Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1003
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB996
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB508
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB962
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1039
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1607
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1235
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB756
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2232
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB1742
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1425
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1538
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB902
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB656
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB81
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB121
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB91
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB64
Табела Такси и Накнада285.0 KB60

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB694
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB686
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB557
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB664
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB516
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB722
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1366
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB836
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB468
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB623
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB259
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB245
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB235
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB61
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB65
Одлука о боравишној такси1.9 MB37
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB16

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB549
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB594
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB535
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB605
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB563
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB489
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB541
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB533
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB481
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB542
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB593
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB537
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB567
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB498
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB525
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB647
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB641
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB490
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB464
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB470
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB573
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB457
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB485
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB477
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB479
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB506
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB460
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB476
20130912 430 335 2013138.9 KB409
20130912 430 335 2013 2138.9 KB417
20130912 430 335 2013 3138.9 KB392
20130912 430 433 2013131.5 KB463
20130912 430 433 2013 2131.5 KB431
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB480
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB476