ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат. парцеле 2839/1 КО Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+П+4+Пс у ул. Браће Јовановића 101, у Панчеву, израђен од стране Art Royal Inženjering Панчево, за  инвеститорa „Pan Property“ ДОО, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-787, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 28.06.2024. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.