ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат. парцеле топ. бр. 4085 КО Панчево, за реконструкцију и доградњу постојећег стамбено-пословног објекта По+П+0 чиме се формира: вишепородични стамбено-пословни објекат По2+По1+П+3, који је сачињен од: Ламеле 1, спратности По2+По1+П+3 (уз регулациону линију), Ламеле 2, спратности По2+По1+П+3 (у дворишном делу парцеле) и подземног гаражног простора у две етаже ( По2+По1), који се простире испод ламеле 1 и 2 и испод дворишног дела парцеле и који повезује обе ламеле на Тргу краља Петра I 1, Панчево, израђен од стране бироа „Мега Модулор“ ДОО, Панчево, за инвеститора ДОО „Кутко“, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 28.06.2024. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.