Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез – документа

//Порез – документа
Порез – документа 2018-01-28T21:22:58+00:00

 

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB554
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB422
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB888
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB556
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB300
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB548
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB747
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB547
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB759
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB905
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB469
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА160.8 KB1256
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА162.2 KB864
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА215.0 KB810
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB866
Захтев - Молба68.3 KB553
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB293
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB297
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB337
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB34

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB378
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB392
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB344
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB399
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB304
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB404
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB420
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.29/17)410.1 KB571
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB512
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB252
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB423
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB226

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB292
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB313
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB309
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB313
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB308
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB295
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB307
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB319
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB279
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB312
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB364
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB281
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB301
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB297
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB286
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB333
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB342
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB270
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB276
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB260
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB371
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB260
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB294
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB289
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB266
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB300
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB286
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB272
20130912 430 335 2013138.9 KB221
20130912 430 335 2013 2138.9 KB220
20130912 430 335 2013 3138.9 KB211
20130912 430 433 2013131.5 KB253
20130912 430 433 2013 2131.5 KB247
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB307
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB270

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB367
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB325
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB254
Одлука о стопи амортизације48.2 KB151
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB403
Просечне цене 201869.4 KB510
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB545
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB542
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB405
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB571
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB492
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB659
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB354
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB345
Одлука о одређивању зона140.4 KB314
Одлука о стопи амортизације45.6 KB311
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB332
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB278
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB308
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB308
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB311
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB322
Одлука о стопи амортизације45.6 KB306
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB274
Величина слова
Контраст