ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА (“Сл. гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја су Сандра Марков и Слободан Кундаковић.

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Права на слободан приступ информацијама од јавног значаја припадају свима под једнаким условима без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етичка припадност, пол и сл. – свако физичко и правно лице има право поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности Града Панчева.

Информације од јавног значаја су све информације којима располаже орган јавне власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Сматра се да оправдани интерес јавности да зна постоји увек када се ради о информацијама којима располаже орган власти које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама којима располаже орган власти, сматра се да оправдани интерес јавности да зна постоји, осим ако орган власти докаже супротно.

Oбразац захтева се може добити на шалтерима бр. 2. и 3. у Градском услужном центру Градске управе града Панчева, на адреси Трг Краља Петра I, бр. 2-4, Панчево.

Све формуларе можете пронаћи и на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на следећем линку: Формулари
Органи града Панчева не наплаћују трошкове умножавања докумената за слободан приступ информацијама од јавног значаја!

Захтев се подноси у писменом облику, путем поште или непосредном предајом у Градском услужном центру Градске управе града Панчева, или усмено на записник. Захтев треба да буде јасан и мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца и довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.

Тражилац од органа јавне власти може да захтева:

 • обавештење да ли поседује тражену информацију;
 • да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију;
 • да му изда копију тог документа; и
 • да му достави копију документа поштом или на други начин.

Одлучивање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

По пријему захтева, овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, дужно је да размотри чињенице и околности од значаја за обраду захтева, и након тога упућује интерни захтев надлежним основним организационим јединицама Градске управе, у зависности од тога у чијем се поседу налази тражена информација или тражени документ.

Законски рок за доставу информација или копије докумената је у зависности од врсте захтева 48 сати (у случају хитности), односно 15 дана од дана пријема захтева, а у случају продужења рока на 40 дана, овлашћено лице дужно је да обавести тражиоца о разлозима за продужење.

Жалба

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја може одбити захтев решењем, делимично или у целини, у следећим случајевима:

 1. уколико се утврди да тражена информација није информација од јавног значаја или је већ објављена и доступна у земљи;
 2. ако би се давањем информације угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; угрозио, омео или отежао поступак откривања кривичног дела; озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или међународни односи; битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи или битно отежало остваривање оправданих економских интереса;
 3. ако се документ или информација чува као државна, службена, пословна или друга тајна;
 4. када захтев за приступ информацијама од јавног значаја укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица.

Уколико орган власти на Захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја. Уколико орган власти донесе Решење о одбијању захтева, тражилац информације може уложити жалбу Поверенику у року од 15 дана од дана достављања решења органа власти о одбијању захтева.

Адреса Повереника

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је на адреси: ул. Булевар краља Александра бр. 15, 11000 Београд. Уколико случају да орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом сазнању, документ налази.

Овлашћења и обавезе овлашћеног лица

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја установљено је чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010).
Надлежности Овлашћеног лица су:

 • прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених овим законом;
 • предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења;
 • подноси годишњи извештај Поверенику о радњама државног органа, предузетим у циљу примене овог закона;
 • стара се о изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом ажурирању и доступности заинтересованим лицима; и
 • израђује годишњи Извештај о свом раду и исти доставља Поверенику.