Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

//Јавне расправе
Јавне расправе 2018-01-28T21:22:42+00:00
607, 2018

Урбанистички пројекат за кат. парц. бр.3588 К.О.Панчево

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијекатастарске парцеле бр.3588 К.О.Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта, са обухватом УП-а и дела улице Карађорђева, део кат.пар. Бр.3565 К.О.Панчево, [...]

1506, 2018

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Oдлуке o економски најнижој цени по којој се такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева

ЈАВНА РАСПРАВА Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o економски најнижој цени по којој се такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева . Јавна расправа спроводи се у периоду од 15. јуна до 22. јуна 2 [...]

1406, 2018

УП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта Пр+2+Пс на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА као урбанистичкоархитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности Пр+2+Пс, на катастарској парцели бр. 4273 К.О. Панчево у Улици Змај Јовина бр. 15, Панчево, изра [...]

1106, 2018

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Градски стадион“ у Панчеву

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Градски стадион“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 08.06.2018. до 22.06.2018.године. Текстуална документација [...]

1005, 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Oдлуке о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. ЈАВНА РАСПРАВА Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утв [...]

405, 2018

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

               Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама  Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду од 04. до 11. маја 2018. године.                Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинте [...]

504, 2018

Јавна презентација УП као урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 4061 К.О.Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештењ [...]

3003, 2018

Јавна презентација УП за изградњу ВП-стамбеног објекта социјалног становања на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

Јавна презентација урбанистичког пројекта као урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање спратности По+Пр+2+Пк на катастарској парцели бр. 4273 К.О. Панчево, у улици Светозара Милетића б [...]

903, 2018

ПДР дела блока 113 (Котеж1) у насељеном месту Панчево

Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево Излажу се на рани јавни увид [...]

903, 2018

ПДР дела блока 040 у насељеном месту Панчево

           Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено - комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево излажу се на ра [...]

203, 2018

Јавна презентација УП за кат. парц. бр. 3089/2 К.О. Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештењ [...]

103, 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији града Панчева. Јавна расправа спроводи се у периоду од 28.02.2018.год. до 06.03.2018.год. Јав [...]

Величина слова
Контраст