1. Основни подаци

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА:
А) ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека )
Становништво и површина..

Површина (у км2 )

756

Број становника према Попису 2002

127.162

Број становника према Попису 2011

123.414

Број становника – процена 2019.

119.509

Радно способно становништво (15-64 година) према попису 2011

86.728

Број регистрованих запослених према општини пребивалишта-територија града Панчева (2020)

38.873

Број регистрованих запослених према општини рада-територија града Панчева (2020)

32.017

У правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације)

23.574

Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих

6.642

Регистровани индивидуални пољопривредници

520

Просечна годишња зарада по запосленом без пореза и доприноса (2020.)

59.363

Извор: АПР, РЗС, Општине и региони у РС


2. Структура привреде

Број запослених/незапослених и зараде

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Број регистрованих запослених према општини рада-територија града Панчева

29.371

29.177

29.733

29.919

30.736

32.071

Број незапослених

10.590

10.423

8.841

8.260

6.635

6.320

Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД)

49.021

49.172

50.090

49.291

54.134

59.363

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2020.


Квалификациона структура незапосленог становништва

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Неквалификовани

3.005

2.973

2.735

2.472

1.978

1.817

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

495

448

366

315

271

252

Квалификовани

2.091

2.015

1.644

1.497

1.208

1.150

Средња стручна спрема

3.465

3.487

2.823

2.822

2.202

2.127

Висококвалификовани

97

86

75

56

37

39

Виша стручна спрема

330

315

287

273

215

193

Висока стручна спрема

1.107

1.099

911

825

724

742

Укупно

10.590

10.423

8.841

8.260

6.635

6.320

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2020.


Број привредних друштава

Број привредних друштава

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Активни

1.824

1.868

1.902

1.957

1.627

1.618

Новоосновани

124

120

119

102

140

60

Брисани / угашени

51

34

32

58

566

18

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2020.


Број предузетника

Број предузетника

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Активни

4.638

4.776

4.911

5.167

5.275

5.317

Новоосновани

519

649

559

632

651

240

Брисани / угашени

794

512

429

374

556

204

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2020.