1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22);
 • Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09 и 99/11);
 • Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/09, 55/14, Одлука УС РС бр. 20/14 и 47/18);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16);
 • Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/22);
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“ број 11/02, „Службени лист СЦГ“ бр. 1/03 и „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 97/13 и 47/18);
 • Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10, 47/19 и 48/19-исправка);
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/18);
 • Закон о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС“ бр. 87/18)
 • Закон о електронској управи („Службени гласник РС“ бр. 27/18)
 • Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12, 88/18, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022)
 • Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у Јединствени бирачки списак („Службени гласник РС“, број 26/11); и
 • Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“ бр. 61/18);

АРХИВА

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94);
 • Закон о електронској управи („Службени гласник РС“ бр. 27/18);
 • Закон о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС“ бр. 6/20)
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 21/20, 32/21 и 14/23);
 • Уредба о категоријама документарног материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, број 14/23);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/93, 14/93, 67/16, 3/17 и 20/22);
 • Уредба о класификацији документарног материјала са роковима чувања („Службени гласник РС“, бр. 14/2023) и
 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Службени гласник СРС“ бр. 47/81);

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Законска и подзаконских акта који се примењују у раду:

 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16);
 • Закон о електронској управи („Службени гласник РС“ бр. 27/18)<
 • Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ број 101/07 и 49/21);
 • Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11,55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18 и 38/19, 98/20, 62/21 и 54/23);
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/18);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 21/20, 32/21 и 14/23);
 • Уредба о класификацији документарног материјала са роковима чувања („Службени гласник РС“, број 14/23);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/93 и 14/93, 67/16, 3/17 и 20/22);
 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Службени гласник СРС“ бр. 47/81);

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16);
 • Закон о електронској управи („Службени гласник РС“ бр. 27/18)
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“ број 11/02 и 47/08);
 • Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“ број 45/91, 30/10, 47/19 и 48/19-исправка);
 • Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, број 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12 и 55/14, 6815, 106/15 и 14/22);
 • Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља („Службени лист СФРЈ“ број 43/82, 72/82 и „Службени лист СРЈ“ број 46/96 и „Службени гласник РС“ број 46/06);
 • Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима („Службени лист СФРЈ“ број 9/79 и 20/90 и „Службени лист СРЈ“ број 46/96);
 • Закон о легализацији исправа у међународном саобраћају („Службени лист СФРЈ” број 6/73);
 • Породични закон („Службени гласник РС“, број 18/05);
 • Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09, 145/14 и 47/18);
 • Закон о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“ број 135/04, 90/07 и 24/18);
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018);
 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“, број 93/18, 24/22 и 88/23)
 • Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству („Службени гласник РС“ број 22/05, 84/05, 121/07 и 82/18);
 • Првилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени лист СФРЈ“, број 15/2010, 102/11 и 103/18);
 • Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи („Службени гласник РС“, бр. 25/11, 9/16, 16/16 36/16 и 103/18);
 • Правилник о поступку издавања и обрасцу потврде о смрти („Службени гласник РС“, бр. 31/22);
 • Уредба о ратификацији Конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика – Беч, 8. септембар 1976. године („Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори, број 8/91);
 • Конвенција о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 9/67); и
 • Уредба о ратификацији Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа („Службени лист ФНРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 10/62 и „Службени лист СРЈ“ – Међународни уговори, број 10/02).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:

 • Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22);
 • Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/22);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16);
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“ број 11/02, „Службени лист СЦГ“ бр. 1/03 и „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 97/13 и 47/18);
 • Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“ број 45/91 , 30/10, 47/19 и 48/19-исправка);
 • Закон о електронској управи („Службени гласник РС“ бр. 27/18)
 • Одлука о месним заједницама на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 36/11 и 9/19);
 • Статути месних заједница; и
 • Пословници о раду скупштина месних заједница….

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

У Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа примењују следећи закони и подзаконски акти:

 • Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ број 98/2006 и 115/2021);
 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон);
 • Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/2022);
 • Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/2022);
 • Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 36/09);
 • Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“ број 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20-др.закон);
 • Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“ број 99/09, 67/12-одлука УС, 18/20-др.закон и 111/21-др.закон),
 • Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“ број 45/91,53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др.закон,30/10, 47/18 и 48/18-испр.);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21);
 • Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“ 35/19, 88/19, 11/21 -аутентично тумачење, 94/21 и 14/22);
 • Закон о националним саветима националних мањина(„Службени гласник РС“ број 72/09, 20/14-одлука УС, 55/14 и 47/18);
 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17 , 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/20 и 129/21);
 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/2019);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Службени гласник РС“ број 80/92, 45/16 и 98/16);
 • Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 40/2010 и 42/2018);
 • Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, број 44/93);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, број 10/93, 14/93, 67/16, 3/17 и 20/22 ); и
 • Упутство о електронском канцеларијском пословању ( „Службени гласник РС“, број 102/10)

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

У поступку за остваривање права на финансијску подршку породици са децом, Секретаријат за јавне службе и социјална питања примењује следеће прописе:

 • Закон о финансијској подршци и породици са децом (“Службени гласник РС” број 13/2017, 50/2018, 46/2021 – Одлука УС, 51/2021 – Одлука УС, 53/2021 – Одлука УС, 66/2021; 130/2021; 43/2023 – одлука УС и 62/2023 );

 • Породични закон (“Службени гласник” број 18/05; 72/11 – др.закон и 6/15);

 • Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС” број 18/2016 ; 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС);

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (“Службени гласник РС” број 58/18);

 • Правилник о ближим условима поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета (“Службени гласник РС” број 56/18);

 • Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 24/14, 6/16; 9/17, 24/17, 29/18, 34/18 и 15/2022) и

 • Одлука о остваривању материнског додатка за  треће или четврто дете (“Службени лист АПВ” број 60/2018).

У поступку за остваривање права на личну, цивилну и породичну инвалиднину област борачко инвалидске заштите Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ”,број 24/98,29/98–испр. и 25/00 – одлука УС; “Службени гласник РС”,број 101/05 – др.закон,111/09 – др.закон и 50/18);

 • Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и члнова њихових породица („Службени гласник РС“ број 18/20)
 • Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета и цивилних инвалида рата (“Службени лист РС”,број 3/21);
 • Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степен додатка за негу и помоћ (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља);

 • Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању теих оштећења у степене (“Службени лист СРЈ”, број 37/98 и “Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља);

 • Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља);

 • Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ”,број 37/98);

 • Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља);

 • Правилник о борачком додатку (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља) );

 • Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалид (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља);

 • Закон о правима цивилних инвалида рата (“Службени гласник РС”, број 52/96);
 • Закон о правима бораца и војних инвалида (“Службени лист АПВ”, број 19/85;22/85;31/86;32/88; 15/89;1/90 и 37/90);

 • Уредбе оправу на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до Х групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године (“Службени гласник РС “,број 42/06).

У остваривању права избеглих, прогнаних и расељених лица Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о избеглицама ″Службени гласник РС” број 18/92 и 30/10; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10);

 • Уредба о збрињавању избеглица (Службени гласник РС” број 20/92; 70/93; 105/93; 8/94; 22/94; 34/95 и 36/04);

 • Правилник о евиденцији избеглица (“Службени гласник РС” број 23/92);

 • Правилник о избегличкој легитимацији (“Службени гласник РС” број 23/92 и 139/04) ; и

 • Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама (“Службени гласник РС” број 37/95).

У остваривању права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” бр. 88/17, 27/18 – др.закони, 10/19, 6/20; 129/21 и 92/2023);

 • Законо о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Србије” бр.18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18, 10/19 и 129/21);

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику и одраслом (“Службени гласник Републике Србије” бр.80/18);

 • Правилник о раду Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 4/19 и 31/21).

У остваривању права у стицању статуса енергетски угроженог купца Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Уредба о енергетски угроженом купцу (“Сл. гласник РС”, бр. 137/2022; 46/2023 – др правилник; 93/2023; 103/2023 – др. правилник и 116/2023)

У остваривању права на субвенционисање трошкова комуналних услуга Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Одлуку о субвенционисању трошкова комуналних услуга социјално најугроженијим грађанима града Панчева, (“Службени лист града Панчева” бр. 34/18 и 16/19)

У поступку остваривања права на регресирање трошкова превоза ученика Средњих школа у АП Војводини Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Правила прописана Конкурсом за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који сваке године расписује надлежни покрајински секретаријат и који се објављује у “Службеном листу АПВ”.

У поступку остваривања права на регресирање трошкова студената у АП Војводини Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Правила прописана Конкурсом за регресирање превоза студената на територији АП Војводине који сваке године расписује надлежни покрајински секретаријат и који се објављује у “Службеном листу АПВ”.

У остваривању права на уплату доприноса за пензијско и  инвалидско осигурање и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку  делатност у области културе Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку  делатност у области културе („Службени лист града Панчева“ број 39/2023).

У области културе Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о култури (“Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16 и 30/16-исправка , 6/20, 47/21; 78/21 и 76/23);

 • Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 105/2016 и 112/2017)
 • Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ 2/17)

У области информисања Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр.92/23);

 • Закон о контроли државне помоћи (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019 ); и

 • Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16; 8/17 и 6/23).

У области бриге о младима Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011 и 116/22 – др. закон),

 • Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС, бр.16/18)

У области спорта Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о спорту (“Службени гласник Републике Србије” број 10/16);

 • Правилник о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева ( ”Службени лист града Панчева” бр. 1/17  и 30/18 );

 • Решењe о категоризацији организација у области спорта у граду Панчеву (“Службени лист града Панчева” бр. 1/17, 35/18- исправка тех.грешке и 1/19).

