Комунална милиција града Панчева је званично почела са самосталним радом 29. априла 2011. године.

 

 

Начелник Комуналне милиције: Богдан Савић
Телефон: 013/347-555
Е-пошта: bogdan.savic@pancevo.rs
Е-пошта: komunalna.milicija@pancevo.rs

 

Комунална милиција као новоосновани орган Градске управе има надлежности у следећим областима:

 1. Одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
 2. Вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
 3. Остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
 4. Заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
 5. Подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.

У обављању свог посла Комунална милиција посебну пажњу обраћа на одржавање реда у областима:

 • снабдевања водом;
 • одвођења отпадних и атмосферских вода;
 • јавне чистоће;
 • превоза и депоновања комуналног и другог отпада;
 • локалних путева и улица;
 • саобраћајних ознака и сигнализације;
 • паркирања;
 • превоза путника у градском и приградском саобраћају;
 • ауто-такси превоза;
 • постављања привремених пословних објеката;
 • противпожарне заштите;
 • заштите од буке у животној средини;
 • контроле радног времена субјеката надзора;
 • одржавање комуналних објеката (пијаца, гробаља,
  паркова, зелених и других јавних површина,
  јавне расвете, стамбених и других објеката).

Врсте овлашћења

У обављању послова комуналне милиције, комунални милиционер има следећа овлашћења:

 1. упозорење;
 2. усмено наређење;
 3. провера идентитета;
 4. довођење;
 5. прегледање лица и предмета;
 6. привремено одузимање предмета;
 7. видео надзор;
 8. употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред овлашћења из става 1. овог члана, комунални милиционер може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, изрећи мандатну казну, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.


Упозорење

Комунални милиционер упозориће лице које својим понашањем, деловањем или пропуштањем одређене радње може да наруши законом и другим прописима уређени комунални или други ред из надлежности града. Упозорење се даје усмено, писано или путем средстава јавног информисања.


Усмено наређење

Комунални милиционер усменим наређењем издаје обавезна упутства и забране и налаже мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова из делокруга комуналне милиције. Кад комунална милиција предузима хитне мере и врши спасилачку функцију у смислу члана 5. овог закона, комунални милиционери усмена наређења издају само док те послове не преузму надлежни органи града и овлашћене организације, и то ради отклањања непосредне опасности за људе и имовину, као и неодложне заштите животне средине и друге заштите из делокруга града.


Провера идентитета

Комунални милиционер извршиће проверу идентитета лица чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне милиције. Под условима из става 1. овог члана, комунални милиционер провериће на лицу места идентитет лица и на оправдан усмени захтев службеног лица надлежног органа града, односно овлашћене организације.

Пре провере идентитета комунални милиционер дужан је да упозна лице са разлозима провере његовог идентитета. Провера идентитета врши се увидом у личну исправу или на основу изјаве лица чији је идентитет проверен.


Довођење

Ако комунални милиционер не може да утврди идентитет лица провером из члана 19. овог закона, то лице ће без одлагања довести надлежном органу ради утврђивања идентитета.


Прегледање лица и предмета

Приликом обављања законом утврђених послова комунални милиционер може извршити преглед лица затеченог у кршењу прописа из делокруга комуналне милиције, возила и предмета који су у непосредној близини или под надзором лица које прегледа.

Преглед лица и предмета врши се непосредно или уз коришћење техничког средства. Пре вршења прегледа предмета комунални милиционер позваће лице да омогући увид у садржај предмета, а ако лице то одбије сам ће проверити садржај предмета. Приликом принудног отварања предмета комунални милиционер настојаће да проузрокује што мању штету, а уколико до штете дође, обезбедиће да се настала оштећења после отварања предмета фиксирају фотографијом или на други погодан начин. Преглед лица мора вршити лице истог пола.

Ако комунални милиционер при прегледу нађе предмете за које се основано може претпоставити да су предмет кривичног дела или прекршаја о томе ће одмах обавестити полицију и поступити по добијеним упутствима.


Привремено одузимање предмета

Комунални милиционер привремено ће одузети предмет који је прибављен, употребљен или настао кршењем прописа из делокруга комуналне милиције. Привремено одузете предмете комунални милиционери дужни су да предају надлежном органу или да поступају са тим предметима у складу са налогом тог органа. У случају кад се против лица од кога је предмет одузет не покрене поступак пред надлежним органом, предмети ће се одмах вратити лицу од кога су одузети. Приликом одузимања предмета комунални милиционер дужан је да изда потврду о привремено одузетим предметима.


Видео надзор

Када је то потребно ради спречавања кршења прописа из делокруга комуналне милиције, одређени простор и објекат може се обезбедити видео надзором. Уређаји за видео надзор морају бити видљиви, са истакнутим натписом да је простор или објекат обезбеђен видео надзором.


Употреба средстава принуде

Физичку снагу и службену палицу комунални милиционер може да употреби само ако у обављању послова на други начин од себе или другог не може да одбије истовремени противправни напад. Службена палица има техничка обележја утврђена подзаконским прописима милиције о средствима принуде, односно о посебној опреми за обављање милицијских послова.

Средства за везивање комунални милиционер може, у складу са законом, да употреби против лица које пружа отпор или покушава да побегне. Средствима за везивање сматрају се службене лисице, пластичне затеге и друга за то намењена средства према Закону о полицији и са техничким и другим карактеристикама утврђеним подзаконским прописом о средствима принуде.


Начин примене овлашћења комуналне милиције

Овлашћења комуналне милиције утврђена одредбама чл. 18. до 30. овог закона примењују се под условима и на начин утврђен Законом о полицији и подзаконским прописима о полицијским овлашћењима и начину обављања полицијских послова.

ЗАКОНИ

ОДЛУКЕ

 • Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији општине Панчево (“Службени лист општине Панчево”, бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04, 3/06 и “Службени лист града Панчева”, бр. 6/14 и 9/14)
 • Одлука о производњи и дистрибуцији воде („Службени лист општине Панчево“, бр.3/98, 7/99, 11/05, 2/08 и „Службени лист града Панчева“, бр.33/11 и 6/14)
 • Одлука о држању домаћих животиња на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 21/10 и 6/14)
 • Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр.21/10 и 6/14).
 • Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета и организовању пољочуварске службе на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 21/10, 20/11, 8/13 и 6/14)
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (“Службени лист града Панчева”, бр. 7/11, 11/11, 18/13, 6/14 и 19/14)
 • Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода – пречишћен текст (“Службени лист града Панчева”, бр. 26/11, 13/13 и 6/14)
 • Одлука о пијацама – пречишћен текст (“Службени лист града Панчева”, бр. 26/11 и 6/14)
 • Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 18/13 и 6/14)
 • Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Службени лист града Панчева”, бр. 18/13 и 6/14)
 • Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 5/14, и 4/16)
 • Одлука о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 5/14 и 34/15)
 • Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима (“Службени лист града Панчева”, бр. 5/14)
 • Одлука о ванлинијском и ауто-такси превозу путника (“Службени лист града Панчева”, бр. 5/14)
 • Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 5/14)
 • Одлука о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 5/14 и 11/15)
 • Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом (“Службени лист града Панчева”, бр. 6/14)
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Службени лист града Панчева”, бр. 29/14 и 28/15)
 • Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 11/15)
 • Одлука о сахрањивању и гробљима (“Службени лист града Панчева”, бр. 14/15)
 • Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 18/15)
 • Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 19/15 и 26/15)
 • Одлука о одређивању акустичких зона и заштити од буке на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева”, бр. 19/15)
 • Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Службени лист града Панчева”, бр. 28/15 38/15 и 4/16)