Села која припадају граду Панчеву:

Банатски Брестовац
Банатско Ново Село
Глогоњ
Долово
Иваново
Јабука
Качарево
Омољица
Старчево