Градске манифестације:

http://www.pancevo.rs/privreda/gradske-manifestacije/


.

Eвиденција категорисаних објеката до 25.11.2021. године

Категоризација објеката за смештај

Правни основ: 

Боравишна такса

Информације и обавештења

Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

Заинтересована физичка лица која су власници смештајних јединица и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поденсу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Панчева, путем портала Министарства трговине, туризма и телекомуникација, е-Туриста.

Захтев се подноси електронски, приступом порталу е-Туриста, на адресу: www.eturista.gov.rs

Налог за приступ порталу вам издаје администратор портала за град Панчево, у канцеларији 305, Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, радним даном од 8 – 14 часова.

Документација која се попуњава електронски је:
• захтев
• изјава са подацима о испуњености стандарда
• изјава о испуњеноси санитарно хигијенских услова.
• изјава о испуњености минималних техничких услова

Документација која се прилаже као скениран документ електронски је, у зависности од подносиоца захетва:

1. Трошкови поступка категоризације
• Доказ о уплати републичке административне таксе

2. Оверене сагласности за физичко лице:
• Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;
• Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.
• Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

3. Доказ о власништву над објектом за физичко лице:
• За укњижене објекте није потребно прилагати доказ о власништву/сувласништву и надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу непокретности, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци;
• Уколико је непокретност изграђена без грађевинске дозволе или има одступања од грађевиснке дозволе, односно уколико не поседује употребну дозволу, цениће се доказ да је органу надлежном за легализацију поднет захтев за легализацију, које податке надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта. Власништво над земљиштем се доказује на напред наведен начин, а прихватиће се и укњижено право коришћења.
• Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

4. Лекарско уверење, односно потврда од овлашћене здравствене установе за физичко лице:
• За физичко лице и члановe домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту у којем се пружа услуга смештаја (у објектима домаће радиности), односно услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака (у објекту сеоског туристичког домаћинства) – прибавља се лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља – медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
• За физичко лице и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту сеоског туристичког домаћинства у којем се пружа услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака – прибавља се потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге у којем се пружају услуге исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и паразите, у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.
У објекту домаће радиности физичко лице може да пружа само угоститељске услуге смештаја.
У објекту сеоског туристичког домаћинства физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака.

Све информације могу се добити путем телефона: 013/308-962. По окончању поступка Секретаријат за привреду и економски развој доноси решење о разврставању објекта у одређену категорију.

Таксе за издавање решења :

Републичка административна такса
по тарифном броју 1 у износу од  380,00 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 54-241
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Република Србија

Републичка административна такса
по тарифном броју 9, у износу од 660,00 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 54-241
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Република Србија

Таксе за подношење жалбе:

Републичка административна такса
по тарифном броју 6 у износу од  490,00 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 54-241
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Република Србија
.

Обрасци изјава који се попуњавају електронски на порталу е-Туриста су следеће садржине:

За све подносиоце:

Образац изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова

Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

  1. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност -СОБА
  2. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање СОБЕ у категорије
  3. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – АПАРТМАН
  4. Образац изјаве о испуњености стандард за разврставање апартмана у категорије
  5. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – КУЋА
  6. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање куће у категорије

Сеоска туристичка домаћинства

  1. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – сеоско туристичко домаћинство
  2. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање сеоског туристичког домаћинства у категорије

Упутство за попуњавање изјава о испуњености стандарда за разврставање угоститељских објеката за смештај

Информација за некатегорисане угоститеље

ПРАВИЛНИК о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај

Прилог 1 Пријава угоститеља за некатегорисани објекат