КО СУ ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ?

Обвезници плаћања накнаде су :

  • власници односно закупци пословних зграда, пословних просторија и земљишта за обављање пословне делатности на територији града;
  • власници или корисници теретних возила, железничког превоза, речног превоза, као и правна лица која обављају послове агентуре, шпедиције и слично у вези транспорта нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији Града утоварених или истоварених у транспортно средство, носивости веће од 5 тона ;
  • привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији Града обављају одређене активности које утичу на животну средину, дефинисане Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину.


КАКО СЕ СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ КОРИСТЕ?

Средства од ове накнаде могу се користити искључиво за заштиту и унапређење животне средине на територији града Панчева а на основу Локалног еколошког акционог плана и Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине. Годишњи програм Фонда за заштиту животне средине доноси Градско веће града Панчева, крајем текуће или почетком наредне године, по претходној сагласности Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије, у складу са законом.

КАКО СЕ НАКНАДА ПЛАЋА?

Начин и рокови за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине прописани су чланом 5 Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине.

уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840 – 714 562 843 – 56