Град Панчево|grad@pancevo.rs

Основни економски индикатори

///Основни економски индикатори
Основни економски индикатори2018-08-10T08:56:40+00:00

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА 2018:

  1. Основни подаци

Град Панчево-Степен развијености: I група (изнад републичког просека)

Становништво и површина

Површина (у км2) 756
Број становника према Попису 2002 127.162
Број становника према Попису 2011 123.414
Број становника-процена средином 2017. године 120.871
Радно способно станоништво (15-64 година) према Попису 2011 86.728
Број регистрованих запослених (2016) 29.177
У правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) 22.925
Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих 5.592
Регистовани индивидуални пољопривредници 660

Извор: РЗС, Општине и региони у РС

 

Број запослених/незапослених и зараде

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Број запослених 29.931 28.069 30.555 30.538 29.931 29.177 29.733
Број незапослених 11.480 11.577 11.560 11.089 10.590 10.423 8.841
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД) 43.621 47.558 50.754 50.196 49.021 49.172 50.090

Извор: АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2017.

Квалификациона структура незапосленог становништва

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Неквалификовани 3.389 3.420 3.348 3.236 3.005 2.973 2.735
Нижа стручна спрема и полуквалификовани 670 634 586 527 495 448 366
Квалификовани 2.329 2.375 2.359 2.253 2.091 2.015 1.644
Средња стручна спрема 3.614 3.588 3.654 3.547 3.465 3.487 2.823
Висококвалификовани 127 135 146 106 97 86 75
Виша стручна спрема 490 439 407 359 330 315 287
Висока стручна спрема 861 986 1.060 1.061 1.107 1.099 911
Укупно 11.480 11.577 11.560 11.089 10.590 10.423 8.841

Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2017.

Републички завод за статистику Републике Србије

      2. Структура привреде

Број привредних друштава

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Активних 1.680 1.621 1.707 1.766 1.824 1.868 1.902
Новооснованих 148 155 132 126 124 120 119
Брисаних/угашених 243 203 37 30 51 34 32

Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2017. године

Број предузетника

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Активних 5.292 5.204 5.024 4.905 4.638 4.776 4.911
Новооснованих 706 661 643 528 519 649 559
Брисаних/угашених 918 755 821 625 794 512 429

Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2017. године

Извор: 

Републички завод за статистику Републике Србије

Агенција за привредне регистре

Основни економски индикатори града Панчева

1. Основни подаци

Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека) – Становништво и површина

  • Површина: 756 km2
  • Број становника према Попису из 2002. године: 127.162
  • Број становника према Попису из 2011. године: 123.414
  • Број становника из 2015. године – процена: 121.482
  • Радно способно становништво (од 15 – 64 година) према попису из 2011. године: 86.728
  • Број запослених – годишњи просек из 2015. године: 29.371
  • У предузећима, установама, задругама и организацијам: 23.332
  • Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих: 5.361
  • Регистровани индивидуални пољопривредници: 688

Број запослених/незапослених и зараде

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Број запослених

29.931

28.069

30.555

30.538

29.931

Број незапослених

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.623

Просечна нето зарада (РСД)

43.621

47.558

50.754

50.196

49.021

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године.

Квалификациона структура незапосленог становништва

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Неквалификовани

3.389

3.420

3.348

3.236

3.005

3.080

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

670

634

586

527

495

472

Квалификовани

2.329

2.375

2.359

2.253

2.091

2.159

Средња стручна спрема

3.614

3.588

3.654

3.547

3.465

3.428

Висококвалификовани

127

135

146

106

97

90

Виша стручна спрема

490

439

407

359

330

321

Висока стручна спрема

861

986

1.060

1.061

1.107

1.073

Укупно

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.623

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године.

2. Структура привреде

Број привредних друштава

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Активних

1.680

1.621

1.707

1.766

1.824

1.857

Новооснованих

148

155

132

126

124

62

Брисаних / угашених

243

203

37

30

51

16

Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године.

Број предузетника

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Активних

5.292

5.204

5.024

4.905

4.638

4.698

Новооснованих

706

661

643

528

519

318

Брисаних / угашених

918

755

821

625

794

264

Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године.

Извор:

Величина слова
Контраст