Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1375
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB729
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB2183
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB2950
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB2808
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА313.0 KB1906
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1961
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB927
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB351
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB35315
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1492
Табела Такси и Накнада285.0 KB359
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB114
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB134
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB134
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB108

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB1052
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB965
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB768
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB928
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB811
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB1190
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр. 2/14.....70/20)443.7 KB2266
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1113
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB672
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB1049
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB478
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB509
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB913
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB272
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB339
Одлука о боравишној такси1.9 MB250
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB323

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB766
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB793
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB767
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB830
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB791
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB704
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB761
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB735
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB673
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB789
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB813
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB742
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB823
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB702
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB740
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB879
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB1038
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB685
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB654
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB670
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB786
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB645
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB687
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB795
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB678
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB714
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB660
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB735
20130912 430 335 2013138.9 KB605
20130912 430 335 2013 2138.9 KB655
20130912 430 335 2013 3138.9 KB594
20130912 430 433 2013131.5 KB659
20130912 430 433 2013 2131.5 KB619
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB679
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB695