Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB247
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB206
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB389
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB276
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB148
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB252
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB520
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB233
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB319
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB666
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB296
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB535
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB406
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB395
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB367
Захтев - Молба68.3 KB289
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB140
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB148
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB122

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB199
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB186
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB164
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB205
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB158
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB187
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB260
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)207.3 KB260
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB234
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB130
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB242
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB110

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB146
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB163
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB159
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB161
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB155
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB162
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB162
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB152
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB145
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB165
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB166
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB147
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB161
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB164
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB152
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB173
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB180
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB142
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB142
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB134
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB158
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB140
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB157
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB161
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB139
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB159
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB161
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB135
20130912 430 335 2013138.9 KB86
20130912 430 335 2013 2138.9 KB79
20130912 430 335 2013 3138.9 KB85
20130912 430 433 2013131.5 KB89
20130912 430 433 2013 2131.5 KB91
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB143
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB130

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB386
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB377
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB253
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB386
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB334
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB465
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB187
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB192
Одлука о одређивању зона140.4 KB167
Одлука о стопи амортизације45.6 KB163
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB179
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB149
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB152
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB157
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB161
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB172
Одлука о стопи амортизације45.6 KB155
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB151
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB146
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB163
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB159
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB161
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB155
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB162
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB162
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB152
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB145
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB165
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB166
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB147
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB161
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB164
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB152
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB173
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB180
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB142
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB142
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB134
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB158
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB140
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB157
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB161
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB139
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB159
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB161
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB135
20130912 430 335 2013138.9 KB86
20130912 430 335 2013 2138.9 KB79
20130912 430 335 2013 3138.9 KB85
20130912 430 433 2013131.5 KB89
20130912 430 433 2013 2131.5 KB91