Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB298
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB255
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB482
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB326
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB171
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB309
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB573
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB317
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB395
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB731
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB334
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB660
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB496
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB443
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB452
Захтев - Молба68.3 KB342
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB164
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB169
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB156

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB232
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB223
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB192
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB244
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB189
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB217
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB286
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)550.0 KB308
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB306
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB154
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB278
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB129

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB168
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB190
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB196
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB185
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB186
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB184
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB188
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB173
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB166
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB194
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB197
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB171
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB190
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB187
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB176
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB211
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB208
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB163
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB170
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB158
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB189
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB160
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB181
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB183
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB160
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB184
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB184
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB159
20130912 430 335 2013138.9 KB111
20130912 430 335 2013 2138.9 KB104
20130912 430 335 2013 3138.9 KB105
20130912 430 433 2013131.5 KB109
20130912 430 433 2013 2131.5 KB119
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB171
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB152

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB422
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB406
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB283
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB426
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB369
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB528
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB216
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB223
Одлука о одређивању зона140.4 KB190
Одлука о стопи амортизације45.6 KB193
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB208
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB175
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB183
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB185
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB186
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB199
Одлука о стопи амортизације45.6 KB182
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB167
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB168
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB190
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB196
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB185
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB186
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB184
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB188
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB173
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB166
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB194
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB197
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB171
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB190
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB187
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB176
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB211
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB208
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB163
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB170
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB158
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB189
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB160
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB181
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB183
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB160
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB184
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB184
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB159
20130912 430 335 2013138.9 KB111
20130912 430 335 2013 2138.9 KB104
20130912 430 335 2013 3138.9 KB105
20130912 430 433 2013131.5 KB109
20130912 430 433 2013 2131.5 KB119