Права пореских обвезника су између осталог строго прописана и Законом о пореском поступку и пореској администрацији и то тако што је цела глава број 5 посвећена правима и обавезама порескох обвезника. Овом приликом цитирамо одредбу члана 24 Закона о пореском поступку и пореској администрацији која говори о правима пореских обвезника.

Глава пета:

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

Права пореских обвезника

Члан 24.

Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да:

 1. од Пореског одељења бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произлази његова пореска обавеза, а ако је неук и основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима;
 2. у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореском одељењу, а тиче се његове пореске ситуације;
 3. захтева да се Пореско одељење и његови службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем;
 4. се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореског одељења чувају као службена тајна и користе, односно чине доступним другим лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен у члану 7. овог закона;
 5. Пореско одељење поштује његову приватност;
 6. оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореског одељења и захтева измену непотпуних или нетачних података;
 7. заступа властите интересе пред Пореским одељењем непосредно или путем пуномоћника;
 8. на прописан начин користи пореске олакшице;
 9. на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза;
 10. присуствује током теренске пореске контроле;
 11. добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле;
 12. даје обавештења пореским органима у пореском поступку;
 13. користи правна средства у пореском поступку;
 14. користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским законима.

Порески обвезник чија су права из става 1. овог члана повређена има право на судску заштиту.

Ако суд утврди да су права пореског обвезника повређена, накнада претрпљене штете и судски трошкови падају на терет буџета Републике, односно на терет буџета јединица локалне самоуправе.