Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Почетна/Живот у Панчеву/Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП за потребе изградње објекта у функцији пољопривредне производње на кат.парц.топ.бр.1427/2 КО Јабука

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

06/12/2019|

Рани Јавни увид ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војлов [...]

29/11/2019|

Јавна презентација УП за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбени објекат П+4+Пс и Објекат 2-вишепородични стамбени објекат П+3+Пс, на катастарској парцели топ.број 4058 и део парцеле 4052/1 К.О.Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

15/11/2019|