Информације о остваривању права избеглих и расељених лица – прописи и потребна документација

ПРАВА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Републички прописи:

 • Закон о избеглицама;
 • Уредба о збрињавању избеглица;
 • Уредба о начину збрињавања прогнаних лица;
 • Правилник о евиденцији избеглица;
 • Правилник о избегличкој легитимацији;
 • Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама;
 • Правилник о обрасцу избегличког картона;

Акти града Панчева:

 • Одлука о социјалној заштити грађана општине Панчево (пречишћен текст)

Други акти:

 • Споразум о реализацији пројекта “социјално становање у заштићеним условима”
  .

Потребна документа

А. За промену места боравка избеглог и прогнаног лица, потребна је:

 1. изјава становдавца оверена на шалтеру општине места у које се пресељава;
 2. копија власничког листа станодавца; и
 3. сагласност општинског повереника места где се пресељава.

Б. За прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства, потребно је:

 1. решење о признавању статуса избеглог или прогнаног лица;
 2. копија решења о држављанству;
 3. копија уверења о упису у књигу држављана; и
 4. копија избегличке легитимације.

В. За смештај лица у колективне центре надлежан је Комесаријат за избеглице из Београда, Царице Милице 2.

Г. За смештај лица у социјалне установе надлежан је Центар за социјални рад “Солидарност” Панчево, Филипа Вишњића 16, и Комесаријат за избеглице из Београда, Царице Милице 2.

Д. Повереништво издаје потврду за издавање дупликата избегличке и прогнаничке легитимације и друге потврде и уверења.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Назив услуге: Право на стицање статуса енергетски угроженог купца

Орган задужен за спровођење: Градска управа града Панчево – Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Правни основ: Уредба о енергетски угроженом купцу (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2015, 48/2016-др. правилник, 88/2016-др. правилник, 49/2017-др. правилник, 104/2017-др. правилник, 36/2018-др. правилник и 59/2018) и Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење)

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса могу поднети физичка лица која живе у самачком домаћинству или у вишечланој породици уколико испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Уредбом о енергетгски угроженом купцу.

Енергетски угрожен купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са поменутом Уредбом.

Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев за стицање статуса енергетски заштићеног купца подноси се директно надлежном органу сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у канцеларији 20 Услужног центра Градске управе града Панчева.

.
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

Информације о остваривању права на статус енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса можете добити на следеће бројеве телефона:

 • Весна Бабић, тел. број: 308-847
 • Саша Ђорђевић, тел. број: 308-847

За признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса прилаже се:

 1. Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса;
 2. Доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока дата пред надлежним органом и др );
 3. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства;
 4. Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
 5. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању; и
 6. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања

За кориснике новчане социјалне помоћи и/или дечијег додатка прилаже се:

 1. Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса;
 2. Оверен препис решења о праву на новчано социјалну помоћ/дечији додатак; и
 3. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања.

За кориснике који право остварују на основу здравственог стања прилаже се:

 1. Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса;
 2. Медицинска документација; и
 3. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас на адреси становања.

Прибавља орган по службеној дужности (на основу изјаве):

 1. Потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево о катастарским приходима из места рођења; и
 2. Уверење Пореске управе да ли поседују имовину за опорезивање

Обрасци захтева могу се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде: