Služba interne revizije grada Pančeva uspostavljena je kao funkcionalno nezavisna organizaciona jedinica interne revizije za grad Pančevo, koja direktno izveštava Gradonačelnika grada Pančeva.

Interna revizija grada Pančeva se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje interna revizija u javnom sektoru Republike Srbije i Međunarodnim standardima interne revizije.

Interna revizija pomaže korisniku javnih sredstava u postizanju njegovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na:

  1. identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom od strane rukovodioca korisnika javnih sredstava;
  2. usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima;
  3. pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija;
  4. efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja;
  5. zaštitu informacija; i
  6. izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva.

Kontakt:

Biljana Cizler – Šef Službe
Kancelarija: 516
Telefon: 013/308-827
E-pošta: biljana.cizler@pancevo.rs

Dokumenta: