Град Панчево|grad@pancevo.rs
Планови детаљне регулације – ПДР2018-08-09T07:48:52+02:00

ПДР за изградњу ветроелектране БНС на подручју К.О. Банатско Ново Село на територији града Панчева

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране «БНС» на подручју катастарске општине Банатско Н [...]

23/01/2023|

Измене и допуне ПДР “ГРАДСКИ СТАДИОН“ У Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна плана детаљне регулације ''Градски стадион'' у Панчеву(Зона 2.15)(''Службени лист гр [...]

11/07/2022|

ПДР Северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву (''Сл. Лист града [...]

02/12/2021|

Измене и допуне ПДР Хиподром у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о Изменама и допунама Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (''Службени лист града Панчева'' бр. 67/20) [...]

02/12/2021|

ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

У зависности од потенцијала ветра планира се инфраструктурни комплекс за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село [...]

07/10/2021|

ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада у оквиру комплекса нис „РНП“ у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу ката [...]

05/08/2021|

ПДР за изградњу 110кV далековода за прикљ. “ТС –ПАНЧЕВО 6“ у насељеном месту Панчево

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енерги [...]

04/03/2021|

ПДР блока 014 у насељеном месту Панчево

Разлог за израду плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта као и стварања планског основа за издавање дозвола за изградњу у оквиру бл [...]

04/03/2021|
Go to Top