Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе298.4 KB908
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1402
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB882
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB451
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB875
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB990
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB936
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1441
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1161
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB680
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2087
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1540
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1338
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1416
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB830
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB588
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB220
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB28
Образац ЈЛС 1244.3 KB8
Образац ЈЛС 2208.0 KB3
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB3

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB616
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB602
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB496
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB586
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB450
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB643
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB651
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1226
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB734
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB405
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB558
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB169
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB201
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB163
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB147
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника24.6 KB2
Правилник о висини јединичних емисија загађујућих материја у ваздуху и висини корекционог фактора29.9 KB4
Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту животне средине35.2 KB3
Правилник о параметрима за прорачун количина загађујућих материја100.7 KB3
Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину58.2 KB2

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB484
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB535
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB469
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB534
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB498
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB431
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB478
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB470
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB426
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB482
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB527
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB476
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB506
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB442
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB468
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB574
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB580
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB437
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB412
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB409
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB513
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB401
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB429
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB429
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB416
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB451
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB404
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB416
20130912 430 335 2013138.9 KB344
20130912 430 335 2013 2138.9 KB354
20130912 430 335 2013 3138.9 KB335
20130912 430 433 2013131.5 KB402
20130912 430 433 2013 2131.5 KB377
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB431
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB425