ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

.
Уколико захтев подноси странка како би изашла на Првостепену комисију за вештачење здравственог стања детета потребно је:

  1. захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета; и
  2. медицинска документација за дете.

Уколико захтев подноси странка након изласка на Првостепену комисију за вештачење здравственог стања детета уколико је комисија одобрила одсуство са рада ради посебне неге детета потребно је:

  1. захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета;
  2. решење о признавању права на посебну негу (послодавац);
  3. потврда Центра за социјални рад да дете није корисник туђе неге и помоћи; и
  4. фотокопија текућег рачуна мајке.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев за вештачење здравственог стања детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде , односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета


Интерресорна комисија

Интерресорна комисија града Панчева је надлежна за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Правилником о раду Интерресорне комисије града Панчева и другим прописима.

Поступак процене може покренути родитељ подношењем захтева на прописаном Обрасцу број 1, који се предаје у Услужном центру Градске управе, након што га попуни и овери изабрани педијатар. Такође, поступак процене може покренути образовна установа уз сагласност родитеља, на прописаном Обрасцу број 1, након што га попуни и овери изабрани педијатар.

Комисија је надлежна за оцену степена психофизичке ометености детета у циљу остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета у складу са Законом о раду, Законом о финансијској подршци породици са децом, Правилником о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета и другим прописима. Захтев се подноси на прописаном обрасцу у Услужном центру Градске управе.

Комисија има три стална и два повремена члана (представници зравства, образовања и социјалне заштите).
Телефон: 013/308-753
Е-пошта: kristijana.stanojcic@pancevo.rs

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Образац број 1 – ИРК

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности