СЕВЕРНА ПОСЛОВНО-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Северна пословно-индустријска зона је нова зона намењена за развој инвестиционих пројеката у Панчеву, а састоји се из Северне пословно-индустријске зоне 1 и Северне пословно-индустријске зоне 2.
Северна пословно-индустријска зона 1 обухваћена је Генералним урбанистичким планом и Планом детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (“Сл лист града Панчева“ број 30/17). Укупна површина зоне је 75 ha. На овој локацији је за сада реализована I фаза инвестиције немачке компаније ZF на парцели од 9,8 ha, а у току је реализација II фазе инвестиционог пројекта ZF на парцели површине 10,2 ha. У овој зони је такође формирано и 6 катастарских парцела мањих површина 0,5 – 1,5 ha које су отуђене домаћим инвеститорима. Остало неизграђено грађевинско земљиште површине 39,1 ha је у јавној својини града Панчева и намењено је за нове инвестиције.
Северна пословно-индустријска зона 2 обухваћена је Планом детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.28/2019). У питању је неизграђено грађевинско земљиште површине 22 ha у јавној својини Републике Србије.
Северна пословно-индустријска зона је удаљена 18 km од Београда, 40 km од међународног аеродрома „Никола Тесла“, 5 km од центра Панчева, а 8 km од Луке „Дунав“. Зона на западној страни излази на државни пут II реда – „Јабучки пут“, а на северној страни на државни пут II реда Панчево-Ковачица-Зрењанин. Са јужне стране омеђена је општинским путем (интерна саобраћајница зоне – Улица 7. нова), а између северне зоне 1 и северне зоне 2 изграђена је саобраћајница „Црепајски пут“ у дужини око 615m која ће бти повезана са путем II реда Панчево-Ковачица-Зрењанин кружним током. У непосредној близини зоне је и међународна железничка пруга Београд – Панчево – Вршац – Румунија. Зона има изузетан положај зато што су се изградњом моста “Михајло Пупин” створили услови за изградњу државног пута првог реда „М24“ који ће непосредно тангирати Северну индустријско-пословно-производну зону, представљати везу са Београдом и Новим Садом и правцем магистралног пута ка Вршцу – границом са Румунијом.
Зона је опремљена инфраструктуром водовода, канализације, електричне енергије и природног гаса. Према важећим планским документима, у овој зони дозвољена је изградња објеката за које није обавезна процена утицаја на животну средину према Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, однсно дозвољена је изградња објеката за све врсте производне и пословне активности мањег или већег обима, тј. капацитета, уз задовољавање услова заштите животне средине, обејката мале привреда и производног занатства.
У непосредној близини ове гринфилд локације налази се аеродром, индустрија посебне намене “УТВА Авиоиндустрија” Панчево, као и већи број предузећа из области грађевинарства, пољопривреде, друмског превоза терета и сл.

Слободне локације за инвестирање

Пројекат „Повећање броја слободних локација за инвестирање“ реализован је 2012. године са циљем да се евидентира имовина (земљиште и објекти) заинтересованих правних и физичких лица која је намењена за продају или закуп, а у циљу ангажовања неискоришћених потенцијала и повећање броја слободних локација за реализацију домаћих и страних инвестиција. Локације за инвестирање (greenfild и braunfild) су геопозициониране, тако да је увид могућ преко интерактивне мапе доступне на сајту Града Панчева: