04,62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12-ус, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон,112/15, 5/16др.закон ,7/17др.закон  и 113/7);

Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр.25/01, 80/02-др.закон, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15-др.пропис, 112/15 и 113/17);

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16)

Закон о порезима на имовину („Сл.гласник.РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-ус, 47/13 и 68/14-др.закон);

Правилник о престанку важења правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл..гласник РС“, бр. 99/13);

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл.гласник РС“, бр.108/13 и 118/13);

Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл.лист града Панчева“бр.26/14);

Одлука о просечним ценама метра квад. одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2017. („Сл.лист града Панчева“ бр.29/17);

Одлука о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, који чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13);

Одлука о просечним ценама метра  квад. непокретности на основу којих је за 2017. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.29/17);

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.13/13);

Правилник о пореском идентификационом броју („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 68/03, 32/09 и 48/10);

Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Сл.гласник РС“, бр. 53/03, 61/04 и 71/05);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06-исправка, 99/11-др.закон);

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС‟, брoj 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-др.пропис, 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15,112/15, 50/16-др.пропис и 61/17-др.пропис);

Одлука Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр.2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 32/16, 38/16 I 29/17)

Одлука о градским административним таксама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“бр.16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16);

Закон о туризму („Сл.гласник РС“, бр. 36/09,88/10, 99/11-др.закон,93/12 и 84/15);

Одлука о боравишној такси („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/10 и 20/10);

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Сл.гласник РС“,бр. 63/03 и 51/10);

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“, бр.14/14 и 76/16);

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини („Сл.гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11);

Закон о стечају („Сл.гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-ус, 83/14 и 113/17);

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-др.пропис);

Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13,13/16 и 98/16-ус);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“бр.106/15 и 106/16-др.пропис);

Закон о класификацији делатности („Сл.гласник РС“, бр. 104/09);

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр. 116/08,124/12 , 14/15 и 68/15);

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Сл.гласник РС“,бр. 111/09 );

Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл.гласник РС“,бр. 109/09 и 8/10 );

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл.лист града Панчева“ бр.23/11-пречишћен текст ,28/11 исправка , 36/11,8/12, 16/14, 29/14, 28/15 и 38/15);

2. Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате пореза на имовину, примењује следеће прописе:

Закон о порезима на имовину („Сл.гласник.РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-ус, 47/13 и 68/14-др.закон);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Правилник о престанку важења правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл..гласник РС“, бр. 99/13);

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл.гласник РС“, бр.108/13 и 118/13);

Члан 6. тачка 1 чл.7, 8. и 60-62 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15, 83/16 и 91/16);

Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл.лист града Панчева“бр.26/14);

Одлука о просечним ценама метра квад. одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2017. („Сл.лист града Панчева“ бр.29/17);

Одлука о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, који чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13);

Одлука о просечним ценама метра  квад. непокретности на основу којих је за 2017. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.29/17);

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.13/13);

3.Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате посебнe накнадe за заштиту и унапређивање животне средине. примењују следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Сл.гласник РС“,бр. 111/09 );

Уредба о одређивању одређених активности чије обављање утиче на животну средину („Сл.гласник РС“,бр. 109/09 и 8/10 );

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл.лист града Панчева“ бр.23/11-пречишћен текст ,28/11 исправка , 36/11,8/12, 16/14, 29/14, 28/15 и 38/15);

4. Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате локалних комуналних такси. примењују следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

(„Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15-др.пропис, 83/16 ,91/16-др.пропис, 104/16-др.пропис и 96/17-др.пропис);

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16);

Одлука Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр.2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 32/16, 38/16 I 29/17)

5. Поступак издавања пореских уверења на основу података о којима Секретаријат води службену евиденцију врши се применом следећих прописа:

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС‟, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-др.пропис, 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15, 112/15, 50/16-др.пропис и 61/17-др.пропис);

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99-исправка);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС‟, бр. 80/92, 45/16 и 98/16);

Упутство о  канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС‟, бр. 10/93, 14/93 и 67/16);

Упутство о електронском канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 102/10);

6. Секретаријат у поступку редовне и принудне наплате, примењује следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Сл.гл. РС“,бр.53/2003, 61/2004 и 71/2005);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05 и 64/06-исправка);

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-др.пропис);

Закон о стечају („Сл.гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-ус, 83/14 и 113/17)

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.125/04,36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06-исправка, 99/11-др.закон);

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“, бр. 14/14 и 76/16);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“бр.106/15 и 106/16-др.пропис);

Правилник о пореском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.103/11);

