Порез на имовину

Додатне информације о порезу на имовину

Обрасци

Обрасци пореских пријава и захтева

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог система локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ).

Све информације о стању на рачунима које администрира Секретаријат, као и обрасце пријава и помоћ око попуњавања истих, обвезници који нису у могућности да користе погодности Јединственог информационог система локалне пореске администрације (https://lpa.gov.rs), могу добити у Услужном центру Градске управе, на услужним местима број 16 и 17, или телефоном на број 013/308-924.

Обвезницима је омогућено плаћање платним картицама на ПОС терминалу у Услужном центру Градске управе, на услужним местима број 16 и 17.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

НАДЛЕЖНОСТ

Скупштина града Панчева је на седници одржаној 24. новембра 2008. године донела одлуку о Градској управи града Панчева којим ствара правни основ за формирање локалне пореске администрације – Секретаријата за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода, који је почео са радом 01. јануара 2009. године.

Скупштина града Панчева је на седници одржаној 11. марта 2011. године донела одлуку о промени назива Секретаријата, тако да се од 19. марта 2011. године зове Секретаријат за пореску администрацију.

Секретаријат за пореску администрацију врши:

  • пружа помоћ при попуњавању пореских пријава, састављању захтева и пружа друге правне помоћи од значаја за поштовање пореских прописа;
  • утврђивање, контролу и наплату изворних прихода остварених на територији Града из регистра обвезника изворних прихода;
  • пореску контролу ради провере утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе;
  • послове првостепеног поступка код утврђивања изворних прихода Града;
  • пружање правне помоћи пореским обвезницима о њиховим правима и обавезама које прописује Закон;
  • води пореско књиговодство за изворне приходе Града;
  • издаје уверења правним лицима, предузетницима и физичким лицима о чињеницама о којима води службену евиденцију; и
  • примењује јединствени информациони систем за изворне јавне приходе.

Извештај о раду Секретаријата за период од 01.01.2022.г. – 31.12.2022.године