Локалне комуналне таксе су изворни приход града Панчева и оне се утврђују у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи,  95/15-усклађени динарски износи, 83/16, 91/16 -усклађени динарски износи , 104/16-др. закон , 96/17- усклађени динарски износи и 89/18- усклађени динарски износи) и Одлуком о локалним комуналним таксама (“Сл. лист града Панчева” бр. 2/14 – пречишћен текст, 6/14 , 29/14 , 4/15 , 38/15 , 14/16 , 32/16 , 38/16 , 2/17 , 24/17 , 29/17 , 18/18 , 21/18 – исправка, 34/18)

КО СУ ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ?

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

КО НЕ ПЛАЋА ТАКСУ?

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и од стране субјеката према којима град Панчево врши права оснивача. Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају:

  • предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица, која су у претходној пословној години остварили приход до 50.000.000 динара;
  • привредни субјекти у поступку ликвидације уколико је истакнути назив фирме уклоњен;
  • обвезници који имају регистровану делатност производња електричне енергије у електранама на сунце и ветар (обновљиви извори енергије), стари, уметнички занати, народна радиност, регистрована пољопривредна газдинства, спортске организације, политичке странке, синдикати, цркве, верске заједнице, недобитна удружења и предузетници који обављају делатност ван одређеног простора (по позиву странке, од места до места и сл.); и
  • предузетници који привремено одјаве делатност, с тим да са време трајања одјаве фирма није истакнута.

КАКО СЕ ТАКСА ПЛАЋА?

Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем износу, што је дефинисано у тарифним бројевима таксене тарифе.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ дужни су да поднесу пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панчева, најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуге за које је уведена локална комунална такса. Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави секретаријату у року од 15 дана од дана настанка промене.

Омогућено је подношење електронске пријаве као и плаћање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору путем Портала локалних пореских администрација – lpa.gov.rs

Пријаве за комуналне таксе могу се преузети са сајта града порез – обрасци) и на шалтерима број 16 и 17 у Услужном центру.

Пријаве за комуналне таксе подносе се и на шалтерима 1, 2 и 3 -писарница, у два примерка.