Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез – документа

//Порез – документа
Порез – документа 2018-01-28T21:22:58+00:00

 

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB583
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB443
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB983
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB586
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB316
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB570
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB766
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB574
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB842
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB920
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB487
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА160.8 KB1398
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА162.2 KB940
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB871
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB964
Захтев - Молба68.3 KB579
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB309
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB311
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB353
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB48
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB26

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB405
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB415
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB352
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB414
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB314
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB427
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB440
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.29/17)410.1 KB631
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB538
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB259
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB435
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB237

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB305
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB334
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB320
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB336
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB325
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB303
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB323
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB332
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB290
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB323
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB380
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB298
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB315
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB312
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB300
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB367
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB367
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB282
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB291
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB273
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB384
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB271
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB307
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB298
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB282
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB312
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB297
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB280
20130912 430 335 2013138.9 KB229
20130912 430 335 2013 2138.9 KB231
20130912 430 335 2013 3138.9 KB222
20130912 430 433 2013131.5 KB265
20130912 430 433 2013 2131.5 KB260
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB318
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB288

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB457
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB377
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB295
Одлука о стопи амортизације48.2 KB167
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB456
Просечне цене 201869.4 KB592
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB553
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB553
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB416
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB584
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB505
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB669
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB366
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB356
Одлука о одређивању зона140.4 KB322
Одлука о стопи амортизације45.6 KB323
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB344
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB288
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB319
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB324
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB320
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB332
Одлука о стопи амортизације45.6 KB316
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB288
Величина слова
Контраст