Служба интерне ревизије града Панчева успостављена је као функционално независна организациона јединица интерне ревизије за град Панчево, која директно извештава Градоначелника града Панчева.

Интeрнa рeвизиja града Панчева сe oбaвљa у склaду сa прописима којима се уређује интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије и Међународним стандардима интерне ревизије.

Интерна ревизија помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на:

  1. идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца корисника јавних средстава;
  2. усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
  3. поузданост и потпуност финансијских и других информација;
  4. ефикасност, ефективност и економичност пословања;
  5. заштиту информација; и
  6. извршавање задатака и постизање циљева.

Контакт:

Биљана Цизлер – Шеф Службе
Канцеларија: 516
Телефон: 013/308-827
Е-пошта: biljana.cizler@pancevo.rs

Документа: