Накнаде за коришћење јавних добара

ВРСТЕ НАКНАДА

1) НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

KO СУ ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ?

Обвезници плаћања накнаде су :

  1. правно лице и предузетник које обавља одређене активности на територији Града Панчева које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину на територији Града Панчева;
  2. власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији Града Панчева.

КАКО СЕ СРЕДСТВА ОД  НАКНАДЕ КОРИСТЕ?

Средства од накнаде користити se искључиво за финансирање заштитe и унапређивање животне средине на територији града Панчева а на основу Локалног еколошког акционог плана и Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине. Годишњи програм Фонда за заштиту животне средине доноси Градско веће града Панчева, крајем текуће или почетком наредне године, по претходној сагласности Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије, у складу са законом.

КАКО СЕ НАКНАДА ПЛАЋА?

Начин и рокови за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине прописани су чланом 13 Одлуке о  накнадана за коришћење јавних добара.

уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840–714562843–56

2) НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ВРСТЕ НАКНАДА:

А) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

Начин и рокови за плаћање накнаде прописани су чланом 27. став 11. Одлуке о  накнадана за коришћење јавних добара.

уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840-714565843-77

Б) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

Начин и рокови за плаћање накнаде прописани су чланом 28. став 5. Одлуке о  накнадана за коришћење јавних добара.

уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840-714566843-84

В) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу

Начин и рокови за плаћање накнаде прописани су чланом 29. став 10. Одлуке о  накнадама за коришћење јавних добара.

уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840-714567843-91

KO СУ ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ?

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.