Откуп стана

Орган задужен за спровођење: Градска Управа Града Панчево – Секретаријат за имовину

Секретаријат за имовину прикупља захтеве за откуп стана путем Градског услужног центра које након техничке и правне обраде прослеђује ЈКП Градска стамбена агенција на даљу надлежност (утврђивање уговорне цене стана, припрема Уговора за откуп стана итд).

Правна подлога:

  • Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС број 104/16);
  • Одлука о располагању становима Града Панчева (“Службени лист Града Панчева”, бр. 19/14; 14/15 и 20/16)

Преузмите образац: Захтев за откуп стана

Упис јавне градске својине у катастар непокретности

Орган за спровођење: Градска Управа Града Панчево – Секретаријат за имовину

Секретаријат за имовину Градске управе Града Панчево, oбавља послове који се односе на идентификацију, евиденцију, управљање и коришћење непокретности на којима Град има право jaвне својине, а ово право остварује уписом у катастар непокретности Републичког геодетског завода. Прикупљене податке о непокретностима претшколских, школских, здравствених, спортских као и установа културе, месних заједница, гаражног, магацинског и пословног простора, те станова којима управља Град као и осталим непокретностима – изграђено и неизграђено градско грађевинско земљиште, плодно и неплодно пољопривредно земљиште којe je у државном власништву, а датo Граду на управљање и коришћење, те улице и подземне инсталације различитих намена – Секретаријат након техничке и стручне обраде, уз попуњене, потписане и оверене НЕП обрасце корисника непокретности и листове непокретности доставља Републичкој дирекцији за имовину. Након прибављања потврда Републичке дирекције за имовину да непокретности нису предмет реституције, нити су на други начин правно спорне могу се уписати катастар непокретности као јавна својина Града. Секретаријат спроводи упис непокретности у катастар као својину Града на основу захтева Јавног градског правобранилаштва, Републичком геодетском заводу – Служби за катастар у Панчеву. Након уписа непокретности на терититорији града у јавној својини, њима управља Град уз стручну помоћ Секретаријата по ценама формираним на тржишном принципу. Град их може давати на коришћење, у закуп, мењати за другу непокретност или отуђити. Комплетни подаци о непокретностима у јавној градској својини похрањују се у градски и републички софтвер који ће након завршеног уписа бити доступни у сваком тренутку за сваку непокретност појединачно. Упис јавне својине траје до 31.12.2017. године. Након овог рока јавна својина је општинска, градска, односно покрајинска или републичка. Сваки корисник јавне својине који није пријавио непокретност, може да учини попуном потписаних и оверених НЕП образаца и доставом истих у Секретаријат за имовину.

Правна подлога:

  • Закон о јавној својини (“Сл. гласник РС “бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – други закон и 108/16), јединица локалне самоуправе право јавне својине на непокретностима стиче уписом права својине у јавну књигу eвиденције о непокретностима и правима на њима.

Преузмите образац: НЕП образац

Остале услуге које пружа Секретаријат за имовину Градске управе Града Панчево су:

  • спроводи управни поступак у вези са утврђивањем земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле, конверзије права коришћења – закупа земљишта у право својине, престанак права коришћења због непривођења земљишта намени и сл.;
  • спроводи поступак експропријације – деекспропријације, административног преноса, денационализације, повраћаја земљишта и задружне имовине, враћања утрина и пашњака селима;
  • припрема нацрте општих аката којима се ближе уређују питања која се односе на уређење, коришћење, давање у закуп, отуђење грађевинског земљишта, уређује поступак давања у закуп пословног, магацинског простора и гаража са правом коришћења Града у складу са Законом и припрема предлоге појединих аката из наведених области, као и предлоге појединих аката прибављања, отуђења, преноса права коришћења, стављања хипотеке на непокретностима у својини Републике Србије са правом коришћења Града;
  • од 01.09.2017. године послове око издавања пословног и магацинског простора у јавној својини града.

Resenje o privremenom zastupanju