ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Одељење за саобраћај је део Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе. Одељење врши стручне, управне и друге послове у области саобраћаја и саобраћајних комуникација на територији града Панчева (на путевима и улицама над којима има надлежност), односно послове који се односе на:

 • техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама;
 • одређивање привремених и трајних режима саобраћаја на општинским путевима и улицама;
 • развој и унапређење мирујућег (стационарног) саобраћаја;
 • управљање, обнову и развој јавног превоза путника на територији Града;
 • праћење и анализу транспортног тржишта;
 • повећање безбедности саобраћаја, нарочито пешачког и бициклистичког саобраћаја;
 • развој система управљања саобраћајем;
 • издавање сагласности на саобраћајне пројекте;
 • издавање такси дозвола и потврда о погодности возила за обављање такси превоза путника;
 • издавање одобрења за заустављање и паркирање теретних моторних возила ради снабдевања;
 • издавање паркинг картица за труднице и паркинг карата за особе са инвалидитетом;
 • издавање решења о регулисању саобраћаја за време одржавање спортских или других приредби на јавном путу;
 • стручне и друге послове за потребе Координационог тела за безбедност саобраћаја;
 • друге послове у области саобраћаја и стратегије његовог развоја, у складу са законима, Статутом града, градским одлукама, другим прописима и државном стратегијом у области безбедности саобраћаја.

Документа/обрасци: