Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB334
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB278
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB534
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB356
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB185
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB348
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB595
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB349
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB453
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB753
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB350
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB771
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB535
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB462
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB516
Захтев - Молба68.3 KB362
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB181
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB188
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB178

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB246
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB248
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB219
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB263
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB202
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB242
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB305
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)550.0 KB329
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB337
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB167
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB303
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB142

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB186
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB203
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB215
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB198
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB205
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB200
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB201
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB191
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB182
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB211
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB231
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB184
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB206
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB204
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB192
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB223
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB223
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB181
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB181
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB171
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB224
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB171
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB194
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB196
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB174
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB197
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB199
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB176
20130912 430 335 2013138.9 KB128
20130912 430 335 2013 2138.9 KB119
20130912 430 335 2013 3138.9 KB117
20130912 430 433 2013131.5 KB121
20130912 430 433 2013 2131.5 KB136
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB191
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB165

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB439
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB436
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB301
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB457
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB394
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB553
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB230
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB240
Одлука о одређивању зона140.4 KB205
Одлука о стопи амортизације45.6 KB211
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB222
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB188
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB200
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB206
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB204
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB218
Одлука о стопи амортизације45.6 KB203
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB181
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB186
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB203
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB215
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB198
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB205
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB200
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB201
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB191
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB182
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB211
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB231
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB184
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB206
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB204
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB192
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB223
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB223
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB181
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB181
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB171
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB224
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB171
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB194
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB196
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB174
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB197
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB199
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB176
20130912 430 335 2013138.9 KB128
20130912 430 335 2013 2138.9 KB119
20130912 430 335 2013 3138.9 KB117
20130912 430 433 2013131.5 KB121
20130912 430 433 2013 2131.5 KB136