ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.парц 18147 КО Панчево, за изградњу: Објекат 1- Производни објекат Пр, Објекат 2- Пословно-складишни објекат Пр+2, Објекат 3-Вагарска кућица Пр и Објекат 4-Вага, локација: 2. српско поље, израђен од стране „Art Royal Inženjering“ Панчево, за инвеститорa ДОО„ХИПРА“ Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-787, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 28.06.2024. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.

Документација: