ОБАВЕШТЕЊЕ Секретаријата за пореску администрацију поводом рада у ванредном стању: Рад Секретаријата у ванредном стању
.

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1035
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1049
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB532
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB993
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1116
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1658
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1289
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB790
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2304
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB1838
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1487
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1581
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB935
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB687
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB113
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB207
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB169
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB91
Табела Такси и Накнада285.0 KB98

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB745
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB721
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB581
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB700
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB537
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB780
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1428
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB868
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB494
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB648
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB287
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB283
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB282
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB84
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB94
Одлука о боравишној такси1.9 MB59
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB65

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB574
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB611
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB563
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB628
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB591
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB510
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB567
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB555
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB502
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB567
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB614
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB564
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB590
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB524
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB554
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB687
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB678
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB509
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB485
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB488
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB597
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB475
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB510
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB515
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB503
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB528
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB481
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB497
20130912 430 335 2013138.9 KB432
20130912 430 335 2013 2138.9 KB440
20130912 430 335 2013 3138.9 KB415
20130912 430 433 2013131.5 KB486
20130912 430 433 2013 2131.5 KB454
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB502
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB495