Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Почетна/Живот у Панчеву/Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Рани Јавни увид ПДР за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС [...]

24/01/2020|

Јавна презентација УП као урбанистичко-архитектонске разраде локације на кат.парц. топ.бр.3350 и 3351 К.О.Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

17/01/2020|

Рани Јавни увид ПДр за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 [...]

17/01/2020|

Поновљени Јавни увид нацрт Измене и допуне ПДР – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације -Подцелина 6ц- Нова депонија у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План) и Страт [...]

17/01/2020|

Јавни увид нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2 - Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву ( у даљем текст [...]

10/01/2020|