За признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета лицима која самостално обављају делатност и за признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета лицима која самостално обављају делатност и за признавање права на накнаду зараде (власници СТР), прилаже се:

 1. захтев за признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета (за власнике);
 2. захтев за признавање права на накнаду зараде;
 3. решење о самосталном обављању делатности;
 4. потврда надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско-инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у којем је започето коришћење одсуства;
 5. решење надлежног органа о привременом затварању радње односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу;
 6. извештај о привременој спречености за рад;
 7. изводи из матичне књиге рођених за децу; и
 8. образац НЗ-1.


За признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета запослених код лица која самостално обављају делатност и признавање права на накнаду зараде, прилаже се:

 1. захтев за признавање права;
 2. захтев за накнаду зараде;
 3. уговор о раду са послодавцем;
 4. потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања права;
 5. извештај о привременој спречености за рад;
 6. изводи из матичне књиге рођених за децу;
 7. фотокопија здравствене књижице мајке, односно корисника права; и
 8. образац НЗ-1.


За признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (привредна друштва), прилаже се:

 1. захтев за признавање права на накнаду зараде;
 2. решење послодавца о признавању права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета;
 3. потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања права;
 4. извештај о привременој спречености за рад;
 5. извод из матичне књиге рођених за децу; и
 6. образац НЗ-1.


За признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама када захтев подноси мајка, прилаже се:

 1. захтев за признавање права;
 2. извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија);
 3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана);
 4. фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или привремено расељеног лица; и
 5. доказ о незапослености мајке.