Градске манифестације:

http://www.pancevo.rs/privreda/gradske-manifestacije/


.

Категоризација објеката за смештај:

Заинтересована физичка лица која су власници смештајних јединца и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поденсу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Панчева.

Захтев се подноси Секретаријату за привреду и економски развој, поштом или лично у Услужном центру Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, радним даном од 8 – 14 часова.

Документација која се прилаже уз захтев, у зависности од подносиоца захетва је:

 • попуњен образац захтева бр.1 (за физичко лице),
 • попуњен образац захтева бр.2 (за угоститеља – правно лице),
 • образац Изјаве за физичка лица – образац 1,
 • образац Изјаве за правна лица – образац 2,
 • извод о регистрацији привредног субјекта (за угоститеља-правно лице),
 • доказ о власништву – физичко лице,
 • лекарско уверење – физичко лице,
 • потврда од овлашћене здравствене установе да подносилац захтева није евидентиран на клицоноштво и паразите – физичко лице,
 • фотокопија или принт личне карте – физичко лице,
 • доказ о уплати административне таксе,
 • изјава са подацима о испуњености стандарда,
 • изјава о испуњености минималних техничких услова,
 • изјава о испуњеноси санитарно хигијенских услова.

Све информације могу се добити путем телефона: 013/308-961 и 013/308-962. По окончању поступка Секретаријат за привреду и економски развој доноси решење о разврставању објекта у одређену категорију. Таксе за издавање решења:

Републичка административна такса
по тарифном броју 1 у износу од  320,00 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 54-241
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Република Србија

Републичка административна такса
по тарифном броју 9, у износу од 550,00 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 54-241
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Република Србија
.

Оригинални обрасци:

 1. Образац захтева број 1 – за физичко лице
 2. Образац захтеба број 2 – за угоститеље
 3. Образац изјаве – за угоститеља
 4. Образац изјаве – за физичко лице
 5. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – соба
 6. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – апартман
 7. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – кућа
 8. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – сеоско туристичко домаћинство
 9. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање собе у категорије
 10. Образац изјаве о испуњености стандард за разврставање апартмана у категорије
 11. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање куће у категорије
 12. Захетв за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
 13. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање сеоског туристичког домаћинства у категорије
 14. Образац изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова
 15. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – сеоско туристичко домаћинство