зграда градске управе

Градска управа града Панчева образована је као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су Секретаријати, Служба, Комунална полиција и Кабинет градоначелника.

Градска управа:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће
 2. извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду
 6. обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће
 7. води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом.

Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Марија Петровић

Начелник Градске управe

Рођена је 21.01.1984. године у Панчеву. Завршила је ОШ „4. Октобар“ у Глогоњу, Гимназију „Урош Предић“ у Панчеву, а након тога Правни факултет Универзитета у Новом Пазару. На Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду је 23.06.2021. године завршила академске студије другог степена са просечном оценом 9.20 и стекла звање Мастер криминалиста.

Слађана Фератовић

Заменик начелника Градске управe

Rođena je 1962. godine. Diplomirana je pravnicа, koja je osnovne akademske studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen državni stručni ispit i 32 godina radnog staža u struci. Udata, majka dvoje dece.

ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

градски услужни центарГрадски услужни центар отворен је 29. јуна 2009. године. Основни циљ оснивања Градског услужног центра је унапређење рада и модернизација Градске управе, као и побољшање квалитета услуга које пружа Градска управа грађанима Панчева.

Градски услужни центар је велика шалтер сала са 22 услужна места, која се налазе у адаптираном простору у приземљу зграде Градске управе града Панчева.

Градски услужни центар има електронски прозивни систем којим се постиже бржа и једноставнија комуникација и скраћује време чекања на шалтерима (услужним местима).

У Градском услужном центру постављена је тактилна табла са Брајевим писмом и тифо стазама које помажу особама оштећеног вида самостално кретање и оријентацију у затвореном простору, као и индукциона петље за амплификацију говора која служи особама оштећеног слуха да се лакше споразумевају и комуницирају са запосленима у Градском услужном центру. Ова два система омогућавају грађанима са оштећеним видом и слухом да самостално користе услуге Градске управе и да у остваривању својих права буду равноправни са другим грађанима.

У просторијама Градског услужног центра постављен је електонски систем тип „ЕД – Комент“ за мерење степена задовољства странке квалитетом пружене услуге од стране Градске управе. У оквиру Градског услужног центра постоји банка где странке могу да уплате таксе и порезе, као и копирница.

Радно време: радним данима од 08:00 – 15:00 часова. Средом од 15:00 – 19:00 часова обављају се послови пријема поднесака, овере докумената, издавања извода и уверења из матичних књига, издавања уверења о плаћеним изворним приходима града и послови Повереништва за избеглице.

Телефон: 013/311-211

Пишите услужном центру:

  Ваша е-пошта

  Предмет

  Ваша порука

  Провера