У области образовања Секретаријат примењује следеће прописе:

 • Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” бр. 88/17, 27/18 – др.закони, 10/19, 6/20; 129/21 и 92/2023);

 • Законо о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Србије” бр.18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18, 10/19 и 129/21);
 • Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Србије”бр.55/13, 101/17, 27/18-др.закон и 129/2021 и 92/2023),

 • Закон о средњем образовању и васпитању (“Сл. Гласник РС” број 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. Закон, 6/20, 52/21; 129/21 – др закон; 92/2023)

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања (“Сл. Гласник РС” број 73/2016 и 45/2018)

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (“Сл. Гласник РС” број 72/2015, 84/2015, 73/2016 и 45/2018)

 • Одлука о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији града Панчева („Службени лист града Панчева “ 6/19)
 • Одлука о мрежи јавних предшколских установа, односно јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 34/18)

..У области заштите права пацијената Саветник за заштиту права пацијената примењује следеће прописе:

 • Закон о правима пацијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/13 и 25/19 – др.закон).

У области сосијалне заштитре грађана Секретаријат за јавне службе и социјална питања примењује :

 • Закон о социјалној заштити грађана („Службени гласник РС“ број 24/11 и 117/2022 – одлука УС)
 • Одлука о социјалној заштити грађана Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 38/15,32/16,7/17-исправка, 21/18; 19/21 и 24/23)
 • Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку („Службени лист града Панчева“ бр.5/16, 23/18; 23/21 и 25/23)

У области здравствене заштите секретаријат за јавне службе и социјална питања примењује:

 • Закон о јавном здрављу („Сл. гласник РС“број 15/16)
 • Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 25/19 и 92/2023 – аутентично тумачење)
 • Одлука о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу („Службени лист града Панчева“ број 2/17)
 • Одлука о образовању Савета за здравље града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 32/16, 21/18, 3/19 и 7/20)

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У вршењу овлашћења из свог делокруга, Секретаријат примењује следеће законе и друге прописе:
• ЗАКОН о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18)
• ЗАКОН о порезу на додату вредност („Сл. гласник PC“, бр. 84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 13/18 – усклађени дин.изн.)
• ЗАКОН о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 – усклађени дин.изн., 30/18 и 4/19 – усклађени дин.изн.)
• ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, бр. 95/18)
• ЗАКОН о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС”, број 51/09)
• ЗАКОН о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)
• ЗАКОН о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16)
• ЗАКОН о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 39/14 и 44/18)
• ЗАКОН о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 – исправка)
• ЗАКОН о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
• ЗАКОН о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 – УС, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/02 – УС, „Сл. гласник РС“ бр. 80/02 – др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – УС, 47/13 , 68/14 – др. Закон, 95/18 и 99/18 – одлука УС)
• ЗАКОН о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17)
• ЗАКОН о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01 , 80/02 – др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 7/17 – усклађени дин.изн., 113/17, 7/18 – усклађени дин.изн., 95/18 и 4/19 – усклађени дин.изн.)
• ЗАКОН о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18)
• ЗАКОН о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14)
• ЗАКОН о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр.116/14 и 95/18)
• ЗАКОН о платама државних службеника и намештеника, пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 62/06 , 63/06 – испрaвка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18)
• ЗАКОН о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18)
• ЗАКОН о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17)
• ЗАКОН о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 93/12)
• ЗАКОН о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 91/16-усклађивање динарског износа, 104/16-усклађивање динарског износа и 96/17-усклађивање динарског износа и 95/18)
• ЗАКОН о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18)
• ЗАКОН о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – Одлука УС)
• ЗАКОН о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18)
• ЗАКОН о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18)
• ЗАКОН о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16)
• УРЕДБА о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 88/16)
• УРЕДБА о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/09),
• УРЕДБА о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државим органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18)
• УРЕДБА о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 19/15, 83/15 и 13/17)
• УРЕДБА о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Сл. гласник РС“ бр. 49/10 и 63/16)
• УРЕДБА о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
• УРЕДБА о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 76 /13)
• ОДЛУКА о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“ бр. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18 i 22/19)
• ПРАВИЛНИК о подношењу пореске пријаве електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 113/13)
• ПРАВИЛНИК о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16)
• ПРАВИЛНИК о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/13)
• ПРАВИЛНИК о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Сл. гласник РС“, бр. 88/15 и 16/18)
• ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 105/18)
• ПРАВИЛНИК о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“ бр. 96/17)
• ПРАВИЛНИК о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.79/11)
• ПРАВИЛНИК о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације(„Сл. лист СРЈ“ бр. 17/97 и 24/00)
• ПРАВИЛНИК о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стваним стањем („Сл. гласник РС“ бр. 118/13 и 137/14)
• ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС”, бр. 99/18)
• ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. Гласник РС”, бр. 90/17, 119/17, 48/18 и 60/18)
• ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години („Сл. Гласник РС“, број 10/19)
УПУТСТВО о начину достављања образасца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Министарства финансија и привреде Републике Србије број :110-00-172/2013-01-1 од 7.маја 2013.године
• УПУТСТВО за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019 годину и пројекција за 2020. и 2021. годину
• ОДЛУКА о буџету града Панчева за 2019. годину („Сл. лист града Панчева”, бр. 33/18)
• ОДЛУКА о градским административним таксама („Сл. лист града Панчева”, бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16, 33/17 и 34/18)
• ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву
• ОДЛУКА о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2018. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника које не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне
• ОДЛУКА о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2018. године
• ОДЛУКА о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист града Панчева”, бр.19/17 и 1/18)
• ОДЛУКА о локалним комуналним таксама (Сл. лист града Панчева”, бр. 2/14 -пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 32/16, 38/16, 2/17 и 24/17)
• ОДЛУКА о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева (Сл. лист града Панчева “, бр.21/17, 29/17 и 1/18)
• ОДЛУКА о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. лист града Панчева“ бр. 24/17)
• ОДЛУКА о утврђиваљу доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Панчева”, бр. 19/17 и 1/18)
• ОДЛУКА о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (“Сл. лист града Панчева”, 23/11 – пречишћен текст, 28/11 – исправка, 36/11, 8/12, 19/14, 29/14, 28/15 и 38/15)
• ОДЛУКА о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину (“Сл. лист града Панчева“ бр.16/08, 27/09, 25/10 и 24/13).
• ПЛАН поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2019. годину
• ПЛАН поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2020. годину
• Инструкција за достављање докуменације за пренос средстава из буџета града Панчева у условима ванредног стања
• Одлука о привременој обустави извршења расхода и издатака
• Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за запослене у ЈЛС
• Уредба о органиѕовању рада послодаваца за време ванредног стања
• Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
• Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета РС за време ванредног стања

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Правилници који се спроводе у раду секретаријата:

 • Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС”, бр. 22/15);
 • Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19);
 • Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе (“Службени гласник РС”, бр. 3/10);
 • Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (“Сл. гласник РС”, бр. 58/12, 74/15 и 82/15);
 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник РС”, бр. 27/15, 19/16 и 78/19)
 • Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, бр. 61/11),
 • Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетских својствима зграда (“Службени гласник РС”, бр. 69/12);
 • Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (“Службени гласник РС”, бр. 7/10 и 22/15);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/19);
 • Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форма у којој се достављају акти у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, бр. 113/15);
 • Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи(“Сл. гласник РС”, бр. 87/23);
 • Правилник о класификацији објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15);
 • Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса (“Сл. гласник РС”, бр. 31/15);
 • Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 85/15);
 • Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената (“Сл. гласник РС”, бр. 33/15);
 • Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекат (“Сл. гласник РС”, бр. 72/18);
 • Правилник о садржини, начину, поступку, и роковима израде и објављивања сепарата (“Сл. гласник РС”, бр. 33/15);
 • Правилник о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Сл.гласник РС“ бр. 32/19)
 • Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Службени гласник РС”, бр. 46/99 и 7/16-др.правилник);
 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрање тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник РС’’, бр. 27/15 и 29/16);
 • Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу (“Сл. гласник РС”, број 54/16);
 • Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом (“Сл. лист града Панчева”, број 13/18);
 • Правилник о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза (“Сл. лист града Панчева”, бр. 23/19).
 • Правилник о саобраћајној сигнализацији (“Службени гласник РС”, број 85/17 и 14/21);
 • Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (“Службени гласник РС”, број 40/12, 102/12, 19/13, 41/13,102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16,108/16,7/17- испр., 63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18, 93/19, 2/20- испр., 64/21, 129/21-др. правилник, 143/22 и 110/22 – др. правилник).
 • Правилник о испитивању погодности такси возила за обављање такси превоза(“Сл. лист града Панчева”, бр. 33/17).
 • Уредба о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр. 87/23)

Градске одлуке које се спроводе у раду секретаријата:

 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. лист града Панчева”, бр.19/17, 1/18, 18/18, 29/18 , 34/18) и 2/21;
 • Одлука о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (“Сл. лист града Панчева”, бр. 14/15 , 34/18)
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева”, бр. 4/18, 7/18, 14/18-исправка, 18/18, 9/19, 41/19,54/20,70/20-др.одлука, 11/21 );
 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 23/18 и 341/19);
 • Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода (“Сл.лист града Панчева”, бр. 23/18);
 • Одлука о преради и дистрибуцији воде (“Сл.лист града Панчева”, бр. 23/18);
 • Одлука о димничарским услугама (“Сл.лист града Панчева”, бр. 23/18 и 34/19);
 • Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 6/14 и 22/16);
 • Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавним површина (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13);
 • Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева (“Сл. лист општине Панчево”, бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и “Сл. лист града Панчева”, бр. 6/14, 9/14 и 38/16);
 • Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом (“Сл. лист града Панчева”, бр. 6/14, 38/16, 29/17 и 23/18) и 34/19;
 • Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 19/15, 26/15, 38/16 , 23/18 и 34/19);
 • Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл. лист града Панчева”, бр. 19/17, 1/18, 4/18 , 34/18, 41/19 i 13/21)
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о сахрањивању и гробљима (“Сл.лист града Панчева”, бр. 23/18 и 34/19)
 • Одлука о погребним делатностима (“Сл.лист града Панчева”, бр. 23/18);
 • Одлука о пијацама(“Сл.лист града Панчева”, бр. 23/18 и 34/19);
 • Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 24/11 и 7/15);
 • Одлука о одређивању простора на подручју града Панчева на којима се забрањује јавно окупљање (“Сл. лист града Панчева”,, бр. 7/15);
 • Одлука о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13);
 • Одлука о одређивању делова обале и водног простора на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 4/18 и 14/18-исправка);
 • Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 8/19), 34/19 i 67/20;
 • Одлукa о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима, на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 24/17);
 • Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 7/20 i 61/20);
 • Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 19/17);
 • Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, број 16/19);
 • Одлука о аутобуским и такси стајалиштима (“Сл. лист града Панчева”, број 11/21);
 • Одлука оправцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, број 23/18);
 • Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, број 21/18 и 8/22)Планови који се спроводе у раду секретаријата:Стратешки планови:
  – ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 22/12 И 25/12-ИСПРАВКА)
  – ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПАНЧЕВА (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 23/12 и 10/20)Планови генералне регулације:
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 1 ШИРИ ЦЕНТАР КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 19/12, 27/12-ИСПРАВКА, 1/13-ИСПРАВКА, 24/13-ИСПРАВКА, 20/14,19/18, 25/18-ИСПРАВКА И 6/19-ИСПРАВКА)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 20/2012, 34/12-ИСПРАВКА, 1/13-ИСПРАВКА, 3/13-ИСПРАВКА, 16/16 , 7/20 и 33/21)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕНА МИСА СА ГРОБЉЕМ (ЦЕЛИНА 3) У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА” БР. 25/14, 71/5-ИСПРАВКА, 36/15-ИСПРАВКА И 29/21)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 4А – КАРАУЛА СА ЈАБУЧКИМ ПУТЕМ И 4Б – СКРОБАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА” БР. 8/14)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 5 ЗА ПОДРУЧЈЕ КУДЕЉАРАЦ И НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ ИЗА НАДЕЛА У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 39/12 И 5/15 )
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 6: 6А БАВАНИШТАНСКИ ПУТ, 6Б СТАРИ ТАМИШ, 6Ц НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 19/13)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 7 – ЛУКА ДУНАВ, „GREEN FILED 2“, СТАРА УТВА И СТАКЛАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА” БР. 32/14)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 9: ГРЕЕН ФИЕЛД 1 И 3 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 21/12)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 10 ПОТАМИШЈЕ И ГРАДСКА ШУМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 40/12)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 11 КОМПЛЕКСИ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 35/12, 10/14-ИСПРАВКА и 3/21)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 27/16)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКО НОВО СЕЛО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 17/14 И 24/15- ИСПРАВКА)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГЛОГОЊ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 15/16 И 3/17-ИСПРАВКА)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДОЛОВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 8/15)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ИВАНОВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 35/15)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЈАБУКА (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 11/11 и 33/23-ИЗМЕНА И ДОПУНА)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЧАРЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 9/11, 3/13-исправка, 15/16 и 55/20)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОМОЉИЦА (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 33/14)
  – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАРЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 10/11, 5/12-ИСПРАВКА И 8/12-ИСПРАВКА)Планови детаљне регулације:
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 31/11 И 21/14)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕСЛА ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА БР. 12/11 и 34/14)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА МАЛИ РИТ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 15/12 И 31/12-ИСПРАВКА)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ХИПОДРОМ У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 17/10, 28/18 и 34/21 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 1 (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 8/11,29/11, 34 17 и 19/19 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 2 (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 30/11)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЛЕД 3 (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 32/11)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 17/16)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 30/17, 1/18-исправка и 22/21 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ 2 У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 28/19 и 71/20)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ 3 У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 32/21)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ ПАНЧЕВО (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 1/13, 7/15-исправка и 59/20)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ „БЕЛА АНТА“ У ДОЛОВУ („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 4/17)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДВОСТРУКИ ДВОСТРУКИ 110KV ДАЛЕКОВОД ТС ПАНЧЕВО 2 – ПРИКЉУЧНО РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ „БЕЛА АНТА“ У ДОЛОВУ („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 5/17)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СТАРА УТВА У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 27/18 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЦЕНТРАЛНОГ ПРОДУКТОВОДА „ПАНЧЕВО“ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА БР. 3/12 И 10/17)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СТАРА УТВА У ПАНЧЕВУ (“СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 27/18 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО АУТОПУТСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА (АУТОПУТСКА ДЕОНИЦА БУБАЊ ПОТОК-ВИНЧА-ПАНЧЕВО, ЖЕЛЕЗНИЧКА ДЕОНИЦА БЕЛИ ПОТОК-ВИНЧА-ПАНЧЕВО), СА ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИМ МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА НА ПОДРУЧЈУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА („СЛ. ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 16/14)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПОДЦЕЛИНА 6Ц – НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВО“ БР.22/15 и 59/20)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 115 У ОМОЉИЦИ – ПОСЛОВНА ЗОНА СА РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА РАДИ ТРЕТМАНА И ЊЕГОВОГ ДАЉЕГ ПЛАСМАНА („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 40/16)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНУ ЗОНУ – ИНДУСТРИЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА ИНДУСТРИЈА СКРОБА «ЈАБУКА» И ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ «ЈАБУКА» У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 35/17)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 113 (КОТЕЖ 1) У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 20/19)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УНУТРАШЊЕГ ДЕЛА БЛОКА 040 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 21/19)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ХРАСТОВЕ ШУМЕ — ПОВРШИНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ У К.О. ДОЛОВО („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 22/19)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МАГИСТРАЛНИ ВОДОВОД КАЧАРЕВО – БАНАТСКО НОВО СЕЛО („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БРОЈ 55/20)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 089 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО ( „СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР.65/20 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДВА ЈЕДНОСТРУКА ПРИКЉУЧНА 110КV ДАЛЕКОВОДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ “ТС –ПАНЧЕВО 6“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО ( „СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР.4/21)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 014 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО ( „СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР.5/21)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДВ 110KV БР.151/2 ТС ПАНЧЕВО 2 – ТС АЛИБУНАР, ДЕОНИЦА ОД ТС ПАНЧЕВО 2 ДО СТУБА БРОЈ 99 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ( „СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР.20/21 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА НА ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3576 К.О.ВОЈЛОВИЦА, У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ У ПАНЧЕВУ ( „СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР.21/21 )
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БАНАТСКО НОВО СЕЛО И ДОЛОВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА („СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР.25/21 и 1/22-исправка грешке)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „БНС“ НА ПОДРУЧЈУ КАТ.ОПШТИНЕ БА НАТСКО НОВО СЕЛО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВО “ БРОЈ 35/23)
  – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ„БЕЛА АНТА“ У ДОЛОВУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВО “ БРОЈ 31/23)
  – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА-ЕНЕРГЕТСКИХ И ОПТИЧКИХ ВОДОВА У КО СТАРЧЕВО, КО ВОЈЛОВИЦА И КО ПАНЧЕВО ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ КОМПЛЕКСА „ВЕТРОЕЛЕКТРАНА“ СА ОБЈЕКТИМА ДИСТРИБУТИВНОГ И ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВО “ БР. 32/23)

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Списак закона и подзаконских аката који се примењују у раду Секретаријата за привреду и економски развој:

  • Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007,83/2014 – др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон)
  • Закон о јавним предузећима (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019)
  • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016)
  • Закон о регионалном развоју (“Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 30/2010 и 89/2015 – др. закон)
  • Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
  • Закон о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон)
  • Закон о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)
  • Закон о трговини (“Сл. гласник РС”, бр. 52/2019)
  • Закон о удружењима (“Сл. гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011- др. закони и 44/2018-др.закон)
  • Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 –испр, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)
  • Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017,30/2018 и 53/2021)
  • Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давање у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” бр. 16/2018 и 79/2023)
  • Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018-аутент.тумачење и 2/2023-одлука УС)
  • Закон о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 ,99/2016, 113/2017, 95/2018 , 31/2019 ,72/2019,149/2020 и 118/2021  138/2022, 118/2021 – др.закон и 92/2023)
  • Закон о улагањима (“Сл. гласник РС”, бр. 89/2015 и 95/2018)
  • Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања (“Сл. гласник РС”, бр.1/2019, 39/2023 и 43/2023)
  • Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 33/2016)
  • Закон о контроли државне помоћи (“Сл. гласник РС”, бр. 73/2019)
  • Уредба о правилима за доделу државне помоћи (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 21/2021-други пропис и 23/2021- др. уредбе, 32/2021 – др. уредбе, 99/2021- др. уредбе, 20/2023 – др. уредба, 40/2023 – др. уредба и 48/2023 – др. уредба)
  • Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2010)
  • Правилник о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи (“Службени гласник РС”, бр. 3/2011)
  • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („сл. гласник рс“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 49/2021)
  • Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/09 , 32/13 и 14/22-др.закон)
  • Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“ 52/2021)
  • Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)
  • Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“ бр.102/15,5/17 и 9/18)
  • Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“,број 18/21 и 36/21-исправка)
  • Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године 05 број 101-2332/2021 од 18. марта 2021. године („Службени гласник РС„ број 30/21)
  • Закон о туризму (“Сл. гласник РС”, бр. 17/2019)
  • Закон о угоститељству (“Сл. гласник РС”, бр. 17/2019)
  • Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2013 и 132/2014)
  • Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања (“Сл. гласник РС”, бр. 47 /2019 и 51/2019)
  • Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (“Службени гласник РС, бр. 83/2016 и 30/2017)
  • Правилник о минималним техничким и санитарно – хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Службени гласник РС”, бр.41/2010 и 48/2012 – др.правилник)
  • Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Службени гласник РС”, бр. 48/2012 и 58/2016)
  • Правилник о садржини и начину подношења пријаве за  некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019 и 87/2020 – др. правилник)
  • Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства (“Службени гласник РС“, бр. 13/2020)
  • Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података („Службени гласник РС“, број 87/20, 67/21 и 58/2023)
  • Закон о планском систему Републике Србије (“Сл.гласник РС“, бр.30/2018)
  • Уредба о методологији управљања јавним политикама,анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика (“Сл. гласник РС”, бр. 8/2019)
  • Закон о републичкима административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 – др.закон., 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018 ,38/2019 – усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени динарски износи, 144/2020 и 62/2021 – усклађени дин.изн. 138/2022, 54/2023 – усклађени дин.изн. и 92/2023)

Градске одлуке:

  • Одлука о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 13/2017)
  • Статут града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 25/2015-пречишћен текст, 12/2016, 8/2019 , 16/2019 и 2/2021)
  • Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/2015, 38/2016 и 61/2020)
  • Одлука о додели бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територији града Панчева за набавку машина и опреме (“Сл. лист града Панчева”, бр. 13/2017 и 16/2019 и 28/21)
  • Правилник о категоризацији угоститељских објеката за смештај на територији града Панчева( е (“Сл. лист града Панчева”, бр. 7/2017)
  • Одлука о боравишној такси (“Сл. лист града Панчева”, бр. 34/2019)
  • Одлука о локалним комуналним таксама (“Сл. лист града Панчева”, бр. 36/2021 и 36/2022 и 41/2023)
  • Одлука о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл. лист града Панчева” бр. 41/2023)
  • Одлука о градским административним таксама (“Сл. лист града Панчева”, бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/2012, 24/2013, 29/2014, 14/2015, 38/2015, 38/2016, 33/2017, 34/2018 и 41/2019, 70/2020, 36/2022 и 41/2023).

 

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Закони који се примењују у раду секретаријата:

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/18-др. закон);
 • Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10);
 • Закон о заштити од нејонизујућихзрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09);
 • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. Закони 35/23);
 • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18-др. закон) );
 • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16и 2/23);
 • Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10; 93/2012, 101/2016, 95/18 и 95/18-др. закон);
 • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21);
 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон);
 • Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09; 88/10; 92/11; 93/12 и 25/2015); и
 • Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр.96/21);
 • Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 109/21)

Уредбе који се спроводе у раду секретаријата:

 • Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08);
 • Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције и количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, бр.54/10, 86/11, 15/12, 3/14, 31/15 – други пропис, 44/16 – други пропис, 43/17 – други пропис, 45/18 – други пропис, 67/18 – други пропис, 95/18 – други пропис и 77/21);
 • Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС”, бр. 92/10);
 • Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/2013);
 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање  („Службени гласник РС”, бр. 6/2016 и 67/21);
 • Уредбао граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, бр. 111/15 и 83/21);
 • Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Службени гласник РС”, бр. 86/19и 89/19);
 • Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС”, бр.112/09);
 • Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију („Службени гласник РС”, бр. 22/10);
 • Уредба о одређивању зона и агломерација(„Службени гласник РС“ бр. 58/11 и 98/12);
 • Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Сл. гласник РС“ бр. 58/11);
 • Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр.75/10);
 • Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр.24/14);
 • Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр.67/11, 48/12 и 1/16);

Правилници:

 • Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, бр. 31/82)
 • Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, бр. 33/16);
 • Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05);
 • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05);
 • Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05);
 • Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05);
 • Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05);
 • Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, бр. 118/23);
 • Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС“, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);
 • Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање(„Службени гласник РС“, бр. 17/17);
 • Правилник о садржини потврде о изузимању обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 73/10);
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“, 104/09 и 81/10);
 • Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.14/20);
 • Правилник о условима, начину и поступку управљању отпадним уљима („Службени гласник РС“, бр. 71/10);
 • Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, бр. 75/10);
 • Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, бр. 86/10);
 • Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“ бр.92/10и 77/21);
 • Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Службени гласник РС“ бр.95/10);
 • Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр.7/20 и 79/21);
 • Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“ бр.97/10);
 • Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или добијање енергије („Службени гласник РС“бр.98/10);
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима(„Сл. гласник РС“ бр.98/10);
 • Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа(„Службени гласник РС“ бр.99/10);
 • Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB („Службени гласник РС“ бр.37/11);
 • Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPsотпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контиминиран POPs материјама („Службени гласник РС“ бр.65/11);
 • Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији („Службени гласник РС“, бр. 1/12);
 • Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности („Сл. Гласник РС“, бр. 70/09);
 • Правилник о методологији за израду пројеката санације и ремедијације („Сл.гласник РС“, бр. 74/2015);
 • Правилник о висини трошкова за достављање информација које се односе на заштиту животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/10);
 • Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, бр. 41/10 и 51/2015);
 • Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. гласник РС“, бр. 41/10);
 • Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. („Службени гласник РС“, бр. 41/10);
 • Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, бр. 91/10);
 • Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 37/11);
 • Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја („Службени гласник РС“, бр. 117/14и 97/15);
 • Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење („Службени гласник РС“, бр. 87/13);
 • Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени гласник РС“, бр. 85/09);
 • Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/10,47/11, 32/16 и 98/16);
 • Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара („Службени гласник РС“, бр. 81/10);
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 • Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 • Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 • Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 • Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 21/10);
 • Правилник о садржају краткорочних акционих планова („Службени гласник РС“, бр. 65/10);
 • Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама („Службени гласник РС“, бр. 84/10);
 • Правилник о техничким мерама и захтевима које се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина („Службени гласник РС“, бр. 1/12, 25/12,48/12, 96/19 и 143/22);
 • Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, бр. 1/12);
 • Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и /или емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, бр. 16/12);
 • Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или вПвБ („Службени гласник РС“, бр. 23/10);
 • Правилник о детергентима („Службени гласник РС“, бр. 25/15);
 • Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС“, бр. 59/10и 25/11);
 • Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија („Службени гласник РС“ бр. 90/13, 25/15 и 2/16,44/17, 36/18, 9/20 и 57/22);
 • Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Службени гласник РС“, бр. 6/2017, 29/18 и 88/23);
 • Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 31/11);
 • Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину обележавања тог простора („Службени гласник РС“, бр. 84/23);
 • Правилник о начину на који се врши процена безбедности хемикалије и садржини извештаја о безбедности хемикалије („Службени гласник РС“, бр. 37/11);
 • Правилник о Регистру хемикалија („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 6/17, 117/17, 44/18-др. пропис, 7/19, 93/19, 6/21, 126/21 и 20/23);
 • Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС“, бр. 100/11);
 • Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. гласник РС“, бр. 72/10);
 • Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, бр. 139/22);
 • Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, бр. 74/11); и
 • Правилник о списку класификованих супстанци („Сл. гласник РС“, бр. 41/23);

Градске одлуке:

 1. Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева („Службени лист општине Панчево“ бр. 23/18 и 12/19)

 2. Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода („Службени лист града Панчевабр. 23/18)

 3. Одлука о мерама за заштиту од буке („Службени лист града Панчевабр. 21/17)

 4. Одлука о заштити споменика природе „Кестен Ћурчина у Панчеву“ („Службени лист општине Панчево“ бр. 2/2007 и „Службени лист града Панчева“ бр. 13/09, 21/13 и 13/17)

 5. Одлука о заштити споменика природе „Два стабла белог јасена код Долова“ („Службени лист општине Панчево“ бр. 14/99 и „Службени лист града Панчева“ бр. 13/09, 24/11, 21/13 и 13/17)

 6. Одлука о заштити парка природе „Поњавица“ („Службени лист града Панчева“ бр. 6/14, 13/14, 38/15 и 13/17)

 7. Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/96)

 8. Одлука о начину рада система за континуални мониторинг квалитета ваздуха града Панчева и поступању у случајевима повећаних концентрација загађујућих материја у ваздуху („Службени лист града Панчева“ бр. 8/18)

 9. Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист општине Панчево“ бр. 17/2007 и „Службени лист града Панчева“ бр. 8/2009, 37/12 и 7/14)

 10. Одлука о заштити споменика природе „Ивановачка ада“ („Службени лист града Панчева“ бр. 22/09, 4/11 и 13/17)

 11. Одлука о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. лист града Панчева“ бр. 34/18, 3/20 и 7/22)

 12. Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 21/10, 6/14 и 38/16)

 13. Одлука о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину („Сл. лист града Панчева“ бр. 16/08, 27/09, 25/10, 24/13 и 70/20)

 14. Одлука о заштити природног добра „Панчевачке аде“ („Службени лист града Панчевабр. 9/2019)

 15. Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга („Службени лист града Панчева“ број 54/20)

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Списак закона и подзаконских аката који се примењују у раду Секретаријата за привреду и економски развој:

– Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007,83/2014 – др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон)

– Закон о улагањима (“Сл. гласник РС”, бр. 89/2015 и 95/2018);

– Закон о туризму (“Сл. гласник РС”, бр. 17/2019);

– Закон о угоститељству (“Сл. гласник РС”, бр. 17/2019);

– Закон о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);

– Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-др.закон ,9/2020 и 52/2021);

– Закон о трговини (“Сл. гласник РС”, бр. 52/2019);

– Закон о удружењима (“Сл. гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011- др. закони и 44/2018-др.закон);

– Закон о јавним предузећима (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019);

– Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016);

– Закон о регионалном развоју (“Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 30/2010 и 89/2015 – др. закон);

– Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);

– Закон о проценитељима вредности непокретности (“Сл. гласник РС”, број 108/2016 и 113/2017-др.закон);

– Закон о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон);

– Закон о контроли државне помоћи (“Сл. гласник РС”, бр. 73/2019);

– Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018-аутент.тумачење);

– Закон о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 ,99/2016, 113/2017, 95/2018 , 31/2019 ,72/2019,149/2020 и 118/2021);

– Закон о планском систему Републике Србије (“Сл.гласник РС“, бр.30/2018);

– Закон о републичкима административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 – др.закон., 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018 ,38/2019 – усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени динарски износи, 144/2020 и 62/2021 – усклађени дин.изн);

– Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („сл. гласник рс“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 49/2021);

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/09 , 32/13 и 14/22-др.закон );

– Зкон о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18: )

Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“ 52/2021);

Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља);

– Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања (“Сл. гласник РС”, бр.1/2019),

– Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017,30/2018 и 53/2021);

– Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давање у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” бр. 16/2018);

– Уредба о правилима за доделу државне помоћи (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 21/2021-други пропис и 23/2021-I-други пропис);

– Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи (“Сл. гласник РС”, бр. 13/2010);

– Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2013 и 132/2014);

– Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања (“Сл. гласник РС”, бр. 47 /2019 и 51/2019).

– Уредба о методологији управљања јавним политикама,анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика (“Сл. гласник РС”, бр. 8/2019);

– Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 33/2016);

– Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (“Службени гласник РС, бр. 83/2016 и 30/2017);

– Правилник о минималним техничким и санитарно – хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Службени гласник РС”, бр.41/2010 и 48/2012 – др.правилник);

– Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Службени гласник РС”, бр. 48/2012 и 58/2016);

– Правилник о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи (“Службени гласник РС”, бр. 3/2011);

– Правилник о садржини и начину подношења пријаве за  некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019);

– Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства (“Службени гласник РС“, бр. 13/2020);

– Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података („Службени гласник РС“, број 87/20 и 67/21);

– Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“ бр.102/15,5/17 и 9/18)

– Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“,број 18/21 и 36/21-исправка);

– Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године 05 број 101-2332/2021 од 18. марта 2021. године („Службени гласник РС„ број 30/21).

8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Списак закона и подзаконских аката који се примењују у раду Секретаријата:

 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007 и 83/2014 – др. закон);
 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010);
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 • Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/2006, 111/2009, 99/2011-др.закон и 62/2013-др.закон);
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 • Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ”, број 6/1980 и 36/1990, „Службени лист СРЈ“, број 29/1996 и „Службени гласник РС“, број 115/2005 – др. закон);
 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016);
 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016);
 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 158/2016);
 • Закон о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011 – др. закон);
 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015);
 • Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016);
 • Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016);
 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник Републике Србије“, број 16/1992);
 • Закон о водама („Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010 и 93/2012);
 • Закон о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015);
 • Закон о органској производњи („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010);
 • Закон о признавању сорти пољопривредног биља („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010);
 • Закон о сточарству („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009 и 93/2012);
 • Закон о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2005, 30/2010 и 93/2012);
 • Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2010);
 • Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012);
 • Закон о заштити од пожара („Службени гласник СРС“, број 37/1988 и „Службени гласник Републике Србије“, број 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 – др. закон); и
 • Закон о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних и других већих непогода („Службени гласник Републике Србије“, број 50/1992)….

9. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Прописи којима се регулише начин обављања послова у Секретаријату за пореску администрацију поред прописа којима се уређује конкретни изворни приход су:

  • Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15-др.пропис, 83/16 ,91/16- др.пропис, 104/16-др.пропис, 96/17-др.пропис, 89/18-др.пропис и 95-18- др.пропис, 86/19, 126/20, 99/21-др.прописи, 111/21- др.закон и 124/22-др.пропис);
   · Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16, 47/18 и 111/21);
   · Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18- др.пропис и 2/23 – Одлука УС)
   · Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,93/12, 62/13,63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон,103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19,72/19,149/20, 118/21 и 138/22);
   · Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
   распоред средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС“, бр.16/16, 49/16,107/16,
   46/17, 114/17, 36/18, 44/18-др.пропис, 104/18, 14/19 и 33/19,68/19, 151/20, 19/21, 10/22 I 144/22);
   · Правилник о пореском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 103/11)
   · Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.80/92,45/16 и 98/16);
   · Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр. 21/20, 32/21, 14/23);
   · Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр. 20/22);
   · Упутство о електронском канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 102/10);
   · Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.125/04,36/11, 99/11, 83/14- др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21);
   · Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01, 80/02-др.закон, 80/02, 135/04,62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12-ус, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон,112/15, 5/16-
   др.закон ,7/17др.закон и 113/17 и 95/18, 4/19,86/19,5/20,153/20, 156/20, 6/21-др.закон, 44/21, 118/21, 132/21-др.пропис, 10/22-др.пропис, 138/22, 144/22-др.пропис и 6/23-др.пропис);
   · Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр.25/01, 80/02-др.закон, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15-др.пропис, 112/15, 113/17 и 95/18, 86/16, 153/20 и 118/21);
   · Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02,84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10,101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16, 108/16,
   30/18 и 95/18.86/19, 144/20, 96/21 и 138/22)
   · Закон о порезима на имовину („Сл.гласник.РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-ус, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18 и 99/18-ус99/18-ус, 86/19, 144/20, 118/21 и 138/22);
   · Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл.гласник РС“, бр.93/19, 151/20 и 143/22);
   · Одлукa о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13),
   – Одлука о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, који чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13),

  – Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.13/13),

  – Одлука о висини стопе пореза на имовину („Сл.л.гр.Панчева“,бр.26/14)

  – Одлука о просечним ценама м² одговарајућих непокр.по зонама у периоду јануар-септембар 2017.г. („Сл.л.гр.Панчева“ бр.29/17)

  – Одлука о просечним ценама м² непокр. на основу којих је за 2017.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокр.обвезника који не воде пословне књиге и о коеф.за зоне („Сл.л.гр.Панчева“ бр.29/17),

  – Одлуком о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2018. године („Сл. лист града Панчева“ бр.29/18),

  – Одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2018.годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.29/18),

  – Одлуком о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2019. године („Сл. лист града Панчева“ бр.34/19),

  – Одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2019.годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.34/19),

  – Одлука о просечним ценама м² одговарајућих непокр.по зонама у периоду јануар-септембар 2020.г. („Сл.л.гр.Панчева“ бр.61/20),

  – Одлука о просечним ценама м² непокр. на основу којих је за 2020.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокр.обвезника који не воде пословне књиге и о коеф.за зоне („Сл.л.гр.Панчева“ бр.61/20).

  – Одлуком о просечним ценама м² одговарајућих непокр.по зонама у периоду октобар 2020-септембар 2021.г. („Сл.л.гр.Панчева“, бр.31/21)

  – Одлуке о просечним ценама м² непокр. на основу којих је за 2021.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокр.обвезника који не воде пословне књиге и о коеф.за зоне („Сл.л.гр.Панчева“, бр.31/21).

  – Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину. („Сл.лист града Панчева“, бр.31/22),

  • Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Сл.гласник РС“, бр. 53/03, 61/04 и 71/05);
   • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06-исправка, 99/11-др.закон и 31/19);
   • Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС‟, брoj 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-др.пропис, 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15,112/15, 50/16- др.пропис, 61/17-др.пропис, 113/17, 3/18-исправка, 50/18-др.закон, 95/18, 38/19-др.закон, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21-др.пропис и 138/22);
   • Одлука Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 36/21 и 36/22)
   • Одлука о градским административним таксама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“бр.16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19, 70/20 и 36/22);
   • Закон о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл. гласник РС” бр. 95/18, 49/19, 86/19, 156/20-др.пропис, 15/21-др. пропис и 15/23-др.пропис)
   • Одлука о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл.лист града Панчева” бр. 34/18, 3/20 и 36/22)
   • Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада за заштиту и унапређивање животне средине, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину (“Сл. гласник РС” бр. 29/19 и 89/19)
  • Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнадње за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнадње за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца (“Сл. гласник РС” бр. 93/19)

  Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18)

  • Одлука о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.лист града Панчева“ бр.34/18, 3/20 и 36/22);
   • Закон о туризму („Сл.гласник РС“, бр. 17/19);
   • Закон о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр. 17/19);
   • Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Сл.гласник РС“, бр. 47/19 и 57/19);
   • Одлука о боравишној такси („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/10 и 20/10);
   • Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Сл.гласник РС“,бр. 63/03 и 51/10);
   • Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“, бр.14/14 и 76/16);
   • Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини („Сл.гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11);
   • Закон о стечају („Сл.гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-ус, 83/14 ,113/17, 44/18 и 95/18);
   • Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16- др.пропис);
   • Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13,13/16, 98/16-ус и 91/19 и 112/22-УС);
   • Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“бр.106/15, 106/16- др.пропис,113/17, 54/19, 9/20-др.пропис и 10/23-др.закон) ;
   • Закон о класификацији делатности („Сл.гласник РС“, бр. 104/09);
   • Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр. 91/19)  („Сл.гласник РС“,бр. 116/08,124/12 , 14/15 и 68/15);

10. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Закони:

 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 и 95/18)
 • Закон о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18)
 • Закон о општем управном поступку (“Сл. Гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18)
 • Закон о државној управи (“Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18)
 • Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18)
 • Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 18/16 и 47/18)
 • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17)
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС” бр. 34/03, 85/05, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14, 73/18 и 46/19)
 • Закон о здравственом осигурању (“Сл. гласник РС”, бр. 25/19)
 • Закон о систему плата запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18)
 • Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 34/01, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16, 113/17 и 95/18)
 • Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 i 113/17)
 • Закон о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18)
 • Закон о спречавању злостављања на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 36/10)
 • Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 и 95/18)
 • Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (“Сл. гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11)

Уредбе:

 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 88/16, 113/17 и 95/18)
 • Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 88/16)
 • Уредба о интерном конкурсу (“Сл. гласник РС”, бр. 17/16)
 • Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 95/16)
 • Уредба о оцењивању службеника (“Сл. гласник РС”, бр. 2/9)
 • Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (“Сл. гласник РС”, бр.98/07, 84/14 и 84/15)
 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (“Сл. гласник РС”, 44/08,  2/12, 113/17, 23/18 и 95/18)
 • Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (“Сл. гласник РС”, бр.16/09, 84/14 и 81/16, 76/17 и 60/18)

Правилници:

 • Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (“Сл. гласник РС”, бр. 10/10, 18/10, 46/10, 52/10, 80/10 и 1/13, 108/17)
 • Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (“Сл. гласник РС”, бр. 50/15)
 • Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 38/19)
 • Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 55/20)
 • Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом злостављања на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 62/10

Акти града Панчева:

 • Статут града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр.25/15- пречишћен текст и 12/16, 8/19 и 16/19)
 • Одлука о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 13/17)
 • Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица и запослених у органима града Панчева и накнадама одборника Скупштине града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 2/12, 5/12, 4/13, 38/15 и 4/18)
 • Одлука о Градској служби за буџетску инспекцију (“Сл. лист града Панчева” бр. 17/08 и 11/13)
 • Одлука оснивању Службе интерне ревизије града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 35/16)
 • Пословник Градског већа града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 4/08, 2/10, 25/10, 19/11 и 26/11 и 10/13);
 • Одлука о извршним органима града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 12/16);
 • Одлука о распореду радног времена о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 24/09 и 26/11);
 • Колективни уговор за запослене у Градској управи града Панчева (31/19)
 • Правилник  о мерилима за оцењивање квалитета и резултата рада запослених у Градској управи града Панчева

Акти начелника:

 • Правилник о стручном оспособљавању, усавршавању и додатном образовању запослених у Градској управи града Панчева
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Упутство о условима и начину коришћења просторија у згради Градске управе града Панчева од стране особе са инвалидитетом која се креће уз помоћ пса водича.

Поред наведених, Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове у  свом раду примењује и низ других Правилника, односно других акта који се објављују у Службеном листу града Панчева, односно на Огласној табли Градске управе града Панчева.

11. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Секретаријат за јавне набавке поступа у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу област јавних набавки, и то Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23). У складу са наведеним Законом о јавним набавкама је донет сет подзаконских аката из ове области који су објављени у „Службеном гласнику РС“, и то:

 • Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки“Службени гласник РС“, бр. 21/2021);
 • Правилник о поступку отварања понуда „Службени гласник РС“, бр. 93/20)
 • Правилник о мониторингу над применом прописа о Јавним набавкама „Службени гласник РС“, бр. 93/20);
 • Правилник о утврђивање општег речника набавке „Службени гласник РС“, бр. 93/20
 • Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о Јавној набавци преко Портала јавних набавки „Службени гласник РС“, бр. 93/20);
 • Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке „Службени гласник РС“, бр. 21/21);
 • Упутство о начињу слања и објављивању огласа о Јавној набавци „Службени гласник РС“, бр. 93/20);
 • Упутство за коришћење Портала Јавних набавки „Службени гласник РС“, бр. 93/20)
 • Упутство о измени Упуства за коришћење Портала Јавних набавки „Службени гласник РС“, бр. 96/23);
 • Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;
 • Упутство за објављивање података о Јавним набавкама које су изузете од примене закона;
 • Правилник о изменама Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за Јавне набавке и вођењу Регистра службеника за Јавне набавке „Службени гласник РС“, бр. 115/23);
 • Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу Јавних набавки „Службени гласник РС“, бр. 115/23);
 • Правилник о врстама добара за које су Наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима Јавних набавки „Службени гласник РС“, бр. 115/23);
 • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
 • Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр. 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља, Службени гласник РС 18/20), након закључења уговора о јавној набавци,
 • Правилник о ближем уређивању поступака Јавних набавки и набавки на које се закон о Јавним набавкама не промењује за јавног наручиоца Градоначелника града Панчева ( Службени лист града Панчева бр.13/2023)
 • Правилник о ближем уређивању поступака Јавних набавки и набавки на које се закон о Јавним набавкама не промењује за јавног наручиоца Градска управа града Панчева ( Службени лист града Панчева бр.13/2023)
 • Правилник о ближем уређивању поступака Јавних набавки и набавки на које се закон о Јавним набавкама не промењује за јавног наручиоца Скупштину  града Панчева ( Службени лист града Панчева бр.13/2023)
 • Правилник о ближем уређивању поступака Јавних набавки и набавки на које се закон о Јавним набавкама не промењује за јавног наручиоца Градско веће града Панчева ( Службени лист града Панчева бр.13/2023)

Закон о јавним набавкама и сви поменути подзаконски акти доступни су на интернет страници Канцеларије за јавне набавке: www.ujn.gov.rs. Регистар понуђача доступан је на интернет страници  Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs).

12. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

У раду Секретаријата за инвестиције примењују се следећи закони и подзаконски акти:

 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009- исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013Одлука Ус, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/20 и 52/2021);
 • Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15);
 • Закон о путевима („Службени гласник РС“,бр. 41/2018 и 95/2018);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. Закон, 9/2016 – Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. Закон, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 – др. Закон);
 • Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 91/15);
 • Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11. др. закон и 99/11. др. закон);
 • Закон о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14)
 • Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 101/16);
 • Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);
 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон и 108/16);
 • Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 112/09 и 20/15);
 • Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр.104/16);
 • Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 33/97 и 31/01);
 • Закон о основама својинскоправних односа („Службени гласник СФРЈ“, бр. 60/80 и 36/90, „Службени гласник СРЈ“, бр.29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/2005- др. закон) и
 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16)
 • Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“ бр 40/2021)

Правилници:

 • Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, бр. 22/15 и 24/17);
 • Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте радова („Службени гласник РС“, бр. 73/2019);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 89/15);
 • Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, бр. 22/15);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019);
 • Правилник о начину размене документа и поднесака електронским путем и форма у којој се достављају акти у вези са обједињеном процедуром („Службени гласник РС“, бр. 113/15);
 • Правилник о условима, начину вођења и поступку, као и садржини регистра инвеститора („Службени гласник РС“, бр. 55/10);
 • Правилник о класификацији објеката („Службени гласник РС“, бр. 22/15);
 • Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Службени гласник РС“, бр. 22/15);
 • Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/11);
 • Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС“, бр. 69/12);
 • Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 73/2019);
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016,120/2017 и 68/2019);
 • Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС“, бр. 63/2018);
 • Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвадилитетом, деци и старијим особама („Службени гласник РС“, бр.22/2015);
 • Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, бр.85/2017 и 14/2021) и
 • Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевим у зони радова („Службени гласник РС“, бр.134/14)
 • Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима („Сл. гласник РС“ бр. 55/2013).

Уредбе:

 • Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр.14/09, 95/10 и 98/18)

Градске одлуке:

 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени гласник града Панчева“, бр. 4/15, 14/16, 19/17 и 1/18);
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени гласник града Панчева“, бр. 29/14, 28/15 и 38/16);
 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева намене („Службени гласник града Панчева“, бр. 11/15 и 38/16);
 • Одлука о увођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода намене („Службени гласник града Панчева“, бр. 26/11 – пречишћен текст, 13/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Службени гласник града Панчева“, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о обезбеђивању јавног осветљења („Службени гласник града Панчева“, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);
 • Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Службени гласник града Панчева“, бр. 15/14, 2/17 и 21/17);
 • Одлука о градској управи града Панчева – пречишћен текст („Службени гласник града Панчева“, бр. 13/17);
 • Одлука о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта („Службени гласник града Панчева“, бр. 19/17 ) и
 • Статут града Панчева – пречишћен текст („Службени гласник града Панчева“, бр. 1/14 и 12/16).

13. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Секретаријат примењује следеће законе:

 • Закон о локалној самоурпави (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 др. закон);

 • Закон о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 – др. закон, 95/18 – др. закон, 111/21 – др. закон, 124/2022 и 97/2023);

 • Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр. 18/16, 95/28 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС);

 • Закон о експропријацији (“Сл. гласник РС” бр. 53/95, “Сл. Лист СРЈ“ бр. 16/01-одлука СУС и „Сл. Гласник РС“ бр. 20/09, 55/13 – одлука УС и бр. 106/16 – аутентично тумачење);

 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УСРС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23);

 • Закон о начину и условима за признавање права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних пороизвода (“Сл. гласник РС” бр. 18/91, 20/92 и 42/98);

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима (“Сл. гласник РС” бр. 16/92);

 • Закон о задругама (“Сл. лист СРЈ бр. 41/96 и 12/98)и “Сл. гласник РС” бр. 34/06);

 • Закон о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС” бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон );

 • Закон о приватизацији (“Сл.гласник РС” бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/2016 – аутентично тумачење);

 • Закон о црквама и верским заједницама (“Сл. гласник РС” бр. 36/2006);

 • Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС” бр. 46/06);

 • Закон о основама својинско правних односа (“Сл. лист СФРЈ” бр. 6/80 и 36/90 и “Сл.лист СРЈ бр. 29/96, 115/05 – др. закон);

 • Закон о промету непокретности (“Сл. гласник РС” бр. 93/14, 121/14 и 6/15);

 • Закон о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС” бр. 104/16 и 9/20 др. закон);

 • Закон о државном премеру и катастру (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон, 41/18 – др. закон, 9/20 – др. закон и 92/2023);

 • Закон о поступку уписа у катастар непокретности и катастар инфраструктуре („Сл. Гласник РС“ бр. 41/18, 31/19, 15/20 и 92/23)

 • Закон о хипотеци (“Сл. гласник РС” бр. 115/2005, 60/15, 63/15 – одлука УСРС и 83/15);

 • Закон о стечају (“Сл. гласник РС” бр. 104/2009, 99/11 – др. закон, 71/12 одлука УС РС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18);

 • Закон о привредним друштвима (“Сл.гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21);

 • Закон о извршењу и обезбеђењу (“Сл. гласник РС” бр. 106/2015 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење, 54/19, 9/2020 – аутентично тумачење и 10/2023 др. закон);

 • Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине (“Сл. гласник РС” бр. 49/92, 54/96 и 62/2006 – др. закон);

 • Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта (“Сл. лист ФНРЈ бр. 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63);

 • Закон о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насељима градског карактера (“Сл. лист СФРЈ бр. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 и 39/73);

 • Закон о аграрној реформи и колонизацији (“Сл. лист ДФЈ” бр. 64/45 и 16/46), (“Сл. лист ФНРЈ бр. 29/46, 101/47, 105/48, 4/51, 19/51, 42-43/51, 21/56, 55/57), “Сл. лист СФРЈ бр. 10/65-пречишћен текст);

 • Закон о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ, 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 31/93 и „СЛ. Гласник РС“ бр. 18/20);

 • Закон о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/2011, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/71, 95/18 и 153/20);

 • Закон о враћању одузете имовине и обештењу (“Сл. гласник РС” бр. 72/2011, 108/13, 142/14, 88/15 – одлука УС РС, 95/18 и 153/20).

УРЕДБЕ:

 • Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини (“Сл. гласник РС” бр. 98/10 и 51/11),

 • Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовнских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/18 и 79/2023),

 • Уредба о начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде као и услове, начин и поступак размене непокретности („Сл. гласни РС“ бр. 61/15, 88/15, 46/17,30/18 и 53/21).

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

 • Одлука о грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 11/2021 и 28/2022);

 • Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини града Панчева ( „Сл. лист града Панчева“ број 11/21);

 • Одлука о давању сагласности за извођење радова на непокретностима са правом својине у корист града Панчева ( „Сл. лист града Панчева“ број 29/18);

 • Одлука о давању закупа атељеа ( „Сл. лист града Панчева“ број 7/18);

 • Одлука о пословном, магацинском простору и зиданим гаражама града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 41/23);

 • Одлука о начину, поступку и критеријумима за конституисање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини града Панчева ( „Сл. лист града Панчева“ број 29/18);

 • Одлука о располагању становима у јавној својини града Панчева по условима непрофитног закупа (“Сл. лист града Панчева” бр. 29/2018);

 • Одлука о градској управи града Панчева-пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева” бр. 13/17 и 6/21); и

 • Статут града Панчева-пречишћен текст(“Сл. лист града Панчева” бр. 25/15, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21).

14. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Списак законских, подзаконских прописа и одлука скупштине града које у свом раду примењује Секретаријат за инспекцијске послове:

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон и 101/16-други Закон, 47/2018)
2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14)
3. Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење)
4. Закон о управним споровима («Сл. гласник РС» бр. 111/2009)
5. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 91/19-други закон и 91/19)
6. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15, 44/18- др.закон и 95/18 )
7. Статут града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 25/15 –пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19, 2/21 )
8. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије града Панчева, Градском Правобранилаштву и стручној служби заштитника грађана града Панчева („Сл.лист града Панчева бр. 22/17, 27/17, 18/18, 36/18, 23/19, 1/20, 43/20,60/20исправка, 63/20, 72/20, 7/21)
9. Одлука о градској управи («Сл. лист града Панчева» бр. 13/17, 6/2021)
10. Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева („Службени лист града Панчева” број 24/09, 26/11),

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:

1. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/18)
2. Закон о трговини («Сл.гласник РС» бр. 53/10 и 10/13)
3. Закон о туризму и Закон о угоститељству («Сл.гласник РС»17/2019)
4. Закон о оглашавању(«Сл.гласник РС»6/16)
5. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16, 9/20)
6. Закон о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020)

Уредбе:

1.Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19 („Сл. Гласник РС“ бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021 i 86/2021, 95/21, 99/21)

Одлуке:

6. Одлука о комуналној инспекцији («Сл. лист града Панчева“ бр. 2/13 и 6/14, 38/16)
7. Одлука о одређивању комуналних делатности («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/00)
8. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 6/14, 22/16)
9. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавних површина („Сл. Лист града Панчева“ бр. 18/13)
10. Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева («Сл. лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 9/14, 38/16 )
11. Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом («Сл. лист града Панчева» бр. 6/14, 38/16, 29/17, 23/18 и 34/19)
12. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 18/2015, 38/16, 61/20)
13 Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода (“Сл. лист града Панчева» бр. 23/18)
14. Одлука о држању домаћих животиња («Сл. лист града Панчева» бр. 34/19)
14а.Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 34/19)
15. Одлука о преради и дистрибуцији воде (“Сл. лист града Панчева» бр. 23/18)
16. Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева(«Сл. лист града Панчево» бр. 23/18 и 34/19)
17. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (»Сл. лист града Панчева» 19/15, 26/15, 38/16, 23/18)
18. Одлука о пијацама (»Сл. лист града Панчева» бр. 23/18 и 34/19)
19. Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл. лист града Панчева» бр 19/17, 1/18, 4/18, 41/19) –
20. Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Сл. лист града Панчева» бр 34/19)
21. Одлука о сахрањивању и гробљима («Сл. лист града Панчева» бр 23/18 и 34/19)
22. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл. лист града Панчева, 7/2011, 11/11-исправка, 18/13, 6/14 и 19/14, 38/16)
23. Одлука о локалним комуналним таксама – («Сл. лист града Панчева» бр. 2/2014-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 38/16, 2/17, 24/17, 29/17, 18/18, 34/18, 41/19, 70/20)
24. Одлука о градским административним таксама („Сл. Лист града Панчева“ бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19, 70/20)
25. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/19, 34/19, 67/20
26. Одлуку о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. Лист града Панчева“ бр. 4/18, 7/18 , 14/18-исправка, 18/18, 34/18, 9/19, 41/19, 54/20)
27. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панечева (« Сл. лист града Панчева» бр. 18/2013, 6/14, 38/16)
28. Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/20, 61/20)
28а.Одлука о некатегорисаним путевима („Сл.лист града Панчева“ бр. 19/17)
29. Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010, 6/14 , 38/16)
30. Одлука о облику и начину остваривање сарадње Комуналне полиције и инспекцијских служби града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 23/2009)
31. Одлукa о уступању извођења радова на уклањању монтажних објеката, предемета и ствари на основу извршних решења („Сл.лист града Панчева“ бр. 24/17)
32. Одлука о уређењу фасада (“Сл.лист града Панчева” бр. 36/2011 )
33. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчев (“Сл. Лист града Панчева” бр. 6/14)
34. Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 24/09 и 26/11)
35. Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 24/11, 7/16, 38/16 )
36. Одлука о одређивању делова обале и водног простора на територији града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 4/18 )
37. Oдлукa о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 7/18 )
38. Одлука о димничарским услугама„Сл. Лист града Панчева. бр. 23/18 и 34/19)
39. Одлука о погребним делатаностима („Сл. Лист града Панчева. бр. 23/18)
40. Одлука о боравишној такси („Службени лист града Панчева“ бр. 34/19)
41. Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене(“Сл. Лист града Панчева” бр. 7/18 )
42. Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга („Сл. Лист града Панчева. бр. 54/20)
43. Одлука о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл. Лист града Панчева. бр. 70/20, 8/21)
42. Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене (“Сл. Лист града Панчева” бр. 7/18 )
43. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства (“Сл. Лист града Панчева” бр. 13/20 )
44. План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене (“Сл. Лист града Панчева” бр. 7/18, 16/19 )
45. План за постављање средстава за оглашавање на територији града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 8/21, 19/21 )

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:

1. Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/2018 , 31/2019 i 37/2019,9/20 )
2. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
3. Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр. 96/15 и 83/18)
4. Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења објеката («Сл. лист града Панчева» 20/2010, 6/14, 38/16 )
5. ПРАВИЛНИК о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл.гласник РС”, БР. 102/20)
6. ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл.гласник РС”БР. 72/18)
7. ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („ СЛ.ГЛАСНИК РС”, број 68/2019)
8. ПРАВИЛНИК о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, број 85/15)
9. ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“СЛ.гласник РС”, бр. 73/19)
10. Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења објеката («Сл. лист града Панчева» 20/2010, 6/14, 38/16 )

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

1. Закон о путевима («Сл.гласник РС»,бр.41/18, 95/18 и др.закон)
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15,41/18,44/18-други закон, 83/18, 31/19 и 9/20)
3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15 и 41/18)

Правилник:

4. Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа («Сл.гласник РС»,бр. 71/06)
5. Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта («Сл.гласник РС»,бр.20/96, 18/04, 56/05 и 11/06)
6. Правилник о техничким нормативима за експлоатацију и редовно одржавање мостова («Сл.лист СРЈ»,бр. 20/92)
7. Правилник о садржини, издавању и вођењу путних налога и еведницији о издатим путним налозима («Сл.гласник РС»,бр. 20/96, 32/2010)

Одлука:

8. Одлука о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр.38/16)
9. Одлука о јавном градском линијском превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 70/20)
10. Одлука о превозу за сопствене потребе лица и ствари у друмском саобраћају на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева бр.22/09)
11. Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 7/16)
12. Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 16/19) 13. Одлука о економски најнижој цени по којој се такси превоз путника мора обављати на територији града Пначева („Сл.лист града Панчева“ бр. 21/18, 41/19)
14. Одлука о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.23/18)
15. Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 24/17)
16. Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 07/20, 61/20)
17. Правилник о саобраћајној сигнализацији («Сл.гласник РС»,бр. 85/17)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

Закони:

1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
7. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016)
8. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)

Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:

1. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010)
2. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр. 71/2010)
3. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС“, бр. 96/2009)
4. Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013)
5. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр . 61/2010)
6. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник“, бр. 56/2010)
7. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005)
8. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010)
9. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010)
10. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010)
11. Уредба о утврђивању програма системског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. године („Сл.гласник РС“, бр.105/15)
12. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућег зрачеса у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
13. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса („Сл. гласник РС”, број 104/09)
14. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 104/09)
15. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
16. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16)
17. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 5/16)
18. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/15)
19. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

Одлуке:
20. Одлука о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 21/17)

СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР

Закон:
1. Закон о спорту (“Сл.гл.Р.С.“, бр.10/2016)
2. Закон о спречавању допинга у спорту (“Сл. гл.Р.С.“, бр.111/2014)

Правилник:
3. Правилник о надзору над стручним радом у области спорта (“Сл.гл.Р.С.“,бр. 92/2011)
4. Правилник о књизи чланова удружења ,друштава и савеза у области спорта (“Сл.гл.Р.С.“, бр. 8/18)
5. Правилник о стручном спортском испиту (“Сл.гл.Р.С.“,бр. 7/18)
6. Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране у области спорта у Републици Србији (“Сл.гл. Р.С.“, бр.95/16 и 45/18)
7. Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортских дисциплина у оквиру спортских грана и области спорта (“СЛ.гл. Р.С.“,бр. 51/16, 95/16, 59/17 и 44/18)
8. Правилник о садржини и начину вођења Јединствене књиге евиденције удружења,организација и предузетника у области спорта (“Сл.гл. Р.С“., бр.108/17)
9. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (Сл.гл.Р.С.“,бр. 95/16)
10. Правилник о националној евиденцијијама у области спорта (“Сл.гл.Р.С.“, бр.24/17)
11. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања (“Сл.гл. Р.С.“,бр. 7/13)
12. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака (“Сл.гл.Р.С“. ,бр. 7/13)
13. Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности (“Сл.гл. Р.С.“, бр. 4/17)
14. Правилник о нацијоналној категоризацији спортова (“Сл.гл. Р.С.“ ,бр. 12/179
15. Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења ,друштава и савеза у области спорта (“Сл.гл. Р.с.“, бр.32/16)
16. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака (“сл.гл.Р.С.“ , бр.25/19)
17. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима (“Сл.гл.Р.С.“ ,бр. 24/11)
18. Правилник о националној категоризацији спортиста (“Сл. гл.Р.С.“,бр 10/16)
19. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (“Сл.гл. Р.С.“, 95/16)
20. Правилник о нацијоналној категоризацији врхунских спортиста (“Сл.гл.Р.С.“,бр. 123/12)
21. Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта (“Сл.гл. Р.С.“ бр. 61/11)
22. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних пословау спорту (“Сл.гл. Р.С.“ ,бр 8/13)
23. Правилник о ближим условима о критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршаванје и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима посебним заслугама (“Сл.гл. Р.С.“.бр. 24/11и 99/11-др. Закон)
24. Правилник о одобраванју и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта (“Сл.гл.Р.С.“,бр 64/16)

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:
1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр. 36/15, 44/18-други закон и 95/18)
2. Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС“ бр. 27/18)
3. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-други закон, 10/19 и 6/2020)
4. Закон о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18-други закон и 6/2020)
5. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18-други закон и 10/19)
6. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 101/17, 113/17-други закон, 95/18-други закон и 10/19)
7. Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“ бр. 55/13, 88/17-други закон, 27/18-други закон и 6/2020)
8. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ бр. 27/18)
9. Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС“ бр. 101/17 и 6/2020)

Правилници:
1. Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 63/18)
2. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“ бр. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19)
3. Правилник о садржају обрасца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи („Службени гласник РС“ бр. 59/10)
4. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“ бр. 56/19)
5. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС“ бр. 56/19)
6. Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“ бр. 20/2020)
7. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих („Службени гласник РС“ бр. 65/18)
8. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 34/19 и 59/2020)
9. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 82/15 и 59/2020)
10. Правилници о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника, помоћних наставника, васпитача и андрагошких асистената у основним и средњим школама
11. Правилници о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма у основним и средњим школама
12. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 1/19)
13. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 5/19)
14. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16)
15. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка („Службени гласник РС“ бр. 77/14)
16. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“ бр. 46/19)
17. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 2/92 и 2/2000)
18. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 15/2019)

15. КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА

Комунална милиција Градске управе града Панчева, приликом предузимања комунално-милицијских овлашћења, поступа на основу следећих закона и одлука града:

– Закон о комуналној милицији („Службени гласник РС“ број 49/2019);

– Закон о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/2013, 13/2016,98/2016- Одлука УС РС, 91/2019- други закон, 91/2019 и 112/2022- Одлука УС РС);

– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);

Закон о јавном реду и миру („Службени гласник РС“ број 6/2016 и 24/2018);

– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/2018);

– Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023-Одлука УС РС);

– Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број 96/2021);

– Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне милиције („Службени гласник РС“ број 27/2020);

– Правилник о службеној легитимацији комуналних милиционара („Службени гласник РС“ број 27/2020);

– Правилник о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара („Службени гласник РС“ број 148/2020 и 6/2023);

– Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције („Службени гласник РС“ број 106/2009);

– Правилник о садржини евиденције које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању одређених података („Службени гласник РС“ број 27/2020);

– Правилник о испиту за комуналног милиционара („Службени гласник РС“ број 148/2020);

– Правилник о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање („Службени гласник РС“ број 27/2020 и 101/2020);

– Правилник о условима које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да врши мерење буке пореклом из угоститељских објеката („Службени гласник РС“ број 132/2021 );

– Правилник о полицијским овлашћењима (“Службени гласник РС“ број 41/2009 и 93/2022)

– Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији општине Панчево (“Службени лист општине Панчево”, бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04, 3/06 – др.одлука, 6/14, 9/14 и 38/16);

– Одлука о преради и дистрибуцији воде (“Службени лист града Панчева”, бр. 23/18 и 28/2022);

– Одлука о држању домаћих животиња на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 34/19 и 27/2023);

– Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Службени лист града Панчева”, бр. 4/18, 7/18, 14/18- исправка, 18/18, 34/18, 9/19,41/19,54/20 , 70/20-др. одлука и 11/2021);

– Одлука о пијацама („Службени лист града Панчева“ број 23/18, 34/19 и 19/2021);

– Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 36/2021);

Одлуке о униформи, ознакама на униформи, возилима, пловилима и опреми комуналне милиције града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 15/2023);

– Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 8/2019, 34/19 и 67/20);

– Одлука о облику и начину остваривања сарадње Комуналне полиције и инспекцијских служби града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 23/2019);

– Одлука о одређивању делова обале и водног простора на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 4/18);

– Одлука о димничарским услугама („Службени лист града Панчева“ број 23/18 и 34/19);

– Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, број 23/18 и 34/19);

– Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода (“Службени лист града Панчева”, бр. 23/18);

– Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом (“Службени лист града Панчева”, бр. 6/14, 38/16, 29/17, 23/18 и 34/19);

– Одлука о одређивању акустичких зона и заштити од буке на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 21/17);

– Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 18/15, 38/16 и 61/20);

– Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16);

– Одлука о сахрањивању и гробљима (“Службени лист града Панчева”, број 23/18 и 34/19);

– Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 16/19);

– Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 21/10, 6/14 и 38/16);

– Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Службени лист града Панчева”, бр. 19/17, 1/18, 4/18, 34/18, 41/19 и 13/2021);

– Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 5/14 и 34/15);

-Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 7/2020, 61/2020 и 22/2022);

– Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 19/17);

– Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Службени лист града Панчева”, бр. 34/19)

– Одлука о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 11/2021);

– Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 19/15, 26/15 и 38/16);

– Одлука о обављању делатности Зоохигијене на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 34/2019.