Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1567
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB860
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2431
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB3240
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB3350
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА315.0 KB2170
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2154
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1093
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB521
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB39903
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1809
Табела Такси и Накнада285.0 KB543
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB245
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB265
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB269
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB246
Захтев за издавање преписа решења213.1 KB100
Захтев за отпис дуговања - застарелост205.3 KB94

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...118/21)757.9 KB1250
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB1103
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB890
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB1069
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB962
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Слгласник РС", број 80/02.....96/21)997.9 KB1427
Одлука о локалним комуналним таксама10.0 MB2644
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1232
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB784
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB1239
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB599
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB638
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB1208
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB390
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB468
Одлука о боравишној такси1.9 MB379
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB501

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB882
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB911
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB883
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB947
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB923
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB825
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB880
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB857
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB796
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB910
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB928
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB857
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB977
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB817
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB852
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB1001
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB1225
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB807
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB764
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB783
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB892
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB775
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB811
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB917
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB785
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB830
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB776
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB854
20130912 430 335 2013138.9 KB706
20130912 430 335 2013 2138.9 KB758
20130912 430 335 2013 3138.9 KB696
20130912 430 433 2013131.5 KB764
20130912 430 433 2013 2131.5 KB741
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB797
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB831