Print
Услуге са документима које секретаријат ради:

 • Израђује програме и спровођење пројеката локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање Града, даје мишљење на локалне инвестиционе програме;
 • Прати стања у области привредног развоја и остварује сарадњу са надлежним установама и институцајама на градском, покрајинском и републичком нивоу;
 • Обавља стручне послове за потребе скупштинских савета из области привреде и економског развоја;
 • Даје мишљење на елаборат о умањењу накнаде за уређивање грађевинског земљишта код изградње нових пословних објеката;
 • Обавља промотивне активности везане за коришћење и развој привредних потенцијала града Панчева;
 • Прати актуелне домаће и међународне конкурсе, обавештава о томе све заинтересоване, учествује у припреми и реализацији пројеката од значаја за град Панчево;
 • Стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време одређених делатности, места на којима се могу обављати одређене делатности;
 • Стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравнишне таксе;
 • Обавља категоризацију кућа, станова за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање;
 • Решава у првом степену у управним стварима из своје надлежности.

Одељење за локални економски развој

Основни циљ Одељења за локални економски развој је подстицање привредног развоја, путем унапређења општих оквира за привређивање. Одељење за ЛЕР даје мишљење за усвајање и спровођење локалних одлука у вези са радом МСПП и подршке инвестицијама, прати стање у области привредног развоја и остварује сарадњу са надлежним установама и институцајама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради усаглашавања мера којима би се обезедио бржи привредни развој Града, учествује у изради општих и појединачних аката који су од утицаја на привредни развој. Одељење за ЛЕР је задужено за представљање привредних прилика и потенцијала Града на сајмовима, међународним скуповима и другим приликама. ЛЕР координира израду промотивног материјала из области привреде и инвестиција. У непосредном контакту са представницима МСПП и инвеститорима исте информише о својим активностима, конкурсима на свим нивоима и у сарадњи са њима дефинише правце развоја институционалне подршке. Учествује у спровођењу пројеката локалног економског развоја.

Одсек за опште и финансијске послове и управно-правне послове у области привреде

Одсек за опште и финансијске послове и управно-правне послове у области привреде је надлежан за решавање управних ствари у вези са продужетком радног времена у угоститељским објектима, малопродајним објектима и занатским радњама; полагањем испита за обављање ауто-такси превоза, издавањем такси дозволе, продужењем, заменом и враћањем такси дозволе и издавањем уверења о вођењу радње.

Одељење за подршку пројектима

Одељење за подршку пројектима бави се праћењем домаћих и страних фондова који нуде финансирање и суфинансање пројеката на који могу конкурисати како локална самоуправа, тако и остали њени буџетски корисници. Одељење редовно о доступним фондовима обавештава све актере који имају право учешћа на конкурсима. Води евиденцију о предлозима пројеката које израђује, и води базу података СЛАП у сарадњи са СКГО, као и друге базе података о пројектима.

Одељење пружа методолошку подршку другим организационим јединицама у изради пројектних предлога и припреми пројектних апликација. Припрема предлоге пројеката и имплементира пројекте из домена рада Секретаријата за привреду и економски развој, самостално или у сарадњи с другим организационим јединицама.

 

Обрасци захтева, информатор, прописи и обрасци изјава од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката:
Закон о угоститељству
Закон о туризму
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима
Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга НОВО
Уредба o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања НОВО
Правилник о категоризацији угоститељских објеката за смештај на територији града Панчева
Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства НОВО
Посебан рачун НОВО
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица НОВОEвиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града панчева на дан 22.10.2019. године

Информатор о категоризацији објеката;

 

Стандарди о разврставању кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства:

Изјава о подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорија кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства:

Изјаве о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката:

Образац захтева 1 и Образац изјаве 1 за физичка лица и Образац захтева 2 и Образац изјаве 2 за угоститеље подносе се Секретаријату за привреду Градске управе града Панчева , Трг Краља  Петра I 2-4,  као надлежном органу.

Обрасци захтева и изјава број 1 и број 2:

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава

Одсек за опште и финансијске послове и управно-правне послове у области привреде је надлежан за решавање управних ствари у вези са продужетком радног времена у угоститељским објектима, малопродајним објектима и занатским радњама; полагањем испита за обављање ауто-такси превоза, издавањем такси дозволе, продужењем, заменом и враћањем такси дозволе и издавањем уверења о вођењу радње.

