1703, 2017

УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парц. бр. 6306 К.О.Панчево

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6306 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк у улици Максима Горког број 99, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУЛОР“ [...]

1702, 2017

Јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода

Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 17.02.2017.године. За пружање информација у вези са наведеним пла [...]

1002, 2017

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски изно [...]

2701, 2017

УП за изградњу складишно-пословног објекта на кат. парц. бр. 9889/1, 9889/2 и 9888/4 К.О.Панчево

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОДАЈУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХПРОИЗВОДА, АЛАТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА ТОП. БРОЈ 9889/1, 9889/2, 9888/2 и [...]

1301, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 6386 К.О.Панчево

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за реконструкцију, доградњу и пренамену из стамбеног објекта П+1 у комбиновани дечји објекат П+2 на кат.парцели број 6386 К.О. Панчево, уулица Цара Лазара бр.126, израђеног [...]

1301, 2017

Јавна презентација УП за кат. парц бр. 4612-Изградња вишепородичног стамбеног објекта

Градска управа Града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације кат. парц.бр. 4612 К.О.Панчево, за планирану из [...]

1908, 2016

Јавна презентација урбанистичког пројекта за локације кат.парцеле  број 1699 и 1700

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавно [...]

1908, 2016

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево на подручју града Панчева. Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 26.08.2016. до 12.09.201 [...]

1008, 2016

Излагање на јавни увид Нацрт Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево»

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.08.2016. до 12.09.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената, биће организована дана 23.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске у [...]

808, 2016

Оглас за рани јавни увид Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године. План ће бити доступан јавн [...]

808, 2016

Рани јавни увид измене и допуне Плана детаљне реулације „GREEN FIELD 1“

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године. План ћ [...]

508, 2016

Јавни увид плана генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 22.07. 2016. до 22.08.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената, биће организована дана 02.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске [...]