Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе169.3 KB828
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД184.6 KB618
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1317
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB791
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB414
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB787
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB937
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB850
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1304
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1112
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB640
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB1926
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1368
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1244
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1310
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB768
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB434
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB435
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB529
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB161
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB105

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB550
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB554
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB459
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB530
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB412
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB591
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB598
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1077
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB682
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB377
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB521
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB339
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB131
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB163
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB89
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB61

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB437
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB480
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB432
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB491
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB454
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB397
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB438
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB428
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB385
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB437
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB487
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB434
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB463
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB409
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB432
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB532
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB516
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB396
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB381
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB374
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB481
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB366
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB396
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB401
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB381
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB416
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB371
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB379
20130912 430 335 2013138.9 KB311
20130912 430 335 2013 2138.9 KB320
20130912 430 335 2013 3138.9 KB301
20130912 430 433 2013131.5 KB365
20130912 430 433 2013 2131.5 KB345
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB392
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB389