OSTVARIVANJE PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA

.
Ukoliko zahtev podnosi stranka kako bi izašla na Prvostepenu komisiju za veštačenje zdravstvenog stanja deteta potrebno je:

  1. zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta; i
  2. medicinska dokumentacija za dete.

Ukoliko zahtev podnosi stranka nakon izlaska na Prvostepenu komisiju za veštačenje zdravstvenog stanja deteta ukoliko je komisija odobrila odsustvo sa rada radi posebne nege deteta potrebno je:

  1. zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta;
  2. rešenje o priznavanju prava na posebnu negu (poslodavac);
  3. potvrda Centra za socijalni rad da dete nije korisnik tuđe nege i pomoći; i
  4. fotokopija tekućeg računa majke.

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrasci zahteva se mogu preuzeti ovde i u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva:

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade , odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta


Interresorna komisija

Interresorna komisija grada Pančeva je nadležna za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku, Pravilnikom o radu Interresorne komisije grada Pančeva i drugim propisima.

Postupak procene može pokrenuti roditelj podnošenjem zahteva na propisanom Obrascu broj 1, koji se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave, nakon što ga popuni i overi izabrani pedijatar. Takođe, postupak procene može pokrenuti obrazovna ustanova uz saglasnost roditelja, na propisanom Obrascu broj 1, nakon što ga popuni i overi izabrani pedijatar.

Komisija je nadležna za ocenu stepena psihofizičke ometenosti deteta u cilju ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, Pravilnikom o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i drugim propisima. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu u Uslužnom centru Gradske uprave.

Komisija ima tri stalna i dva povremena člana (predstavnici zravstva, obrazovanja i socijalne zaštite).
Telefon: 013/308-753
E-pošta: kristijana.stanojcic@pancevo.rs

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Obrazac broj 1 – IRK

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti