Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке2019-08-27T13:33:17+02:00

3107, 2019

Набавка електричне енергије за пословни простор у јавној својини Града – оквирни споразум

Позив за подношење понуда 134-2019 Конкурсна документација 134-2019 Мерна места - прилог 1 134-2019 Измена конкурсне документације 134-2019 1.Додатно појашњење 134-2019 Одлука о закључењу оквирног спо [...]

2907, 2019

Концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији . . .

КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЈАВНУ УСЛУГУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДОМАЋЕГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ Позив за подношење понуда 147-2019 Позив за под [...]

1807, 2019

Јавна набавка за избор приватног партнера …

Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уште [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

Документа: