Дечији додатак остварује један од родитеља односно старатељ, хранитељ, усвојитељ који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво четворо деце под условом да о њима непосредно брине од дана поднетог захтева у складу са законом о Финансијској подршци породици са децом.


За остваривање права на дечји додатак, када се захтев подноси први пут, странка треба да достави:

 • уверење о држављанству (за подносиоца захтева);
 • извод из матичне књиге рођених за сву децу;
 • фотокопију личне карте за одрасле чланове заједничког домаћинства, а за децу пријаву пребивалишта;
 • потврду о укупним примањима у три месеца које претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе;
 • фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга;
 • потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе;
 • доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (уговор о куповини непокретности, решење о порезу на имовину физичких лица, уговор о коришћењу стана);
 • потврду о редовном школовању за децу од 7 – 19 година старости; и
 • доказ о незапослености (потврда од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево).


У случају доказивања појединих статуса, достављају се:

 • потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 • мишљење Интерресорне комисије града Панчева;
 • акт о продужењу родитељског права;
 • докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, правоснажна пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе);
 • доказ о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства); и
 • фотокопија картице текућег рачуна (Поштанска штедионица).


Корисници дечијег додатка који треба да обнове захтев најраније 30 дана пре истека претходног решења, прилажу:

 • фотокопију своје личне карте;
 • приходе у три месеца која претходе месецу подношења захтева;
 • потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево (за незапослене);
 • школске потврде за децу, уколико нису достављене; и
 • последње решење о дечјем додатку.

Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Преузмите потребна документа:

Информације о Правној помоћи у поступку остваривања алиментационих потраживања из иностранства можете пронаћи овде. Додатно се можете информисати и на Е-управи.