1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ- ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС“, број 35/00, 18/04 и 36/11),
– Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09 и 99/11),
– Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 55/14 и Одлука УС РС бр. 20/2014),
– Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС“, број 18/16),
– Закон о локалним изборима (“Службени гласник РС“ број 129/07 и 54/11),
– Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ“ број 11/02),
– Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10),
– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08 и 107/12)
– Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени
гласник РС“, број 15/ 2012)
– Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у Јединствени бирачки списак („Службени гласник РС“, број 26/2011)
– Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“ бр. 91/2009),
АРХИВА
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94),
– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 80/92 и 98/16),
– Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 40/2010),
– Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС“, број 44/93),
– Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 10/93 и 14/93),
– Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10)
– Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Службени гласник СРС“ бр. 47/81)

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Законска и подзаконских акта који се примењују у раду:
– Закон о државној управи (“Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10),
– Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС“, број 18/16),
– Закон о печату државних и других органа (“Службени гласник РС“ број 101/07),
– Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник РС“, број 39/93),
– Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11),
– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08 и 107/12)
– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 80/92),
– Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 40/2010),
– Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС“, број 44/93),
– Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 10/93 и 14/93),
– Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10)
– Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Службени гласник СРС“ бр. 47/81)
– Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник РС“, број 74/93),
– Правилник о радној књижици (“Службени гласник РС“, број 17/97)

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА – ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС“, број 18/16),
– Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ“ број 11/02),
– Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10),
– Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС“, број 25/82 и 48/88 и “Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12 и 55/14),
– Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (“Службени лист СФРЈ“ број 43/82, 72/82 и “Службени лист СРЈ“ број 46/96 и “Службени гласник РС“ број 46/06),
– Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима (“Службени лист СФРЈ“ број 9/79 и 20/90 и “Службени лист СРЈ“ број 46/96),
– Закон о легализацији исправа у међународном саобраћају („Службени лист СФРЈ” број 6/73)
– Породични закон (“Службени гласник РС“, број 18/05),
– Закон о матичним књигама (“Службени гласник РС“ број 20/09),
– Закон о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС“ број 135/04 и 90/07),
– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08 и 107/12)
– Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству (“Службени гласник РС“ број 22/05, 84/05 и 121/07),
– Првилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству (“Службени лист СФРЈ“, број 15/2010),
– Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи („Службени гласник РС“, бр. 25/2011, 9/2016 и 16/2016)
– Правилник о поступку издавања и обрасцу потврде о смрти („Службени гласник РС“, бр. 8/2005).
– Уредба о ратификацији Конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика – Беч, 8. септембар 1976. године („Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори, број 8/91),
– Конвенција о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 9/67),
– Уредба о ратификацији Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа („Службени лист ФНРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 10/62 и „Службени лист СРЈ“ – Међународни уговори, број 10/02)

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС“, број 35/00, 18/04 и 36/11),
– Закон о локалним изборима (“Службени гласник РС“ број 129/07 и 54/11),
– Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС“ број 18/16),
– Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ“ број 11/02),
– Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10),
– Одлука о месним заједницама на територији града Панчева („Сл. лист општине Панчево“ бр. 36/11).
– Статути месних заједница
– Пословници о раду скупштина месних заједница

 

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

У Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа примењују следећи закони и подзаконски акти:

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ број 83/06);

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон);

Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС“, број 35/00, 18/04);

Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07);

Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 36/09);

Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“ број 129/07);

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Сл. гласник РС“ број 99/09),

Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС)

Закон о националним саветима националних мањина(„Службени гласник РС“ број 72/09);

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13);

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16)

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Службени гласник РС“ број 80/92)

Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 40/2010),

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС“, број 44/93),

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Сл. гласник РС“, број 10/93 и 14/93).

 

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

У поступку за остваривање права на финансијску подршку породици са децом, Секретаријат за јавне службе и социјална питања примењује следеће прописе:

– Закон о финансијској подршци и породици са децом („Службени гласник РС“ број 16/02,115/05, 107/09)

– Породични закон

– Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ број 29/02,80/04, 123/04, 17/06,107/06, 51/10, 73/10,27/11)

– Правилник о условима поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета („Службени гласник РС“ број1/02)

– Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете

– Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

– Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 24/14)

У поступку за остваривање права на личну, цивилну и породичну инвалиднину -област борачко инвалидске заштите Секретаријат примењује следеће прописе:

– Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број  24/98 и 29/98)

– Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степен додатка за негу и помоћ („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању теих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о борачком додатку („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалид („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

-Уредбе о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области борачко – инвалидске заштите

– Закон о правима бораца и војних инвалида

 У остваривању права избеглих, прогнаних и расељених лица Секретаријат примењује следеће прописе:

– Закон о избеглицама

– Уредба о збрињавању избеглица

– Правилник о евиденцији избеглица

– Правилник о избегличкој легитимацији

– Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама

У области културе Секретаријат примењује следеће прописе:
– Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16)
– Закон о контроли државне помоћи («Службени гласник РС», бр.51/09)

– Уредба о критеријумима , мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине , односно јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 105/2016)

У области информисања Секретаријат примењује следеће прописе:

– Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење)

– Закон о контроли државне помоћи («Службени гласник РС», бр.51/09)

– Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања («Службени гласник број 16/16

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У вршењу овлашћења из свог делокруга, Секретаријат примењује следеће законе и друге прописе:

ЗАКОН о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16)

ЗАКОН о порезу на додату вредност („Сл. гласник PC“, бр. 84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16)

ЗАКОН о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16)

ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/16)

ЗАКОН о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС”, број 51/09)

ЗАКОН о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)

ЗАКОН о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16)

ЗАКОН о платним услугама  („Сл. гласник РС”, бр. 39/14)

ЗАКОН о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 – исправка)

ЗАКОН о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ЗАКОН о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 – УС, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/02 – УС, „Сл. гласник РС“ бр. 80/02 – др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – УС, 47/13 , 68/14 – др. закон)

ЗАКОН о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15)

ЗАКОН о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01 , 80/02 – др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15)

ЗАКОН о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)

ЗАКОН о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/11 и 123/14)

ЗАКОН о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр.116/14)

ЗАКОН о платама државних службеника и намештеника, пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06 , 63/06 – испрaвка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14)

ЗАКОН о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/13)

ЗАКОН о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12 и 68/15)

ЗАКОН о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12)

ЗАКОН о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16)

ЗАКОН о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15)

