На основу члана 4. Одлуке о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода бр. II-04-06-3/2016-1, од 12.02.2016. године („Службени лист града Панчева“, број 4/16) и Закључка Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2016-136 од 01.03.2016., град Панчево објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАДУЖИВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ ПУТЕМ КРЕДИТА

Висина задуживања ради финансирања капиталних инвестиционих расхода износи до 674.167.000 динара. Рок коришћења кредита (рок отплате) је 60 месеци од истека периода почека (грејс периода). Период почека (грејс период) је 12 месеци од закључивања уговора.

Заинтересоване финансијске институције могу преузети документацију за учешће на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Рок за подношење писмених понуда је 21. март 2016. године до 12 часова. Понуду доставити на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, Н/Р: Секретар Секретаријата за финансије, са назнаком: ,,Понуда за набавку кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода – НЕ ОТВАРАТИ”. Неблаговремене понуде се неће разматрати.

Отварање понуда обавиће Комисија образована Решењем Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2016-105 од 24.2.2016.године, дана 21.марта 2016. године у 12:15 часова, у просторијама на 9. спрату Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2016. годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о градској управи - Пречишћен текст2.1 MB620
Закон о територијалној организацији РС14.0 MB413
Мишљење Министарства Финансија413.1 KB419
Одлука Скупштине града о кредитном задуживању Града Панчева за 2016. годину1.9 MB477
Статут Града Панчева247.8 KB419
Образац за идентификацију Града Панчева328.6 KB388
Документација за учешће за прикупљање писмених понуда за кредит Града Панчева у 2016 години147.5 KB421
Додатна појашњења комисије за кредит 10 03 201634.3 KB408
Додатна појашњења на питања БАНКЕ ИНТЕСА 15.03.2016.29.7 KB376
Додатна појашњења на питања КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 16.03.2016.63.5 KB376
Додатно појашњење Комерционалној банци 17.03.2016.34.3 KB382
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о Буџету Града Панчева за 2016 годину18.8 MB463
Ребаланс I 2016 године24.9 MB367
ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB520
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB473
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB556
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB524
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB557
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB661
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB516
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 1- Биланс стања на дан 31.12.2014.1.6 MB441
Образац 2- Биланс прихода и расхода од 01.01.2014. до 31.12.2014.2.1 MB543
Извештај 3- Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01.2014. до 31.12.2014.1.0 MB439
Образац 4- Извештај о новчаним токовима од 01.01.2014. до 31.12.2014.2.5 MB385
Образац 5 - Извештај о извршењу буџета од 01.01.2014. до 31.12.2014.3.7 MB403
Одлука о завршном рачуну Града Панчева за 2014 годину2.1 MB441
Извештај екстерне ревизије за завршни рачун 2014. године569.2 KB538
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Обрасци Завршног рачуна Града Панчева за 2013 годину10.7 MB364
Одлука о Завршном рачуну Града Панчева за 2013- Службени лист 12 20141.2 MB500
Мишљење екстерног ревизора за завршни рачун 2013. године749.4 KB858