Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације – ПДР

Планови детаљне регулације – ПДР2018-08-09T07:48:52+02:00

ПДР за изградњу инфраструктурних објеката- енергетских и оптичких водова У К.О. Старчево, К.О. Војловица И К.О. Панчево

Циљ израде Плана је стварање основа за изградњу прикључних електроенергетских и фибероптичких водова који би служили за повезивање комплекса „Ветроеле [...]

19/02/2024|

Измене и допуне ПДР Хиподром у Панчеву

Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву („Службени лист града Панчева“ 27/2023), [...]

29/01/2024|

Измене и допуне ПДР дела блока 113 – Котеж 1 у насељеном месту Панчево

У складу са чланом 11 Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево (Сл. лист града Панчева [...]

29/01/2024|

Измене и допуне ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју„Бела Анта“ у Долову

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије [...]

23/10/2023|

ПДР Измене и допуне Комплекс централног терминала система Продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

Измена и допуна Плана се односи на делове текста основног Плана, сходно тексту који је објављен у Службеном листу града Панчева, број 03/2012 (у даљем [...]

14/07/2023|

ПДР Комплекс централног терминала система Продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

Планирани комплекс „Транснафта“ је лоциран на јужном ободу града непосредно уз НИС-Рафинерија нафте Панчево и непосредно уз постојећи комплекс ЈП Тран [...]

14/07/2023|

Измене и допуне ПДР за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изменама и допунама Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословне-производне зоне 2 у [...]

13/07/2023|

ПДР за изградњу «ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ» на подручју КО Старчево и Панчево на територији града Панчева

Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња једне или више ветроелектрана - инфраструктурног компле [...]

13/07/2023|

ПДР за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ «WV NBT WIND 1» на подручју КП БНС и Качарево

Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња ветроелектране - инфраструктурног комплекса ветроелектра [...]

12/07/2023|

ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ВЕТРОПАРК 1“, БНС, Качарево и Панчево

Разлог за израду Плана је иницијaтива „Ветроелектрана Банат-4‖ доо Београд од 18.03.2021. године, која је покренута ради планирања инфраструктурног ко [...]

07/07/2023|
Go to Top