ЗАКОН о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – Одлука УС)

ЗАКОН о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16)

ЗАКОН о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16)

ЗАКОН о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16)

УРЕДБА о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 88/16)

УРЕДБА о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 88/16)

УРЕДБА о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/09),

УРЕДБА о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државим органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12)

УРЕДБА о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 19/15 и 83/15)

УРЕДБА о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Сл. гласник РС“ бр. 49/10 и 63/16)

УРЕДБА о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 76 /13)

ОДЛУКА о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“ бр. 57/04, 82/04, 98/13 и 104/14)

ПРАВИЛНИК о подношењу пореске пријаве електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 113/13)

ПРАВИЛНИК о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16)

ПРАВИЛНИК о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/13)

ПРАВИЛНИК о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници („Сл. гласник РС“ бр. 21/13 и 88/15)

ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 107/16)

ПРАВИЛНИК о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“ бр. 92/02, 100/03 и 10/04)

ПРАВИЛНИК о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.79/11)

ПРАВИЛНИК о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације(„Сл. Гласник РС“ бр. 17/97 и 24/00)

ПРАВИЛНИК о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стваним стањем („Сл. гласник РС“ бр. 118/13 и 137/14)

ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16)

ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. Гласник РС”, бр. 90/17)

УПУТСТВО о начину достављања образасца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Министарства финансија и привреде републике србије број :110-00-172/2013-01-1 од 7.маја 2013.године

УПУТСТВО за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017  годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

УПУТСТВО за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018  годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

ОДЛУКА о буџету града Панчева за 2017. годину („Сл. лист града Панчева”, бр. 37/16)

ОДЛУКА о градским административним таксама („Сл. лист града Панчева”, бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16)

ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл. лист града Панчева”, бр. 26/14)

ОДЛУКА о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2016. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника које не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл. лист града Панчева”, бр. 32/16)

ОДЛУКА о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2016. године („Сл. лист града Панчева”, бр. 32/16),

ОДЛУКА о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист града Панчева”, бр.19/17)

ОДЛУКА о локалним комуналним таксама (Сл. лист града Панчева”, бр. 2/14 -пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 32/16, 38/16, 2/17 и 24/17)

ОДЛУКА о плаћању боравишне таксе („Сл. лист града Панчева“ бр. 12/02, 5/04, 19/05, 30/06, 19/07 и 16/08)

ОДЛУКА о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр.21/17)

ОДЛУКА о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. лист града Панчева“ бр. 24/17)

ОДЛУКА о утврђиваљу доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Панчева”, бр. 19/17)

ОДЛУКА о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (“Сл. лист града Панчева”, 23/11 – пречишћен текст, 28/11 – исправка, 36/11, 8/12, 19/14, 29/14, 28/15 и 38/15)

ОДЛУКА о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину (“Сл. лист града Панчева“ бр.16/08, 27/09, 25/10 и 24/13).

ПЛАН поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2017. Годину

ПЛАН поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2018. годину

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Прописи који се примењују у раду Секретаријата

Закони:

– Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),

– Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/15)

– Закон о ванредним ситуацијама («Службени гласник РС», бр. 111/09, 92/11 и 93/12)

– Закон о јавним путевима («Службени гласник РС» бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)

– Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС“ бр. 15/16),

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – Одлука УС);

– Закон о железници («Службени гласник РС», бр. 18/05 и 91/15),

– Закон о културним добрима («Службени гласник РС», бр. 71/94, 52/11.др.закон и 99/11.др,закон)

– Закон о телекомуникацијама («Службени гласник РС», бр.44/10, 60/13-УС и 62/14)

– Закон о водама («Службени гласник РС», бр. 30/10 и 101/16),

– Закон о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15),

– Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14)

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 , 105/14, 104/16-др.закон и 108/16),

– Закон о заштити од пожара («Службени гласник РС», бр. 112/09 и 20/15),

– Закон о шумама («Службени гласник РС», бр. 30/10, 93/12 и 89/15),

– Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр.104/16)

– Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима («Службени гласник РС», бр. 72/09 ,18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15) ,

– Закон о сахрањивању и гробљима («Службени гласник СРС», бр. 20/77 и 6/89 и

«Службени гласник РС», бр. 53/93-др.закон. 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон и 120/12-УС)

– Закон о просторном плану Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 13/96),

– Закон о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01),

– Закон о основама својинскоправних односа («Службени лист СФРЈ», бр. 6/80 и 36/90, «Службени лист СРЈ», бр. 29/96 и «Службени гласник РС», бр. 115/2005-др.закон),

– Закон о комуналним делатностима («Службени гласник РС», бр. 88/11 и 104/16),

– Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ број 68/2015),

– Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ број 68/2015)

– Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Правилници:

– Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС“ бр. 22/15),

– Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС“ бр.64/15),

– Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената. (“Службени гласник РС“ бр. 48/15).

– Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе (“Службени гласник РС“ бр. 3/10).

– Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе (“Службени гласник РС“, 93/11и 103/13-одлука УС),

– Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (“Сл. гласник РС“, бр. 58/12, 74/15 и 82/15),

– Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 29/16),

– Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС“, бр. 61/11),

– Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетских својствима зграда (“Службени гласник РС“, бр. 69/12),

– Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (“Службени гласник РС“ бр. 7/10 и 22/15),

– Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16),

– Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форма у којој се достављају акти у вези са обједињеном процедуром (Службени гласник РС“, бр. 113/15).

– Правилник о условима, начину вођења и поступку, као и садржини регистра инвеститора (“Службени гласник РС“ бр. 55/10),

– Правилник о класификацији објеката (“Сл.галсник РС“ бр. 22/15),

Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса (“Сл.гласник РС“ бр. 31/15),

– Правилник о објектима на које се не примењујупоједине одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС’ бр. 85/15),

– Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената (“Сл.галсник РС“ бр. 33/15),

– Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекат (“Сл.гласник РС“ бр. 23/15,

– Правилник о садржини, начину, поступку, и роковима израде и објављивања сепарата (“Сл.гласник РС“ бр. 33/15),

– Правилник о условима и начину рада комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “бр. 55/15),

– Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Службени гласник РС“ бр. 46/99 и 7/16-др.правилник),

-Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрање тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (‘’Службени гласник РС’’ бр. 27/15 и 29/16)

Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу („Сл. гласник РС”, број 54/16)

Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом („Сл. лист града Панчева“ број 10/13)

– Правилник о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза („Сл. лист града Панчева“ бр. 15/17)

Градске одлуке:

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист града Панчевабр.19/17)

Одлука о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре („Сл.лист града Панчева14/15)

 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчевабр.29/14, 28/15 и 38/16)

 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчевабр. 11/15 и 38/16)

 • Одлука о увођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода („Сл.лист града Панчевабр. 26/11-пречишћен текст, 13/13, 6/14 и 38/16)

 • Одлука о производњи и дистрибуцији воде („Сл.лист општине Панчево“ бр. 3/987/99, 11/05 и 2/08 и „Сл.лист града Панчева“ бр. 33/11, 6/14 и 38/16)

 • Одлука о одређивању комуналних делатности («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/00) -Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 22/16)

 • Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавним површина („Сл. Лист града Панчева“ бр. 18/13)

 • Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева («Сл. лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14, 9/14 и 38/16)

 • Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом («Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 38/16)

– Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.19/15, 26/15 и 38/16)

– Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл.лист града Панчева“ бр. 28/15, 38/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16 и 38/16)

– Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16)

– Одлука о обезбеђивању јавног осветљења („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16)

– Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл.лист града Панчева“ бр. 14/15, 22/16 и 38/16)

– Одлука о пијацама („Сл.лист града Панчева“ бр. 26/11-пречишћен текст, 6/14 и 38/16)

Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 24/11 и 7/15)

Одлука о одређивању простора на подручју града Панчева на којима се забрањује јавно окупљање („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/15)

Одлука о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима („Сл.лист града Панчева“ бр.18/13)

– Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16)

– Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 19/17)

Одлукa о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима, на територији града Панчева („Сл. лист града Панчеваброј 9/10, 23/10, 4/13, 19/14 и 2/15)

– Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Панчева („Сл. лист града Панчеваброј 19/17)

– Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 19/17)

– Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 7/16)

– Одлука о аутобуским и такси стајалиштима („Сл. лист града Панчева“ број 38/16)

– Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 5/14 и 34/15).

Планови који се спроводе у раду секретаријата:

– ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 22/2012 и 25/2012-исправка)

– ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПАНЧЕВА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2012)

– ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 1 ШИРИ ЦЕНТАР КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка и 20/14)

– ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 20/2012, 34/12-исправка, 1/13-исправка, 3/13-исправка и 16/16 )

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕНА МИСА СА ГРОБЉЕМ (ЦЕЛИНА 3) У ПАНЧЕВУ („Сл.лист града Панчева“ бр. 25/14, 7/15-исправка и 36/15-исправка)

– ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 4а – КАРАУЛА СА ЈАБУИЧКИМ ПУТЕМ И 4Б-СКРОБАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/14)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 5- КУДЕЉАРАЦ И НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ ИЗА НАДЕЛА У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 39/12)

– ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 6: ПОДЦЕЛИНА 6А – БАВАНИШТАНСКИ ПУТ, ПОДЦЕЛИНА – 6Б СТАРИ ТАМИШ И ПОДЦЕЛИНА, 6Ц – НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 19/13)

– – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 7 — ЛУКА ДУНАВ, „GREEEN FILED 2“, СТАРА УТВА И СТАКЛАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 32/14)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 9: ГРЕЕН ФИЕЛД 1 И 3 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 21/2012)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 10 ПОТАМИШЈЕ И ГРАДСКА ШУМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 40/12)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 11 КОМПЛЕКСИ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 35/12 И 10/14-исправка)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП ПЕТРОХЕМИЈА, ХИП АЗОТАРА И НИС РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист општине Панчево“ бр. 12/08 и „Сл.лист града Панчева“ бр. 18/09, 17/12, 20/15 и 28/16 )

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 27/16)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКО НОВО СЕЛО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 17/14 И 24/15)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГЛОГОЊ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 15/16)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДОЛОВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 8/15)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ИВАНОВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 35/15)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЈАБУКА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 11/11)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЧАРЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 9/11, 3/13-исправка и 15/16)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОМОЉИЦА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 33/14)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАРЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 10/11)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 31/11, 35/12-исправка и 21/14)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 1 (“Сл. лист града Панчева“ бр. 8/11 и 29/11)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 2 (“Сл. лист града Панчева“ бр. 30/11)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЛЕД 3 (“Сл. лист града Панчева“ бр. 32/11) ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕСЛА ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева бр. 12/11 и 34/14)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ХИПОДРОМ У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист општине Панчево“ бр. 17/10)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА МАЛИ РИТ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 15/12 и 31/12-исправка)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 1/13 и 27/15-исправка)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („Сл.лист града Панчева“ бр. 17/16)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПОДЦЕЛИНА 6Ц-НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („Сл.лист града Панчева“ бр. 22/15)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЕЈ ЗА 400kv ДАЛЕКОВОД ОД ДАЛЕКОВОДА (дв) 400kv БРОЈ 453 „ДРМНО“-ПАНЧЕВО 2 ДО УВОЂЕЊА У ПЛАНИРАНУ ТРАФО СТАНИЦУ(ТС) 400kv ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА (ВП) „ЧИБУК“ („Сл.лист градаПанчева“ 36/12)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОЉЕ „БЕЛА АНТА“ У ДОЛОВО („С.лист града Панчева“ бр. 31/14)

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Закони:

Закон о заштити животне средине («Службени гласник РС», бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС и 14/2016)

Закон о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 135/04 и 36/09)

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 135/04 и 88/10)

Закон о заштити од нејонизујућег зрачења («Службени гласник РС» бр. 36/09)

Закон о управљању отпадом («Службени гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду («Службени гласник РС», бр. 36/09)

Закон о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/16),

Закон о водама («Службени гласник РС», бр. 30/10;93/2012 и 101/2016)

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16)

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13);

Закон о хемикалијама (Службени гласник РС. бр.36/09; 88/10; 92/11; 93/12 и 25/2015);

Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10);

 

Уредбе:

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 114/08)

Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције и количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде («Службени гласник РС», бр. 54/10, 86/11; 15/12; 41/2013-др. Правилник и 3/2014)

Уредба о одлагању отпада на депоније («Службени гласник РС» бр.92/10)

Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања(«Службени гласник РС» бр.102/10 и 50/12)

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха («Сл. гласник РС», бр. 11/10, 75/10 и 63/2013)