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Сл.гласник РС“ бр.63/03 и 51/10);

10. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16);
 • Закон о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09, 32/13 и 75/14);
 • Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16);
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС”, 30/10);
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16);
 • Закон о државној управи (“Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 95/14);
 • Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 и 101/16);
 • Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и 18/16);
 • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 38/15);
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС” бр. 34/03, 85/05, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14);
 • Закон о здравственом осигурању (“Сл. гласник РС”, бр. 107/05, 109/05, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14,126/14, 106/15 и 10/16);
 • Закон о систему плата запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 108/16);
 • Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 34/01, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14);
 • Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15);
 • Закон о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);
 • Закон о спречавању злостављања на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 36/10);
 • Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15);
 • Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (“Сл. гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11);
 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 88/16);
 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 88/16);
 • Уредба о интерном конкурсу (“Сл. гласник РС”, бр. 17/16);
 • Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 95/16);
 • Уредба о оцењивању државних службеника (“Сл. гласник РС”, бр. 11/06 и 109/09);
 • Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника – пречишћен текст (“Сл. гласник РС”, бр.98/07 и 84/14);
 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима – пречишћен текст (“Сл. гласник РС”, 44/08 и 2/12);
 • Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (“Сл. гласник РС”, бр.16/09, 84/14 и 81/16);
 • Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (“Сл. гласник РС”, бр. 10/10, 18/10, 46/10, 52/10, 80/10 и 1/13);
 • Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (“Сл. гласник РС”, бр. 50/15); и
 • Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом злостављања на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 62/10).

АКТИ ГРАДА ПАНЧЕВА:

 • Статут града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр.25/15- пречишћен текст и 12/16);
 • Одлука о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 13/14- пречишћен текст и 12/16);
 • Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица и запослених у органима града Панчева и накнадама одборника Скупштине града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 2/12, 5/12,4/13 и 38/15);
 • Одлука о Градској служби за буџетску инспекцију (“Сл. лист града Панчева” бр. 17/08 и 11/13);
 • Одлука оснивању Службе интерне ревизије града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 35/16);
 • Пословник Градског већа града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 4/08, 2/10, 25/10, 19/11 и 26/11 и 10/13);
 • Одлука о извршним органима града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 12/16);
 • Одлука о распореду радног времена о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 24/09 и 26/11);
 • Колективни уговор за запослене у Градској управи града Панчева;
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања; и
 • Упутство о условима и начину коришћења просторија у згради Градске управе града Панчева од стране особе са инвалидитетом која се креће уз помоћ пса водича.
 • Поред наведених Одлука органа града Панчева, Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове примењује и низ других Правилника, односно других акта који се објављују у Службеном листу града Панчева, односно на Огласној табли Градске управе града Панчева.

11. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Секретаријат за јавне набавке поступа у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу област јавних набавки, и то Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) . У складу са наведеним Законом о јавним набавкама је донет сет подзаконских аката из ове области који су објављени у “Службеном гласнику РС”, и то:

 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, бр. 86/15);
 • Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка (“Службени гласник РС”, бр. 83/15);
 • Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (“Службени гласник РС”, бр. 83/15);
 • Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца (“Службени гласник РС”, бр. 83/15);
 • Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке (“Службени гласник РС”, бр. 83/15);
 • Правилник о грађанском надзорнику (“Службени гласник РС”, бр. 29/13);
 • Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 29/13);
 • Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (“Службени гласник РС”, број 33/2013);
 • Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача (“Службени гласник РС”, бр. 75/13);
 • Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 97/15);
 • Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке (“Службени гласник РС”, бр. 93/15);
 • Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке (“Службени гласник РС”, бр. 12/15);
 • Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности (“Службени гласник РС”, бр. 82/14 и 41/15); и
 • Уредба о утврђивању општег речника набавке (“Службени гласник РС”, бр. 56/14).

Закон о јавним набавкама и сви поменути подзаконски акти доступни су на интернет страници Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs. Квартални извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки у 2013.години Градске управе града Панчева доступан је на порталу Управе за јавне набавке и на адреси www.pancevo.rs/Agencija_za_javne_nabavke. Регистар понуђача доступан је на интернет страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), као и на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs).

12. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

У раду Секретаријата за инвестиције примењују се следећи закони и подзаконски акти:

 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
 • Закон о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/15);
 • Закон о јавним путевима (“Службени гласник РС”,бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16- Одлука УС);
 • Закон о железници (“Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 91/15);
 • Закон о културним добрима (“Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11. др. закон и 99/11. др. закон);
 • Закон о телекомуникацијама (“Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14)
 • Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 101/16);
 • Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, бр. 145/14);
 • Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон и 108/16);
 • Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 112/09 и 20/15);
 • Закон о становању и одржавању стамбених зграда (“Службени гласник РС”, бр.104/16);
 • Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15);
 • Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 33/97 и 31/01);
 • Закон о основама својинскоправних односа (“Службени гласник СФРЈ”, бр. 60/80 и 36/90, “Службени гласник СРЈ”, бр.29/96 и “Службени гласник РС”, бр. 115/2005- др. закон);
 • Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16).

Правилници:

 • Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (“Службени гласник РС”, бр. 22/15 и 24/17);
 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте радова (“Службени гласник РС”, бр. 27/15 и 29/16);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре (“Службени гласник РС”, бр. 27/15 и 89/15);
 • Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (“Службени гласник РС”, бр. 22/15);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16);
 • Правилник о начину размене документа и поднесака електронским путем и форма у којој се достављају акти у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, бр. 113/15);
 • Правилник о условима, начину вођења и поступку, као и садржини регистра инвеститора (“Службени гласник РС”, бр. 55/10);
 • Правилник о класификацији објеката (“Службени гласник РС”, бр. 22/15);
 • Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (“Службени гласник РС”, бр. 22/15);
 • Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, бр. 61/11);
 • Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (“Службени гласник РС”, бр. 69/12).

Градске одлуке:

 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Службени гласник града Панчева”, бр. 4/15, 14/16 и 19/16);
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Службени гласник града Панчева”, бр. 29/14, 28/15 и 38/16);
 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева намене (“Службени гласник града Панчева”, бр. 11/15 и 38/16);
 • Одлука о увођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода намене (“Службени гласник града Панчева”, бр. 26/11 – пречишћен текст, 13/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Службени гласник града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Службени гласник града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева (“Службени гласник града Панчева”, бр. 15/14, 2/17 и 21/17);
 • Одлука о градској управи града Панчева – пречишћен текст (“Службени гласник града Панчева”, бр. 13/17); и
 • Статут града Панчева – пречишћен текст (“Службени гласник града Панчева”, бр. 1/14 и 12/16).

13. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Секретаријат примењује следеће законе:

 • Закон о локалној самоурпави (“Сл. гласник РС” бр. 129/07);
 • Закон о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 62/06);
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/07 и 31/01 “Сл. гласник РС” бр. 30/10);
 • Закон о средствима у својини Републике Србије (“Сл. гласник РС” бр. 54/96, 3/96, 54/96 и 32/97),
 • Закон о експропријацији (“Сл. гласник РС” бр. 53/95, 23-01-СУС 20/2009);
 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11);
 • Закон о начину и условима за признавање права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних пороизвода (“Сл. гласник РС” бр. 18/91, 20/92 и 42/09);
 • Закон о враћању утрина и пашњака селима (“Сл. гласник РС” бр. 16/92);
 • Закон о задругама (“Сл. лист СРЈ бр. 41/96 и 12/98)и “Сл. гласник РС” бр. 34/06);
 • Закон о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС” бр. 62/06, 65/08 и 41/09);
 • Закон о приватизацији (“Сл.гласник РС” бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007- др.Закон);
 • Закон о црквама и верским заједницама (“Сл. гласник РС” бр. 36/2006);
 • Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС” бр. 46/06);
 • Закон о основама својинско правних односа (“Сл. лист СФРЈ” бр. 6/80 и 36/90 и “Сл.лист СРЈ бр. 29/96);
 • Закон о промету непокретности (“Сл. гласник РС” бр. 42/98);
 • Закон о становању (“Сл. гласник РС” бр. 50/92, 76/92, 84/92-исправка, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-други Закон);
 • Закон о одржавању стамбених зграда (“Сл. гласник РС” бр. 44/95, 46/98, 101/05-др.Закон);
 • Закон о државном премеру и катастру (“Сл. гласник РС” бр. 72/09);
 • Закон о хипотеци (“Сл. гласник РС” бр. 115/2005);
 • Закон о стечају (“Сл. гласник РС” бр. 104/2009);
 • Закон о привредним друштвима (“Сл.гласник РС” бр. 125/2004);
 • Закон о извршном поступку (“Сл. гласник РС” бр. 125/2004);
 • Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине (“Сл. гласник РС” бр. 49/92);
 • Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта (“Сл. лист ФНРЈ бр. 52/58);
 • Закон о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насељима градског карактера (“Сл. лист СФРЈ бр. 5/68);
 • Закон о аграрној реформи и колонизацији (“Сл. лист ДФЈ” бр. 64/45), (“Сл. лист ФНРЈ бр. 29/46, 101/47, 105/48, 16/56, 21/56, 55/57), “Сл. лист СФРЈ бр. 10/65-пречишћен текст);
 • Закон о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 31/93) и други закони по потреби;
 • Закон о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/2011); и
 • Закон о враћању одузете имовине и обештењу (“Сл. гласник РС” бр. 72/2011).

УРЕДБЕ:

 • Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања права на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, као о начину одређивања тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду (“Сл. гласник РС” бр. 67/2011);
 • Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије односно Аутономне Покрајине (“Сл. гласник РС” бр. 67/2011); и
 • Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини (“Сл. гласник РС” бр. 98/10 и 51/11).

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

 • Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Сл. лист града Панчева” бр. 10/2010);
 • Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 15/14);
 • Одлука о располагању становима града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 19/2010-пречишћен текст);
 • Одлука о градској управи града Панчева-пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева” бр. 13/14); и
 • Статут града Панчева-пречишћен текст(“Сл. лист града Панчева” бр. 1/14).

14. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Списак законских, подзаконских прописа и одлука скупштине града које у свом раду примењује Секретаријат за инспекцијске послове:

 • Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007 и 83/14-други Закон и 101/16-други Закон);
 • Закон о државној управи (“Сл. гласник РС” бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14);
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр. 18/2016);
 • Закон о управним споровима (“Сл. гласник РС” бр. 111/2009);
 • Закон о прекршајима (“Сл. гласник РС” бр. 65/13, 13/16, 98/16);
 • Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС” бр. 36/15);
 • Закон о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС”104/16);
 • Одлука о градској управи (“Сл. лист града Панчева” бр. 13/17); и
 • Статут града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16).

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 • Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016);
 • Закон о трговини (“Сл. гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13);
 • Закон о туризму (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011–др.закон 93/2012 i 84/2015);
 • Закон о оглашавању(“Сл. гласник РС”, бр. 6/16);
 • Закон о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС”, бр. 104/16);
 • Одлука о комуналној инспекцији (“Сл. лист града Панчева” бр. 2/13 и 6/14, 38/16);
 • Одлука о одређивању комуналних делатности (“Сл. лист општине Панчево” бр. 3/00);
 • Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 6/14, 22/16);
 • Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавних површина (“Сл. лист града Панчева” бр. 18/13);
 • Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева (“Сл. лист општине Панчево” бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и “Сл. лист града Панчева” бр. 6/14 и 9/14, 38/16 );
 • Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом (“Сл. лист града Панчева” бр. 6/14, 38/16);
 • Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 18/2015, 38/16);
 • Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода (“Сл. лист града Панчева” бр 26/11-пречишћен текст, 13/13 и 6/14, 38/16);
 • Одлука о држању домаћих животиња (“Сл. лист града Панчева” бр. 21/2010 и 6/14, 38/16);
 • Одлука о производњи и дистрибуцији воде (“Сл. лист општине Панчево” бр. 3/98, 7/99, 11/05 и 2/08 и “Сл.лист града Панчева 33/11, 6/14, 38/16);
 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева(“Сл. лист града Панчево” бр. 11/15, 38/16);
 • Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (“Сл. лист града Панчева” 19/15, 26/15, 38/16);
 • Одлука о пијацама Пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева” бр 26/11, 6/14);
 • Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл. лист града Панчева” бр 19/17) (“Сл. лист града Панчева” бр 28/15, 38/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16, 38/16 и 9/17);
 • Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Сл. лист града Панчева” бр 18/13, 6/14, 38/16);
 • Одлука о сахрањивању и гробљима (“Сл. лист града Панчева” бр 14/15, 22/16, 38/16);
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (“Сл. лист града Панчева, 7/2011, 11/11-исправка, 18/13, 6/14 и 19/14, 38/16);
 • Одлука о локалним комуналним таксама – (“Сл. лист града Панчева” бр. 2/2014-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 38/16, 2/17);
 • Одлука о градским административним таксама (“Сл. лист града Панчева” бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16);
 • Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 19/17)-38/16);
 • Одлуку о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева” бр. 29/14, 28/15, 30/16, 38/16, 9/17, 13/17);
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панечева (“Сл. лист града Панчева” бр. 18/2013, 6/14 (“Сл. лист града Панчева” бр. 5/14, 4/16, 14/16, 38/16);
 • Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима (“Сл. лист града Панчева” бр. 7/16);
 • Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 21/2010, 6/14, 38/16);
 • Одлука о облику и начину остваривање сарадње Комуналне полиције и инспекцијских служби града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 23/2009);
 • Одлукa о уступању извођења радова уклањања објеката или дела објекта и уклањања предмета и ствари по основу извршних решења (“Сл. лист града Панчева” бр. 28/2015, 30/16);
 • Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто такси превоз путника мора обављати на подручју града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 36/2011, 5/14, 38/16);
 • Одлука о уређењу фасада (“Сл. лист града Панчева” бр. 36/2011);
 • Oдлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Панчева -пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева” бр. 4/2010 и 6/14 38/16);
 • Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчев (“Сл. лист града Панчева” бр. 6/14);
 • Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 24/09 и 26/11);
 • Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 24/11, 7/1638/16);
 • Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 9/16, 38/16);
 • Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева” бр. 18/15); и
 • План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева” бр. 18/15, 28/15).

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 • Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14);
 • Закон о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС”, бр. 104/16);
 • Закон о озакоњењу објеката (“Сл. гласник РС” бр. 96/15);
 • Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења објеката (“Сл. лист града Панчева” бр. 20/2010, 6/14, 38/16);
 • Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Сл. гласник РС” бр. 66/99).

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 • Закон о јавним путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07);
 • Закон о превозу у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 68/15);
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 68/15);
 • Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа (“Сл. гласник РС”, бр. 71/06);
 • Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта (“Сл. гласник РС”, бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06);
 • Правилник о техничким нормативима за експлоатацију и редовно одржавање мостова (“Сл. лист СРЈ”, бр. 20/92);
 • Правилник о садржини, издавању и вођењу путних налога и еведницији о издатим путним налозима (“Сл. гласник РС”, бр. 20/96, 32/2010);
 • Одлука о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр.38/16);
 • Одлука о јавном градском линијском превозу путника (“Сл. лист града Панчева”, бр. 5/14);
 • Одлука о превозу за сопствене потребе лица и ствари у друмском саобраћају на територији града Панчева (“Сл.лист града Панчева”, бр. 22/09);
 • Oдлука о ванлинијском и ауто-такси и превозу путника (“Сл. лист града Панчева”, бр. 5/14);
 • Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 7/16); и
 • Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 7/16).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 • Закон о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
 • Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009);
 • Закон о заштити ваздуха (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013);
 • Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010);
 • Закон о управљању отпадом (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
 • Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009);
 • Закон о заштити природе (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016);
 • Закон о хемикалијама (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
 • Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2015);
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гл. РС”, бр. 30/10); и
 • Закон о прекршајима (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2013 и 13/2016).

Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:

 • Уредба о одлагању отпада на депоније (“Сл. гласник РС”, бр. 92/2010);
 • Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (“Сл. гласник РС”, бр. 71/2010);
 • Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Сл. гласник РС”, бр. 96/2009);
 • Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање (“Сл. гласник РС”, бр. 114/2013);
 • Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2010);
 • Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Сл. гласник”, бр. 56/2010);
 • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 69/2005);
 • Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл. гласник РС”, бр. 75/2010);
 • Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2010);
 • Правилник о методологији за одређивање акустичних зона (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2010);
 • Уредба о утврђивању програма системског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. године (“Сл.гласник РС”, бр.105/15);
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућег зрачеса у животној средини (“Сл. гласник РС”, број 104/09);
 • Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса (“Сл. гласник РС”, број 104/09);
 • Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима (“Сл. гласник РС”, број 104/09);
 • Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (“Сл. гласник РС”, број 104/09);
 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 6/16);
 • Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (“Службени гласник РС”, број 5/16);
 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 111/15); и
 • Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Одлуке:

 • Одлука о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 19/15).

СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР

 • Закон о спорту (“Службени гласник РС”, број 10/16)

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:

 • Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 2/11, 55/13);
 • Закон о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15 );
 • Закон о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 55/13);
 • Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 55/13);
 • Закон о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 18/10);
 • Закон о образовању одраслих (“Службени гласник РС”, бр. 55/13); и
 • Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (“Службени гласник РС”, бр. 68/15).

Правилници:

 • Правилници о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи основној и средњој школи;
 • Правилници о оцењивању у основној и средњој школи;
 • Правилници о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној и средњој школи;
 • Правилници о простору, опреми и наставним средствима у основној и средњој школи;
 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима;
 • Правилник о лиценци;
 • Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника; и
 • Правилници о наставним плановима и програмима за основну и средњу школу.
Величина слова
Контраст