Град Панчево|grad@pancevo.rs
Планови детаљне регулације – ПДР2018-08-09T07:48:52+02:00

ПДР за изградњу 110кV далековода за прикљ. “ТС –ПАНЧЕВО 6“ у насељеном месту Панчево

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енерги [...]

04/03/2021|

ПДР блока 014 у насељеном месту Панчево

Разлог за израду плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта као и стварања планског основа за издавање дозвола за изградњу у оквиру бл [...]

04/03/2021|

Измене и допуне ПДР за подручје северне инд-посл-производне зоне 2 у Панчеву

Разлог за израду Измена и допуна плана је преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких параметара грађења и стварања планског основа за издавање [...]

18/01/2021|

Јавни увид Нацрта Измена и допуна ПДР за подручје Северне индустријско- пословно-производне зоне 2 у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљ [...]

20/11/2020|

ПДР за магистрални водовод Качарево-Б.Н.С.

Предмет овог плана је изградња магистралног водовода од Качарева до Банатског Новог Села, трасом атарских путева, пречника ДН280 (ПН10) и дужине 11км. [...]

27/10/2020|

Измене и допуне ПДР -Подцелина 6 Ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

Циљ образовања регионалне Нове депоније отпадних материја у насељеном месту Панчево јесте решавање нарастајућег проблема поступања са отпадом и издвој [...]

27/10/2020|
Go to Top