Град Панчево|grad@pancevo.rs

Буџетска инспекција

//Буџетска инспекција
Буџетска инспекција 2017-07-21T12:52:30+00:00

Служба за буџетску инспекцију врши контролу директних и индиректних буџетских корисника, корисника субвенција,корисника буџета који средства остварују путем трансфера од других нивоа власти, корисницима дотација.

Предмет контроле су:

1. Примена прописа о буџетском систему и прописа о јавним приходима при планирању и остваривању прихода и примања буџета Града Панчева.

2. Примена закона и одлука органа Града Панчева при утврђивању права на коришћење буџетских средстава корисника буџета.

Наменско и законито коришћење средстава буџета од стране корисника буџета у редовним и ванредним контролама и то:

-средства за текуће расходе (трошкови рада, материјала, услуга и др.)
-средства за капитална улагања (куповина,изградња и капитално одржаавње зграда и објеката, пројектно планирање, набавка опреме и осталих основних средстава и друга капитална улагања),
-средства за финансирање програма јавних служби (култура, спорт, социјална и здравствена заштита становништва, образовање и др.).
-средства за субвенције месним заједницама, јавним предузећима и организацијама.
-издаци, односно улагање средстава буџета, ради стицања финансијске имовине, односно прихода буџета, пласирањем средстава код банака (краткорочно орочавање средстава и депоновање средстава по виђењу).

У поступку контроле, буџетски инспектор врши контролу примене закона у области материјално-финансијког пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџета.

Буџетски инспектор обавља све радње инспекцијског надзора, налаже мере и одређује рокове за отклањање евентуалних недостатака утврђених контролом и предузима све друге законом предвиђене мере.

Овде можете преузети д0кумента везана за Буџетску инспекцију:
План рада Службе за буџетску инспекцију за 2016
Контролна листа
План рада градске Службе за буџетску инспекцију за 2017. годину
Извештај о раду градске Службе за буџетску инспекцију за 2016. годину

Контакти:
Срђан Јелисавчић – Шеф Службе
Канцеларија 518
Телефон: 013/308-912
е-маил: srdjan.jelisavcic@pancevo.rs

Ђурђица Јовичић – Буџетски инспектор
Канцеларија 518
Телефон: 013/308-942
е-маил: djurdjica.jovicic@pancevo.rs

Величина слова
Контраст