Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1289
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB675
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB2005
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB2812
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB2548
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА313.0 KB1784
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1867
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB857
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB280
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB30454
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1277
Табела Такси и Накнада285.0 KB298
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB69
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB79
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB77
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB50

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB973
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB902
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB714
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB874
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB734
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB1079
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр. 2/14.....70/20)443.7 KB1999
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1052
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB627
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB930
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB423
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB432
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB753
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB224
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB285
Одлука о боравишној такси1.9 MB196
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB267

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB719
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB744
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB714
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB773
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB737
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB654
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB707
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB681
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB624
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB737
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB757
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB690
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB757
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB651
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB683
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB829
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB915
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB630
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB607
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB617
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB725
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB596
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB637
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB725
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB625
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB659
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB612
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB659
20130912 430 335 2013138.9 KB561
20130912 430 335 2013 2138.9 KB610
20130912 430 335 2013 3138.9 KB552
20130912 430 433 2013131.5 KB609
20130912 430 433 2013 2131.5 KB575
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB628
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB633