Остваривање права на родитељски додатак из средстава Републике Србије

.
1. Када захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка
потребно је:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета);
 • фотокопија личне карте мајке; и
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да мајка није лишена родитељског права и да се брине о детету

Орган по службеној дужности прибавља:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу; и
 • пријаву пребивалишта за сву децу.

.
2. Када је мајка страни држављанин, па захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси отац потребно је:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета);
 • фотокопија личне карте оца;
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да отац није лишен родитељског права и да се брине о детету;
 • доказ да је мајка страни држављанин;
 • доказ да мајка има статус стлно насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије;
 • доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;
 • уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвoјeње, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења; и
 • доказ да у земљи уобичајног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Наведени документи морају бити издати у складу са правилима утврђеним за признавање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE“)

Орган по службеној дужности прибавља:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу; и
 • пријаву пребивалишта за сву децу.

.
Oбрасци:

.
За признавање права на једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, из средстава града Панчева, када захтев подноси мајка, прилаже се:

 • захтев за признавање права;
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за прворођено дете; и
 • доказ о пребивалишту односно боравишту на територији општине Панчево (фотокопија личне карте и пријаве стана, односно избегличке или легитимације расељеног лица).

.
За остваривање права на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче, родитељи прилажу:

 • потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет;
 • извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија); и
 • фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица.

.
За остваривање права на пригодан поклон за прворођено дете у граду: на основу информације надлежне здравствене установе на територији града Панчева (Општа болница Панчево).