ПРАВИЛНИК О ОБЈАВЉИВАЊУ ИНФОРМАЦИЈА НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА

Knjiga_grafickih_standarda_grada_panceva

КОДЕКС О ЈАВНОСТИ РАДА И ОДНОСИМА С МЕДИЈИМА

Циљеви и значај Кодекса:

У демократској  клими друштвених односа сваки грађанин има право на истиниту, објективну и благовремену информацију у погледу рада државних органа, а то право је загарантовано и заштићено уставним и законским актима и међународно правним инструментима.

Достигнути степен развоја демократије у нашем друштву ставио је на дневни ред питање функционисања јавног информисања у односу на рад државних органа и органа локалне самоуправе. Јасно је да промене у друштву у погледу проширења и заштите грађанских права већ саме по себи диктирају и промене у области односа локалне самоуправе према јавном информисању и јавности уопште и изискују нове, проактивне односе с медијима.

Комуникација између органа града Панчева и шире јавности од виталног је значаја за квалитетно пружање услуга и остваривање права грађана и демократије на локалном нивоу.

Препознајући значај медија у ефикасном комуницирању са грађанима и јавном информисању, Град Панчево доноси овај Кодекс као прву писану политику у овој области са циљем да пружи основу за развој и унапређење јавности рада локалне самоуправе и односа са локалним и националним медијима и унапреди систем интерне комуникације у органима Града у области односа с медијима.

Одредбе Кодекса обавезујуће су за све органе Града Панчева и за сва изабрана, постављена и запослена лица у органима Града.

Одредбе Кодекса:

 1. Град Панчево се обавезује да ће обезбедити редован проток информација ка медијима како би се осигурала и подигла свест о доступности услуга органа Града и функција које обавља и обезбедила јавност информација о питањима од ширег друштвеног значаја.
 2. Jавност и транспарентност рада биће обезбеђена кроз редовна саопштења за јавност, сазивање конференција за новинаре, отвореност седница Скупштине града Панчева и Градског већа града Панчева за представнике медија, доступност свих информација од јавног значаја, објављивање информација на званичној интернет презентацији града и у билтену Градске управе града Панчева, као и обезбеђивање изјава, интервјуа и наступа у медијима представника Града.
 3. Jавни интерес ће бити на првом месту јер је задатак локалне самоуправе да служи грађанима.
 4. Oргани града Панчева ће настојати да грађане више укључе у рад и приближе им локалну самоуправу.
 5. У свим односима с јавношћу и медијима биће раздвојене градске и политичке функције.
 6. У свим расправама са јавношћу и медијима презентоваће се чињенице и истините информације.
 7. У свим контактима, према представницима медија представници Града Панчева односиће се са дужним поштовањем личности новинара и уважавањем новинарске професије.
 8. Представници органа Града Панчева дужни су да се одазову захтевима медија.
 9. Представници Града Панчева – особе које иступају у јавности у име града Панчева су: градоначелник, заменик градоначелника, помоћници градоначелника, председник Скупштине града, заменик председника Скупштине, секретар Скупштине, чланови Градског већа, начелник Градске управе, који може овластити друго запослено лице да о раду Градске управе даје информације медијима, као и шеф Канцеларије за односе с јавношћу у Градској управи града Панчева.
 10. Позивање медија у вези са пословима и радом органа Града спроводи Канцеларија за односе с јавношћу.
 11. Сва саопштења за јавност биће издата од стране Канцеларије за односе с јавношћу.
 12. Долазећи позиви медија биће иницијално примљени од стране Канцеларије за односе с јавношћу која ће их проследити надлежним органима или пружити одговор уколико је то адекватно.
 13. Уколико долазећи позив од стране медија није упућен Канцеларији за  односе с јавношћу, представник Града Панчева коме је позив упућен дужан је да о томе обавести Канцеларију ради евидентирања позива и захтева медија и, уколико је потребно, припреме за јавно иступање. И у овој ситуацији приоритет је брзина реаговања, те ће у хитним случајевима, а нарочито када су у питању информације из области заштите животне средине надлежни органи пружити неопходну информацију и затим обавестити Канцеларију о томе.
 14. Представници Града Панчева су дужни да захтеве за позивање медија доставе Канцеларији за односе с јавношћу недељу дана пре планираног догађаја за медије, а најкасније два дана раније пре планираног догађаја, осим у ванредним ситуацијама.
 15. За ванредне случајеве и кризне ситуације које захтевају брзо успостављање комуникације и ефикасних односа с медијима у кризним ситуацијама биће формирани посебни тимови (кризни штабови) и одређене особе за иступање у јавности за сваку ситуацију.
 16. У односима с медијима Град Панчево ће поштовати временске рокове и благовремено реаговати на захтеве медија имајући у виду програмске потребе медија и упутити повратну информацију у најкраћем могућем року.
 17. Како би се побољшао квалитет у односима с медијима, представницима Града Панчева биће пружена неопходна подршка и тренинг за наступе у медијима.
 18. Како би се побољшао квалитет и квантитет екстерне комуникације Град Панчево ће у сарадњи са медијима развијати заједничке иницијативе и програме ради приближавања локалне самоуправе грађанима Панчева.

Завршна одредба:

Кодекс ступа на снагу даном потписивања и биће објављен у Службеном листу града Панчева.

У Панчеву,

19.10.2009.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Весна Мартиновић