Насловна
Вести

О Панчеву
Локална самоуправа
– – Скупштина града Панчева
– – – Одборници
– – – Седнице Скупштине Града
– – – Записници са седница Скупштина
– – – Стална радна тела Скупштине Града
– – – Комисија за именовање директора
– – – Службени лист
– – – Скупштина за све
– – – Пословник Скупштине Града Панчева
– – – Статут Града Панчева
– – Градоначелник
– – – Градоначелник
– – – Заменик градоначелника
– – Градско веће
– – – Члан Градског већа задужен за образовање
– – – Члан Градског већа задужен за саобраћај и комуналну делатност
– – – Члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој
– – – Члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике
– – – Члан Градског већа задужен за културу и омладину
– – – Члан Градског већа задужен за локалну самоуправу и информационе технологије
– – – Члан Градског већа задужен за пољопривреду, село и рурални развој
– – – Позиви за седнице Градског већа
– – – Одлуке Градског већа
– – – Секретарка Градског већа
– – Градска управа
– – – Начелник Градске управе
– – – Заменик Начелника Градске управе
– – – Жалбена комисија
– – – Списак лица која су овлашћена за вођење управног поступка у ГУ града Панчева
– – Збратимљени градови
– – Локални омбудсман града Панчева
– – Стратегија развоја града
– – – Рад са Фокус групама
– – – Јавне расправе
– – – Видео-Клипинг
Предузећа и установе
– – Установе образовања
– – Установе културе
– – Јавна предузећа
– – Социјалне установе
– – Здравствене установе
– – ЈКП “Урбанизам”
– – ЈКП “Грејање”
– – ЈКП “Зеленило”
– – ЈКП “Младост”
– – ЈП “Градска стамбена агенција”
– – ЈКП “Аутотранспорт – Панчево”
– – ЈКП “Водовод и канализација”
– – ЈКП “Хигијена”
Насељена места
– – Банатски Брестовац
– – Банатско Ново Село
– – Глогоњ
– – Долово
– – Иваново
– – Јабука
– – Качарево
– – Омољица
– – Старчево
Живот у Панчеву
– – Привреда
– – – Актуелности
– – – Публикације
– – – Основни економски индикатори
– – – Панчевачка привреда
– – – Привредни савет
– – – Инвестирајте у Панчево
– – – Сертификат BFC CEE
– – – Локације за инвестирање
– – – Трошкови пословања
– – – Предузетништво
– – – Туризам
– – – Сајмови
– – – Стратешки положај, саобраћај и инфраструктура
– – – Цене комуналних услуга
– – – Живот у Панчеву
– – Туризам
– – Екологија
– – Култура
– – Млади
– – – Канцеларија за младе Панчево
– – Образовање
– – Цивилни сектор
– – – Упитник за ажурирање базе организација цивилног друштва града Панчева
– – – Адресар удружења грађана
– – Панчевачки спорт
– – Медији у Панчеву
– – Пројекти
– – Урбанизам и грађевина

Услуге
Екологија и комунална делатност
– – Мониторинг
– – – Мониторинг квалитета ваздуха
– – – Мониторинг полена
– – – Мониторинг површинских вода
– – Грађевинске дозволе
– – Озакоњење
– – – Обједињена процедура
– – – Урбанистички пројекти
– – Систем 48
– – Инспекцијски послови
– – – Комунална инспекција
– – – Саобраћајна инспекција
– – – Грађевинска инспекција
– – – Други инспекцијски послови
– – – Просветна инспекција
– – – Управно правни послови и послови извршења
– – Комунална милиција
– – Сервисне информације
Финансије, привреда и конкурси
– – Конкурски и јавни позиви
– – Порези, накнаде и таксе
– – – Портал локалне пореске администрације
– – – Порез на имовину
– – – Обрасци
– – – Закони и одлуке
– – – Права пореских обвезника
– – – Обавезе пореских обвезника
– – – Обавезујућа мишљења Министарства Финансија
– – – Рокови за плаћање пореза, такси и накнада
– – – Накнаде за коришћење јавних добара
– – – Таксе
– – – Порез на имовину
– – – Порез – обрасци
– – – Порески дужници
– – Јавне набавке
– – Привреда
– – Јавне расправе
– – Саобраћај
– – Градска имовина
– – Буџетска инспекција
– – Интерна ревизија
– – Кредитно задужење Града 2016
Јавне службе (лична стања грађана)
– – Матичар
– – – еУправа Портал
– – – Извод из матичне књиге рођених
– – – Извод из матичне књиге венчаних
– – – Извод из матичне књиге умрлих
– – – Уверење о држављанству
– – Кредити и стипендије
– – Борачко инвалидска заштита
– – Избеглице и расељена лица
– – Студентска пракса
– – Преглед предмета (који су поднети на писарници)
Породица
– – Дечји додатак
– – Родитељски додатак
– – Труднице
– – Породиље
– – Посебна нега
– – Заштитник пацијената
– – Приступачна управа

Документа
Документа града
– – Стратешка документа
– – Службени лист
– – Извештаји – Записници
– – Буџет
– – Комуникација
– – Профил Града
– – Правилници и одлуке
Живот у Панчеву
– – Цене комуналних услуга
– – Социјална заштита
– – Саобраћај
– – Порез
– – Галерија фотографија
– – Екологија – документи
– – – Стање животне средине
– – – Процена утицаја на животну средину
– – – Управљање отпадом
– – – Обрасци за преузимање
– – – Остала документа
– – – Заштита од буке
– – – Ваздух
– – – Вода
– – – Земљиште
– – Информисање
Урбанизам и грађевина
– – Обрасци – Захтеви
– – Обједињена процедура
– – Планови генералне регулације – ПГР
– – Планови детаљне регулације – ПДР
– – Стратешки планови
Привреда и пољопривреда
– – Пољопривреда и рурални развој
– – – Лицитација пољопривредног земљишта

Информатор
– – Садржај
– – Основни подаци о државном органу и информатору
– – Организациона структура – графички и наративни приказ
– – Опис функција старешина
– – Опис правила у вези са јавношћу рада
– – Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
– – Опис надлежности, овлашћења и обавеза
– – Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
– – Навођење прописа
– – Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
– – Поступак ради пружања услуга
– – Преглед података о пруженим услугама
– – Подаци о приходима и расходима
– – Подаци о јавним набавкама
– – Подаци о државној помоћи
– – Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
– – Подаци о средствима рада
– – Чување носача информација
– – Врсте информација у поседу
– – Врсте информација којима државни орган омогућава приступ
– – Информације о подношењу захтева приступ информација

Контакт
Градска управа
Месне канцеларије
Месне заједнице

Архива – стари сајт
Избори 2016
– – Избори за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
– – Избори за одборнике Скупштине града Панчева
– – Избори за чланове Скупштина месних заједница
– – Информације Градска Изборна Комисија
Завршени пројекти
– – Банатско сунце за све

Партиципативно буџетирање
– – Партиципативно буџетирање за 2017. годину
– – Партиципативно буџетирање за 2016. годину
Уз малу помоћ пријатеља
Енергетска ефикасност Румунија-Србија