Информације о поступку за признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Правни основ за стицање права је Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) и Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са даецом (“Сл. гласник РС” бр.58/18)

Право на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете које се остварује из средстава Републике Србије остварује мајка под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији, ако непосредно брине о детету за које је поднела захтев, мајка чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање, и мајка која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право на родитељски додатак може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално насељеног странца, под условом да је дете рођено на територији Републике Србије. Уз захтев се подноси и уверење надлежне службе из земље чији је мајка држављанин, о испуњености услова, који се односе на то да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право на родитељски додатак може остварити и отац детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Родитељски додатак не може се остварити, ако новорођено дете мајке за које се подноси захтев и њена деца претходног реда рођења, нису вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије. Чињеница да је дете вакцинисано у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије утврђује се на основу изјаве подносиоца захтева и проверава се једном годишње на основу података садржаних у евиденцији о имунизацији.

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђује се у односу на дан подношења захтева.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, најкасније до навршених годину дана живота детета.

Рок за доношење решења, рачунајући од дана подношења захтева је 60 дана, односно примењују се одредбе Закона о општем управном поступку.

Против решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за социјалну политику, дeмографију и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или препоручено, поштом шаље на адресу Трг Краља Петра I бр. 2-4. Рок за доношење одлуке по жалби је 60 дана.

Све информације за остваривање права могу се добити телефон 013/308-743 или у канцеларији 203 код Кристиане Станојчић.

Потребна документација за остваривање права, када захтев подноси мајка:

1. Када захтев подноси мајка:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
  фотокопија личне карте мајке
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да мајка није лишена родитељског права и да се брине о детету
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Прибавља орган по службеној дужности:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • пријаву пребивалишта за сву децу

2. Када је мајка страни држављанин, па захтев подноси отац:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
  фотокопија личне карте оца
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да отац није лишен родитељског права и да се брине о детету
 • доказ да је мајка страни држављанин
 • доказ да мајка има статус стлно насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије
 • доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета
 • уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвoјeње, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
 • доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Наведени документи морају бити издати у складу са правилима утврђеним за признавање страних јавних исправа-преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE“)

Прибавља орган по службеној дужности:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • пријаву пребивалишта за сву децу

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев за оставривање права на родитељски додатак мајке – Образац РД1

Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца – Образац РД2

Информације о поступку за признавање права на матерински додатак за наезапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на матерински додатак за наезапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине) имају све мајке које су незапослене а родиле су треће или четврто дете имају право на матерински додатак из средстава АП Војводине ( 15.000 месечно, две године ).

Рок за подношење захтева је шест месеци од рођења детета.

Право се остварује на основу Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за треће или четврто дете (,,Службени лист АПВ“, број:60/18),члана 16. став 2. и 24.став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (,,Службени лист АП Војводине“, број: 37/14,54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17)

Услови који морају да се испуне да би се остварило право:

 • Мајка трећег или четвртог детета мора бити држављанин Р.Србије
  мајка има место пребивалишта на територији АП Војводине у трајању од најмање годину дана непрекидно од дана рођења трећег,односно четвртог детета
  на основу извода из МКР за сву децу
  да се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или четвртом детету, да њена деца предходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења
  да се мајка налази на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева

Рок за доношења решења је 30 дана.

Рок за подношење жалбе пише у решењу послато странци. По жалбама на првостепено решење општинске, односно градске управе у другом степену решава покрајински орган управе надлежан за послове демографије.

За признавање права од доументације је потребно:

 • Очитана или фотокопирана лична карта
 • уверење о држављанству
 • уверење надлежног органа МУП-а о пребивалишту (на територији АПВ најмање годину дана од дана рођења детета – непрекидно)
 • изводе из МКР за сву децу
 • уверење центра за социјални рад да се мајка непосредно брине о свој деци, односно да деца нису дата у хранитељску породицу, или на
 • усвојење, као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
 • потврда да је мајка евидентирана на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева – непрекидно
 • фотокопија валидног текућег рачуна мајке
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за матерински додатак за треће и четврто дете незапосленим мајкама из средстава АПВ

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности за 3 и 4 дете

Информације о поступку за признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права има мајка за прворођено дете, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева. У случају да је мајка преминула, или напустила дете, или је из објективних разлога спречена да се стара о детету, право остварује отац детета.

Рок за подношење захтева је најкасније до навршене прве године детета.

Право на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева остварује се на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („ Сл. Лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18).

Рок за доношење потврде је одмах по пријему захтева. На поступак и одлуку нема жалбе /приговора.

Када захтев подноси мајка, од документације је потребно:

 • захтев за признавање права
 • извод из матичне књиге рођених за прво дете – фотокопија
 • доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
 • фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за остваривање прана на једнократну помоћ за прво дете 

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

.
За остваривање права на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче, родитељи прилажу:

Информације о поступку за остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче има родитељ без обзира на редослед рођења детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева

Захтев се подноси најкасније до навршених 6 месеци живота детета.

Право на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче остварује се на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева „ Сл. лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18.

Потврда се ради одмах по подношењу захтева

Нема право жалбе на одлуку по остваривању овог права.

За признавање права потребно је:

 • Захтев Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет
  извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)
  фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев – пакет за новорођенче

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

 

За остваривање права на пригодан поклон за прворођено дете у граду: на основу информације надлежне здравствене установе на територији града Панчева (Општа болница Панчево).