Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе298.4 KB951
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1450
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB938
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB473
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB920
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB1016
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB979
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1527
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1193
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB713
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2159
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1626
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1382
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1469
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB861
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB621
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB48
Образац ЈЛС 1244.3 KB50
Образац ЈЛС 2208.0 KB37
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB28
Табела Такси и Накнада285.0 KB18

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB648
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB640
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB521
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB621
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB474
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB675
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB683
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1298
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB784
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB433
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB588
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB193
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB225
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB202
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB186
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника24.6 KB24
Правилник о висини јединичних емисија загађујућих материја у ваздуху и висини корекционог фактора29.9 KB22
Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту животне средине35.2 KB25
Правилник о параметрима за прорачун количина загађујућих материја100.7 KB27
Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину58.2 KB22

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB512
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB557
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB494
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB562
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB526
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB456
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB504
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB496
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB448
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB506
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB556
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB501
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB533
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB460
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB492
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB601
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB603
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB460
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB430
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB434
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB539
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB421
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB451
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB444
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB439
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB475
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB427
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB440
20130912 430 335 2013138.9 KB364
20130912 430 335 2013 2138.9 KB380
20130912 430 335 2013 3138.9 KB357
20130912 430 433 2013131.5 KB428
20130912 430 433 2013 2131.5 KB397
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB446
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB446