1. Основни подаци

Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека)


Становништво и површина
(Извор: РЗС, Општине и региони у РС)


Број запослених/незапослених и зараде
(Извор: АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2018.)


Квалификациона структура незапосленог становништва
(Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2018.)
Републички завод за статистику Републике Србије


2. Структура привреде

Број привредних друштава
(Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2018. године)


Број предузетника
(Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01.-31.12.2018. године)