Остваривање права на дечји додатак

Правни основ – Закон о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“, број 58/18) и Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18).

Опис – Дечији додатак остварује један од родитеља или старатеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије или страни држављанин који има статус стално настањеног странца за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева, под условима предвиђеним Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18).

Подносилац захтева поред својих података, доставља и податке осталих чланова домаћинства.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев и неопходна документација за остваривање права на дечији додатак се може поднети лично сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у Услужном центру Градске управе града Панчева, на шалтеру број 18.

Све информације за остваривање права могу се добити на телефон:

 • Бабић Весна   013/308-847
 • Биљана Нићифоровић   013/308-798

Потребна документација за остваривање права на дечји додатак, када се захтев подноси први пут

 • Захтев за дечији додатак
 • фотокопију личне карте за одрасле чланове заједничког домаћинства, а за децу пријаву пребивалишта
 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • доказ о незапослености (потврда од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево)
 • потврду о укупним примањима у три месеца које претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који
 • остварује приходе (Потврда послодавца, Пореске управе, Фонда ПИО)
 • фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга
 • потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства (потврда из Катастра из места пребивалишта и места рођења)
 • доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (уговор о куповини непокретности, решење о порезу на
 • имовину физичких лица, уговор о коришћењу стана)
 • потврду о редовном школовању за децу од 6-20 година старости
 • потврду Пореске управе о приходима по било ком основу
 • изјаву о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

У случају доказивања појединих статуса, потребно је:

 • потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
 • мишљење Интерресорне комисије града Панчева
 • акт о продужењу родитељског права
 • докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, правоснажна пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)
 • доказ о старатељству (акт надлежног органа старатељства)
 • Решење, акт о признавању права на туђу негу и помоћ.

.КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА КОЈИ ТРЕБА ДА ОБНОВЕ ЗАХТЕВ потребно је да најраније 30 дана пре истека предходног решења прибаве:

 • фотокопију личне карте пунолетних чланова породице
 • приходе у три месеца која претходе месецу подношења захтева
 • потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево-за незапослене
 • школске потврде за децу, уколико нису достављене
 • последње решење о дечјем додатку
  Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Прибавља орган по захтеву странке, а на основу потписане изјаве:

 • Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици
 • Доказе о пребивалишту за све чланове заједничког домаћинства
 • Доказе о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора о којима се води службена евиденција
 • Потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства
 • Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Образац захтева за дечји додатак

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности