СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ- ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ
ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС“, број 35/00, 18/04 и 36/11),
– Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09 и 99/11),
– Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 55/14 и Одлука УС РС бр. 20/2014),
– Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10 и 18/16),
– Закон о локалним изборима (“Службени гласник РС“ број 129/07 и 54/11),
– Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ“ број 11/02),
– Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10),
– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08 и 107/12)
– Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени
гласник РС“, број 15/ 2012)
– Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у Јединствени бирачки списак („Службени гласник РС“, број 26/2011)
– Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“ бр. 91/2009),
АРХИВА
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94),
– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 80/92 и 98/16),
– Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 40/2010),
– Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС“, број 44/93),
– Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 10/93 и 14/93),
– Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10)
– Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Службени гласник СРС“ бр. 47/81)
У Архиви се води архивска књига, врши улагање архивираних предмета у регистратурске јединице-фасцикле по роковима чувања, врши попис безвредног регистратурског материјала у поступку излучивања безвредног регистратурског материјала; врши примопредаја регистратурског материјала, дају на увид предмети и техничка документација референтима, врши одабирање архивске грађе, попис и излучивање безвредног регистратурског материјала.

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Законска и подзаконских акта који се примењују у раду:
– Закон о државној управи (“Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10),
– Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10 и 18/16),
– Закон о печату државних и других органа (“Службени гласник РС“ број 101/07),
– Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник РС“, број 39/93),
– Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11),
– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08 и 107/12)
– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 80/92),
– Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 40/2010),
– Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС“, број 44/93),
– Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, број 10/93 и 14/93),
– Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10)
– Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Службени гласник СРС“ бр. 47/81)
– Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник РС“, број 74/93),
– Правилник о радној књижици (“Службени гласник РС“, број 17/97),
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА – ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10 и 18/16),
– Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ“ број 11/02),
– Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10),
– Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС“, број 25/82 и 48/88 и “Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12 и 55/14),
– Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (“Службени лист СФРЈ“ број 43/82, 72/82 и “Службени лист СРЈ“ број 46/96 и “Службени гласник РС“ број 46/06),
– Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима (“Службени лист СФРЈ“ број 9/79 и 20/90 и “Службени лист СРЈ“ број 46/96),
– Закон о легализацији исправа у међународном саобраћају („Службени лист СФРЈ” број 6/73)
– Породични закон (“Службени гласник РС“, број 18/05),
– Закон о матичним књигама (“Службени гласник РС“ број 20/09),
– Закон о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС“ број 135/04 и 90/07),
– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08 и 107/12)
– Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству (“Службени гласник РС“ број 22/05, 84/05 и 121/07),
– Првилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству (“Службени лист СФРЈ“, број 15/2010),
– Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи („Службени гласник РС“, бр. 25/2011, 9/2016 и 16/2016)
– Правилник о поступку издавања и обрасцу потврде о смрти („Службени гласник РС“, бр. 8/2005).
– Уредба о ратификацији Конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика – Беч, 8. септембар 1976. године („Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори, број 8/91),
– Конвенција о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени лист СФРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 9/67),
– Уредба о ратификацији Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа („Службени лист ФНРЈ” – Међународни уговори и други споразуми, број 10/62 и „Службени лист СРЈ“ – Међународни уговори, број 10/02)
3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА
Законска и подзаконских акта којa се примењују у раду:
– Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС“, број 35/00, 18/04 и 36/11),
– Закон о локалним изборима (“Службени гласник РС“ број 129/07 и 54/11),
– Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10 и 18/16),
– Закон о заштити права и слобода националних мањина (“Службени лист СРЈ“ број 11/02),
– Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10),
– Одлука о месним заједницама на територији града Панчева („Сл. лист општине Панчево“ бр. 36/11).
– Статути месних заједница
– Пословници о раду скупштина месних заједница

 

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

У Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа примењују следећи закони и подзаконски акти:

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ број 83/06);

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон);

Закон о избору народних посланика (“Службени гласник РС“, број 35/00, 18/04);

Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07);

Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 36/09);

Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“ број 129/07);

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Сл. гласник РС“ број 99/09),

Закон о службеној употреби језика и писма (“Службени гласник РС“ број 45/91 и 30/10);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС)

Закон о националним саветима националних мањина(„Службени гласник РС“ број 72/09);

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13);

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16)

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе(„Службени гласник РС“ број 80/92)

Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 40/2010),

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (“Службени гласник РС“, број 44/93),

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (“Сл. гласник РС“, број 10/93 и 14/93).

 

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

У поступку за остваривање права на финансијску подршку породици са децом, Секретаријат за јавне службе и социјална питања примењује следеће прописе:

– Закон о финансијској подршци и породици са децом („Службени гласник РС“ број 16/02,115/05, 107/09)

– Породични закон

– Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ број 29/02,80/04, 123/04, 17/06,107/06, 51/10, 73/10,27/11)

– Правилник о условима поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета („Службени гласник РС“ број1/02)

– Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете

– Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

– Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 24/14)

У поступку за остваривање права на личну, цивилну и породичну инвалиднину -област борачко инвалидске заштите Секретаријат примењује следеће прописе:

– Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број  24/98 и 29/98)

– Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степен додатка за негу и помоћ („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању теих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о борачком додатку („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалид („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

– Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

-Уредбе о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области борачко – инвалидске заштите

– Закон о правима бораца и војних инвалида

 У остваривању права избеглих, прогнаних и расељених лица Секретаријат примењује следеће прописе:

– Закон о избеглицама

– Уредба о збрињавању избеглица

– Правилник о евиденцији избеглица

– Правилник о избегличкој легитимацији

– Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама

У области културе Секретаријат примењује следеће прописе:
– Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16)
– Закон о контроли државне помоћи («Службени гласник РС», бр.51/09)

– Уредба о критеријумима , мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине , односно јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 105/2016)

У области информисања Секретаријат примењује следеће прописе:

– Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење)

– Закон о контроли државне помоћи («Службени гласник РС», бр.51/09)

– Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања («Службени гласник број 16/16

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У вршењу овлашћења из свог делокруга, Секретаријат примењује следеће законе и друге прописе:

ЗАКОН о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16)

ЗАКОН о порезу на додату вредност („Сл. гласник PC“, бр. 84/04, 86/04−исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16)

ЗАКОН о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16)

ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/16)

ЗАКОН о контроли државне помоћи (“Сл. гласник РС”, број 51/09)

ЗАКОН о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)

ЗАКОН о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16)

ЗАКОН о платним услугама (“Сл. гласник РС”, бр. 39/14)

ЗАКОН о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 – исправка)

ЗАКОН о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ЗАКОН о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 – УС, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/02 – УС, „Сл. гласник РС“ бр. 80/02 – др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – УС, 47/13 , 68/14 – др. закон)

ЗАКОН о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15)

ЗАКОН о порезу на доходак грађана (“Сл. гласник РС“, бр. 24/01 , 80/02 – др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15)

ЗАКОН о порезу на добит правних лица (“Сл. гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)

ЗАКОН о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/11 и 123/14)

ЗАКОН о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр.116/14)

ЗАКОН о платама државних службеника и намештеника, пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06 , 63/06 – испрaвка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14)

ЗАКОН о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/13)

ЗАКОН о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12 и 68/15)

ЗАКОН о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12)

ЗАКОН о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16)

ЗАКОН о јавном дугу (“Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15)

ЗАКОН о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – Одлука УС)

ЗАКОН о систему плата запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16)

ЗАКОН о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16)

ЗАКОН о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС“, бр. 104/16)

УРЕДБА о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 88/16)

УРЕДБА о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 88/16)

УРЕДБА о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/09),

УРЕДБА о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државим органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12)

УРЕДБА о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 19/15 и 83/15)

УРЕДБА о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Сл. гласник РС“ бр. 49/10 и 63/16)

УРЕДБА о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 76 /13)

ОДЛУКА о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“ бр. 57/04, 82/04, 98/13 и 104/14)

ПРАВИЛНИК о подношењу пореске пријаве електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/13)

ПРАВИЛНИК о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16)

ПРАВИЛНИК о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/13)

ПРАВИЛНИК о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници („Сл. гласник РС“ бр. 21/13 и 88/15)

ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 107/16)

ПРАВИЛНИК о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“ бр. 92/02, 100/03 и 10/04)

ПРАВИЛНИК о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.79/11)

ПРАВИЛНИК о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације(„Сл. Гласник РС“ бр. 17/97 и 24/00)

ПРАВИЛНИК о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стваним стањем („Сл. гласник РС“ бр. 118/13 и 137/14)

ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор „Службени гласник РС“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16)

УПУТСТВО о начину достављања образасца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Министарства финансија и привреде републике србије број :110-00-172/2013-01-1 од 7.маја 2013.године

УПУТСТВО за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017 годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, бр. 401-00-03884/2016-03 од 14. новембра 2016. године

ОДЛУКА о буџету града Панчева за 2017. годину („Сл. лист града Панчева”, бр. 37/16)

ОДЛУКА о градским административним таксама („Сл. лист града Панчева”, бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16)

ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл. лист града Панчева”, бр. 26/14)

ОДЛУКА о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2016. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника које не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл. лист града Панчева”, бр. 32/16)

ОДЛУКА о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2016. године („Сл. лист града Панчева”, бр. 32/16),

ОДЛУКА о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист града Панчева”, бр. 28/15, 38/15, 4/16, 7/16 и 9/16)

ОДЛУКА о локалним комуналним таксама (Сл. лист града Панчева”, бр. 2/14 -пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 32/16 и 38/16)

ОДЛУКА о плаћању боравишне таксе (Сл. лист бр. 12/02, 5/04, 19/05, 30/06, 19/07 и 16/08)

ОДЛУКА о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева (Сл. лист града

Панчева “, бр. 15/14, 29/14, 11/15, 28/15, 22/16 и 38/16)

ОДЛУКА о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. лист града Панчева“ бр 29/14, 28/15 и 38/16)

ОДЛУКА о утврђиваљу доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Панчева”, бр. 4/15)

ОДЛУКА о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (“Сл. лист града Панчева”, 23/11 – пречишћен текст, 28/11 – исправка, 36/11, 8/12, 19/14, 29/14, 28/15 и 38/15)

ОДЛУКА о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину (“Сл. лист града Панчева“ бр.16/08, 27/09, 25/10 и 24/13).

ПЛАН поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2017. годину

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Прописи који се примењују у раду Секретаријата

Закони:
– Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
– Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/15)
– Закон о ванредним ситуацијама («Службени гласник РС», бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
– Закон о јавним путевима («Службени гласник РС» бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)
– Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС“ бр. 15/16),
– Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – Одлука УС);
– Закон о железници («Службени гласник РС», бр. 18/05 и 91/15),
– Закон о културним добрима («Службени гласник РС», бр. 71/94, 52/11.др.закон и 99/11.др,закон)
– Закон о телекомуникацијама («Службени гласник РС», бр.44/10, 60/13-УС и 62/14)
– Закон о водама («Службени гласник РС», бр. 30/10 и 101/16),
– Закон о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15),
– Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14)
Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 , 105/14, 104/16-др.закон и 108/16),
– Закон о заштити од пожара («Службени гласник РС», бр. 112/09 и 20/15),
– Закон о шумама («Службени гласник РС», бр. 30/10, 93/12 и 89/15),
– Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр.104/16)
– Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима («Службени гласник РС», бр. 72/09 ,18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15) ,
– Закон о сахрањивању и гробљима («Службени гласник СРС», бр. 20/77 и 6/89 и
«Службени гласник РС», бр. 53/93-др.закон. 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон и 120/12-УС)
– Закон о просторном плану Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 13/96),
– Закон о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01),
– Закон о основама својинскоправних односа («Службени лист СФРЈ», бр. 6/80 и 36/90, «Службени лист СРЈ», бр. 29/96 и «Службени гласник РС», бр. 115/2005-др.закон),
– Закон о комуналним делатностима («Службени гласник РС», бр. 88/11 и 104/16),

Правилници:
– Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС“ бр. 22/15),
– Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС“ бр.64/15),
– Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената. (“Службени гласник РС“ бр. 48/15).
– Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе (“Службени гласник РС“ бр. 3/10).
– Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе (“Службени гласник РС“, 93/11и 103/13-одлука УС),
– Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (“Сл. гласник РС“, бр. 58/12, 74/15 и 82/15),
– Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 29/16),
– Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС“, бр. 61/11),
– Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетских својствима зграда (“Службени гласник РС“, бр. 69/12),
– Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (“Службени гласник РС“ бр. 7/10 и 22/15),
– Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16),
– Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форма у којој се достављају акти у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС“, бр. 113/15).
– Правилник о условима, начину вођења и поступку, као и садржини регистра инвеститора (“Службени гласник РС“ бр. 55/10),
– Правилник о класификацији објеката (“Сл.галсник РС“ бр. 22/15),
Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса (“Сл.гласник РС“ бр. 31/15),
– Правилник о објектима на које се не примењујупоједине одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС’ бр. 85/15),
– Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената (“Сл.галсник РС“ бр. 33/15),
– Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекат (“Сл.гласник РС“ бр. 23/15,
– Правилник о садржини, начину, поступку, и роковима израде и објављивања сепарата (“Сл.гласник РС“ бр. 33/15),
– Правилник о условима и начину рада комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “бр. 55/15),
– Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Службени гласник РС“ бр. 46/99 и 7/16-др.правилник),
-Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрање тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (‘’Службени гласник РС’’ бр. 27/15 и 29/16)
– Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу („Сл. гласник РС”, број 54/16)

Градске одлуке:
– Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист града Панчева“ бр.4/15 и 14/16)
– Одлука о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре („Сл.лист града Панчева“ 14/15)
Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15 и 38/16)
Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 11/15 и 38/16)
Одлука о увођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода („Сл.лист града Панчева“ бр. 26/11-пречишћен текст, 13/13, 6/14 и 38/16)
Одлука о производњи и дистрибуцији воде („Сл.лист општине Панчево“ бр. 3/987/99, 11/05 и 2/08 и „Сл.лист града Панчева“ бр. 33/11, 6/14 и 38/16)
Одлука о одређивању комуналних делатности («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/00) -Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 22/16)
Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавним површина („Сл. Лист града Панчева“ бр. 18/13)
Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева («Сл. лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14, 9/14 и 38/16)
Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом («Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 38/16)
– Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.19/15, 26/15 и 38/16)
– Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл.лист града Панчева“ бр. 28/15, 38/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16 и 38/16)
– Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16)
– Одлука о обезбеђивању јавног осветљења („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16)
– Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл.лист града Панчева“ бр. 14/15, 22/16 и 38/16)
– Одлука о пијацама („Сл.лист града Панчева“ бр. 26/11-пречишћен текст, 6/14 и 38/16)
– Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 24/11 и 7/15)
Одлука о одређивању простора на подручју града Панчева на којима се забрањује јавно окупљање („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/15)
– Одлука о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима („Сл.лист града Панчева“ бр.18/13)
– Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16).

Планови који се спроводе у раду секретаријата:
– ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 22/2012 и 25/2012-исправка)
-ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПАНЧЕВА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2012)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 1 ШИРИ ЦЕНТАР КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка и 20/14)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 20/2012, 34/12-исправка, 1/13-исправка, 3/13-исправка и 16/16 )
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕНА МИСА СА ГРОБЉЕМ (ЦЕЛИНА 3) У ПАНЧЕВУ („Сл.лист града Панчева“ бр. 25/14, 7/15-исправка и 36/15-исправка)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 4а – КАРАУЛА СА ЈАБУИЧКИМ ПУТЕМ И 4Б-СКРОБАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/14)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 5- КУДЕЉАРАЦ И НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ ИЗА НАДЕЛА У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 39/12)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 6: ПОДЦЕЛИНА 6А – БАВАНИШТАНСКИ ПУТ, ПОДЦЕЛИНА – 6Б СТАРИ ТАМИШ И ПОДЦЕЛИНА, 6Ц – НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 19/13)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 7 — ЛУКА ДУНАВ, „GREEEN FILED 2“, СТАРА УТВА И СТАКЛАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 32/14)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 9: ГРЕЕН ФИЕЛД 1 И 3 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 21/2012)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 10 ПОТАМИШЈЕ И ГРАДСКА ШУМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 40/12)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 11 КОМПЛЕКСИ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 35/12 И 10/14-исправка)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП ПЕТРОХЕМИЈА, ХИП АЗОТАРА И НИС РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист општине Панчево“ бр. 12/08 и „Сл.лист града Панчева“ бр. 18/09, 17/12, 20/15 и 28/16 )
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 27/16)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКО НОВО СЕЛО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 17/14 И 24/15)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГЛОГОЊ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 15/16)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДОЛОВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 8/15)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ИВАНОВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 35/15)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЈАБУКА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 11/11)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЧАРЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 9/11, 3/13-исправка и 15/16)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОМОЉИЦА (“Сл. лист града Панчева“ бр. 33/14)
-ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАРЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 10/11)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 31/11, 35/12-исправка и 21/14)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 1 (“Сл. лист града Панчева“ бр. 8/11 и 29/11)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЕЛД 2 (“Сл. лист града Панчева“ бр. 30/11)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЕН ФИЛЕД 3 (“Сл. лист града Панчева“ бр. 32/11) ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕСЛА ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева бр. 12/11 и 34/14)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ХИПОДРОМ У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист општине Панчево“ бр. 17/10)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА МАЛИ РИТ (“Сл. лист града Панчева“ бр. 15/12 и 31/12-исправка)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ ПАНЧЕВО (“Сл. лист града Панчева“ бр. 1/13 и 27/15-исправка)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („Сл.лист града Панчева“ бр. 17/16)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПОДЦЕЛИНА 6Ц-НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО („Сл.лист града Панчева“ бр. 22/15)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЕЈ ЗА 400kv ДАЛЕКОВОД ОД ДАЛЕКОВОДА (дв) 400kv БРОЈ 453 „ДРМНО“-ПАНЧЕВО 2 ДО УВОЂЕЊА У ПЛАНИРАНУ ТРАФО СТАНИЦУ(ТС) 400kv ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА (ВП) „ЧИБУК“ („Сл.лист градаПанчева“ 36/12)
-ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОЉЕ „БЕЛА АНТА“ У ДОЛОВО („С.лист града Панчева“ бр. 31/14)

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Закони:

Закон о заштити животне средине («Службени гласник РС», бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС и 14/2016)

Закон о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 135/04 и 36/09)

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 135/04 и 88/10)

Закон о заштити од нејонизујућег зрачења («Службени гласник РС» бр. 36/09)

Закон о управљању отпадом («Службени гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду («Службени гласник РС», бр. 36/09)

Закон о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10),

Закон о водама («Службени гласник РС», бр. 30/10)

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16)

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13);

Закон о хемикалијама (Службени гласник РС. бр.36/09 и 88/10);

Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10);

 

Уредбе:

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 114/08)

Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције и количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде («Службени гласник РС», бр. 54/10, 86/11 и 15/12)

Уредба о одлагању отпада на депоније («Службени гласник РС» бр.92/10)

Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања(«Службени гласник РС» бр.102/10 и 50/12)

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха («Сл. гласник РС», бр. 11/10, 75/10 и 63/2013)

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух («Службени гласник РС», бр. 71/10 и 6/11-исправка)

Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину («Службени гласник РС», бр.109/09, );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде («Службени гласник РС», бр.111/09);

-Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност («Службени гласник РС», бр.112/09);

Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде(«Службени гласник РС» бр.113/05, 6/07, 8/10, 102/10 и 15/12);

Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију («Службени гласник РС» бр.22/10);

Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма («Службени гласник РС» бр.88/10);

Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја («Службени гласник РС». бр.43/10);

Уредба о методологији прикупљања података за Национални инвентар емисије гасова са ефектом стаклене баште («Службени гласник РС» бр.81/10);

Уредба о одређивању зона и агломерације («Службени гласник РС» бр. 58/11 и 98/12);

Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи («Сл. гласник РС» бр. 58/11);

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини («Службени гласник РС» бр.75/10);

Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање («Сл. гласник РС» бр.35/11);

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање («Службени гласник РС» бр.67/11 и 48/12);

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање («Службени гласник РС» бр.50/12);

Правилници:

Правилник о опасним материјама у водама («Службени гласник СРС», бр. 31/82)

Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода («Службени гласник СРС», бр. 47/83 и 13/84)

Правилник о садржини захтева о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о раду техничке комисије («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима донетим одлукама о процени утицаја на животну средину ( «Сл. гласник РС», бр. 69/05)

Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада («Службени гласник РС», бр. 96/09)

Правилник о обрасцу захтева за издавање дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада («Службени гласник РС», бр. 72/09)

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада («Сл.гласник РС», бр. 56/10)

Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање («Службени гласник РС», бр. 72/09)

Правилник о садржини потврде о изузимању обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада («Службени гласник РС», бр. 73/10)

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама («Службени гласник РС», 104/09 и 81/10)

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр.61/10 );

Правилник о условима, начину и поступку управљању отпадним уљима («Службени гласник РС», бр. 71/10)

Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест («Службени гласник РС», бр. 75/10)

Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима («Службени гласник РС», бр. 86/10)

Правилник о управљању медицинским отпадом («Службени гласник РС» бр.78/10);

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник РС» бр.92/10);

Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање отпадом («Службени гласник РС» бр.95/10);

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање («Службени гласник РС» бр.95/10);

Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу («Службени гласник РС» бр.97/10);

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или добијање енергије («Службени гласник РС»бр.98/10);

Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима(«Сл. гласник РС» бр.98/10);

Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа(«Службени гласник РС» бр.99/10);

Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB («Службени гласник РС» бр.37/11);

Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPsотпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контиминиран POPs материјама («Службени гласник РС» бр.65/11);

Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији («Службени гласник РС» бр.1/12.)

Правилник о висини трошкова за достављање информација које се односе на заштиту животне средине («Службени гласник РС» бр.35/10);

Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно престанку рада севесо постројења, односно комплекса («Службени гласник РС» бр.41/10);

Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса («Сл. гласник РС» бр.41/10);

Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. («Службени гласник РС» бр.41/10);

Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података («Службени гласник РС» бр.91/10);

Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине («Сл. гласник РС» бр.37/11);

Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја («Службени гласник РС» бр.84/09);

Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење («Службени гласник РС» бр.84/09);

Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја («Службени гласник РС» бр.85/09);

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива («Службени гласник РС» бр.05/10 и 47/11);

Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара («Службени гласник РС» бр.81/10);

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини(«Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини («Службени гласник РС» бр.104/09);

Правилник о садржају планова квалитета ваздуха («Службени гласник РС» бр.21/10);

Правилник о садржају краткорочних акционих планова(«Службени гласник РС» бр.65/10);

Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама («Службени гласник РС» бр.84/10);

Правилник о техничким мерама и захтевима које се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина («Службени гласник РС» 1/12, 25/12 и 48/12);

Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања («Службени гласник РС» 1/12);

Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и /или емисије из стационарних извора загађивања («Службени гласник РС» бр. 16/12);

Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као ПБТ или вПвБ («Службени гласник РС» бр.23/10);

Правилник о детергентима («Службени гласник РС» бр.40/10 и 5/12);

Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа («Службени гласник РС» бр.59/10, 25/11 и 5/12);

Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН («Службени гласник РС» бр.64/10 и 26/11);

Правилник о садржају безбедоносног листа («Службени гласник РС» бр.81/10);

Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину («Службени гласник РС» бр.89/10, 71/11 и 90/11);

Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија («Службени гласник РС» бр.94/10 и 55/11);

Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама («Службени гласник РС» бр.31/11);

Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину обележавања тог простара(«Службени гласник РС» бр.31/11 и 16/12);

Правилник о начину на који се врши процена безбедности хемикалије и садржини извештаја о безбедности хемикалије («Службени гласник РС» бр.37/11);

Правилник о Регистру хемикалија («Службени гласник РС» бр.100/11,16/12 и 47/12);

Правилник о садржају безбедносног листа («Службени гласник РС» бр.100/11);

Правилник о методологији за одређивање акустичних зона («Сл. гласник РС» бр.72/10);

Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке («Службени гласник РС» бр.72/10);

Правилник о методологији за израду акционих планова («Службени гласник РС» бр.72/10);

Правилник о садржини и методи израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности («Службени гласник РС» бр.80/10);

Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода («Службени гласник РС» бр.74/11);

Остало:

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године («Сл. гласник РС», бр. 29/10)

Списак класификованих супстанци део I и II (од 1 до 1600 странa) («Сл. гласник РС» бр. 82/10);

Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалија («Службени гласник РС» бр.94/10);

Листа сурфактаната за које је издато одобрење или донет акт којим се одобрава коришћење сурфактаната у детергенту у ЕУ и Листа сурфактаната за које је одбијен захтев за одобрење и сурфактаната који су забрањени у ЕУ(«Службени гласник РС» бр.94/10);

Одлука о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања накнаде за проверу података из досијеа о хемикалији, као и о висини других накнада утврђених Законом о хемикалијама («Службени гласник РС» бр.3/11, 25/11, 55/11 и 5/12 );

Листа супстанци које изазивају забринутост («Службени гласник РС» бр.31/11 и 28/12);

Градске одлуке:

Одлука о зеленим површинама на територији Општине Панчево („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/2002)

Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода – пречишћен текст („Службени лист Града Панчева“ бр. 26/11-пречишћен текст)

Одлука о мерама за заштиту од буке („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/2002 и „Службени лист града Панчева“ бр. 12/2009)

Одлука о заштити споменика природе „Кестен Ћурчина у Панчеву“ („Службени лист општине Панчево“ бр. 2/2007 и „Службени лист града Панчева“ бр. 13/2009)

Одлука о заштити споменика природе „Два стабла белог јасена код Долова“ („Сл. лист општине Панчево“ бр. 14/99 и „Сл. лист града Панчева“ бр. 13/09 и 24/11)

Одлука о заштити споменика природе “Ивановачка ада” („Сл. лист града Панчева“ бр. 22/09 и 4/2011)

Одлука о заштити парка природе „Поњавица“ („Службени лист општине Панчево“ бр. 3/1995, 5/1995, 4/1997, 8/1999, 7/2002 и „Службени лист града Панчева“ бр. 13/2009 и 4/2011)

Одлука о инспекцији за заштиту животне средине („Службени лист општине Панчево“ бр. 7/2004, 21/2004, 15/2005 и „Службени лист града Панчева“ бр. 13/2009)

Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист општине Панчево“ бр. 11/1996)

Правилник о допунским станицама за праћење имисије („Службени лист општине Панчево“ бр. 12/2004)

Правилник о епизодном загађењу ваздуха („Службени лист општине Панчево“ бр. 12/2005)

Одлука о оснивању Фонда за заштиту животне средине („Службени лист општине Панчево“ бр. 17/2007 и „Службени лист града Панчева“ бр. 8/2009)

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени лист града Панчева“ бр.8/2010,15/2010 и 21/2010)

 

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Списак закона и подзаконских аката који се најчешће примењују у раду Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева:

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон)

Закон о улагањима („Сл. гласник РС“, број 89/15)

Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. Закон, 93/12 и 84/12)

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015)

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013)

Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011- др. закони)

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 15/16 и 104/16)

Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/15 – др. закон)

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)

Закон о проценитељима вредности непокрентости ((„Сл. гласник РС“, број 108/16)

Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон)

Закон о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, број 51/09)

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16)

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16)

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, број 110/16)

Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Сл. гласник РС“, број 61/2015)

Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл. гласник РС“, број 44/13)

Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 33/16)

Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС, бр. 10/2010,103/2010 и 99/2012)

Правилника о минимално техничким и хигијенско санитарним условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС“, бр.41/2010 и 48/2012 – др.правилник)

Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, брoj 48/2012)

Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских и објеката на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“, број 18/15)

Одлука о боравишној такси („Сл. лист града Панчева“, бр.15/2010 и 20/2010)

Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Панчева“, бр. 2/14 – пречишћен текст, 6/14, 29/14,4/15, 38/15, 14/16, 32/16 и 38/16)

Одлука о утврђиваљу доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Панчева”, бр. 4/15)

Правилник о поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима и раду објеката приватног смештаја на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“, број 6/10)

 

8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1) Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007 и 83/2014 – др. закон)

2) Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010)

3) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

4) Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/2006, 111/2009, 99/2011-др.закон и 62/2013-др.закон)

5) Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

6) Закон о основама својинско правних односа (“Службени лист СФРЈ”, број 6/1980 и 36/1990, “Службени лист СРЈ“, број 29/1996 и „Службени гласник РС“, број 115/2005 – др. закон)

7) Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016)

8) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016)

9) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 158/2016)

10) Закон о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011 – др. закон)

11) Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015)

12) Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016)

13) Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

14) Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник Републике Србије“, број 16/1992)

15) Закон о водама („Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010 и 93/2012)

16) Закон о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015)

17) Закон о органској производњи („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010)

18) Закон о признавању сорти пољопривредног биља („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010)

19) Закон о сточарству („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009 и 93/2012)

20) Закон о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2005, 30/2010 и 93/2012)

21) Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2010)

22) Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012)

23) Закон о заштити од пожара („Службени гласник СРС“, број 37/1988 и „Службени гласник Републике Србије“, број 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 – др. закон)

24) Закон о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних и других већих непогода („Службени гласник Републике Србије“, број 50/1992)

 

9. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА АКТА КОЈА СЕКРЕТАРИЈАТ ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ:

1) Прописи којима се регулише начин обављања послова у Секретаријату за пореску администрацију поред прописа којима се уређује конкретни изворни приход су:

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15-др.пропис, 83/16 ,91/16-др.пропис и 104/16-др.пропис);

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон);

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)

Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99-исправка);

Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,93/12, 62/13,63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16);

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл.гласник РС“, бр.16/16 и 49/16);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.80/92,45/16 и 98/16);

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.40/10 и 67/16);

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“, бр.10/93 и 14/93-исправка);

Упутство о електронском канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 102/10);

Закон о регистрацији привредних субјеката („Сл.гласник РС“, бр.55/04, 61/05 и 111/09);

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.125/04,36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);

Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01, 80/02-др.закон, 80/02, 135/04,62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12-ус, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон и 112/15);

Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр.25/01, 80/02-др.закон, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15-др.пропис и 112/15);

Закон о агенцији за приватизацију („Сл.гласник РС“, бр.38/01, 135/04, 30/10, 115/14, 89/15-др.закон);

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16)

Закон о порезима на имовину („Сл.гласник.РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-ус, 47/13 и 68/14-др.закон);

Правилник о престанку важења правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл..гласник РС“, бр. 99/13);

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл.гласник РС“, бр.108/13 и 118/13);

Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл.лист града Панчева“бр.26/14);

Одлука о просечним ценама метра квад. одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2016. („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, који чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13);

Одлука о просечним ценама метра  квад. непокретности на основу којих је за 2016. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.13/13);

Правилник о пореском идентификационом броју („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 68/03, 32/09 и 48/10);

Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Сл.гласник РС“, бр. 53/03, 61/04 и 71/05);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06-исправка, 99/11-др.закон);

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС‟, брoj 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-др.пропис, 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15,112/15 и 50/16-др.пропис);

Одлука Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр.2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 32/16 и 38/16)

Одлука о градским административним таксама на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“бр.16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16);

Закон о туризму („Сл.гласник РС“, бр. 36/09,88/10, 99/11-др.закон,93/12 и 84/15);

Одлука о боравишној такси („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/10 и 20/10);

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Сл.гласник РС“,бр. 63/03 и 51/10);

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“, бр.14/14 и 76/16);

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини („Сл.гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11);

Закон о стечају („Сл.гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-ус, 83/14);

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-др.пропис);

Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13,13/16 и 98/16-ус);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“бр.106/15);

Закон о класификацији делатности („Сл.гласник РС“, бр. 104/09);

Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавања зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова („Сл.гласник РС“, бр. 16/12);

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр. 116/08,124/12 , 14/15 и 68/15);

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Сл.гласник РС“,бр. 111/09 );

Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл.гласник РС“,бр. 109/09 и 8/10 );

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл.лист града Панчева“ бр.23/11-пречишћен текст ,28/11 исправка , 36/11,8/12, 16/14, 29/14, 28/15 и 38/15);

2. Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате пореза на имовину, примењује следеће прописе:

Закон о порезима на имовину („Сл.гласник.РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-ус, 47/13 и 68/14-др.закон);

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Правилник о престанку важења правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл..гласник РС“, бр. 99/13);

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл.гласник РС“, бр.108/13 и 118/13);

Члан 6. тачка 1 чл.7, 8. и 60-62 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15, 83/16 и 91/16);

Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву („Сл.лист града Панчева“бр.26/14);

Одлука о просечним ценама метра квад. одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2016. („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, који чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл.лист града Панчева“ бр.20/13);

Одлука о просечним ценама метра  квад. непокретности на основу којих је за 2016. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне („Сл.лист града Панчева“ бр.32/16);

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.13/13);

3.Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате посебнe накнадe за заштиту и унапређивање животне средине. примењују следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 );

Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Сл.гласник РС“,бр. 111/09 );

Уредба о одређивању одређених активности чије обављање утиче на животну средину („Сл.гласник РС“,бр. 109/09 и 8/10 );

Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл.лист града Панчева“ бр.23/11-пречишћен текст ,28/11 исправка , 36/11,8/12, 16/14, 29/14, 28/15 и 38/15);

4. Секретаријат у поступку утврђивања, контроле, редовне и принудне наплате локалних комуналних такси. примењују следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис, 125/14-др.пропис, 95/15-др.пропис, 83/16 ,91/16-др.пропис и 104/16-др.пропис);

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон);

Одлука Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр.2/14-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 32/16 и 38/16)

5. Поступак издавања пореских уверења на основу података о којима Секретаријат води службену евиденцију врши се применом следећих прописа:

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС‟, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13-др.пропис, 65/13-др.пропис, 57/14-др.пропис, 45/15-др.пропис, 83/15, 112/15 и 50/16-др.пропис);

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99-исправка);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС‟, бр. 80/92, 45/16 и 98/16);

Упутство о  канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС‟, бр. 10/93, 14/93 и 67/16);

Упутство о електронском канцеларијском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 102/10);

6. Секретаријат у поступку редовне и принудне наплате, примењује следеће прописе:

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11,2/12-исправка , 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15,15/16 и 108/16);

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)

Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Сл.гл. РС“,бр.53/2003, 61/2004 и 71/2005);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05 и 64/06-исправка);

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-др.пропис);

Закон о стечају („Сл.гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-ус, 83/14);

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.125/04,36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл.гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06-исправка, 99/11-др.закон);

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“, бр. 14/14 и 76/16);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“бр.106/15);

Правилник о пореском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.103/11);

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Сл.гласник РС“ бр.63/03 и 51/10);

1О. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС“ бр.21/16)

Закон о раду (“Сл. гласник РС“ бр.24/05, 61/05 и 54/09, 32/13 и 75/14)

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“ бр.68/15 и 81/16)

Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ“ бр.33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ 30/10)

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16)

Закон о државној управи (“Сл. гласник РС“ бр.79/05, 101/07,  95/10 и 95/14)

Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14 и 101/16)

Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 18/16)

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС“бр.36/09, 88/10 38/15)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС“ бр. 34/03, 85/05, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14)

Закон о здравственом осигурању (“Сл. гласник РС“ бр. 107/05, 109/05, 57/11, 119/12, 99/14, 123/14,126/14, 106/15 и 10/16)

Закон о систему плата запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“ бр.18/16 и 108/16)

Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл. гласник РС“ бр. 34/01, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14)

Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС“ бр. 101/05 и 91/15)

Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15)

Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 36/10)

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15)

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (“Сл. гласник РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/11)

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 88/16)

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 88/16)

Уредба о интерном конкурсу ( „Сл. гласник РС“ бр. 17/16)

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 95/16)

Уредба о оцењивању државних службеника ( „Сл. гласник РС“ бр. 11/06 и 109/09)

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника – пречишћен текст (“Сл. гласник РС“ бр.98/07 и 84/14)

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима – пречишћен текст (“Сл. гласник РС“ 44/08 и 2/12)

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (“Сл. гласник РС“ бр.16/09, 84/14 и 81/16)

Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (“Сл. гласник РС“ бр. 10/10, 18/10, 46/10, 52/10, 80/10 и 1/13)

Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (“Сл. гласник РС“ бр. 50/15)

Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 62/10)

АКТИ ГРАДА ПАНЧЕВА:

1. Статут града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.25/15- пречишћен текст и 12/16)

2. Одлука о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.13/14- пречишћен текст и 12/16)

3. Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица и запослених у органима града Панчева и накнадама одборника Скупштине града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр. 2/12, 5/12,4/13 и 38/15)

4. Одлука о Градској служби за буџетску инспекцију (“Сл. лист града Панчева“ бр. 17/08 и 11/13)

5. Одлука оснивању Службе интерне ревизије града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр. 35/16)

6. Пословник Градског већа града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр. 4/08, 2/10, 25/10, 19/11 и 26/11 и 10/13)

7. Одлука о извршним органима града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.12/16)

8. Одлука о распореду радног времена о Градској управи града Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр.24/09 и 26/11)

9. Колективни уговор за запослене у Градској управи града Панчева

10. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

11. Упутство о условима и начину коришћења просторија у згради Градске управе града Панчева од стране особе са инвалидитетом која се креће уз помоћ пса водича

Поред наведених Одлука органа града Панчева, Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове примењује и низ других Правилника, односно других акта који се објављују у Службеном листу града Панчева, односно на Огласној табли Градске управе града Панчева.

 

11. АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Агенција за јавне набавке поступа у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу област јавних набавки, и то:

1. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) . У складу са наведеним Законом о јавним набавкама је донет сет подзаконских аката из ове области који су објављени у „Службеном гласнику РС“, и то:

2. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15) ;

3. Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 83/15);

4. Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 83/15) ;

5. Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС“, бр. 83/15) ;

6. Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 83/15) ;

7. Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“, бр. 29/13);

8. Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 29/13) ;

9. Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“, број 33/2013);

10. Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 75/13)

11. Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 97/15);

12.Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/15);

13.Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 12/15);

14. Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 82/14 и 41/15);

15. Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“, бр. 56/14).

Закон о јавним набавкама и сви поменути подзаконски акти доступни су на интернет страници Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/zakon.html

Квартални извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки у 2013.години Градске управе града Панчева доступан је на порталу Управе за јавне набавке и на адреси http://www.pancevo.rs/Agencija_za_javne_nabavke-202-1

Регистар понуђача доступан је на интернет страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), као и на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs).

 

12. АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

Агенција за саобраћај примењује следеће прописе у свом раду:

Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/1997, 31/2001, „Службени гласник РС“ број 30/2010)

Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 20/1992, 79/2005 и 101/2005)

Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/2005, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11)

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС и 55/14)

Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/1995, 66/2001, 91/2005, 62/2006 и 31/11)

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11)

Правилник о саобраћајним знаковима на путевима („Службени гласник РС“ број 15/04)

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“ број 64/2010, 69/10, 101/10 i 53/11, 22/12, 121/12, 19/13 и 41/13 )

Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о ауто-такси и ванлинијском превозу путника („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о превозу за сопствене потребе на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 22/09)

Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 9/10 и 23/10)

Одлука о аутобуским и такси стајалиштима („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 5/14)

План линија јавног градског превоза путника на територији града Панчева за 2014. годину („Службени лист града Панчева“ број 3/14).

 

13. АГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

Закон о локалној самоурпави („Сл.гласник РС“ бр. 129/07),

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 62/06),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/07 и 31/01 „Сл.гласник РС“ бр. 30/10),

Закон о средствима у својини Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 54/96, 3/96, 54/96 и 32/97),

Закон о експропријацији („Сл.гласник РС“ бр. 53/95, 23-01-СУС 20/2009),

Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11),

Закон о начину и условима за признавање права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних пороизвода („Сл.гласник РС“ бр.18/91, 20/92 и 42/09),

Закон о враћању утрина и пашњака селима („Сл.гласник РС“ бр. 16/92),

Закон о задругама („Сл.лист СРЈ бр. 41/96 и 12/98) и „Сл.гласник РС“ бр. 34/06),

Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09),

Закон о приватизацији („Сл.гласник РС“ бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007- др.Закон),

Закон о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“ бр. 36/2006),

Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“ бр. 46/06),

Закон о основама својинско правних односа („Сл.лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90 и „Сл.лист СРЈ бр. 29/96),

Закон о промету непокретности („Сл.гласник РС“ бр. 42/98),

Закон о становању („Сл.гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92-исправка, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-други Закон),

Закон о одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ бр. 44/95, 46/98, 101/05-др.Закон),

Закон о државном премеру и катастру („Сл.гласник РС“ бр. 72/09),

Закон о хипотеци („Сл.гласник РС“ бр. 115/2005),

Закон о стечају („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009),

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 125/2004),

Закон о извршном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 125/2004),

Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Сл.гласник РС“ бр. 49/92),

Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Сл. лист ФНРЈ бр. 52/58),

Закон о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насељима градског карактера („Сл. лист СФРЈ бр. 5/68),

Закон о аграрној реформи и колонизацији („Сл.лист ДФЈ“ бр. 64/45), („Сл.лист ФНРЈ бр. 29/46, 101/47, 105/48, 16/56, 21/56, 55/57), „Сл.лист СФРЈ бр. 10/65-пречишћен текст).

Закон о облигационим односима („«Сл.лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 57/89 и «Сл.лист СРЈ» бр. 31/93) и други закони по потреби,

Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011),

Закон о враћању одузете имовине и обештењу („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011).

УРЕДБЕ:

Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања права на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, као о начину одређивања тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду („Сл.гласник РС“ бр. 67/2011),

Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије односно Аутономне Покрајине („Сл.гласник РС“ бр. 67/2011),

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини („Сл.гласник РС“ бр. 98/10 и 51/11).

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист града Панчева“ бр. 10/2010),

Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 15/14)

Одлука о располагању становима града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 19/2010-пречишћен текст),

Одлука о градској управи града Панчева-пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева“ бр.13/14),

Статут града Панчева-пречишћен текст(„Сл.лист града Панчева“ бр.1/14)

 

14. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007, 83/14-други Закон и др.Закон 101/2016)
2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14)
3. Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“ бр. 30/2010)
4. Закон о управним споровима  («Сл. гласник РС» бр. 111/2009)
5. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 65/13)
6. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15)
7. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
8. Одлука о градској управи («Сл. лист града Панчева» бр. 13/2014 – пречишћен текст и 12/16)
9. Статут града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 25/15 -пречишћен текст и 12/16)

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:

1. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016)
2. Закон о трговини («Сл.гласник РС» бр. 53/10 и 10/13)
3. Закон о туризму («Сл.гласник РС»36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон 93/2012 i 84/2015)
4. Закон о оглашавању(«Сл.гласник РС»6/16)

Одлуке:

5. Одлука о комуналној инспекцији («Сл. лист града Панчева“ бр. 2/13, 6/14 и 38/16)
6. Одлука о одређивању комуналних делатности («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/00)
7. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 6/14, 22/16)
8. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавних површина („Сл. Лист града Панчева“ бр. 18/13)
9. Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева («Сл. лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14, 9/14 и 38/16)
10. Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 38/16)
11. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 18/2015 и 38/16)
12. Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода (“Сл. лист града Панчева» бр 26/11-Пречишћен текст, 13/13, 6/14 и 38/16)
13. Одлука о држању домаћих животиња («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010, 6/14 и 38/16)
14. Одлука о производњи и дистрибуцији воде («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/98, 7/99, 11/05 и 2/08 и „Сл.лист града Панчева 33/11, 6/14 и 38/16)
15. Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева(«Сл. лист града Панчево» бр. 11/15 и и 38/16)
16. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (»Сл. лист града Панчева» 19/15, 26/15)
17. Одлука о пијацама Пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева» бр 26/11, 6/14 и 38/16)
18. Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл. лист града Панчева» бр 28/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16 и 38/16)
19. Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Сл. лист града Панчева» бр 18/13, 6/14 и 38/16)
20. Одлука о сахрањивању и гробљима («Сл. лист града Панчева» бр 14/15, 22/16 и 38/16)
21. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл. лист града Панчева, 7/2011, 11/11-исправка, 18/13, 6/14 и 19/14 и 38/16)
22. Одлука о локалним комуналним таксама – («Сл. лист града Панчева» бр. 2/2014-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16 и 38/16)
23. Одлука о градским административним таксама („Сл. Лист града Панчева“ бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16)
24. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 38/16)
25. Одлуку о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. Лист града Панчева“ бр. 29/14-28/15 и 38/16)
26. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панечева (« Сл. лист града Панчева» бр. 18/2013, 6/14 и 38/16)
27. Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Сл.лист града Панчева“ бр. 5/14)
28. Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010, 6/14 и 38/16 )
29. Одлука о облику и начину остваривање сарадње Комуналне полиције и инспекцијских служби града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 23/2009)
30. Одлукa о уступању извођења радова уклањања објеката или дела објекта и уклањања предмета и ствари по основу извршних решења(„Сл.лист града Панчева“ бр. 28/2015 и 30/16)
31. Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто такси превоз путника мора обављати на подручју града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 36/2011, 5/14 и 38/16 )
32. Одлука о уређењу фасада (“Сл.лист града Панчева” бр. 36/2011 )
33. Oдлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Панчева – пречишћен текст (“Сл.лист града Панчева” бр. 4/2010, 6/14 и 38/16)
34. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчев (“Сл. Лист града Панчева” бр. 6/14)
35. Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 24/09 и 26/11)
36. Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 24/11, 7/16 и 38/16)
37. Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 9/16 и 38/16)

Правилници:
38. Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене (“Сл. Лист града Панчева” бр. 18/15)

Планови:
39. План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене (“Сл. Лист града Панчева” бр. 18/15, 28/15)

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:

1. Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14)
2. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
3. Закон о озакоњењеу објеката („Сл.гласник РС“  бр 96/15)

Уредбе:
4. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова («Сл.гласник РС» бр. 43/93)

Одлуке:
5. Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења објеката («Сл. лист града Панчева» 20/2010, 6/14 и 38/16)

Правилници:
7. Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Сл.Гласник РС” бр. 66/99)

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:

1. Закон о јавним путевима («Сл.гласник РС»,бр. 101/05 и 123/07)
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15)
3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15)

Правилници:

4. Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа («Сл.гласник РС»,бр. 71/06)
5. Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта («Сл.гласник РС»,бр.20/96, 18/04, 56/05 и 11/06)
6. Правилник о техничким нормативима за експлоатацију и редовно одржавање мостова («Сл.лист СРЈ»,бр. 20/92)
7. Правилник о садржини, издавању и вођењу путних налога и еведницији о издатим путним налозима («Сл.гласник РС»,бр. 20/96, 32/2010)

Одлуке:

9. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 38/16)
10. Одлука о јавном градском линијском превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14)
11. Одлука о превозу за сопствене потребе лица и ствари у друмском саобраћају на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева бр.22/2009)
12. Oдлука о ванлинијском и ауто-такси и превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14)
13. Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 7/16)
14. Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 7/16)

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Закони:

1. Закон о основама система образовањаи васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09,52/11,55/13 )
2. Закон о инспекцијском надзору ( „Службени гласник РС“ бр. 36/15 )
2. Закон о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13 )
3. Закон о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13 )
4. Закон о предшколском васпитању и образовању ( „Службени гласник РС“ бр. 18/10 )
5. Закон о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13 )
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ( „Службени гласник РС“ бр. 68/15 )

Правилници:

1. Правилници о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи основној и средњој школи
2. Правилници о оцењивању у основној и средњој школи
3. Правилници о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној и средњој школи
4. Правилници о простору, опреми и наставним средствима у основној и средњој школи
5. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима
6. Правилник о лиценци
7. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
8. Правилници о наставним плановима и програмима за основну и средњу школу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Закони:

1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
7. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016)
8. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
9. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015)
10. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС”, бр. 30/10)
11. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, 65/2013 и 13/2016)

Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:

1. Уредба  о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010)
2. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр. 71/2010)
3. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл. гласник РС“, бр. 96/2009)
4. Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013)
5. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр . 61/2010)
6. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник“, бр. 56/2010)
7. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005)
8. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010)
9. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010)
10. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010)
11. Уредба о утврђивању програма системског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. године („Сл.гласник РС“, бр.105/15)
12. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
13. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса („Сл. гласник РС”, број 104/09)
14. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 104/09)
15. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
16. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16)
17. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 5/16)
18. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/15)
19. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

Градске одлуке:
20. Одлука о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 19/15)

Сви остали прописи из области заштите животне средине могу се преузети на сајту Министарства пољпривреде и заштите животне средине, линк:
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/

 

ОБЛАСТ СПОРТА

Закони:

1. Закон о спорту (Сл.гл.Р.С. 10/2016)

Правилници:

2. Правилник о измени и допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (на основу члана 120.став 2,тачка 2 Закон о спорту 10/16)
3. Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србије (члан 120.тачка 1. став2,тачка 1 Закон о спорту 10/16)
4. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (члан 120,став 2, тачка 3 Закон о спорту 10/16)
5. Правилник о спортским гранама у Републици Србији (члан 120.став 2,тачка 2 Закон о спорту 10/16 и члан 17, став 4 и члан 24. став 2 Закон о Влади (сл.гл. Р. С. бр. 55/05;71/05-исправка;101/07;65/08;16/11;68/12-УС;72/12;7/14-Уси 44/14)