ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат. парцеле топ. бр. 4732/11 КО Панчево, за планирану изградњу трговинско-комерцијалног центра, спратности П+1 и дела кат.парцеле бр. 5182/19 за планирану изградњу саобраћајне – паркинг површине на површини јавне намене, израђен од стране „Мега Модулор“, ДОО, Панчево, за инвеститора „Trust Estate“ ДОО, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр. 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 28.06.2024. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.