За признавање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете из средстава Републике Србије, када захтев подноси мајка, прилаже се:

 1. захтев за признавање права (подноси се у року од три месеца од дана рођења детета);
 2. извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (изводи не могу бити старији од шест месеци и морају бити оригинали);
 3. пријава пребивалишта за децу;
 4. уверење о држављанству (не може бити старије од шест месеци и мора бити оригинал);
 5. фотокопија личне карте;
 6. фотокопија здравствене књижице; и
 7. уверење Центра за социјални рад “Солидарност” Панчево (Филипа Вишњића  16) да непосредно брине о детету за које је поднела захтев.


За признавање права на једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, из средстава града Панчева, када захтев подноси мајка
, прилаже се:

 1. захтев за признавање права;
 2. фотокопија извода из матичне књиге рођених за прворођено дете; и
 3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији општине Панчево (фотокопија личне карте и пријаве стана, односно избегличке или  легитимације расељеног лица).


За остваривање права на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче
, родитељи прилажу:

 1. потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет;
 2. извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија); и
 3. фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица.


За остваривање права на пригодан поклон за прворођено дете у граду:
на основу информације надлежне здравствене установе на територији града Панчева (Општа болница Панчево).