Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB275
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB228
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB425
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB299
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB158
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB275
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB547
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB266
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB339
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB697
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB310
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB577
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB433
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB414
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB400
Захтев - Молба68.3 KB307
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB151
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB157
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB139

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB215
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB204
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB175
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB229
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB170
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB201
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB268
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)550.0 KB280
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB252
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB140
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB256
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB121

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB154
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB174
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB174
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB170
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB169
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB172
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB174
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB160
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB153
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB174
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB176
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB159
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB173
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB173
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB161
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB186
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB190
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB152
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB153
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB143
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB168
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB150
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB166
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB168
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB144
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB169
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB169
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB145
20130912 430 335 2013138.9 KB97
20130912 430 335 2013 2138.9 KB90
20130912 430 335 2013 3138.9 KB94
20130912 430 433 2013131.5 KB99
20130912 430 433 2013 2131.5 KB103
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB153
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB137

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB401
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB386
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB265
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB396
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB350
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB495
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB199
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB205
Одлука о одређивању зона140.4 KB178
Одлука о стопи амортизације45.6 KB173
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB192
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB161
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB161
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB168
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB173
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB183
Одлука о стопи амортизације45.6 KB168
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB157
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB154
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB174
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB174
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB170
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB169
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB172
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB174
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB160
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB153
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB174
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB176
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB159
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB173
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB173
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB161
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB186
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB190
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB152
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB153
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB143
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB168
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB150
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB166
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB168
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB144
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB169
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB169
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB145
20130912 430 335 2013138.9 KB97
20130912 430 335 2013 2138.9 KB90
20130912 430 335 2013 3138.9 KB94
20130912 430 433 2013131.5 KB99
20130912 430 433 2013 2131.5 KB103