Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB225
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB185
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB344
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB242
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB136
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB223
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB506
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB209
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB290
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB641
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB283
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB470
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB370
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB371
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB331
Захтев - Молба68.3 KB259
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB127
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB133
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB101

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB180
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB172
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB148
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB188
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB144
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB165
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB245
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)207.3 KB233
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB218
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB111
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB226
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB97

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB131
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB150
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB142
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB142
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB138
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB145
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB147
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB134
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB131
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB148
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB149
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB128
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB143
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB145
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB136
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB161
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB162
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB124
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB123
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB118
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB144
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB122
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB142
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB149
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB119
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB143
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB142
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB114
20130912 430 335 2013138.9 KB72
20130912 430 335 2013 2138.9 KB64
20130912 430 335 2013 3138.9 KB72
20130912 430 433 2013131.5 KB75
20130912 430 433 2013 2131.5 KB79
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB128
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB118

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB367
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB356
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB235
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB368
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB314
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB440
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB167
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB177
Одлука о одређивању зона140.4 KB150
Одлука о стопи амортизације45.6 KB146
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB158
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB132
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB138
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB141
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB145
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB155
Одлука о стопи амортизације45.6 KB137
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB139
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB131
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB150
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB142
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB142
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB138
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB145
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB147
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB134
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB131
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB148
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB149
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB128
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB143
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB145
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB136
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB161
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB162
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB124
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB123
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB118
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB144
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB122
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB142
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB149
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB119
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB143
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB142
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB114
20130912 430 335 2013138.9 KB72
20130912 430 335 2013 2138.9 KB64
20130912 430 335 2013 3138.9 KB72
20130912 430 433 2013131.5 KB75
20130912 430 433 2013 2131.5 KB79