Град Панчево|grad@pancevo.rs
Порез2018-09-05T10:29:38+00:00

Портал локалне пореске администрације

Преглед и подношење пореских пријава

ЛПА Портал

Порез на имовину

Додатне информације

Порез на имовину

Обрасци

Обрасци пореских пријава и захтева

Обрасци

Све информације о стању на рачунима које администрира Секретаријат, као и обрасце пријава и помоћ око попуњавања истих, обвезници могу добити у Услужном центру Градске управе, на услужним местима број 16 и 17, или телефоном на број 013/308-764.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

НАДЛЕЖНОСТ

Скупштина града Панчеваје на седници одржаној 24. новембра 2008. године донела одлуку о Градској управи града Панчева којим ствара правни основ за формирање локалне пореске администрације – Секретаријата за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода, који је почео са радом 01. јануара 2009. године.

Скупштина града Панчева је на седници одржаној 11. марта 2011. године донела одлуку о промени назива Секретаријата, тако да се од 19. марта 2011. године зове Секретаријат за пореску администрацију.

Секретаријат за пореску администрацију врши:

  • утврђивање, контролу и наплату изворних прихода остварених на територији Града из регистра обвезника изворних прихода;
  • канцеларијску и теренску контролу ради провере утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе;
  • послове првостепеног поступка код утврђивања изворних прихода Града;
  • пружање стручне помоћи пореским обвезницима по основу изворних јавних прихода;
  • води пореско књиговодство за изворне приходе Града;
  • издаје уверења правним лицима, предузетницима и физичким лицима о чињеницама о којима води службену евиденцију; и
  • примењује јединствени информациони систем за изворне јавне приходе.

Величина слова
Контраст