ОБАВЕШТЕЊЕ Секретаријата за пореску администрацију поводом рада у ванредном стању: Рад Секретаријата у ванредном стању
.

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1125
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1136
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB587
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB1067
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1226
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1756
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1374
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB858
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2509
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2055
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1574
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1680
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB1001
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB761
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB170
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB4399
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB538
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB144
Табела Такси и Накнада285.0 KB174

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB816
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB786
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB633
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB764
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB598
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB881
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...41/19)436.8 KB1527
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB922
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB545
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB724
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB335
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB342
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB375
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB144
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB181
Одлука о боравишној такси1.9 MB112
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB146

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB640
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB658
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB622
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB688
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB652
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB570
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB625
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB607
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB549
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB615
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB681
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB614
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB651
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB575
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB611
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB735
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB755
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB554
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB536
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB538
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB642
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB517
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB564
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB604
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB557
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB583
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB534
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB555
20130912 430 335 2013138.9 KB484
20130912 430 335 2013 2138.9 KB499
20130912 430 335 2013 3138.9 KB469
20130912 430 433 2013131.5 KB534
20130912 430 433 2013 2131.5 KB502
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB553
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB538