Град Панчево|grad@pancevo.rs

Локалне комуналне таксе

///Локалне комуналне таксе
Локалне комуналне таксе2017-01-16T12:30:09+00:00

Локалне комуналне таксе су изворни приход града Панчева и оне се утврђују у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и Одлуком о локалним комуналним таксама (“Службени лист града Панчева”, бр. 23/11-пречишћен текст, 27/11, 36/11, 4/12-исправка, 5/12, 8/12, 31/12, 38/12 и 2/13).

КО СУ ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ?

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

КО НЕ ПЛАЋА ТАКСУ?

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и од стране субјеката према којима град Панчево врши права оснивача. Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају:

  • предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица, која су у претходној пословној години остварили приход до 50.000.000 динара;
  • привредни субјекти у поступку ликвидације уколико је истакнути назив фирме уклоњен;
  • обвезници који имају регистровану делатност производња електричне енергије у електранама на сунце и ветар (обновљиви извори енергије), стари, уметнички занати, народна радиност, регистрована пољопривредна газдинства, спортске организације, политичке странке, синдикати, цркве, верске заједнице, недобитна удружења и предузетници који обављају делатност ван одређеног простора (по позиву странке, од места до места и сл.); и
  • предузетници који привремено одјаве делатност, с тим да са време трајања одјаве фирма није истакнута.

КАКО СЕ ТАКСА ПЛАЋА?

Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем износу, што је дефинисано у тарифним бројевима таксене тарифе.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру – “забавне игре” дужни су да поднесу пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панчева, најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру – “забавне игре”, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуге за које је уведена локална комунална такса. Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави секретаријату у року од 15 дана од дана настанка промене.

Обрасци пријава за комуналне таксе (могу се преузети са сајта) а исти се подносе: у два примерка на шалтеру број 16 и 17 у Услужном центру.

Величина слова
Контраст