Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1721
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB947
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2636
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2280
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1201
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB659
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB45206
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1995
Табела Такси и Накнада285.0 KB649
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB329
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB358
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB362
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB331
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за правна лица70.4 KB18
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за предузетнике и физичка лица70.3 KB25
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга493.8 KB11
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања193.6 KB11
Захтев за издавање преписа решења368.8 KB16

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...118/21)757.9 KB1375
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB1199
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB982
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB1161
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB1074
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Слгласник РС", број 80/02.....96/21)997.9 KB1590
Одлука о локалним комуналним таксама10.0 MB2809
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1332
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB866
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB1366
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB684
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB737
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB1430
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB465
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB564
Одлука о боравишној такси1.9 MB468
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB609
2022 ИМ - Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину, број: II-04-06-5/2022-8415.2 KB35
2022 ИМ - Одлука о утврђивању просечних цена м2 непокретности, број: II-04-06-5/2022-8661.5 KB47

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB971
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB1000
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB970
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB1046
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB1014
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB920
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB973
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB949
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB877
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB997
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB1015
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB941
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB1062
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB901
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB944
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB1091
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB1356
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB896
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB843
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB870
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB971
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB862
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB917
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB1012
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB901
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB926
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB860
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB934
20130912 430 335 2013138.9 KB787
20130912 430 335 2013 2138.9 KB833
20130912 430 335 2013 3138.9 KB771
20130912 430 433 2013131.5 KB843
20130912 430 433 2013 2131.5 KB823
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB884
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB918