Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе298.4 KB880
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД184.6 KB643
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1373
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB831
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB440
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB837
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB966
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB894
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1370
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1142
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB666
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2020
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1473
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1295
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1373
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB800
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB464
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB463
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB567
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB188
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB129
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB5

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB589
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB580
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB483
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB565
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB438
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB623
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB626
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1169
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB713
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB397
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB543
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB364
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB159
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB185
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB136
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB117

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB466
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB509
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB455
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB522
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB479
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB421
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB461
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB451
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB407
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB462
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB509
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB462
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB485
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB432
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB456
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB556
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB552
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB428
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB400
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB393
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB500
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB386
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB417
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB419
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB402
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB437
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB388
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB402
20130912 430 335 2013138.9 KB329
20130912 430 335 2013 2138.9 KB337
20130912 430 335 2013 3138.9 KB323
20130912 430 433 2013131.5 KB386
20130912 430 433 2013 2131.5 KB365
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB413
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB409