Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

//Јавне расправе
Јавне расправе 2018-01-28T21:22:42+00:00
1005, 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Oдлуке о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. ЈАВНА РАСПРАВА Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утв [...]

405, 2018

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

               Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама  Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду од 04. до 11. маја 2018. године.                Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинте [...]

405, 2018

Рани јавни увид Измена и допуна ПГР Целина 3

Излаже се на рани јавни увид Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 3- проширена Миса са гробљем у насељеном месту Панчеву ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 04.05.2018. до 18.05.20 [...]

2304, 2018

Јавни увид Плана генералне регулације Ц1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у трајању од 30 дана, почев од 19.04.2018.године. За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити [...]

1804, 2018

Јавни увид Извештаја о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Панчеву, оператера Промист д.о.о. Нови Сад.

Министарству заштите животне средине је достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Панчеву, оператера Промист д.о.о. Нови Сад. Увид у достављени Извештај о безб [...]

1104, 2018

Јавни оглас за постављање фрижидера

ГРАД ПАНЧЕВО КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за избор корисника јавне површине за привремено постављање фрижидера за продају сладоледа I ОБАВЕ [...]

504, 2018

Јавна презентација УП као урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 4061 К.О.Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештењ [...]

3003, 2018

Јавна презентација УП за изградњу ВП-стамбеног објекта социјалног становања на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

Јавна презентација урбанистичког пројекта као урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање спратности По+Пр+2+Пк на катастарској парцели бр. 4273 К.О. Панчево, у улици Светозара Милетића б [...]

903, 2018

ПДР дела блока 113 (Котеж1) у насељеном месту Панчево

Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево Излажу се на рани јавни увид [...]

903, 2018

ПДР дела блока 040 у насељеном месту Панчево

           Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено - комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево излажу се на ра [...]

203, 2018

Јавна презентација УП за кат. парц. бр. 3089/2 К.О. Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештењ [...]

103, 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији града Панчева. Јавна расправа спроводи се у периоду од 28.02.2018.год. до 06.03.2018.год. Јав [...]

Величина слова
Контраст