Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1457
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB779
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB2270
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB3078
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB3035
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА315.0 KB2014
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2030
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB991
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB426
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB37355
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1626
Табела Такси и Накнада285.0 KB420
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB169
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB179
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB181
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB161
Захтев за издавање преписа решења213.1 KB20
Захтев за отпис дуговања - застарелост205.3 KB20

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB1115
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB1015
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB811
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB981
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB869
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB1294
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр. 2/14.....70/20)443.7 KB2442
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1155
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB710
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB1124
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB526
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB561
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB978
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB314
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB381
Одлука о боравишној такси1.9 MB298
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB380

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB806
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB831
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB804
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB872
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB830
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB746
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB802
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB776
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB713
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB827
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB855
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB784
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB883
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB738
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB776
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB916
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB1105
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB727
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB692
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB708
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB824
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB691
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB729
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB838
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB715
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB750
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB695
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB782
20130912 430 335 2013138.9 KB640
20130912 430 335 2013 2138.9 KB686
20130912 430 335 2013 3138.9 KB630
20130912 430 433 2013131.5 KB694
20130912 430 433 2013 2131.5 KB664
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB718
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB742