Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1197
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1188
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB624
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1300
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1846
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1428
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB895
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2602
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2198
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1641
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1748
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB803
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB212
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB27541
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1028
Табела Такси и Накнада285.0 KB226
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB22
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB19
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB21

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB872
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB834
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB667
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB815
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB645
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB948
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...41/19)436.8 KB1630
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB969
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB580
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB784
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB374
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB379
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB448
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB177
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB223
Одлука о боравишној такси1.9 MB148
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB195

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB673
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB694
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB662
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB724
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB686
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB606
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB654
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB637
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB583
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB666
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB715
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB643
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB680
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB606
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB639
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB768
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB799
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB587
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB562
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB564
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB672
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB544
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB591
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB648
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB586
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB615
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB569
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB589
20130912 430 335 2013138.9 KB517
20130912 430 335 2013 2138.9 KB532
20130912 430 335 2013 3138.9 KB505
20130912 430 433 2013131.5 KB566
20130912 430 433 2013 2131.5 KB534
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB586
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB566