Портал еУправа Републике Србије

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Изводи из матичних књига садрже последње податке који су уписани у матичну књигу рођених до времена издавања извода, имају карактер јавне исправе и немају ограничени рок важења.

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије. Уверење се издаје на захтев странке.

Захтев за издавање извода из матичне књиге (на домаћем или међународном обрасцу) и уверења о држављанству можете поднети на следећи начин:

  • коришћењем  еУслуге Портала еУправа Републике Србије;
  • подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева, услужна места број 7 и 8;
  • одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26101 Панчево;
  • телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8:00 – 15:00 часова; и
  • путем електронске поште на e-пошту: usluznicentar@pancevo.rs.