Информације о поступку за признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

Све информације за остваривање права могу се добити на телефон 013/308-743 или у канцелраији 203 код Кристиане Станојчић.

.
1. Када захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка
потребно је:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета);
 • фотокопија личне карте мајке; и
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да мајка није лишена родитељског права и да се брине о детету

Орган по службеној дужности прибавља:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу; и
 • пријаву пребивалишта за сву децу.

.
2. Када је мајка страни држављанин, па захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси отац потребно је:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета);
 • фотокопија личне карте оца;
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да отац није лишен родитељског права и да се брине о детету;
 • доказ да је мајка страни држављанин;
 • доказ да мајка има статус стлно насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије;
 • доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;
 • уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвoјeње, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења; и
 • доказ да у земљи уобичајног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Наведени документи морају бити издати у складу са правилима утврђеним за признавање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE“)

Орган по службеној дужности прибавља:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу; и
 • пријаву пребивалишта за сву децу.

.Oбрасци:

.

Информације о поступку за признавање права на матерински додатак за наезапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код  Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

За признавање права од доументације је потребно:

-Очитана или фотокопирана лична карта

– уверење о држављанству

– уверење надлежног органа МУП-а о пребивалишту (на територији АПВ најмање годину дана од дана рођења детета – непрекидно)

– изводе из МКР за сву децу

– уверење центра за социјални рад да се мајка непосредно брине о свој деци, односно да деца нису дата у хранитељску породицу, или на усвојење, као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

– потврда да је мајка евидентирана на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева – непрекидно

– фотокопија валидног текућег рачуна мајке

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

 

За признавање права на једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, из средстава града Панчева, када захтев подноси мајка, прилаже се:

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код  Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Када захтев подноси мајка, од документације је потребно:
– захтев за признавање права
– извод из матичне књиге рођених за прво дете – фотокопија
– доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
– фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

.
За остваривање права на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче, родитељи прилажу:

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код  Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

За признавање права потребно је:
1. Захтев Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет
2. извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)
3. фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

 

Информације о поступку за признавање права на матерински додатак за наезапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код  Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

За признавање права од доументације је потребно:

-Очитана или фотокопирана лична карта

– уверење о држављанству

– уверење надлежног органа МУП-а о пребивалишту (на територији АПВ најмање годину дана од дана рођења детета – непрекидно)

– изводе из МКР за сву децу

– уверење центра за социјални рад да се мајка непосредно брине о свој деци, односно да деца нису дата у хранитељску породицу, или на усвојење, као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

– потврда да је мајка евидентирана на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева – непрекидно

– фотокопија валидног текућег рачуна мајке

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

 

За остваривање права на пригодан поклон за прворођено дете у граду: на основу информације надлежне здравствене установе на територији града Панчева (Општа болница Панчево).