На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју„Бела Анта” у Долову („Службени лист града Панчева“ број 31/2022), приступило се изради Нацрта овог плана – Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта” у Долову (у даљем тексту: План). У оквиру обухвата Плана планирана је изградња више функционалних целина за производњу електричне енергије из обновљивих извора.

“Сл.лист града Панчева“ бр. 31/23
Текст ПДР

Графички прилози DWG:
01 Диспозиција простора у односу на град.dwg
02 Извод из плана вишег реда.dwg
03 Постојећа подела обухвата.dwg
04 Планирана намена.dwg
05 Регулационо-нивелациони план.dwg
06 План инфраструктуре.dwg
07 План поделе грађевинског земљишта.dwg
08 Попречни профили.dwg

Графички прилози PDF:
01 Диспозиција простора у односу на град.pdf
02 Извод из плана вишег реда.pdf
03 Постојећа подела обухвата.pdf
04 Планирана намена.pdf
05 Регулационо-нивелациони план.pdf
06 План инфраструктуре.pdf
07 План поделе грађевинског земљишта.pdf
08 Попречни профили.pdf