Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB414
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB321
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB664
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB415
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB227
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB414
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB634
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB409
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB557
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB793
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB382
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB962
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB656
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА215.0 KB540
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB657
Захтев - Молба68.3 KB420
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB221
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB234
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB231
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.6 KB22

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB293
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB297
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB257
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB307
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB239
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB295
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB337
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.24/17)414.4 KB415
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB398
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB195
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB347
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB176

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB218
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB235
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB242
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB229
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB234
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB230
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB234
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB246
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB213
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB245
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB293
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB211
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB234
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB234
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB220
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB261
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB264
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB207
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB208
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB195
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB289
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB199
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB222
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB222
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB207
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB239
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB223
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB207
20130912 430 335 2013138.9 KB161
20130912 430 335 2013 2138.9 KB153
20130912 430 335 2013 3138.9 KB149
20130912 430 433 2013131.5 KB167
20130912 430 433 2013 2131.5 KB174
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB228
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB198

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB474
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB479
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB340
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB494
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB429
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB591
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB275
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB276
Одлука о одређивању зона140.4 KB241
Одлука о стопи амортизације45.6 KB248
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB260
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB215
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB236
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB239
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB238
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB251
Одлука о стопи амортизације45.6 KB238
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB213
ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB218
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB235
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB242
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB229
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB234
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB230
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB234
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB246
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB213
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB245
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB293
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB211
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB234
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB234
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB220
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB261
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB264
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB207
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB208
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB195
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB289
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB199
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB222
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB222
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB207
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB239
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB223
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB207
20130912 430 335 2013138.9 KB161
20130912 430 335 2013 2138.9 KB153
20130912 430 335 2013 3138.9 KB149
20130912 430 433 2013131.5 KB167
20130912 430 433 2013 2131.5 KB174