506, 2017

Рани јавни увид у ППППН Парка пророде Поњавица

Рани јавни увид ППППН Парка природе ''Поњавица'' ће се одржати у периоду од 09.06.2017. године до 23.06.2017. године. У аналогном облику план ће бити изложен у холу на шестом спрату у Градској управи града Панчева. Документација: –ППППН Парка природе [...]

3105, 2017

Представљен нацрт новог стратешког документа града Панчева у области комуникација

Поводом завршетка процеса израде нацрта Стратегије комуникације града Панчева за период 2017-2020, у Градској управи града Панчева организована је завршна конференција на којој је представљен целокупан процес и нацрт документа. Процес и резултате пре [...]

1105, 2017

Рани јавни увид ПДР дела блока 87 у Б.Н.С.

Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 87(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново Село (у даљем тексту План).Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев о12.05.2017. до 26.05.2017.године. Наведен [...]

1804, 2017

Рани јавни увид измена и допуна Целина 1

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 21.04.2017. до 12.05. [...]

2803, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+1 (објекат 1 и објекат 2), на кат.парцелама број 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица, на локацији ул.Виногради [...]

2803, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 3587/1 К.О.Панчево

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3587/1 К.О. ПАНЧЕВО, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта Су+Вп+2+Пк са помоћним објектом-гаражом П+0, на локацији Карађорђева бр. 48а, израђеног о [...]

1908, 2016

Јавна презентација урбанистичког пројекта за локације кат.парцеле  број 1699 и 1700

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавно [...]

1908, 2016

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево на подручју града Панчева. Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 26.08.2016. до 12.09.201 [...]

1008, 2016

Излагање на јавни увид Нацрт Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево»

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.08.2016. до 12.09.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената, биће организована дана 23.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске у [...]

808, 2016

Оглас за рани јавни увид Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године. План ће бити доступан јавн [...]

808, 2016

Рани јавни увид измене и допуне Плана детаљне реулације „GREEN FIELD 1“

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године. План ћ [...]

508, 2016

Јавни увид плана генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 22.07. 2016. до 22.08.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената, биће организована дана 02.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске [...]