Град Панчево|grad@pancevo.rs
Планови детаљне регулације – ПДР2018-08-09T07:48:52+02:00

ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

У зависности од потенцијала ветра планира се инфраструктурни комплекс за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село [...]

07/10/2021|

ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада у оквиру комплекса нис „РНП“ у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу ката [...]

05/08/2021|

ПДР за изградњу 110кV далековода за прикљ. “ТС –ПАНЧЕВО 6“ у насељеном месту Панчево

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енерги [...]

04/03/2021|

ПДР блока 014 у насељеном месту Панчево

Разлог за израду плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта као и стварања планског основа за издавање дозвола за изградњу у оквиру бл [...]

04/03/2021|

Измене и допуне ПДР за подручје северне инд-посл-производне зоне 2 у Панчеву

Разлог за израду Измена и допуна плана је преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких параметара грађења и стварања планског основа за издавање [...]

18/01/2021|

Јавни увид Нацрта Измена и допуна ПДР за подручје Северне индустријско- пословно-производне зоне 2 у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљ [...]

20/11/2020|
Go to Top