Током своје богате историје, Панчево је одувек представљало важан трговински, занатски и индустријски центар. Данас има разноврсну привредну структуру чији су носиоци пољопривреда и индустрија.

0 13 РАЗЛОГА ДА ИНВЕСТИРАТЕ У ПАНЧЕВО:

– Удаљеност од Београда 18 km;
– На чворишту коридора X и VII;
– Излаз на три реке: Дунав, Тамиш и Надел, са луком на Дунаву;
– Близина три велика центра – Београда, Новог Сада и Темишвара отвара приступ тржишту од преко три милиона људи;
– Око 70.000 hа обрадивог пољопривредног земљишта високог квалитета;
– Развијена комунална и путна инфраструктура;
– Високо квалификована и мотивисана радна снага;
– Дуга привредна традиција као симбол поузданости и успеха и разноврсна привредна активност данас;
– Гринфилд северна пословно-индустријска зона – 75 хектара;
– Браунфилд локације;
– Развијена мрежа образовних, здравствених и установа социјалне заштите;
– Богат културни живот и прегршт места за спорт и рекреацију; и
– Пријатно место за живот и подизање породице.

Писмо о намерама

Ради лакшег и ефикаснијег изласка у сусрет вашем пословном плану у граду Панчеву, молимо Вас да доставите Писмо о намерама у коме ћете изнети ваше пословне идеје, представити планирани инвестициони пројекат и ваше потребе у вези са реализацијом планиране инвестиције.

Северна пословно-индустријска зона

Северна индустријско-пословно-производна зона обухваћена је Генералним урбанистичким планом и Планом детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне У Панчеву (“Сл лист града Панчева”, број 30/17). Укупна површина зоне је 75 ha, а до сада је на овој локацији реализована инвестицијa немачке компаније ZF на парцели од 9,8 ha (I фаза), док је остало земљиште у јавној својини града Панчева. Зона је удаљена 18 km од Београда, 40 km од међународног аеродрома „Никола Тесла“, 5 km од центра Панчева, а 8 km од Луке „Дунав“. У питању је неизграђено грађевинско земљиште које на западној страни излази на државни пут II реда – „Јабучки пут“, а на северној страни на државни пут II реда Панчево–Ковачица–Зрењанин. Са јужне стране омеђено је општинским путем (интерна саобраћајница зоне – Улица 7.нова), а са источне стране зоне изграђена је саобраћајница „Црепајски пут“ у дужини око 615 m која ће бити повезана са путем II реда Панчево–Ковачица–Зрењанин кружним током. У непосредној близини зоне је и међународна железничка пруга Београд–Панчево–Вршац–Румунија. Зона има изузетан положај зато што су се изградњом моста “Михајло Пупин” створили услови за изградњу државног пута првог реда „М24“ који ће непосредно тангирати Северну индустријско-пословно-производну зону, представљати везу између Београда и Новог Сада и повезати се са правцем магистралног пута ка Вршцу – границом са Румунијом.

Зона је опремљена инфраструктуром водовода, канализације, електричне енергије и природног гаса. Према Плану детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне У Панчеву, у овој зони дозвољена је изградња објеката за које није обавезна процена утицаја на животну средину према Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, однсно дозвољена је изградња објеката за све врсте производне и пословне активности мањег или већег обима, тј. капацитета, уз задовољавање услова заштите животне средине, обејката мале привреда и производног занатства.

У непосредној близини ове greenfield локације налази се аеродром, индустрија посебне намене “УТВА Авиоиндустрија” Панчево, као и већи број предузећа из области грађевинарства, пољопривреде, друмског превоза терета и сл. Развој Северне индустријске зоне омогућава постојећим успешним малим и средњим предузећима у зони и непосредној околини да шире своју производњу тј. пословну делатност, а такође омогућава и долазак нових инвеститора и отварање нових радних места.

Имајући у виду најновију „Уредбу о условима и начину привлачења директних инвестиција“, коју је донела Влада РС (“Службени гласник РС”, број 37/2018), будући заинтересовани инвеститори имају прилику да уз помоћ средстава из буџета РС убрзају своја инвестициона улагања.

Подстицаји за инвеститоре:

Градске одлуке: