1804, 2017

Рани јавни увид измена и допуна Целина 1

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 21.04.2017. до 12.05. [...]

2803, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+1 (објекат 1 и објекат 2), на кат.парцелама број 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица, на локацији ул.Виногради [...]

2803, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 3587/1 К.О.Панчево

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3587/1 К.О. ПАНЧЕВО, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта Су+Вп+2+Пк са помоћним објектом-гаражом П+0, на локацији Карађорђева бр. 48а, израђеног о [...]

1703, 2017

УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парц. бр. 6306 К.О.Панчево

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6306 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк у улици Максима Горког број 99, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУЛОР“ [...]

1702, 2017

Јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода

Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 17.02.2017.године. За пружање информација у вези са наведеним пла [...]

1002, 2017

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски изно [...]

1908, 2016

Јавна презентација урбанистичког пројекта за локације кат.парцеле  број 1699 и 1700

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавно [...]

1908, 2016

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево на подручју града Панчева. Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 26.08.2016. до 12.09.201 [...]

1008, 2016

Излагање на јавни увид Нацрт Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево»

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.08.2016. до 12.09.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената, биће организована дана 23.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске у [...]

808, 2016

Оглас за рани јавни увид Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године. План ће бити доступан јавн [...]

808, 2016

Рани јавни увид измене и допуне Плана детаљне реулације „GREEN FIELD 1“

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године. План ћ [...]

508, 2016

Јавни увид плана генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 22.07. 2016. до 22.08.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената, биће организована дана 02.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске [...]