 

уверење у вођењу радње

Уверење о вођењу радње издаје се за период пре 01.01.2006. године, када је Регистар предузетничких радњи преузела Агенција за привредне регистре.

Агенција за привредне регистре
Адреса: Бранкова 25, 11000 Београд
Телефон: 011/20-23-350. 011/360-77-00 (инфо центар)
Веб презентација: www.apr.gov.rs

Организациона јединица Панчево
Адреса: Трг Николе Тесле 5, 26101 Панчево
Телефон: 013/351-610

Потребна документација:

 •  уверење о вођењу радње  можете преузети овде: Уверење о вођењу радње  или у Градском услужном центру Градске управе Панчево, на шалтерима 1, 2 и 3, улица Трг Краља Петра I 2-4.
 • Уплаћена Градска административна такса – сврха дознаке: Градска административна такса; прималац: Буџет града Панчева; жиро рачун: 840-742241843-03; број модела: 97; позив на број: 02-226; износ: 257,00РСД;
 • Уплаћена Градска административна такса – сврха дознаке: Градска административна такса;прималац: Буџет града Панчева; жиро рачун: 840-742241843-03; број модела: 97; позив на број: 02-226; износ: 121,00РСД;

НАПОМЕНА: Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе  уколико се уверење издаје ради регулисања радног стажа.

Остали обрасци:

 

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ – КАКО ПОСТАТИ ПРЕДУЗЕТНИКЕ


Водич за предузетнике

Предузетник је физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду занимања обавља све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе занате и послове домаће радиности. Почев од 01. јануара 2006. године регистрацију предузетника врши Агенција за привредне регистре. Предузетничка радња се може основати на одређено или неодређено време. Регистрационе пријаве можете преузети овде

Оснивање

Једношалтерски систем регистрације

Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања истовремено добијају регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику, порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа, број осигураника пензијско – инвалидског осигурања (ПИО) који издаје РФ ПИО и број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

Важно обавештење: Цeнтрaлни рeгистaр oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa је пoчeo сa рaдoм 06. августа 2013. године, а то значи и да се јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику подносе путем Портала Централног регистра. Aгенција за привредне регистре, као подносилац јединствене пријаве, размењује електронски размењује податке са Централним регистром и то податке које региструје у складу са Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију (“Службени гласник РС”, бр. 6/2012) и који су садржани у решењу о упису предузетника у Регистар привредних субјеката. Централни регистар, по прихватању пријаве и регистрације у својој бази, подносиоцу јединствене пријаве издаје потврду о извршеној пријави – Образац М-А. Агенција за привредне регистре као подносилац пријаве је дужна да обвезнику подношења пријаве одмах достави потврду о извршеној пријави – Образац М-А, што и чини прилагањем потврде решењу о регистрацији које уручује предузетнику. Дакле, уколико су подаци садржани у решењу Регистратора о упису предузетника у Регистар привредних субјеката тачни, а предузетник утврди да постоје грешке у потврди – Образац М-А, напомињемо да онда грешка у размени података није настала због погрешног податка у Регистру Агенције за привредне регистре те упућујемо заинтересована лица да се обрате организационој јединици ПИО, РЗЗО НСЗ или Централном регистру обавезног социјалног осигурања, како би исправили грешку у њиховом систему. Уз јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС), за регистрацију оснивања привредног субјекта потребно је приложити прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији), доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (“Службени гласник РС”, бр. 119/13 и 138/14).

Накнада за оснивање: висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (“Службени гласник РС”, бр. 119/13 и 138/14).

 • Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за оснивање у Регистру привредних субјеката – предузетника која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Поступак уписа у Регистар

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен споразум или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Регистрациону пријаву за оснивање подноси предузетник или лице овлашћено од стране предузетника, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје. Више о овлашћеном подносиоцу можете прочитати у одељку општа упутства.

Документација потребана за регистрацију предузетника:

 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (обрасци),
 • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице фотокопија личне карте, а за странца фотокопија пасоша),
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника (висина накнаде),
 • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

За више информација можете се обратити:

Организационој јединици Агенције за привредне регистре у Панчеву
Адреса: Николе Тесле 5, 26101 Панчево
Радним данима од 09:00 – 15:00 часова
Телефон: 013/351-610

Агенцији за привредне регистре у Београду
Адреса: Трг Николе Пашића 5/IV, 11000 Београд
Телефон: 011/20-23-350
Е-пошта: preduzetnici@apr.gov.rs
Веб презентација: www.apr.gov.rs

[/fusion_builder_container