Град Панчево|grad@pancevo.rs

Градска управа

//Градска управа
Градска управа 2018-04-03T14:35:23+00:00

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Панчево
Трг краља Петра I бр. 2-4 26101 Панчево
Телефон: централа: +381 13 308 830, факс: + 381 13 343 827
Е-mail: grad@pancevo.rs
Сајт: www.pancevo.rs

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Јелена Шимшић
Телефон: 013/308-838 ,
e – mail: jelena.simsic@pancevo.rs

Слободан Кундаковић
Мобилни телефон: 064/ 866-23-53
e – mail: slobodan.kundakovic@pancevo.rs

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Контакт особе:

 • Данијела Ердељан-Милошевић, секретар Секретаријата за општу управу
  канцеларија: 5
  телефон/факс: 013/308-778
  е-пошта: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs
 • Снежана Алб, помоћник секретара
  телефон/факс: 013/308-778
  е-пошта: snezana.alb@pancevo.rs

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Контакт особе:

 • Слађана Фератовић, секретар Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа
  телефон: 013/308-782
  е-пошта: sladjana.feratovic@pancevo.rs
 • Ивана Марковић, шеф Одељења за скупштинске послове и главни и одговорни уредник „Службеног листа града Панчева“
  телефон: 013/308-730
  е-пошта: ivana.markovic@pancevo.rs

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

Контакт особа:

 • Јасмина Радовановић, саветница за односе с јавношћу
  телефон: 013/308-953
  е-пошта: jasmina.radovanovic@pancevo.rs

ПРОТОКОЛ

Контакт особа:

 • Душанка Степанов, саветница за послове протокола
  телефон: 013/351-221
  е-пошта: dusanka.stepanov@pancevo.rs

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Контакт особа:

 • Гордана Николић, секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања
  канцеларија: 212
  телефони: 013/308-785 и 013/308-721
  факс: 013/344-198
  е-пошта: gordana.nikolic@pancevo.rs

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Kонтакт особа:

 • Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата за финансије
  канцеларија 804
  телефон: 013/308-858
  факс: 013/342-954
  е-пошта: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Контакт особа:

 • Славе Бојаџиевски, секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
  канцеларија: 620
  телефон: 013/308-776
  факс: 013/308-778
  е-пошта: slave.bojadzievski@pancevo.rs

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контакт особа:

 • Зденка Миљковић, секретар Секретаријата за заштиту животне средине
  канцеларија: 613
  телефон: 013/308-784
  е-пошта: zdenka.miljkovic@pancevo.rs

7. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Контакт особа:

 • Оливера Суботић, секретар Секретаријата за привреду и економски развој
  канцеларија: 301
  телефони: 013/308-868 и 013/308-868
  факс: 013/344-455
  е-пошта: olivera.subotic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Контакт особе:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА

Контакт особе:

 • Татјана Медић, помоћник секретара за подршку пројектима
  канцеларија: 302
  телефони: 013/308-711 и 013/353-361
  е-пошта: tatjana.medic@pancevo.rs
 • Анђелија Борзановић, саветник
  канцеларија: 302
  телефони: 013/308-711 и 013/363-361
  е-пошта: andjelija.borzanovic@pancevo.rs
 • Тања Темишварац, млађи саветник
  канцеларија: 302
  телефон: 013/308-711
  е-пошта: tanja.temisvarac @pancevo.rs

8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Контакт особа:

 • Зоран Грба, помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој
  канцеларија: 314
  телефон: 013/308-879
  факс: 013/308-959
  е-пошта: zoran.grba@pancevo.rs

9. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт особа:

  • Бобан Ђурђев, секретар Секретаријата за инспекцијске послове

улица Змај Јовина бр.6
канцеларија 107
телефон: 013/354-354
факс: 013/354-354
е-пошта: boban.djurdjev@pancevo.rs

10. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Контакт особа:

 • Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију
  канцеларија: 815
  телефон: 013/308-755
  е-пошта: milica.marjanovic@pancevo.rs

11. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт особа:

 • Драгана Максимовић, секретар Службе за заједничке послове
  канцеларија: 117
  телефон: 013/308-955
  е-пошта: dragana.maksimovic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Контакт особа:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАТИКУ

Контакт особа:

 • Петар Новаков, шеф Oдељења
  телефон: 013/308-700
  е-пошта: informatika@pancevo.rs

12. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Контакт особа:

 • Биљана Маслић, секретар Секретаријата за јавне набавке
  канцеларија: 2
  телeфон: 013/308-810
  факс: 013/352-790
  е-пошта: javne.nabavke@pancevo.rs

13. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Контакт особа:

 • Ђурица Ресановић, секретар Секретаријата за инвестиције
  канцеларија: 701
  телефон: 013/308-803
  е-пошта: djurica.resanovic@pancevo.rs

14. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Контакт особа:

 • Дејан Јовановић, секретар Секретаријата за имовину
  телефон: 013/351-228
  е-пошта: dejan.jovanovic@pancevo.rs

15. КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Контакт особа:

 • Богдан Савић, начелник Комуналне полиције
  канцеларија: 706
  телефони: 013/347-492 и 013/308-835
  е-пошта: bogdan.savic@pancevo.rs

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

У Градској управи се као посебнa организационa јединицa образује Кабинет градоначелника, у оквиру којег се може засновати радни однос искључиво на одређено време док траје дужност градоначелника. Радом Кабинета градоначелника као посебне организационе јединице руководи шеф Кабинета. Шеф Кабинета и запослени на радним местима у Кабинету градоначелника заснивају радни однос на одређено време – док траје дужност градоначелника. Шеф Кабинета за свој рад одговара Градоначелнику.

Шеф Кабинета, Александра Тимотијевић, руководи, организује и планира рад Кабинета, даје инструкције и смернице за рад запослених, израђује информације и извештаје из делокруга Кабинета, обавља стручно-организационе послове за потребе Градоначелника, врши припрему за радне и друге састанке Градоначелника, прати активности на реализацији утврђених обавеза, прима странке по посебном овлашћењу Градоначелника, сачињава процедуре и упутства за рад и стара се о њиховој примени, сарађује са организационим јединицама Градске управе, установама, предузећима и организацијама Града и другим локалним, покрајинским и националним телима и органима у вези обављања послова из делокруга рада Кабинета, обавља и све остале послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: aleksandra.timotijevic@pancevo.rs

 

ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА:

Помоћник Градоначелника за економски развој градски менаџер, Маја Витман, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Града у области економије, обавља послове Градског менаџера, координара спровођење послова органа Града са јавним и јавно-комуналним предузећима, и организацијама цивилног друштва. Координира пословима у вези развоја спорта Града и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: maja.vitman@pancevo.rs

Помоћник Градоначелника у области урбанизма, Петар Комненић, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима које су од значаја за развој града у области урбанизма и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: petar.komnenic@pancevo.rs

Помоћник Градоначелника за правна питања и реорганизацију Градске управе, Бранислава Калишки, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за развој Града и реорганизацију Градске управе и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: branislava.kaliski@pancevo.rs

Помоћник Градоначелника за село и рурални развој, Карољ Ранц, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима којa су од значаја за развој Града из области села и руралног развоја и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: karolj.ranc@pancevo.rs

Помоћник Градоначелника за област јавних набавки, Марија Ђукановић, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја у области јавних набавки и обавља друге послове по налогу Градоначелника. Контакт и-мејл: marija.djukanovic@pancevo.rs

Величина слова
Контраст