На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изменама и допунама Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословне-производне зоне 2 у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 3/2022) израђен је елаборат за рани јавни увид. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ број 32/2019), израђен је план.

“Сл. лист града Панчева“ бр. 22/23
Документација
Текст ПДР
Графичка документација DWG
Графичка документација PDF