Мониторинг квалитета ваздуха

Мерне станице

Мониторинг полена

Мониторинг површинских вода

Граничне вредности загађујућих материја у ваздух дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

СИСТЕМ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА КОНТИНУАЛНО ПРАЋЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА

Систем града Панчева за континуално праћење аерозагађења састоји се од 4 мерна места:

 1. Цара Душана
 2. Ватрогасни дом
 3. Војловица
 4. Старчево

и центра за праћење резултата мерења и рада система у згради градске администрације Панчево – Секретаријату за заштиту животне средине.

На мерним местима су инсталисани следећи анализатори:

Мерно место Цара Душана

 • Анализатор сумпор диоксида (SO2)
 • Анализатор угљен моноксида (CO)
 • Анализатор приземног озона (O3)
 • Анализатор BTX (бензен, толуен, ксилен)
 • Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx)

Мерно место Ватрогасни дом

 • Анализатор BTX (бензен, толуен, ксилен)
 • Анализатор TNMHC (укупних угљоводоника неметанског типа)
 • Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx)
 • Анализатор приземног озона (O3)
 • Анализатор честица (PM10, PM2.5, PM1)

Мерно место Војловица

 • Анализатор сумпор диоксида (SO2)
 • Анализатор BTX (бензен, толуен, ксилен)
 • Анализатор честица (PM10, PM2.5)

Мерно место Старчево

 • Анализатор сумпор диоксида (SO2)
 • Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx)
 • Анализатор угљен моноксида (CO)
 • Анализатор озона (O3)
 • Анализатор честица (PM 10)

Графички приказ мерних станица за континуално праћење аерозагађења на територији града Панчева

Мерна места:

 1. мерно место Цара Душана
 2. мерно место Ватрогасни дом
 3. мерно место Војловица
 4. мерно место Старчево

Pancevo karta-polozaj mernih stanica