Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB285
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB242
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB460
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB314
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB163
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB287
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB568
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB294
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB363
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB721
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB324
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB630
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB467
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB425
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB429
Захтев - Молба68.3 KB323
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB156
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB162
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB148

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB221
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB212
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB183
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB238
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB175
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB208
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB279
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)550.0 KB291
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB290
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB147
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB266
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB124

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB160
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB178
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB182
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB175
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB175
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB177
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB179
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB164
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB158
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB186
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB184
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB164
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB183
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB179
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB168
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB199
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB197
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB156
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB158
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB149
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB176
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB154
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB171
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB172
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB153
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB175
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB177
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB151
20130912 430 335 2013138.9 KB104
20130912 430 335 2013 2138.9 KB95
20130912 430 335 2013 3138.9 KB101
20130912 430 433 2013131.5 KB104
20130912 430 433 2013 2131.5 KB110
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB163
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB144

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB411
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB393
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB273
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB413
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB361
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB520
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB207
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB217
Одлука о одређивању зона140.4 KB183
Одлука о стопи амортизације45.6 KB182
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB199
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB169
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB174
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB176
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB179
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB189
Одлука о стопи амортизације45.6 KB174
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB163
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB160
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB178
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB182
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB175
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB175
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB177
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB179
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB164
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB158
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB186
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB184
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB164
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB183
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB179
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB168
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB199
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB197
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB156
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB158
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB149
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB176
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB154
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB171
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB172
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB153
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB175
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB177
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB151
20130912 430 335 2013138.9 KB104
20130912 430 335 2013 2138.9 KB95
20130912 430 335 2013 3138.9 KB101
20130912 430 433 2013131.5 KB104
20130912 430 433 2013 2131.5 KB110