зграда градске управе

Градска управа града Панчева образована је као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су Секретаријати, Служба, Комунална полиција и Кабинет градоначелника.

Градска управа:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће
  2. извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду
  6. обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће
  7. води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом.

Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Данијела Ракетић

Заменица начелника Градске управe

Данијела Ракетић

Рођена је 1971. године у Панчеву, где је завршила основну школу „Бранко Радичевић“ и Гимназију „Урош Предић“, а након тога и Правни факултет у Београду. 2011. године, добивши диплому Аустријског WIFI института за унапређење привреде, стекла је звање Саветника за мала и средња предузећа.

ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

градски услужни центарГрадски услужни центар отворен је 29. јуна 2009. године. Основни циљ оснивања Градског услужног центра је унапређење рада и модернизација Градске управе, као и побољшање квалитета услуга које пружа Градска управа грађанима Панчева.

Градски услужни центар је велика шалтер сала са 22 услужна места, која се налазе у адаптираном простору у приземљу зграде Градске управе града Панчева.

Градски услужни центар има електронски прозивни систем којим се постиже бржа и једноставнија комуникација и скраћује време чекања на шалтерима (услужним местима).

У Градском услужном центру постављена је тактилна табла са Брајевим писмом и тифо стазама које помажу особама оштећеног вида самостално кретање и оријентацију у затвореном простору, као и индукциона петље за амплификацију говора која служи особама оштећеног слуха да се лакше споразумевају и комуницирају са запосленима у Градском услужном центру. Ова два система омогућавају грађанима са оштећеним видом и слухом да самостално користе услуге Градске управе и да у остваривању својих права буду равноправни са другим грађанима.

У просторијама Градског услужног центра постављен је електонски систем тип „ЕД – Комент“ за мерење степена задовољства странке квалитетом пружене услуге од стране Градске управе. У оквиру Градског услужног центра постоји банка где странке могу да уплате таксе и порезе, као и копирница.

Радно време: радним данима од 08:00 – 15:00 часова. Средом од 15:00 – 19:00 часова обављају се послови пријема поднесака, овере докумената, издавања извода и уверења из матичних књига, издавања уверења о плаћеним изворним приходима града и послови Повереништва за избеглице.

Телефон: 013/311-211

Пишите услужном центру:

Ваша е-пошта

Предмет

Ваша порука

Провера