Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB472
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB358
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB749
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB464
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB255
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB469
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB663
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB448
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB630
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB823
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB410
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА160.8 KB1071
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА162.2 KB735
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА215.0 KB706
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB739
Захтев - Молба68.3 KB471
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB253
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB258
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB279

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB326
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB329
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB288
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB347
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB264
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB333
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB371
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.29/17)410.1 KB483
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB447
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB221
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB385
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB197

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB253
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB261
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB271
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB261
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB269
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB255
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB267
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB274
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB241
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB273
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB324
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB236
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB268
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB258
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB249
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB285
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB297
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB232
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB236
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB217
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB328
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB223
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB248
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB248
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB227
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB264
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB249
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB235
20130912 430 335 2013138.9 KB185
20130912 430 335 2013 2138.9 KB183
20130912 430 335 2013 3138.9 KB174
20130912 430 433 2013131.5 KB203
20130912 430 433 2013 2131.5 KB205
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB260
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB225

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB83
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB77
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB72
Одлука о стопи амортизације48.2 KB37
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB78
Просечне цене 201869.4 KB80
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB504
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB505
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB368
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB531
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB452
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB614
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB304
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB307
Одлука о одређивању зона140.4 KB267
Одлука о стопи амортизације45.6 KB276
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB288
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB236
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB265
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB266
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB268
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB280
Одлука о стопи амортизације45.6 KB266
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB232