ZAHTEVI ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI ODNOSNO PRETVARANJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU 

Преузмите образац: Zahtev za uspostavljanje prava službenosti

Преузмите образац: Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na gradskom zemljištu[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Откуп стана

Орган задужен за спровођење: Градска Управа Града Панчево – Секретаријат за имовину

Секретаријат за имовину прикупља захтеве за откуп стана путем Градског услужног центра које након техничке и правне обраде прослеђује ЈКП Градска стамбена агенција на даљу надлежност (утврђивање уговорне цене стана, припрема Уговора за откуп стана итд).

Правна подлога:

  • Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС број 104/16);
  • Одлука о располагању становима Града Панчева („Службени лист Града Панчева“, бр. 19/14; 14/15 и 20/16)

Преузмите образац: Захтев за откуп стана

Упис јавне градске својине у катастар непокретности

Орган за спровођење: Градска Управа Града Панчево – Секретаријат за имовину

Секретаријат за имовину Градске управе Града Панчево – Одељење за управљање имовином – ради послове који се односе на идентификацију, евиденцију, управљање и коришћење непокретности на којима град има право својине и које се остварује уписом у катастар непокретности Републичког геодетског завода. Прикупљене податке Секретаријат електронским путем доставља Републичкој дирекцији за имовину. Након прибављања потврда да непокретности нису предмет реституције, нити на други начин правно имовински спорне, исти их на основу захтева Јавног градског правобранилаштва уписује у катастар као својину града. Уз стручну помоћ Секретаријата Град управља непокретностима по ценама формираним на тржишним принципима. Град их може дати на коришћење, у закуп, мењати или отуђити. Подаци о непокретностима у својини града похрањени су у градски и републички софтвер, доступни на јавни увид. По Закону упис траје до 31.12.2020. године, но како је основни услов већ испуњен, ажурирање се одвија у континуитету (допуне, измене, брисање). Корисници градске својине промене могу пријавити електронским путем преко сајта Е Управа попуном НЕП образаца и њиховом доставом Републичкој дирекцији за имовину.

Правна подлога:

  • Закон о јавној својини („Сл. гласник РС „бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – други закон и 108/16), јединица локалне самоуправе право јавне својине на непокретностима стиче уписом права својине у јавну књигу eвиденције о непокретностима и правима на њима.

Остале услуге које пружа Секретаријат за имовину Градске управе Града Панчево су:

  • спроводи управни поступак у вези са утврђивањем земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле, конверзије права коришћења – закупа земљишта у право својине, престанак права коришћења због непривођења земљишта намени и сл.;
  • спроводи поступак експропријације – деекспропријације, административног преноса, денационализације, повраћаја земљишта и задружне имовине, враћања утрина и пашњака селима;
  • припрема нацрте општих аката којима се ближе уређују питања која се односе на уређење, коришћење, давање у закуп, отуђење грађевинског земљишта, уређује поступак давања у закуп пословног, магацинског простора и гаража са правом коришћења Града у складу са Законом и припрема предлоге појединих аката из наведених области, као и предлоге појединих аката прибављања, отуђења, преноса права коришћења, стављања хипотеке на непокретностима у својини Републике Србије са правом коришћења Града;
  • од 01.09.2017. године послове око издавања пословног и магацинског простора у јавној својини града.

Resenje o privremenom zastupanju

Resenje o privremenom zastupanju

XIII-14-465-69-2020

XIII-14-465-84-2020

XIII-14-465-100-2020

XIII-14-465-178-2020