Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Панчево
Трг краља Петра I бр. 2-4 26101 Панчево
Телефон: централа: +381 13 308 830, факс: + 381 13 343 827
Е-mail: grad@pancevo.rs
Сајт: www.pancevo.rs

.

Начелник Градске управе:

Марија Петровић
Телефон: 013/308-783
е-пошта: nacelnik@pancevo.rs

Заменик Начелника Градске управе:

Слађана Фератовић

Телефон: 013/308-783
е-пошта: zam.nacelnik@pancevo.rs

Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја на основу Закона о слободном приступу информација од јавног значаја:

Овлашћено лице за заштиту података о личности на основу члана 56. став 1. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18):

 • Данијела Ердељан Милошевић, секретар Секретаријата за општу управу
  Телефон: 013/308-778
  Е-пошта: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs
  Адреса: Градска управа града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево
  Канцеларија: 5

Контакт особa именована за сарадњу са цивилним друштвом:

 • Ивана Ђорђевић, Градска управа Града Панчева,
  Е-пошта:ivana.djordjevic@pancevo.rs,
  Телефон: 013/308-871.

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Контакт особе:

 • Данијела Ердељан-Милошевић, секретар Секретаријата за општу управу
  Канцеларија: 5
  Телефон/факс: 013/308-778
  Е-пошта: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Контакт особе:

 • Секретар Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа
  Телефон: 013/308-782
  Е-пошта:
 • Ивана Марковић, шеф Одељења за скупштинске послове и главни и одговорни уредник „Службеног листа града Панчева“
  Телефон: 013/308-730
  Е-пошта: ivana.markovic@pancevo.rs

ПРОТОКОЛ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

Контакт особа:

 • Душанка Степанов, саветница за послове протокола
  Телефон: 013/351-221
  Е-пошта: dusanka.stepanov@pancevo.rs
 • Односи с јавношћу 013/308-953
  Е-пошта: pr@pancevo.rs

.

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Контакт особа:

 • Мирјана Савков, секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања
  Канцеларија: 212
  Телефони: 013/308-785 и 013/308-721
  Факс: 013/344-198
  Е-пошта: mirjana.savkov@pancevo.rs

.

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Kонтакт особа:

 • Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата за финансије
  Канцеларија: 804
  Телефон: 013/308-858
  Факс: 013/342-954
  Е-пошта: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs

.

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Контакт особа:

 • Јасминка Павловић, секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
  Канцеларија: 620
  Телефон: 013/308-840; 342-764
  Факс: 013/308-778
  Е-пошта: jasminka.pavlovic@pancevo.rs

.

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контакт особа:

 • Зденка Миљковић, секретар Секретаријата за заштиту животне средине
  Канцеларија: 613
  Телефон: 013/308-784
  Е-пошта: zdenka.miljkovic@pancevo.rs

.

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Контакт особа:

 • Биљана Миладиновић, помоћник секретара Секретаријата за привреду и економски развој
 • Канцеларија: 301

Телефони: 013/308-855
Е-пошта: biljana.miladinovic@pancevo.rs или ler@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Контакт особе:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ

. Андријић Игор, самостални саветник

Канцеларија: 309

Телефон: 013/308-962

Е – пошта: igor.andrijic@pancevo.rs

OДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА

Контакт особе:

Татјана Медић, помоћник секретара за подршку пројектима – шеф Одељења за подршку пројектима
Канцеларија: 302
Телефони: 013/308-711 и 013/353-361
Е-пошта: tatjana.medic@pancevo.rs

Тања Темишварац, саветник

Канцеларија: 302
Телефон: 013/308-711
Е-пошта: tanja.temisvarac @pancevo.rs

.8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Контакт особа:

 • Треша Радоњин, секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој
  Канцеларија: 305
  Телефон: 013/308-879
  Е-пошта: tresa.radonjin@pancevo.rs

.

9. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт особа:

 • Ненад Мирковић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове
  Адреса: Змај Јовина 6
  Канцеларија: 107
  Телефон: 013/354-354
  Факс: 013/354-354
  Е-пошта: nenad.mirkovic@pancevo.rs

.

10. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Контакт особe:

ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Љубица Валашко, шеф Одељења
Канцеларија: 813
Телефон: 013/351-023, 308-917
Е-пошта: ljubica.valasko@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ – ПРАВНА ЛИЦА и ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Маријана Нинић, шеф Одељења
Канцеларија: 813
Телефон: 013/351-023, 308-917
Е-пошта: marijana.ninic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Мартина Вуловић-Сирома, шеф Одељења
Канцеларија: 816
Телефон: 013/351-023, 308-952
Е-пошта: martina.siroma@pancevo.rs

.

11. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт особа:

 • Марина Кендерешки, шеф Одељења
  Канцеларија: 116
  Телефон: 013/308-875
  Е-пошта: marina.kendereski@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НОРМАТИВНО- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И РАДНЕ ОДНОСЕ

Контакт особа:

 • Марина Кендерешки, шеф Одељења

Канцеларија: 116

Телефон: 013/308-875

Е-пошта: marina.kendereski@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Контакт особа:

 • Марија Ћурчин, самостална саветница за стручне послове управљања људским ресурсима
  Телефон: 013/308-867
  Е-пошта: marija.curcin@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАТИКУ

Телефон: 013/308-700
Е-пошта: informatika@pancevo.rs

.

12. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Контакт особа:

 • Биљана Маслић, секретар Секретаријата за јавне набавке
  Канцеларија: 2
  Телeфони: 013/308-810; 013/308-873
  Факс: 013/352-790
  Е-пошта: javne.nabavke@pancevo.rs

.

13. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Контакт особа:

 • Ђурица Ресановић, секретар Секретаријата за инвестиције
  Канцеларија: 701
  Телефон: 013/308-803 лок.733
  Е-пошта: djurica.resanovic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ПРАЋЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НИСКОГРАДЊИ И ВИСОКОГРАДЊИ

Контакт особа:

 • Бранка Марић, помоћник секретара Секретаријата за инвестиције
  Канцеларија: 703
  Телефон: 013/308-836 лок.836
  Е-пошта: branka.maric@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЈА И ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА

Контакт особа:

 • Станко Шкаљак, шеф Одељења
  Канцеларија: 704
  Телефон: 013/308-754 лок.754
  Е-пошта: stanko.skaljak@pancevo.rs

.

14. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Контакт особа:

 • Иван Дупор, секретар Секретаријата за имовину
  Телефон: 013/351-228
  Е-пошта: ivan.dupor@pancevo.rs

.

15. КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА

Контакт особа:

.

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

У Градској управи се као посебнa организационa јединицa образује Кабинет градоначелника, у оквиру којег се може засновати радни однос искључиво на одређено време док траје дужност градоначелника. Радом Кабинета градоначелника као посебне организационе јединице руководи шеф Кабинета. Шеф Кабинета и запослени на радним местима у Кабинету градоначелника заснивају радни однос на одређено време – док траје дужност градоначелника. Шеф Кабинета за свој рад одговара Градоначелнику.

Шеф Кабинета, руководи, организује и планира рад Кабинета, даје инструкције и смернице за рад запослених, израђује информације и извештаје из делокруга Кабинета, обавља стручно-организационе послове за потребе Градоначелника, врши припрему за радне и друге састанке Градоначелника, прати активности на реализацији утврђених обавеза, прима странке по посебном овлашћењу Градоначелника, сачињава процедуре и упутства за рад и стара се о њиховој примени, сарађује са организационим јединицама Градске управе, установама, предузећима и организацијама Града и другим локалним, покрајинским и националним телима и органима у вези обављања послова из делокруга рада Кабинета, обавља и све остале послове по налогу Градоначелника.

ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА:

Помоћник Градоначелника за економски развој градски менаџер, Маја Витман, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Града у области економије, обавља послове Градског менаџера, координара спровођење послова органа Града са јавним и јавно-комуналним предузећима, и организацијама цивилног друштва. Координира пословима у вези развоја спорта Града и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: maja.vitman@pancevo.rs

Помоћник Градоначелника у области урбанизма, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима које су од значаја за развој града у области урбанизма и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл:

Помоћник Градоначелника за правна питања и реорганизацију Градске управе, Александра Ђурић, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за развој Града и реорганизацију Градске управе и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: aleksandra.djuric@pancevo.rs

Помоћник Градоначелника за село и рурални развој, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима којa су од значаја за развој Града из области села и руралног развоја и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл:

Помоћник Градоначелника за област јавних набавки, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја у области јавних набавки и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: