Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB376
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB295
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB569
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB382
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB205
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB389
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB618
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB386
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB519
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB775
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB366
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB877
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB594
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB487
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB553
Захтев - Молба68.3 KB396
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB199
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB209
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB205

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB272
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB274
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB238
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB284
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB222
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB267
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB319
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)550.0 KB358
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB369
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB183
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB328
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB160

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB203
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB218
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB227
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB215
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB217
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB215
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB220
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB224
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB198
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB228
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB265
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB200
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB220
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB216
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB207
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB241
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB239
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB194
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB197
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB186
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB260
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB187
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB209
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB211
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB191
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB227
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB212
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB189
20130912 430 335 2013138.9 KB147
20130912 430 335 2013 2138.9 KB132
20130912 430 335 2013 3138.9 KB134
20130912 430 433 2013131.5 KB146
20130912 430 433 2013 2131.5 KB155
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB208
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB181

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB456
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB456
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB318
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB475
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB413
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB574
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB253
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB259
Одлука о одређивању зона140.4 KB223
Одлука о стопи амортизације45.6 KB232
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB244
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB200
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB220
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB221
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB223
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB234
Одлука о стопи амортизације45.6 KB221
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB198
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB203
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB218
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB227
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB215
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB217
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB215
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB220
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB224
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB198
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB228
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB265
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB200
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB220
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB216
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB207
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB241
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB239
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB194
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB197
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB186
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB260
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB187
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB209
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB211
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB191
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB227
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB212
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB189
20130912 430 335 2013138.9 KB147
20130912 430 335 2013 2138.9 KB132
20130912 430 335 2013 3138.9 KB134
20130912 430 433 2013131.5 KB146
20130912 430 433 2013 2131.5 KB155