На основу члана 4. Одлука о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода бр. II-04-06-3/2016-1, од 12.02.2016. године („Службени лист града Панчева“, број 4/16) и Закључка Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2016-136 од 01.03.2016. град Панчево објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАДУЖИВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ ПУТЕМ КРЕДИТА

Висина задуживања ради финансирања капиталних инвестиционих расхода износи
до 674.167.000 динара.

Рок коришћења кредита (рок отплате) је 60 месеци од истека периода почека (грејс периода).

Период почека (грејс период) је 12 месеци од закључивања уговора.

Заинтересоване финансијске институције могу преузети документацију за учешће на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs.

Рок за подношење писмених понуда је 21. март 2016.године до 12 часова.

Понуду доставити на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, Н/Р: Секретар Секретаријата за финансије, са назнаком: ,,Понуда за набавку кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода – НЕ ОТВАРАТИ”.

Неблаговремене понуде се неће разматрати.

Отварање понуда обавиће Комисија образована Решењем Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2016-105 од 24.2.2016.године, дана 21.марта 2016. године у 12:15 часова, у просторијама на 9. спрату Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2016 годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о градској управи - Пречишћен текст2.1 MB150
Закон о територијалној организацији РС14.0 MB123
Мишљење Министарства Финансија413.1 KB150
Одлука Скупштине града о кредитном задуживању Града Панчева за 2016. годину1.9 MB179
Статут Града Панчева247.8 KB139
Образац за идентификацију Града Панчева328.6 KB128
Документација за учешће за прикупљање писмених понуда за кредит Града Панчева у 2016 години147.5 KB167
Додатна појашњења комисије за кредит 10 03 201634.3 KB156
Додатна појашњења на питања БАНКЕ ИНТЕСА 15.03.2016.29.7 KB125
Додатна појашњења на питања КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 16.03.2016.63.5 KB119
Додатно појашњење Комерционалној банци 17.03.2016.34.3 KB122
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о Буџету Града Панчева за 2016 годину18.8 MB231
Ребаланс I 2016 године24.9 MB156
ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB148
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB169
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB180
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB179
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB165
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB194
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB156
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 1- Биланс стања на дан 31.12.2014.1.6 MB176
Образац 2- Биланс прихода и расхода од 01.01.2014. до 31.12.2014.2.1 MB163
Извештај 3- Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01.2014. до 31.12.2014.1.0 MB176
Образац 4- Извештај о новчаним токовима од 01.01.2014. до 31.12.2014.2.5 MB151
Образац 5 - Извештај о извршењу буџета од 01.01.2014. до 31.12.2014.3.7 MB153
Одлука о завршном рачуну Града Панчева за 2014 годину2.1 MB192
Извештај екстерне ревизије за завршни рачун 2014. године569.2 KB179
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Обрасци Завршног рачуна Града Панчева за 2013 годину10.7 MB133
Одлука о Завршном рачуну Града Панчева за 2013- Службени лист 12 20141.2 MB180
Мишљење екстерног ревизора за завршни рачун 2013. године749.4 KB308