Служба за буџетску инспекцију врши контролу директних и индиректних буџетских корисника, корисника субвенција, корисника буџета који средства остварују путем трансфера од других нивоа власти, корисницима дотација. Предмет контроле су:

 • Примена прописа о буџетском систему и прописа о јавним приходима при планирању и остваривању прихода и примања буџета Града Панчева; и
 • Примена закона и одлука органа Града Панчева при утврђивању права на коришћење буџетских средстава корисника буџета.

Наменско и законито коришћење средстава буџета од стране корисника буџета у редовним и ванредним контролама и то:

 • средства за текуће расходе (трошкови рада, материјала, услуга и др.);
 • средства за капитална улагања (куповина, изградња и капитално одржаавње зграда и објеката, пројектно планирање, набавка опреме и осталих основних средстава и друга капитална улагања);
 • средства за финансирање програма јавних служби (култура, спорт, социјална и здравствена заштита становништва, образовање и др.);
 • средства за субвенције месним заједницама, јавним предузећима и организацијама; и
 • издаци, односно улагање средстава буџета, ради стицања финансијске имовине, односно прихода буџета, пласирањем средстава код банака (краткорочно орочавање средстава и депоновање средстава по виђењу).

У поступку контроле, буџетски инспектор врши контролу примене закона у области материјално-финансијког пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџета. Буџетски инспектор обавља све радње инспекцијског надзора, налаже мере и одређује рокове за отклањање евентуалних недостатака утврђених контролом и предузима све друге законом предвиђене мере.

Овде можете преузети документа везана за Буџетску инспекцију:

.
Контакти:

 • Срђан Јелисавчић – Шеф Службе
  Канцеларија: 518
  Телефон: 013/308-912
  е-пошта: srdjan.jelisavcic@pancevo.rs
 • Ђурђица Јовичић – Буџетски инспектор
  Канцеларија: 518
  Телефон: 013/308-942
  е-пошта: djurdjica.jovicic@pancevo.rs