Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез – документа

//Порез – документа
Порез – документа2018-01-28T21:22:58+00:00

 

Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB624
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB476
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB1049
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB620
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB330
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB597
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB788
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину437.3 KB611
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину519.4 KB1014
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB946
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB502
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА160.8 KB1512
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА162.2 KB1012
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB926
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB1036
Захтев - Молба68.3 KB611
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB336
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB326
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB375
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB59
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB38

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.68/14)300.0 KB429
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB434
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB363
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB430
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.101/17)326.7 KB330
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB457
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.30/18)789.1 KB461
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.29/17)410.1 KB695
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB561
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB277
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB447
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB252
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB18
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB28

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB336
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB356
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB338
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB374
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB349
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB313
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB348
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB354
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB301
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB342
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB396
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB318
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB348
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB329
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB329
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB385
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB386
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB299
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB304
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB288
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB402
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB283
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB323
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB310
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB302
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB329
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB306
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB291
20130912 430 335 2013138.9 KB238
20130912 430 335 2013 2138.9 KB243
20130912 430 335 2013 3138.9 KB234
20130912 430 433 2013131.5 KB280
20130912 430 433 2013 2131.5 KB275
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB325
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB300

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB520
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB430
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB335
Одлука о стопи амортизације48.2 KB178
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB503
Просечне цене 201869.4 KB670
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB565
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB572
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB430
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB601
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB518
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB682
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB379
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB369
Одлука о одређивању зона140.4 KB330
Одлука о стопи амортизације45.6 KB337
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB358
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB300
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB335
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB339
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB329
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB343
Одлука о стопи амортизације45.6 KB325
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB303
Величина слова
Контраст