1312, 2017

Јавна расправа о нацрту одлуке o измени Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража

Јавна расправа спроводи се у периоду од од 13.децембра до 21.децембра 2017. године. Нацртом измене Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража, у складу са Фискланом стратегијом за 2018.годину са пројекцијама за 20 [...]

1212, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева. Јавна расправа спроводи се у периоду од 12.  до 20. децембра 2017. године. Прилози: јавни позив за уче [...]

1112, 2017

Јавнa расправa Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Јавна расправа спроводи се у периоду од од 11.децембра до 19.децембра 2017. године. Прилог: - [...]

812, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама

Jавна расправа о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 8. до 16. децембра 2017. године. Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована ли [...]

1711, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за потребе обликовања површина јавне намене на Кат. парц. бр. 16097/7, 16097/8 и 16097/10 К.О. Панчево

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене на делу кат. парцеле број 16097/7 и на кат.парцелама бр 16097/8 и 16097/10 ко панчево за планирану изградњу блоковске инфраструктуре са саобраћајним површин [...]

1610, 2017

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама

Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2017.године за непокретности обвезника који не воде пословне књиге спроводи се у периоду  од  16.10. 2017. године  до [...]

311, 2017

Измене и допуне ПДР „ GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву

У огласу излагања на јавни увид планског документа, у трајању од 30 дана, почев од 01.09.2017. године, нису наведени датуми и место одржавања јавне презентацијеи јавне седнице Комисије за планове, те се овим путем обавештавају заинтересовани да ће Ја [...]

809, 2017

Нацрт ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08.09.2017. године. Наведени плански документ, [...]

809, 2017

Нацрт ПДР Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Jавни увид Плана, одржаће се у тр [...]

409, 2017

Јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације GREEN FIELD 1

Излаже се на јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву (у даљем тексту План). jавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 01.09.2017. године. Докумен [...]

506, 2017

Рани јавни увид у ППППН Парка природе Поњавица

Рани јавни увид ППППН Парка природе ''Поњавица'' ће се одржати у периоду од 09.06.2017. године до 23.06.2017. године. У аналогном облику план ће бити изложен у холу на шестом спрату у Градској управи града Панчева. Документација: ППППН Парка природе [...]

1105, 2017

Рани јавни увид ПДР дела блока 87 у Б.Н.С.

Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 87(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново Село (у даљем тексту План).Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев о12.05.2017. до 26.05.2017.године. Наведен [...]