1. Основни подаци

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА:
А) ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека )
Становништво и површина..

Површина (у km2 ) 756
Број становника према Попису 2002 127.162
Број становника према Попису 2011 123.414
Број становника – процена 2019 119.509
Радно способно становништво (15-64 година) према попису 2011 86.728
Број регистрованих запослених према општини пребивалишта – територија града Панчева (2019) – годишњи просек 30.736
У правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) 23.574
Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих 6.642
Регистровани индивидуални пољопривредници 520
Просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса (мај 2020) 57.153

Извор: АПР, РЗС, Општине и региони у РС


2. Структура привреде

Број запослених/незапослених и зараде

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Број запослених 29.931 29.177 29.733 29.919 30.736
Број незапослених 10.590 10.423 8.841 8.260 6.635 7.145
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД) 49.021 49.172 50.090 49.291 54.134

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 30.06.2020.


Квалификациона структура незапосленог становништва

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Неквалификовани 3.005 2.973 2.735 2.472 1.978 2.160
Нижа стручна спрема и полуквалификовани 495 448 366 315 271 284
Квалификовани 2.091 2.015 1.644 1.497 1.208 1.301
Средња стручна спрема 3.465 3.487 2.823 2.822 2.202 2.359
Висококвалификовани 97 86 75 56 37 38
Виша стручна спрема 330 315 287 273 215 235
Висока стручна спрема 1.107 1.099 911 825 724 768
Укупно 10.590 10.423 8.841 8.260 6.635 7.145

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 30.06.2020.


Број привредних друштава

Број привредних друштава

2015

2016

2017

2018

2019

2020
Активни

1.824

1.868

1.902

1.957

1.627

1.618

Новоосновани

124

120

119

102

140

60

Брисани / угашени

51

34

32

58

566

18

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 30.06.2020.


Број предузетника

Број предузетника

2015

2016

2017

2018

2019

2020 
Активни

4.638

4.776

4.911

5.167

5.275

5.317

Новоосновани

519

649

559

632

651

240

Брисани / угашени

794

512

429

374

556

204

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 30.06.2020.