На основу члана 4. Одлуке о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода бр. II-04-06-3/2016-1, од 12.02.2016. године („Службени лист града Панчева“, број 4/16) и Закључка Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2016-136 од 01.03.2016., град Панчево објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАДУЖИВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ ПУТЕМ КРЕДИТА

Висина задуживања ради финансирања капиталних инвестиционих расхода износи до 674.167.000 динара. Рок коришћења кредита (рок отплате) је 60 месеци од истека периода почека (грејс периода). Период почека (грејс период) је 12 месеци од закључивања уговора.

Заинтересоване финансијске институције могу преузети документацију за учешће на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Рок за подношење писмених понуда је 21. март 2016. године до 12 часова. Понуду доставити на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, Н/Р: Секретар Секретаријата за финансије, са назнаком: ,,Понуда за набавку кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода – НЕ ОТВАРАТИ”. Неблаговремене понуде се неће разматрати.

Отварање понуда обавиће Комисија образована Решењем Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2016-105 од 24.2.2016.године, дана 21.марта 2016. године у 12:15 часова, у просторијама на 9. спрату Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Документација – Кредитно задуживање Града Панчева за 2016. годину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о градској управи - Пречишћен текст2.1 MB1131
Закон о територијалној организацији РС14.0 MB751
Мишљење Министарства Финансија413.1 KB650
Одлука Скупштине града о кредитном задуживању Града Панчева за 2016. годину1.9 MB719
Статут Града Панчева247.8 KB614
Образац за идентификацију Града Панчева328.6 KB625
Документација за учешће за прикупљање писмених понуда за кредит Града Панчева у 2016 години147.5 KB626
Додатна појашњења комисије за кредит 10 03 201634.3 KB605
Додатна појашњења на питања БАНКЕ ИНТЕСА 15.03.2016.29.7 KB581
Додатна појашњења на питања КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 16.03.2016.63.5 KB572
Додатно појашњење Комерционалној банци 17.03.2016.34.3 KB583
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о Буџету Града Панчева за 2016 годину18.8 MB746
Ребаланс I 2016 године24.9 MB671
ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о Извршењу буџета Града Панчева I-IX 20159.0 MB890
Закључак Градског Већа Града Панчева за извештај I-IX 2015272.4 KB733
Одлука о буџету града Панчева за 2015 годину1.8 MB862
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс I2.1 MB858
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015 год. - Ребаланс II2.6 MB895
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. год. - Ребаланс III2.7 MB1017
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2015. годину2.6 MB878
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Образац 1- Биланс стања на дан 31.12.2014.1.6 MB717
Образац 2- Биланс прихода и расхода од 01.01.2014. до 31.12.2014.2.1 MB763
Извештај 3- Извештај о капиталним издацима и примањима од 01.01.2014. до 31.12.2014.1.0 MB828
Образац 4- Извештај о новчаним токовима од 01.01.2014. до 31.12.2014.2.5 MB628
Образац 5 - Извештај о извршењу буџета од 01.01.2014. до 31.12.2014.3.7 MB609
Одлука о завршном рачуну Града Панчева за 2014 годину2.1 MB662
Извештај екстерне ревизије за завршни рачун 2014. године569.2 KB827
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Обрасци Завршног рачуна Града Панчева за 2013 годину10.7 MB656
Одлука о Завршном рачуну Града Панчева за 2013- Службени лист 12 20141.2 MB791
Мишљење екстерног ревизора за завршни рачун 2013. године749.4 KB1271