Локални омбудсман града Панчева је независтан и самосталан орган који штити права грађана и контролише рад градске управе, посебних организација и служби Града Панчева, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Панчево, а којима су поверена јавна овлашћења. Локални омбудсман је овлашћен да контролише:

  • поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе ако се ради о повреди одлука и других општих аката органа Града Панчева;
  • законитост, правилност и ефикасност рада органа управе Града Панчева;

Поступак који Локални омбудсман води је бесплатан за подносиоца притужбе. Притужба се подноси у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари.

Документа: