Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез – документа

//Порез – документа
Порез – документа2018-01-28T21:22:58+00:00

 

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе165.7 KB683
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB519
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB1141
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB670
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB360
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB650
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB830
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину437.3 KB659
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину519.4 KB1086
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB992
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB537
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА160.8 KB1626
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА162.2 KB1109
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1019
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1129
Захтев - Молба68.3 KB665
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB369
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB357
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB423
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB87
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB61

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.68/14)300.0 KB467
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB471
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB410
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB458
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.101/17)326.7 KB360
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB502
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.30/18)789.1 KB497
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.21/18)1.2 MB777
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB596
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB322
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB470
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB289
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB48
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB65

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB370
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB390
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB369
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB417
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB387
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB346
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB383
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB384
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB328
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB376
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB430
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB355
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB391
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB359
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB372
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB423
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB424
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB335
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB331
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB321
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB431
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB314
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB351
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB347
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB335
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB362
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB333
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB328
20130912 430 335 2013138.9 KB267
20130912 430 335 2013 2138.9 KB274
20130912 430 335 2013 3138.9 KB258
20130912 430 433 2013131.5 KB306
20130912 430 433 2013 2131.5 KB298
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB351
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB335

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB605
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB490
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB393
Одлука о стопи амортизације48.2 KB225
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB563
Просечне цене 201869.4 KB771
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB588
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB595
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB453
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB625
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB540
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB707
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB407
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB393
Одлука о одређивању зона140.4 KB358
Одлука о стопи амортизације45.6 KB363
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB381
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB321
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB366
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB372
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB356
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB373
Одлука о стопи амортизације45.6 KB344
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB333
Величина слова
Контраст