Остваривање права на дечји додатак

Правни основ – Закон о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“, број 58/18) и Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18).

Опис – Дечији додатак остварује један од родитеља или старатеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије или страни држављанин који има статус стално настањеног странца за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева, под условима предвиђеним Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18).

Подносилац захтева поред својих података, доставља и податке осталих чланова домаћинства.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев и неопходна документација за остваривање права на дечији додатак се може поднети лично сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у Услужном центру Градске управе града Панчева, на шалтеру број 18.

Све информације за остваривање права могу се добити на телефон:

 • Бабић Весна   013/308-847
 • Бајза Ана   013/308-798

За остваривање права на дечји додатак, када се захтев подноси први пут потребно је донети:

 1. фотокопију личне карте за одрасле чланове заједничког домаћинства, а за децу пријаву пребивалишта;
 2. извод из матичне књиге рођених за сву децу;
 3. доказ о незапослености (потврда од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево);
 4. потврду о укупним примањима у три месеца које претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе (Потврда послодавца, Пореске управе, Фонда ПИО);
 5. фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга;
 6. потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства (потврда из Катастра);
 7. доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (уговор о куповини непокретности, решење о порезу на имовину физичких лица, уговор о коришћењу стана);
 8. потврду о редовном школовању за децу од 6-20 година старости; и
 9. потврада Пореске управе о приходима по било ком основу.

У случају доказивања појединих статуса, потребно је:

 1. потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 2. мишљење Интерресорне комисије града Панчева;
 3. акт о продужењу родитељског права;
 4. докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, правоснажна пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе);
 5. доказ о старатељству  (акт надлежног органа старатељства); и
 6. Решење, акт о признавању права на туђу негу и помоћ.

.
КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА КОЈИ ТРЕБА ДА ОБНОВЕ ЗАХТЕВ
потребно је да најраније 30 дана пре истека предходног решења прибаве:

 1. фотокопију личне карте пунолетних чланова породице;
 2. приходе у три месеца која претходе месецу подношења захтева;
 3. потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево-за незапослене;
 4. школске потврде за децу, уколико нису достављене; и
 5. последње решење о дечјем додатку.

Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Орган по захтеву странке, а на основу потписане изјаве прибавља:

 • Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
 • Доказе о пребивалишту за све чланове заједничког домаћинства;
 • Доказе о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора о којима се води службена евиденција; и
 • Потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинствa,

Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Обрасци: Захтев за дечији додатак