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух («Службени гласник РС», бр. 6/2016)

Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину («Службени гласник РС», бр.109/09 и 8/2010 );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде («Службени гласник РС», бр.111/09);

-Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност («Службени гласник РС», бр.112/09);

Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде(«Службени гласник РС» бр.113/05, 6/07, 8/10, 102/10, 15/12, 30/13-др. Правилник и 25/15-др.правилник);

Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију («Службени гласник РС» бр.22/10);

Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма («Службени гласник РС» бр.88/10);

Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја («Службени гласник РС». бр.43/10);

Уредба о методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије гасова са ефектом стаклене баште («Службени гласник РС» бр.81/10);

Уредба о одређивању зона и агломерације («Службени гласник РС» бр. 58/11 и 98/12);

Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи («Сл. гласник РС» бр. 58/11);

Уредба о граничним вредностима емисија загђујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 111/2015)

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/2016)

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из потројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/2016)

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини («Службени гласник РС» бр.75/10);

Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање («Сл. гласник РС» бр.24/14);

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање («Службени гласник РС» бр.67/11 и 48/12);

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање («Службени гласник РС» бр.50/12);

Правилници:

Правилник о опасним материјама у водама («Службени гласник СРС», бр. 31/82)

Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима («Службени гласник РС», бр. 33/2016)

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима донетим одлукама о процени утицаја на животну средину ( «Сл. гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада («Службени гласник РС», бр. 96/09)

Правилник о обрасцу захтева за издавање дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада («Службени гласник РС», бр. 72/09)

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада («Сл.гласник РС», бр. 56/10)

Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање («Службени гласник РС», бр. 72/09)

Правилник о садржини потврде о изузимању обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада («Службени гласник РС», бр. 73/10)

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама («Службени гласник РС», 104/09 и 81/10)

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр.61/10 );

Правилник о условима, начину и поступку управљању отпадним уљима («Службени гласник РС», бр. 71/10)

Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест («Службени гласник РС», бр. 75/10)

Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима («Службени гласник РС», бр. 86/10)

Правилник о управљању медицинским отпадом («Службени гласник РС» бр.78/10);

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник РС» бр.92/10);

Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање отпадом («Службени гласник РС» бр.95/10);

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање («Службени гласник РС» бр.95/10);

Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу («Службени гласник РС» бр.97/10);

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или добијање енергије («Службени гласник РС»бр.98/10);

Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима(«Сл. гласник РС» бр.98/10);

Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа(«Службени гласник РС» бр.99/10);

Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB («Службени гласник РС» бр.37/11);

Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPsотпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контиминиран POPs материјама («Службени гласник РС» бр.65/11);

Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији («Службени гласник РС» бр.1/12.)

Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности („Сл. Гласник РС“, бр. 70/09)

Правилник о методологији за израду пројеката санације и ремедијације („Сл.гласник Рс“, бр. 74/2015)

Правилник о висини трошкова за достављање информација које се односе на заштиту животне средине («Службени гласник РС» бр.35/10);

Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса («Службени гласник РС» бр.41/10 и 51/2015);

Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса («Сл. гласник РС» бр.41/10);

Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. («Службени гласник РС» бр.41/10);

Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података («Службени гласник РС» бр.91/10);

Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине («Сл. гласник РС» бр.37/11);

Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја («Службени гласник РС» бр.117/14);

Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење («Службени гласник РС» бр.87/13);

Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја («Службени гласник РС» бр.85/09);

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива («Службени гласник РС» бр.05/10 и 47/11);

Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара («Службени гласник РС» бр.81/10);

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини(«Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о садржају планова квалитета ваздуха («Службени гласник РС» бр.21/10);

Правилник о садржају краткорочних акционих планова(«Службени гласник РС» бр.65/10);

Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама («Службени гласник РС» бр.84/10);

Правилник о техничким мерама и захтевима које се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина («Службени гласник РС» 1/12, 25/12 и 48/12);

Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања («Службени гласник РС» 1/12);

Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и /или емисије из стационарних извора загађивања («Службени гласник РС» бр. 16/12);

Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или вПвБ («Службени гласник РС» бр.23/10);

Правилник о детергентима («Службени гласник РС» бр.40/10 и 5/12);

Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа («Службени гласник РС» бр.59/10, 25/11 и 5/12);

Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН («Службени гласник РС» бр. 105/13);

Правилник о садржају безбедоносног листа («Службени гласник РС» бр.100/11);

Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија («Службени гласник РС» бр.90/13, 25/15 и 2/16 и 44/17);

Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија («Службени гласник РС» бр. 6/2017);

Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама («Службени гласник РС» бр.31/11);

Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину обележавања тог простара(«Службени гласник РС» бр.31/11 и 16/12);

Правилник о начину на који се врши процена безбедности хемикалије и садржини извештаја о безбедности хемикалије («Службени гласник РС» бр.37/11);

Правилник о Регистру хемикалија («Службени гласник РС» бр.16/17);

Правилник о садржају безбедносног листа («Службени гласник РС» бр.100/11);

Правилник о методологији за одређивање акустичних зона («Сл. гласник РС» бр.72/10);

Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке («Службени гласник РС» бр.72/10);

Правилник о методологији за израду акционих планова («Службени гласник РС» бр.72/10);

Правилник о садржини и методи израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности («Службени гласник РС» бр.80/10);

Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода («Службени гласник РС» бр.74/11);

Правилник о списку класификованих супстанци («Сл. гласник РС» бр. 48/14);

Остало:

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године («Сл. гласник РС», бр. 29/10)

Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалија («Службени гласник РС» бр.94/10);

Листа сурфактаната за које је издато одобрење или донет акт којим се одобрава коришћење сурфактаната у детергенту у ЕУ и Листа сурфактаната за које је одбијен захтев за одобрење и сурфактаната који су забрањени у ЕУ(«Службени гласник РС» бр.94/10);

Одлука о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за проверу података из досијеа о хемикалији, као и о висини других накнада утврђених Законом о хемикалијама («Службени гласник РС» бр.3/11, 25/11, 55/11 и 5/12 );

Листа супстанци које изазивају забринутост («Службени гласник РС» бр.94/13);

Градске одлуке:

Одлука о зеленим површинама на територији Општине Панчево („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/2002)

Одлука о мерама за заштиту од буке („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/2002 и „Службени лист града Панчева“ бр. 12/2009)

Одлука о заштити споменика природе „Кестен Ћурчина у Панчеву“ („Службени лист општине Панчево“ бр. 2/2007 и „Службени лист града Панчева“ бр. 13/2009, 21/13 и 13/17)

Одлука о заштити споменика природе „Два стабла белог јасена код Долова“ („Сл. лист општине Панчево“ бр. 14/99 и „Сл. лист града Панчева“ бр. 13/09, 24/11, 21/13 и 13/17)

Одлука о заштити споменика природе “Ивановачка ада” („Сл. лист града Панчева“ бр. 22/09, 4/2011 и 13/17)

Одлука о заштити Парка природе „Поњавица“ ( „Службени лист града Панчева“ бр. 6/2014, 13/2014, 38/2015 и 13/2017)

Одлука о заштити споменика природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“ („Службени лист града Панчева“; бр.4/2016 и 13/2017)

Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/1996)

Правилник о допунским станицама за праћење имисије („Службени лист општине Панчево“ бр. 12/2004)

Правилник о епизодном загађењу ваздуха („Службени лист општине Панчево“ бр. 12/2005)

Одлука о оснивању буџетског Фонда за заштиту животне средине („Службени лист општине Панчево“ бр. 17/2007 и „Службени лист града Панчева“ бр. 8/2009, 37/12 и 7/14)

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени лист града Панчева“ бр.8/2010,15/2010 и 21/2010)

 

 

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Списак закона и подзаконских аката који се најчешће примењују у раду Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева:

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон)

Закон о улагањима („Сл. гласник РС“, број 89/15)

Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. Закон, 93/12 и 84/12)

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015)

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013)

Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011- др. закони)

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 15/16 и 104/16)

Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/15 – др. закон)

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)

Закон о проценитељима вредности непокрентости ((„Сл. гласник РС“, број 108/16)

Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон)

Закон о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, број 51/09)

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16)

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16)

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, број 110/16)

Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Сл. гласник РС“, број 61/2015)

Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл. гласник РС“, број 44/13)

Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 33/16)

Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС, бр. 10/2010,103/2010 и 99/2012)

Правилника о минимално техничким и хигијенско санитарним условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС“, бр.41/2010 и 48/2012 – др.правилник)

Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, брoj 48/2012)

Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских и објеката на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“, број 18/15)

Одлука о боравишној такси („Сл. лист града Панчева“, бр.15/2010 и 20/2010)

Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Панчева“, бр. 2/14 – пречишћен текст, 6/14, 29/14,4/15, 38/15, 14/16, 32/16 и 38/16)

Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“, број 7/17)

 

8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1) Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007 и 83/2014 – др. закон)

2) Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010)

3) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

4) Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/2006, 111/2009, 99/2011-др.закон и 62/2013-др.закон)

5) Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

6) Закон о основама својинско правних односа (“Службени лист СФРЈ”, број 6/1980 и 36/1990, “Службени лист СРЈ“, број 29/1996 и „Службени гласник РС“, број 115/2005 – др. закон)

7) Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016)

8) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016)

9) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 158/2016)

10) Закон о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011 – др. закон)

11) Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015)

12) Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016)

13) Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

14) Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник Републике Србије“, број 16/1992)

15) Закон о водама („Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010 и 93/2012)

16) Закон о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015)

17) Закон о органској производњи („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010)

18) Закон о признавању сорти пољопривредног биља („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010)

19) Закон о сточарству („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009 и 93/2012)

20) Закон о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2005, 30/2010 и 93/2012)

21) Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2010)

22) Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012)

23) Закон о заштити од пожара („Службени гласник СРС“, број 37/1988 и „Службени гласник Републике Србије“, број 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 – др. закон)

24) Закон о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних и других већих непогода („Службени гласник Републике Србије“, број 50/1992)

 

9. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА АКТА КОЈА СЕКРЕТАРИЈАТ ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ:

1) Прописи којима се регулише начин обављања послова у Секретаријату за пореску администрацију поред прописа којима се уређује конкретни изворни приход су:

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15-др.пропис, 83/16 ,91/16-др.пропис и 104/16-др.пропис);

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99-исправка);

Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,93/12, 62/13,63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16);

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС“, бр.16/16, 49/16,107/16 и 46/17);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.80/92,45/16 и 98/16);

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.40/10 и 42/17);

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.10/93, 14/93-исправка ,67/16 и 3/17);

Упутство о електронском канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 102/10);

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.125/04,36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);

Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01, 80/02-др.закон, 80/02, 135/04,62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12-ус, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон и 112/15);

Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр.25/01, 80/02-др.закон, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15-др.пропис и 112/15);

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16)

Закон о порезима на имовину („Сл.гласник.РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-ус, 47/13 и 68/14-др.закон);

Правилник о престанку важења правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл..гласник РС“, бр. 99/13);

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл.гласник РС“, бр.108/13 и 118/13);

Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл.лист града Панчева“бр.26/14);

Одлука о просечним ценама метра квад. одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2016. („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, који чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13);

Одлука о просечним ценама метра  квад. непокретности на основу којих је за 2016. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.13/13);

Правилник о пореском идентификационом броју („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 68/03, 32/09 и 48/10);

Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Сл.гласник РС“, бр. 53/03, 61/04 и 71/05);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06-исправка, 99/11-др.закон);

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС‟, брoj 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-др.пропис, 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15,112/15, 50/16-др.пропис и 61/17-др.пропис);

Одлука Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр.2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 32/16 и 38/16)

Одлука о градским административним таксама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“бр.16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16);

Закон о туризму („Сл.гласник РС“, бр. 36/09,88/10, 99/11-др.закон,93/12 и 84/15);

Одлука о боравишној такси („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/10 и 20/10);

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Сл.гласник РС“,бр. 63/03 и 51/10);

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“, бр.14/14 и 76/16);

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини („Сл.гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11);

Закон о стечају („Сл.гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-ус, 83/14);

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-др.пропис);

Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13,13/16 и 98/16-ус);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“бр.106/15 и 106/16-др.пропис);

Закон о класификацији делатности („Сл.гласник РС“, бр. 104/09);

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр. 116/08,124/12 , 14/15 и 68/15);

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Сл.гласник РС“,бр. 111/09 );

Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл.гласник РС“,бр. 109/09 и 8/10 );

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл.лист града Панчева“ бр.23/11-пречишћен текст ,28/11 исправка , 36/11,8/12, 16/14, 29/14, 28/15 и 38/15);

2. Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате пореза на имовину, примењује следеће прописе:

Закон о порезима на имовину („Сл.гласник.РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-ус, 47/13 и 68/14-др.закон);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Правилник о престанку важења правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл..гласник РС“, бр. 99/13);

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл.гласник РС“, бр.108/13 и 118/13);

Члан 6. тачка 1 чл.7, 8. и 60-62 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15, 83/16 и 91/16);

Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл.лист града Панчева“бр.26/14);

Одлука о просечним ценама метра квад. одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2016. („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, који чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13);

Одлука о просечним ценама метра  квад. непокретности на основу којих је за 2016. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.13/13);

3.Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате посебнe накнадe за заштиту и унапређивање животне средине. примењују следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Сл.гласник РС“,бр. 111/09 );

Уредба о одређивању одређених активности чије обављање утиче на животну средину („Сл.гласник РС“,бр. 109/09 и 8/10 );

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл.лист града Панчева“ бр.23/11-пречишћен текст ,28/11 исправка , 36/11,8/12, 16/14, 29/14, 28/15 и 38/15);

4. Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате локалних комуналних такси. примењују следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15-др.пропис, 83/16 ,91/16-др.пропис и 104/16-др.пропис);

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16);

Одлука Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр.2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 32/16 и 38/16)

5. Поступак издавања пореских уверења на основу података о којима Секретаријат води службену евиденцију врши се применом следећих прописа:

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС‟, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-др.пропис, 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15, 112/15, 50/16-др.пропис и 61/17-др.пропис);

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99-исправка);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС‟, бр. 80/92, 45/16 и 98/16);

Упутство о  канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС‟, бр. 10/93, 14/93 и 67/16);

Упутство о електронском канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 102/10);

6. Секретаријат у поступку редовне и принудне наплате, примењује следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16)

Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Сл.гл. РС“,бр.53/2003, 61/2004 и 71/2005);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05 и 64/06-исправка);

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-др.пропис);

Закон о стечају („Сл.гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-ус, 83/14);

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.125/04,36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06-исправка, 99/11-др.закон);

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“, бр. 14/14 и 76/16);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“бр.106/15 и 106/16-др.пропис);

Правилник о пореском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.103/11);

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Сл.гласник РС“ бр.63/03 и 51/10);

1О. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС“ бр.21/16)

Закон о раду (“Сл. гласник РС“ бр.24/05, 61/05 и 54/09, 32/13 и 75/14)

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“ бр.68/15 и 81/16)

Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ“ бр.33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ 30/10)

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16)

Закон о државној управи (“Сл. гласник РС“ бр.79/05, 101/07,  95/10 и 95/14)

Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14 и 101/16)

Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 18/16)

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС“бр.36/09, 88/10 38/15)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС“ бр. 34/03, 85/05, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14)

Закон о здравственом осигурању (“Сл. гласник РС“ бр. 107/05, 109/05, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14,126/14, 106/15 и 10/16)

Закон о систему плата запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“ бр.18/16 и 108/16)

Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл. гласник РС“ бр. 34/01, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14)

Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС“ бр. 101/05 и 91/15)

Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15)

Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 36/10)

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15)

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (“Сл. гласник РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/11)

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 88/16)

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 88/16)

Уредба о интерном конкурсу ( „Сл. гласник РС“ бр. 17/16)

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 95/16)

Уредба о оцењивању државних службеника ( „Сл. гласник РС“ бр. 11/06 и 109/09)

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника – пречишћен текст (“Сл. гласник РС“ бр.98/07 и 84/14)

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима – пречишћен текст (“Сл. гласник РС“ 44/08 и 2/12)

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (“Сл. гласник РС“ бр.16/09, 84/14 и 81/16)

Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (“Сл. гласник РС“ бр. 10/10, 18/10, 46/10, 52/10, 80/10 и 1/13)

Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (“Сл. гласник РС“ бр. 50/15)

Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 62/10)

АКТИ ГРАДА ПАНЧЕВА:

1. Статут града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.25/15- пречишћен текст и 12/16)

2. Одлука о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.13/14- пречишћен текст и 12/16)

3. Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица и запослених у органима града Панчева и накнадама одборника Скупштине града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр. 2/12, 5/12,4/13 и 38/15)

4. Одлука о Градској служби за буџетску инспекцију (“Сл. лист града Панчева“ бр. 17/08 и 11/13)

5. Одлука оснивању Службе интерне ревизије града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр. 35/16)

6. Пословник Градског већа града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр. 4/08, 2/10, 25/10, 19/11 и 26/11 и 10/13)

7. Одлука о извршним органима града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.12/16)

8. Одлука о распореду радног времена о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.24/09 и 26/11)

9. Колективни уговор за запослене у Градској управи града Панчева

10. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

11. Упутство о условима и начину коришћења просторија у згради Градске управе града Панчева од стране особе са инвалидитетом која се креће уз помоћ пса водича

Поред наведених Одлука органа града Панчева, Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове примењује и низ других Правилника, односно других акта који се објављују у Службеном листу града Панчева, односно на Огласној табли Градске управе града Панчева.

 

11. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Агенција за јавне набавке поступа у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу област јавних набавки, и то:

1. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) . У складу са наведеним Законом о јавним набавкама је донет сет подзаконских аката из ове области који су објављени у „Службеном гласнику РС“, и то:

2. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15) ;

3. Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 83/15);

4. Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 83/15) ;

5. Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС“, бр. 83/15) ;

6. Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 83/15) ;

7. Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“, бр. 29/13);

8. Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 29/13) ;

9. Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“, број 33/2013);

10. Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 75/13)

11. Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 97/15);

12.Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/15);

13.Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 12/15);

14. Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 82/14 и 41/15);

15. Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“, бр. 56/14).

Закон о јавним набавкама и сви поменути подзаконски акти доступни су на интернет страници Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/zakon.html

Квартални извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки у 2013.години Градске управе града Панчева доступан је на порталу Управе за јавне набавке и на адреси http://www.pancevo.rs/Agencija_za_javne_nabavke-202-1

Регистар понуђача доступан је на интернет страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), као и на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs).

 

12. АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

Агенција за саобраћај примењује следеће прописе у свом раду:

Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/1997, 31/2001, „Службени гласник РС“ број 30/2010)

Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 20/1992, 79/2005 и 101/2005)

Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/2005, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11)

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС и 55/14)

Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/1995, 66/2001, 91/2005, 62/2006 и 31/11)

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11)

Правилник о саобраћајним знаковима на путевима („Службени гласник РС“ број 15/04)

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“ број 64/2010, 69/10, 101/10 i 53/11, 22/12, 121/12, 19/13 и 41/13 )

Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о ауто-такси и ванлинијском превозу путника („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о превозу за сопствене потребе на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 22/09)

Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 9/10 и 23/10)

Одлука о аутобуским и такси стајалиштима („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

План линија јавног градског превоза путника на територији града Панчева за 2014. годину („Службени лист града Панчева“ број 3/14).

 

13. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Закон о локалној самоурпави („Сл.гласник РС“ бр. 129/07),

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 62/06),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/07 и 31/01 „Сл.гласник РС“ бр. 30/10),

Закон о средствима у својини Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 54/96, 3/96, 54/96 и 32/97),

Закон о експропријацији („Сл.гласник РС“ бр. 53/95, 23-01-СУС 20/2009),

Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11),

Закон о начину и условима за признавање права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних пороизвода („Сл.гласник РС“ бр.18/91, 20/92 и 42/09),

Закон о враћању утрина и пашњака селима („Сл.гласник РС“ бр. 16/92),

Закон о задругама („Сл.лист СРЈ бр. 41/96 и 12/98) и „Сл.гласник РС“ бр. 34/06),

Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09),

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“ бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007- др.Закон),

Закон о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“ бр. 36/2006),

Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“ бр. 46/06),

Закон о основама својинско правних односа („Сл.лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90 и „Сл.лист СРЈ бр. 29/96),

Закон о промету непокретности („Сл.гласник РС“ бр. 42/98),

Закон о становању („Сл.гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92-исправка, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-други Закон),

Закон о одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ бр. 44/95, 46/98, 101/05-др.Закон),

Закон о државном премеру и катастру („Сл.гласник РС“ бр. 72/09),

Закон о хипотеци („Сл.гласник РС“ бр. 115/2005),

Закон о стечају („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009),

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 125/2004),

Закон о извршном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 125/2004),

Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Сл.гласник РС“ бр. 49/92),

Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Сл. лист ФНРЈ бр. 52/58),

Закон о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насељима градског карактера („Сл. лист СФРЈ бр. 5/68),

Закон о аграрној реформи и колонизацији („Сл.лист ДФЈ“ бр. 64/45), („Сл.лист ФНРЈ бр. 29/46, 101/47, 105/48, 16/56, 21/56, 55/57), „Сл.лист СФРЈ бр. 10/65-пречишћен текст).

Закон о облигационим односима („«Сл.лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 57/89 и «Сл.лист СРЈ» бр. 31/93) и други закони по потреби,

Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011),

Закон о враћању одузете имовине и обештењу („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011).

УРЕДБЕ:

Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања права на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, као о начину одређивања тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду („Сл.гласник РС“ бр. 67/2011),

Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије односно Аутономне Покрајине („Сл.гласник РС“ бр. 67/2011),

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини („Сл.гласник РС“ бр. 98/10 и 51/11).

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист града Панчева“ бр. 10/2010),

Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/14)

Одлука о располагању становима града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 19/2010-пречишћен текст),

Одлука о градској управи града Панчева-пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева“ бр.13/14),

Статут града Панчева-пречишћен текст(„Сл.лист града Панчева“ бр.1/14)

 

14. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Списак законских, подзаконских прописа и одлука скупштине  града које у свом раду примењује Секретаријат за инспекцијске послове
1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон  и 101/16-други Закон)
2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14)
3. Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016)
4. Закон о управним споровима  («Сл. гласник РС» бр. 111/2009)
5. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 65/13, 13/16, 98/16)
6. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15)
7. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
8. Одлука о градској управи («Сл. лист града Панчева» бр. 13/17)
9. Статут града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 25/15 -пречишћен текст и 12/16)
 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
1. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016)
2. Закон о трговини («Сл.гласник РС» бр. 53/10 и 10/13)
3. Закон о туризму («Сл.гласник РС»36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон 93/2012 i 84/2015)
4. Закон о  оглашавању(«Сл.гласник РС»6/16)
5. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
6. Одлука о комуналној инспекцији («Сл. лист града Панчева“ бр. 2/13 и 6/14, 38/16)
7. Одлука о одређивању комуналних делатности («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/00)
8. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 6/14,  22/16)
9. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавних површина („Сл. Лист града Панчева“ бр. 18/13)
10. Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева («Сл. лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 9/14, 38/16 )
11. Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом («Сл. лист града Панчева» бр. 6/14, 38/16)
12. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских  објеката на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 18/2015, 38/16)
13. Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода  (“Сл. лист града Панчева» бр 26/11-Пречишћен текст, 13/13 и 6/14, 38/16)
14. Одлука о држању домаћих животиња («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010 и 6/14, 38/16)
15. Одлука о производњи и дистрибуцији воде («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/98, 7/99, 11/05 и 2/08 и „Сл.лист града Панчева 33/11, 6/14, 38/16)
16. Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева(«Сл. лист града Панчево» бр. 11/15, 38/16)
17. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (»Сл. лист града Панчева» 19/15, 26/15, 38/16)
18. Одлука о пијацама  Пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева» бр 26/11, 6/14)
19. Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл. лист града Панчева» бр 19/17) -(“Сл. лист града Панчева» бр 28/15, 38/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16, 38/16 и 9/17)
20. Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Сл. лист града Панчева» бр 18/13, 6/14, 38/16)
21. Одлука о сахрањивању и гробљима («Сл. лист града Панчева» бр 14/15, 22/16, 38/16)
22. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл. лист града Панчева, 7/2011, 11/11-исправка, 18/13, 6/14 и 19/14, 38/16)-
23. Одлука о локалним комуналним таксама – («Сл. лист града Панчева» бр. 2/2014-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 38/16, 2/17)
24. Одлука о градским административним таксама („Сл. Лист града Панчева“ бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16)
25. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева(„Сл.лист града Панчева“ бр. 19/17)-38/16)
26. Одлуку о  постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене  („Сл. Лист града Панчева“ бр. 29/14, 28/15, 30/16, 38/16,  9/17, 13/17)
27. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панечева (« Сл. лист града Панчева» бр. 18/2013, 6/14(„Сл.лист града Панчева“ бр. 5/14, 4/16, 14/16, 38/16)
28. Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/16)
29. Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010, 6/14 , 38/16)
30. Одлука о облику и начину остваривање сарадње Комуналне полиције и инспекцијских служби града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 23/2009)
31. Одлукa о уступању извођења радова уклањања објеката или дела објекта и уклањања предмета и ствари по основу извршних решења(„Сл.лист града Панчева“ бр. 28/2015, 30/16)
32. Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто такси превоз путника мора обављати на подручју града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 36/2011, 5/14, 38/16 )
33. Одлука о уређењу фасада (“Сл.лист града Панчева” бр. 36/2011)
34. Oдлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Панчева -пречишћен текст (“Сл.лист града Панчева” бр. 4/2010 и 6/14 38/16)
35.Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчев (“Сл. Лист града Панчева” бр. 6/14)
36. Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 24/09 и 26/11)
37. Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 24/11, 7/1638/16 )
38.Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 9/16, 38/16 )
39. Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене (“Сл. Лист града Панчева” бр. 18/15)
40. План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене (“Сл. Лист града Панчева” бр. 18/15, 28/15)
 ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
1. Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14)
2. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
3. Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“  бр 96/15)
4. Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења објеката («Сл. лист града Панчева» 20/2010, 6/14, 38/16 )
5. Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Сл.Гласник РС” бр. 66/99)
 ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
1. Закон о јавним путевима («Сл.гласник РС»,бр. 101/05 и 123/07)
2. Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл.гласник РС»,бр. 46/95, 66/01, 61/05,91/05, 62/06 и  31/11)
3. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15)
4. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15)
5. Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа («Сл.гласник РС»,бр. 71/06)
6. Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта («Сл.гласник РС»,бр.20/96, 18/04, 56/05 и 11/06)
7. Правилник о техничким нормативима за експлоатацију и редовно одржавање мостова («Сл.лист СРЈ»,бр. 20/92)
8. Правилник о садржини, издавању и вођењу путних налога и еведницији о издатим путним налозима («Сл.гласник РС»,бр. 20/96, 32/2010)
9. Одлука о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр.38/16)
10. Одлука о јавном градском линијском превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14)
11. Одлука о превозу за сопствене потребе лица и ствари у друмском саобраћају на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева бр.22/09)
12. Oдлука о ванлинијском и ауто-такси и превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14)
13. Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 7/16)
14. Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 7/16)
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Закони:
1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
7. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016)
8. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
9. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015)
10. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС”, бр. 30/10)
11. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, 65/2013 и 13/2016)
Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:
1. Уредба  о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010)
2. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр. 71/2010)
3. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС“, бр. 96/2009)
4. Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013)
5. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр . 61/2010)
6. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник“, бр. 56/2010)
7. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005)
8. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010)
9. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010)
10. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010)
11. Уредба о утврђивању програма системског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. године („Сл.гласник РС“, бр.105/15)
12. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућег зрачеса у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
13. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса („Сл. гласник РС”, број 104/09)
14. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 104/09)
15. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
16. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16)
17. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 5/16)
18. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/15)
19. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13)
Одлуке:
20. Одлука о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 19/15)
-СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР
Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16)
ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Закони:
1. Закон о основама система образовањаи васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09,52/11,55/13 )
2. Закон о инспекцијском надзору ( „Службени гласник РС“ бр. 36/15 )
2. Закон о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13)
3. Закон о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр.55/13)
4. Закон о предшколском васпитању и образовању ( „Службени гласник РС“ бр.18/10)
5. Закон о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13)
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ( „Службени гласник РС“ бр. 68/15)
Правилници:
1. Правилници о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи основној и средњој школи
2. Правилници о оцењивању у основној и средњој школи
3. Правилници о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној и средњој школи
4. Правилници о простору, опреми и наставним средствима у основној и средњој школи
5. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима
6. Правилник о лиценци
7. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и  стручних сарадника
8. Правилници о наставним плановима и програмима за основну и средњу школу

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

У раду Секретаријата за инвестиције примењују се следећи закони и подзаконски акти:

Закони:

 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
 • Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/15),
 • Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“,бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16- Одлука УС)
 • Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 91/15),
 • Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11. др. закон и 99/11. др. закон)
 • Закон о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14)
 • Закон о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10 и 101/16)
 • Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14)
 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“,бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон и 108/16),
 • Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 112/09 и 20/15),
 • Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр.104/16)
 • Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15),
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 33/97 и 31/01),
 • Закон о основама својинскоправних односа („Службени гласник СФРЈ“, бр. 60/80 и 36/90, „Службени гласник СРЈ“, бр.29/96 и „Службени гласник РС“,бр. 115/2005- др. закон),
 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/11 и 104/16)

Правилници:

 • Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, бр.22/15 и 24/17)
 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,              осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте радова („Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 29/16)
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 89/15)
 • Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, бр. 22/15)
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16)
 • Правилник о начину размене документа и поднесака електронским путем и форма у којој се достављају акти у вези са обједињеном процедуром                                                    („Службени гласник РС“, бр. 113/15)
 • Правилник о условима, начину вођења и поступку, као и садржини регистра инвеститора („Службени гласник РС“, бр. 55/10)
 • Правилник о класификацији објеката („Службени гласник РС“, бр. 22/15)
 • Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Службени гласник РС“, бр. 22/15)
 • Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/11)
 • Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС“, бр. 69/12)

Градске одлуке:

 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени гласник града Панчева“, бр. 4/15 ,14/16 и 19/16)
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени гласник града Панчева“, бр. 29/14, 28/15 и 38/16)
 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева намене („Службени гласник града Панчева“, бр. 11/15 и 38/16)
 • Одлука о увођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода намене („Службени гласник града Панчева“, бр. 26/11 – пречишћен текст, 13/13, 6/14 и 38/16)
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Службени гласник града Панчева“, бр. 18/13, 6/14 и 38/16)
 • Одлука о обезбеђивању јавног осветљења („Службени гласник града Панчева“, бр. 18/13, 6/14 и 38/16)
 • Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева(„Службени гласник града Панчева“, бр. 15/14, 2/17 и 21/17)
 • Одлука о градској управи града Панчева – пречишћен текст („Службени гласник града Панчева“, бр. 13/17)
 • Статут града Панчева – пречишћен текст („Службени гласник града Панчева“, бр. 1/14 и 12/16)