Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе298.4 KB925
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1426
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB918
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB463
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB901
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB1002
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB959
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1479
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1175
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB698
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2126
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1581
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1368
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1442
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB845
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB603
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB38
Образац ЈЛС 1244.3 KB30
Образац ЈЛС 2208.0 KB26
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB22
Табела Такси и Накнада285.0 KB7

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB629
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB618
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB506
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB605
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB462
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB659
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB668
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB1260
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB759
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB422
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB576
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB181
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB210
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB184
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB166
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника24.6 KB14
Правилник о висини јединичних емисија загађујућих материја у ваздуху и висини корекционог фактора29.9 KB13
Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту животне средине35.2 KB16
Правилник о параметрима за прорачун количина загађујућих материја100.7 KB17
Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину58.2 KB13

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB498
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB546
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB481
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB549
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB513
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB446
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB491
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB487
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB439
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB494
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB541
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB488
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB519
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB451
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB482
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB589
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB591
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB447
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB420
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB422
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB527
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB409
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB438
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB438
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB427
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB462
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB421
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB429
20130912 430 335 2013138.9 KB353
20130912 430 335 2013 2138.9 KB364
20130912 430 335 2013 3138.9 KB345
20130912 430 433 2013131.5 KB416
20130912 430 433 2013 2131.5 KB387
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB438
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB435