Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

Јавне набавке2024-05-23T12:17:20+02:00

611, 2020

Северна индустријска зона у Панчеву- израда техничке документације за извођење радова за укрсно место- кружни ток саобраћаја

Позив за подношење понуда 146-2020 Конкурсна документација Прилог 1 - Пројектни задатак Додатно појашњење 1 146-2020 Измена конкурсне документације 1 [...]

810, 2020

Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево – Израда техничке документације за потребе извођења радова на изградњи противпожарног степеништа

Позив за подношење понуда 160-2020 Конкурсна документација Додатно појашњење 1 160-2020 Одлука о додели уговора 160-2020 Обавештење о закљученом угово [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

.
Документа:

Go to Top