Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације – ПГР

///Планови генералне регулације – ПГР
1511, 2016

ПГР Банатски Брестовац

Циљ израде Концепта Плана је сагледавање карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са становишта изградње планираних садржаја, деф [...]

811, 2016

ХИП Измене и допуне 4

Измена и допуна се односе на делове текста основног и већ измењених делова Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС [...]

507, 2016

ПГР Глогоњ

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради плана генералне регулације насељеног места Глогоњ ("Службени лист града Панчева" број 25/09), у ск [...]

507, 2016

ПГР Качарево Измена плана

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06/2015-11 од 28. Јула 2015. године о Измени Плана генералне регулације насељеног места Качарево („ [...]

507, 2016

ПГР Целина 2 Измене и допуне

Изради Плана се приступило на онову Одлукe о измени одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војлови [...]

1102, 2016

ПГР Иваново

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 5 [...]

Accessibility
Затворити