СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу обавља следеће послове:

 1. Унапређења организације рада и модернизације Градске управе;
 2. Праћења изворних послова локалне самоуправе и поверених послова;
 3. Послове Градског услужног центра;
 4. Вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављања;
 5. Вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа;
 6. Вођење и ажурирање јединственог бирачког списка и бирачког списка националне мањине
 7. Службена употреба језика и писма националних мањина;
 8. Израда печата и штамбиља;
 9. Овера потписа, рукописа и преписа;
 10. Примање, прегледање, распоређивање, евидентирање и достављање поште упућене органима града,  отпремање поште органа града,  курирске послове,  вођење евиденције о управним и вануправним предметима органа града,  архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву;
 11. Обавља административно-техничке послове у вези са пружањем правне помоћи грађанима;
 12. Издавање уверења и потврда на основу података о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 13. Стручне и административно-техничке послове у вези са спровођењем избора;
 14. Стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа; и
 15. Доноси решења у управним стварима, ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Секретарија за привреду и економски развој обавља следеће послове:

 1. Израда програма и спровођење пројеката локалног економског развоја и старање о унапређивању општег оквира за привређивање
 2. Праћење стања у области привредног развоја
 3. Остваривање сарадње са надлежним установама и институцијама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради унапређења привредног развоја Града
 4. Пружање подршке инвеститорима у складу са Законом о улагањима и обављање послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима
 5. Промоција града као места подесног за улагање
 6. Вршење стручних и административно-техничких послова у вези са израдом и имплементацијом пројеката од значаја за Град
 7.  Стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине и уређује њихово радно време
 8.  Стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе
 9.  Обавља категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића
 10. Реализује мере подршке предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање и мере подршке привредним и други субјектима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине обавља следеће послове:

Секретаријат за заштиту животне средине обавља послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом, обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши управни надзор у оквиру послова поверених законом и другим прописима донетих на основу закона.
Секретаријат управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха, доноси програме и планове
квалитета ваздуха, организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних
вода, спроводи систематско мерење буке; информише јавност о квалитету животне средине, утврђује услове и мере
заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; утврђује мере и услове за објекте
чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину, даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја
на животну средину урбанистичких планова; успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје; спроводи
поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи; обавља послове везане за заштиту од удеса, послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности, спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија; обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења; врши послове који се односе на примену мера и услова заштите животне средине пролоком обављања делатности у складу са законом и другим прописима, учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине; прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана; припрема предлог Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије; припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију; даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове везане за старање
над заштићеним природним добрима на територији Града, обавља послове везане за заштиту флоре и фауне, остварују
сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове обавља послове у вези стварања услова за уређење, обезбеђење, обављање и развој комуналних делатности по Закона о комуналним делатностима, обавља поверене послове у складу са Законом о планирању и изградњи, спроводи поступак исељења по Закону о становању, обавља стручне и административно-технике послове за Комисију за планове и Комисију за одређивање назива улица, учествује у припреми одлука и других општих аката у складу са наведеним законима.
У оквиру Секретаријата постоје следеће организационе јединице:
1) Одељење за обједињену процедуру, у чијем саставу је следећа организациона јединица:
– Одсек за грађевинске послове у поступку обједињене процедуре,
2) Одељење за легализацију
3) Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, у чијем саставу је следећа организациона јединица:
– Одсек за стамбено-комуналне послове.

Радом Одељења за обједињену процедуру руководи помоћник секретара Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, радом Одељења за легализацију и Одељења за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове руководи шеф Одељења, радом Одсека за грађевинске послове у поступку обједињене процедуре и Одсека за стамбено-комуналне послове руководи шеф Одсека.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Надлежност Секретаријата   регулисана је чланом 6.  Закона о финансирању локалне самоуправе.

Секретаријат за пореску администрацију обавља послове који се односе на утврђивање, наплату и контролу изворних прихода остварених на територији Града, води регистар обвезника изворних прихода Града; утврђује изворне приходе Града за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник, у складу са законом.

Секретаријат за пореску администрацију  је надлежан:

 • да врши утврђивање, контролу и наплату локалних јавних прихода:
 1. пореза на имовину физичких лица
 2. пореза на имовину правних лица
 3. локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
 4. локалну комуналну таксу за коришћење рекламних паноа и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
 5. локалну комуналну таксу за држање средстава за игру („забавне игре“)
 6. посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине
 7. боравишне таксе.
 • Секретаријат за пореску администрацију је надлежан, за јавне приходе које утврђује, контролише и наплаћује (од тачке 1. до тачке 7.) издаје пореска уверења и то:
 • о измиреним пореским обавезама
 • да лице није порески обвезник
 • о висини дугованог пореза.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба зауправљање људским ресурсима и  заједничке послове обавља следеће послове:

1. Послове управљања људским ресурсима који се односе на:

 • стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
 •  припрему предлога Кадровског плана;
 • организацију стручног усавршавања службеника;
 • процену ефеката спроведених обука;
 •  анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
 • припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања;
 • анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
 • вођење кадровске евиденције запослених;
 • остале послове од значаја за каријерни развој службеника;

2.  Припрема општа и појединачна акта о правима и обавезама запослених у Градској управи;

3. Обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и изабраних лица у органима Града;

4. Послови вођења персоналних досијеа;

5. Послове текућег и инвестиционог одржавања

6. Послове обезбеђивања зграде Града;

7. Послове противпожарне заштите;

8. Послове превоза службеним возилима  и старања о њиховом одржавању;

9. Послове планирања, организовања и реализације информационих технологија, односно планирања потребног апликативног софтвера, учествовања у изради пројектних задатака и реализацији информационог система, старања о одржавању и проширењу рачунарске мреже;

10. Израђује нормативна акта из делокруга Службе;

11. Обавља и  друге послове утврђене законом, актима Аутономне Покрајине Војводине и органа ГрадаПанчева.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У комуналној области, комунална инспекција у обављању надзора контролише да ли се комуналне делатности обављају на начин утврђен законом, односно прописом донетим на основу закона, контролише стање комуналних објеката, инсталација јавне расвете, водовода и канализације, термо-машинских инсталација и опреме, саобраћаја и путева и зелених површина, контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним услугама, наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина, наређује уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних и зелених површина, ако су остављени противно донетим прописима Града, контролише извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање уочених недостатака, изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина и предузима друге мере утврђене законом и другим прописима.

У области саобраћаја и путева, инспектор за саобраћај и путеве обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева.

У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области.

У области просвете, просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

Секретаријат обавља послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе
Поред инспекцијског надзора у Секретаријату се обављају и управно-правни послови, послови оператера на уносу и обради података, као и административни и канцеларијски послови.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину, Градоначелника и Градско веће и њихова радна тела, припрема прописе и материјале у вези са организацијом и радом Скупштине, Градоначелника и Градског већа, врши техничку обраду аката у поступку објављивања у »Службеном листу града Панчева«, врши проверу формално-правне исправности аката упућених Скупштини, Градоначелнику и Градском већу и пружа стручну помоћ одборничким групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине.

Поступање са странкама врши у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (начин поступања представљен у глави XXI ).