Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1231
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB648
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1911
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2697
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2319
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1700
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1818
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB827
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB236
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB28902
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1107
Табела Такси и Накнада285.0 KB264
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB48
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB49
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB52
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.2 KB24

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB933
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB865
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB690
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB847
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB693
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB1014
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...41/19)436.8 KB1819
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1002
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB606
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB855
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB400
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB402
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB589
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB198
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB251
Одлука о боравишној такси1.9 MB170
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB232

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB697
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB720
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB689
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB747
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB709
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB631
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB679
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB658
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB602
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB711
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB732
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB666
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB709
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB627
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB665
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB795
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB840
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB609
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB588
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB587
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB699
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB566
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB616
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB681
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB605
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB638
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB592
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB616
20130912 430 335 2013138.9 KB537
20130912 430 335 2013 2138.9 KB560
20130912 430 335 2013 3138.9 KB529
20130912 430 433 2013131.5 KB587
20130912 430 433 2013 2131.5 KB554
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB608
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB592