Служба интерне ревизије града Панчева успостављена је као функционално независна организациона јединица интерне ревизије за град Панчево, која директно извештава Градоначелника града Панчева.

Интeрнa рeвизиja града Панчева сe oбaвљa у склaду сa законом којим се уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије.

Интерна ревизија помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског упрацљања и контроле у односу на:

  1. идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа код корисника јавних средстава;
  2. усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
  3. поузданост и потпуност финансијских и других информација;
  4. ефикасност, ефективност и економичност пословања;
  5. заштиту средстава и података (информација);
  6. извршење задатака и постизање циљева.

Контакт:

Биљана Цизлер – Шеф Службе
Канцеларија: 516
Телефон: 013/308-827
Е-пошта: biljana.cizler@pancevo.rs

 

Документа: