Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1639
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB899
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2556
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB3331
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB3489
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА315.0 KB2254
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2222
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1146
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB584
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB43580
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1908
Табела Такси и Накнада285.0 KB595
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB281
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB305
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB314
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB286
Захтев за издавање преписа решења213.1 KB139
Захтев за отпис дуговања - застарелост205.3 KB131

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...118/21)757.9 KB1310
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB1144
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB931
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB1107
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB1006
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Слгласник РС", број 80/02.....96/21)997.9 KB1493
Одлука о локалним комуналним таксама10.0 MB2713
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1273
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB821
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB1298
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB638
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB690
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB1309
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB425
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB511
Одлука о боравишној такси1.9 MB419
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB554

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB925
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB949
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB927
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB997
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB967
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB865
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB927
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB896
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB834
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB947
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB971
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB896
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB1015
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB855
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB897
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB1041
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB1289
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB850
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB802
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB821
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB932
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB817
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB859
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB961
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB856
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB870
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB814
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB890
20130912 430 335 2013138.9 KB744
20130912 430 335 2013 2138.9 KB796
20130912 430 335 2013 3138.9 KB732
20130912 430 433 2013131.5 KB800
20130912 430 433 2013 2131.5 KB779
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB835
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB875