СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу обавља следеће послове:

 • унапређења организације рада и модернизације Градске управе;
 • праћења изворних послова локалне самоуправе и поверених послова;
 • послове Градског услужног центра;
 • послове из области личног стања грађана, вођења матичних књига и књига држављана, издавања јавних исправа из матичних књига и књига држављана, вођења управног поступка у области личног стања грађана;
 • вођење управног поступка у управним стварима ако прописима није одређено који је орган стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари;
 • издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 • послове ажурирања јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка националне мањине;
 • послове службене употреба језика и писама националних мањина;
 • поште;
 • административно-техничке послове у вези са пружањем правне помоћи грађанима;
 • стручне и административне послове у вези са спровођењем избора у складу са законом, као и у вези са спровођењем избора за органе месних заједница;
 • стручне и административне послове у вези са непосредним изјашњавањем грађана; и
 • стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа:

 • обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину, Градоначелника и Градско веће и њихова радна тела;
 • припрема прописе и материјале у вези са организацијом и радом Скупштине, Градоначелника и Градског већа;
 • врши техничку обраду аката у поступку објављивања у “Службеном листу града Панчева”;
 • врши проверу формално-правне исправности аката упућених Скупштини, Градоначелнику и Градском већу; и
 • пружа стручну помоћ одборничким групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине;
 • учествује у припреми извештаја и информација за потребе чланова Градског већа;
 • учествује у припреми извештаја и информација за протребе градоначелника;
 • даје стручна мишљења у погледу питања из области одбране и ванредних ситуација;
 • поступање са странкама врши у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Секретаријат за јавне службе и социјална питања обавља послове који се односе на:

 • задовољавање одређених потреба грађана у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, друштвене бриге о деци, социјалне и здравствене заштите, културе, спорта и физичке културе, информисања, бриге о младима цивилног сектора, за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету Града;
 • праћење остваривања делатности установа у области јавних служби, чији је оснивач Град, Аутономна Покрајина Војводина или Република Србија и других организација чији се рад, зараде, програмски, материјални и други трошкови у целини или делимично финансирају из буџета Града, – поступак припреме буџета Града, односнопланирање средстава за зараде, капитално одржавање зграда и опреме, материјалне и друге трошкове, праћење извршења буџета, трансфер и контролу наменског коришћења финансијских средстава буџетских корисника, остваривање надзора над законитошћу рада установа у области јавних служби;
 • решавање управних ствари у првом степену, односно поступак утврђивања и остваривања права у области финансијске подршке породици са децом и борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, обрачун и исплату примања корисницима по основу признатих права, обављање свих других финансијско-књиговодствених послова у овим областима, у оквиру послова поверених Граду;
 • већи обим права утврђених актима органа Града за која су средства обезбеђена у буџету Града, у области финансијске подршке породици са децом и социјалне заштите;
 • збрињавање, регулисање статуса и остваривања права избеглих и расељених лица; и
 • пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на:

 • припрему предлога консолидованог биланса града и праћење остварења по врстама јавних прихода и јавних расхода;
 • сагледавање потребног нивоа прихода које Република уступа граду;
 • примену параметара и препорука из Фискалне стратегије и упутства Министарства финансија за припрему буџета локалне власти, у погледу опредељења за припрему буџета града;
 • доношење упутства о начину уплаћивања, евидентирања и праћења јавних средстава буџета града;
 • учествује у припреми нацрта одлука за остваривање изворних јавних прихода, праћење њиховог спровођења и давање мишљења о примени истих;
 • израду анализа, извештаја и информација о остваривању јавних прихода на нивоу града;
 • планирање и припрему нацрта одлуке о буџету града;
 • припрему финансијског плана секретаријата;
 • разматрање предлога финансијских планова директних корисника буџета града и дефинисање оквира за потрошњу истих;
 • утврђивање планираних расхода буџета града по изворима финансирања и програмским, функционалним и економским класификацијама свих директних корисника буџета;
 • праћење извршења финансијских планова директних корисника буџета града;
 • припрему аката и предлога аката из делокруга рада Секретаријата;
 • праћење преузимања обавеза директних корисника буџета града (резервисање средстава плана);
 • праћење и координацију програмских информација, анализу полугодишњег и годишњег извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката директних корисника буџета града;
 • контролу подношења захтева за финансирање капиталних пројеката и израду нацрта плана јавних инвестиција града;
 • усклађивање и контролу пословних процедура из надлежности Секретаријата, давање препорука и друге активности ради успостављања финансијског управљања и контроле;
 • вршење послова у вези регионалног развоја у складу са законом, као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.
 • финансијско планирање, управљање готовинским средствима и ликвидношћу, контролу и реализацију расхода буџета, буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора;
 • припрему нацрта одлуке о завршном рачуну буџета града и консолидованог извештаја града;
 • реализацију уговора о кредитима града: повлачење транши кредита, управљање приливима по основу дуга, благовремено сервисирање обавеза по кредитима;
 • планирање прилива и отплате обавеза за наредни период, израда периодичних извештаја о стању задужености и обавезама;
 • праћење и контролу прихода по основу камате остварених депоновањем;
 • наплату инструмената финансијског обезбеђења по захтеву надлежног буџетског корисника;
 • праћење, анализирање и проучавање законских прописа из области рада трезора;
 • спровођење контроле над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза, као и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних и индиректних корисника средстава буџета града, чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора града и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су ти корисници средстава буџета дужници;
 • вршење обраде података о регистрованим фактурама и другим захтевима за исплату у комерцијалним трансакцијама корисника средстава буџета града и на основу тих података, достављање извештаја са подацима о неизмиреним обавезама корисницима средстава буџета града;
 • вршење обрачуна примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код директних корисника средстава буџета града;
 • обављање безготовинских и готовинских исплата за кориснике јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора града.
 • вођење књиговодствених евиденција директних корисника средстава буџета града на основу валидних књиговодствених исправа;
 • усаглашавања потраживања и обавеза;
 • учествовање у припреми извештаја за потребе буџетских корисника у сврху екстерне ревизије;
 • израду завршног рачуна директних корисника средстава буџета града и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета града који у свом саставу имају индиректне кориснике средстава;
 • утврђивања пореског третмана обавеза и потраживања у циљу тачног обрачуна ПДВ-а;
 • обрачун ПДВ-а и осталих пореских обавеза на основу документације достављене за књиговодствено евидентирање.
 • припремање предлога решења о давању сагласности надлежног органа града на годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, као и измене истих донетих од стране јавних предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика организовања којима је оснивач град;
 • анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања којима је оснивач град;
 • праћење кретања масе зарада у јавним предузећима и достављање извештаја министарству;
 • припремање предлога решења о сагласности надлежног органа града на ценовнике комуналних и других услуга јавних предузећа чији је оснивач град;
 • припремање предлога решења о давању сагласности на расподелу добити односно на покриће губитка по завршном рачуну у јавним предузећима која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране града;
 • на захтев Министарства финансија, у циљу детаљнијег финансијског праћења и контроле укупног дуга, прикупљање података прихода и расхода, као и неизмирених обавеза јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, сачињавање збирне табеле и прослеђивање;
 • праћење, анализирање у вези примене законских прописа из области јавних предузећа;
 • захтеве за приступ информацијама од јавног значаја које су Овлашћеном лицу за приступ информацијама од јавног значаја подносили углавном грађани, невладине организације, медији и друго, које су се претежно односиле на приступ информацијама које се односе на утрошак средстава из буџета, цене комуналних услуга, уједе напуштених паса и мачака и друго;
 • као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај обавља следеће послове:

 • послове у вези поступка спровођења обједињене процедуре;
 • издавање локацијских услова, решења о грађевинској дозволи, решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
 • решења о употребној дозволи;
 • издавања потврда о темељима и завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 • издавање информација о локацији, издавања потврда којим се потврђују урбанистички пројекти, потврда којим се потврђују пројекти парцелације и
 • препарцелације, потврда којим се потврђују елаборати исправке граница суседних катастарских парцела и спајања суседних катастарских парцела;
 • издавање решења о одобрењу за постављање монтажних објеката на јавним површинама и пловећих објеката на водном земљишту;
 • издавање решења о озакоњењу објеката;
 • спровођење поступка доношења планских докумената;
 • спровођење поступка исељења бесправно усељених лица, спровођење поступка регистрације скупштине станара;
 • уређење, обезбеђење, обављање и развој комуналних делатности;
 • стручне и административно-техничке послове за Комисију за планове;
 • стручне и административно-техничке послове за Комисију за одређивање назива улица;
 • техничку регулацију саобраћаја;
 • управљање јавним превозом путника;
 • утврђивање режима саобраћаја;
 • стручне послове за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја;
 • послове обављања поверених послова по Закону о безбедности саобраћаја на путевима, Закону о превозу путника и Закону о јавним путевима;
 • надзор над спровођењем одредаба одлука из области саобраћаја;
 • праћење безбедности и проточности саобраћаја на путевима;
 • решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности;
 • послове израде нормативних аката из делокруга Секретаријата; и
 • давање мишљења, решења, сагласности, решења о сагласности и друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

​СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 • послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом;

 • обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши послове поверене законом;

 • управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха;

 • доноси програме и планове квалитета ваздуха;

 • организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода;

 • спроводи систематско мерење буке;

 • информише јавност о квалитету животне средине;

 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова;

 • утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину;

 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку обједињене процедуре;

 • даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова и сагласност на Извештаје о стратешкој процени;

 • успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје;

 • спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи;

 • обавља послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности;

 • спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија;

 • обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења;

 • учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине;

 • прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана;

 • припрема предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;

 • припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију, програме заштите природе; и

 • даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове у вези са финансирањем управљања заштићеним природним добрима на територији Града, обавља послове у вези са енергетском ефикасношћу јавних објеката, обавља спровођење превентивне ДДД заштите, остварује сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.

1-ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис послова: Израђује предлоге, нацрте и друга правна акта из делокруга рада Секретаријата, пружа стручну помоћ код обраде аката о давању услова и сагласности у обављању послова у поступку процене утицаја животну средину, издавања дозвола за рад стационираних извора загађивања, дозвола за управљање отпадом и хемикалијама и IPPC дозвола и другим управним поступцима, припрема уговоре из надлежности Секретаријата и стара се о њиховом благовременом извршавању, учествује у издавању локацијских услова у делу који се односи на заштиту животне средине, припрема уговоре из надлежности Секретаријата и стара се о њиховом благовременом извршавању, обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

2-ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Закона о заштити животне срединеСлужбени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009други закон, 72/2009други закон, 43/2011Одлука УС РС, 14/2016 (чл. 33-35. нису у пречишћеном тексту), 76/2018, 95/2018други закон и 95/2018други закон обављају се послови праћење квалитета-мониторинг (воде ваздуха земље буке) животне средине, па се тако финансирају активности у вези са контролом квалитета воде ваздуха, земљишта, нивоа буке.Све ове активности спроводи , сваке године ,Градска управа тј Секретаријат за заштиту животне средине преко овлашћених организација или самостално ( део мониторинга квалитета ваздуха).Сва мерења и извештаји су доступни јавности преко наше интернет стране www.pancevo.rs

2.1 Мониторинг Ваздуха

У оквиру праћења квалитета ваздуха чије се активности обављају у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 10/13 и 26/21) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13) , уз сагласност надлежног Министарства, поред обавезних мерења која су била фиансирана из буџета РС ( 2 мерне станице : Ватрогасни дом , Завод) , као и мониторинга града Панчева ( 4 мерне станице Цара Душана, Ватрогасни дом, Војловица и Старчево) већ дужи низ година финансирају се додатна мерења квалитета ваздуха на мерним местима која се налазе у насељима са већим бројем индивидуалних домаћинстава, Новој Миси и Стрелишту, како би се потпуније сагледао квалитет ваздуха у граду Панчеву. (мерење чађи и честица PM10 са накнадном анализом токсичног метала живе и полиароматични угљоводоници (ПАУ) и бензо(а) пирена) Од 2013. год. из средстава буџетског програма фонда за заштиту животне средине финансирају се специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха мобилним возилом на мерном месту “Народна башта “а и на другим местима на територији града Панчева у ситуацијама повећаног аерозагађења.Мониторинг квалитета ваздуха у граду Панчеву је у складу са Стратегијом града, Планом квалитета ваздуха и Програмом квалитета ваздуха

Мониторинг полена се врши сваке године на једном мерном месту за 24 биљне врсте. Аерополен се сакупља апаратом ( клопка за алергени полен) који је у власништву Града Панчева а смештен је на крову зграде Градске управе Панчево. Град Панчево спроводи дугогодишење систематско праћење квалитета ваздуха ради праћења степена загађености ваздуха у односу на граничне вредности, праћења трендова концентрација по зонама, идентификације извора загађења, информисања јавности и давања препорука за понашање у време епизодних загађења ваздуха, процене изложености популације и предузимање мера за заштиту ваздуха од загађивања и сагледавање утицаја предузетих мера. На основу података о нивоу загађујућих материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

2.2 Мониторинг Вода

На територији града Панчева јужно од индустријске зоне прати се сваке године квалитет подземних вода на 12 локалитета (у 24 пијезометара) које обухвата мерење физичко–хемијских параметара подземних вода које ће се реализовати кроз две( или једну) кампању узорковања, њихову анализу и извештавање у складу са Законом о водамa („Сл. гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12) Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (“Сл. гласник РС“ 88/2010 и 30/2018 ) – Правилнику о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода („Сл. гласник РС“, број 41/94 и 47/94).

Испитивање квалитета површинских вода тј купалишта на подручју града Панчева обавља се на девет локација( река Тамиш ( купалиште у Панчеву, купалиште у Глогоњу, купалиште у Јабуци), река Дунав( купалиште Бела стена лево од шпица, купалиште Бела стена десно од шпица), река Поњавица ( купалиште у Омољици, купалиште у Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову и језеро у Качареву) сваке године у време сезоне купања у максимално шест кампања, у равномерним временским размацима. у складу са Законом о водамa, Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 24/14)

2.3 Мониторинг Земљишта

Испитивање квалитета земљишта на територији града Панчева , мониторинг земљишта врши се од 2017 године и обухвата праћење физичко–хемијских параметара земљишта , анализу и извештавање на минимум 29 локације. У периоду од годину дана закључује се уговор Испитивање квалитета земљишта у граду Панчеву и у две кампање узорковања ( уколико дозволе обезбеђена средстав) и израду извештаја који је потребно је реализовати у складу са – Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС,112/15)“ Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма” (“Сл. гласник РС”, број 88/2010,30/2018 ) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл.гласник РС“,број 30/18 и 64/19).

2.4 Мониторинг буке

Систематско мерења буке на територији града Панчева (мин 41 мерно место) и аутоматско бројање возила на одабраним мерним местима ( мин 3) на која има утицаја бука од саобраћаја се спроводи у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“ бр. 96/21), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл. гласник РС“, бр. 75/2010), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (“Сл. гласник РС“, бр. 139/22), Правилником о методологији за одређивање акустичких зона „Сл.гласник РС“ бр.72/2010 и Стандардом СРПС У.Ј6.205 . На основу предлога Карте акустичког зонирања за територију насељеног места Панчево , урађеном у 2013. години, а која је саставни део Одлуке о одређивању акустичких зона и заштите од буке на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 21/2017) урадиће се оцена буке

Све активности мониторинга се спроводе према планираној динамици изузев мониторинга подземних вода у 2019 години. Иако је планирана активност, нису остављена средства за испитивање подземних вода јужно од индустријске зоне, већ су средства преусмерена на испитивање пијазометарске мреже из које се ваде узорци подземне воде како би квалитет узорковања убудуће био што бољи. Урађена је техничка спецификација и предат захтев за набавку пројектно техничке документације пијезометарске мреже испитивање постојећих и и зграднја нових пијезометара по потреби.

Урађена је претрага истражног простора у вези ЈН о пијазометарској мрежи (Закон о рударству и геолошким истраживањима).

3-ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

На основу Закона о заштити животне срединеСлужбени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009други закон, 72/2009други закон, 43/2011Одлука УС РС, 14/2016 (чл. 33-35. нису у пречишћеном тексту), 76/2018, 95/2018други закон и 95/2018други закон обављају се послови и и спровођење других мера прописаних и Законом о заштити природе „Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 (чл. 55-59. нису пречишћеном тексту), 91/2010, 14/2016 (чл. 45-48. нису у пречишћеном тексту) и 95/2018други закон. Планом управљања и годишњим програмом управљања. Заштићена природна добра града Панчева су -Парк природе “Поњавица” и споменици природе: “Два стабла белог јасена код Долова” и” Ивановачка ада”. Одржавање заштићених природних добара обавља се у складу са Законом о заштити природе (“Службени гласник РС”, број:36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016, 95/18-др. закон и 71/21) и градским одлукама.

Одлука о заштити Парка природе “Поњавица” (“Службени лист града Панчева”, бр. 6/2014, 13/2014, 38/2015 и 13/2017). У складу са чланом 12. наведене одлуке управљање Парком природе „Поњавица“ спроводи се према плану управљања који доноси Управљач као средњорочни документ за период од десет година и доставља се Градском већу града Панчева, по претходно прибављеном мишљењу Покрајинског Завода за заштиту природе на сагласност. У складу са чланом 13. наведене одлуке План управљања остварује се годишњим програмима управљања који се достављају на сагласност Градском већу града Панчева.

Одлука о заштити споменика природе “Два стабла белог јасена код Долова” (“Службени лист општине Панчево”. бр. 14/99 и “Службени лист града Панчева”, бр. 13/2009, 24/2011, 21/2013 и 13/2017).У складу са чланом 7. и 8. наведене одлуке заштита и уређење Споменика природе спроводи се према плану управљања који се доноси као средњорочни документ за период од пет година, a наведени план управљања остварује се годишњим програмом управљања који се доставља на сагласност Градском већу града Панчева.

Управљач је дужан да Градском већу града Панчева достави Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину до 15.децембра текуће године.

Одлука о заштити споменика природе “Ивановачка ада” (“Службени лист града Панчева”, бр. 22/2009, 4/2011 и 13/2017).У складу са чланом 6. наведене одлуке заштита и развој Споменика природе „Ивановачка ада“ спроводи се према плану управљања који се доноси као средњорочни документ за период од пет година, a наведени план управљања остварује се годишњим програмом управљања који се доставља на сагласност Градском већу града Панчева. Такође је чланом 6. наведене одлуке предвиђено да се Градском већу града Панчева доставља Извештај о остваривању годишњег програма управљања спомеником природе.

Одржавање Парка природе и споменика природе врше управљачи.

План управљња ПП“Поњавица донет је 2014. године и важи до 2023.године.

План управљања СП“Ивановачка ада“ донет је 2020.године и важи до 2024.године.

Подручје храстове шуме налази се у близини насеља Долово, односно у непосредној близини викенд зоне која у Просторном плану града Панчева носи назив „Ушће“ (Доловачка шума). Подручје храстове шуме чини стотинак стабала храста старости преко сто година.Циљ активности везаних за ово подручје је да се ово подручје заштити као природна вредност, као реткост због значаја храстових шума у равничарском подручју Баната као и прелиминарне процене природних вредности, на основу којих би се подручје могло прикључити Еколошкој мрежи Србије, до испуњења услова за успостављање заштићеног подручја.Подручје храстове шуме треба да буде под пуном заштитом, али и у функцији едукације и туристичких потреба због чега је неопходно дефинисати правила уређења и градње (осматрачнице, пешачке стазе, водене површине-језера, рампе за возила, ограде и других објеката и потребне инфраструктуре).Објављен је Нацрт плана детаљне регулације овог простора, обележена је пешачка стаза и постављена рампа за спречавање уласка возила.Једна од целина на овом простору је и влажно станиште, „Воларска бара“ која је скоро нестала, а постоји могућност њене ревитализације због непосредне близине природне, проточне и чисте воде. Планирана израда Претходне студију оправданости са Генералним пројектом изградње језера на простору Воларске баре што подразумева: хидролошку анализу сливног подручја планиране преграде-бране са дефинисањем водног билансанеопходног за формирање језера, прелиминиарна геотехничка и хидрогеолошка истраживања простора језера и преграде-бране, се одустало до проглашења подручја Храстове шуме за природно добро као и преиспитивања надлежности над овим пројектом.

4-ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Локални регистар извора загађивања води надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са Законом. Локални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр. 1. – Листа 2. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Чланом 75. Закона о заштити животне средине ( Сл. гл. 135/04, 36/09, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон) прописан је Локални регистра извора загађивања, а члановима 6. и 8. Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016) прописано је да се сви подаци на Обрасцима 1, 2, 3, 4 и 5 за Локални регистар достављају најкасније до 31. марта текуће године,

Подаци за регистре се достављају на обрасцима, и то:

1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом.

Подаци за Локалне регистре се достављају на следећи начин:

1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица;
2) један комплет образаца електронски на е-маил адресу надлежног органа јединице локалне самоуправе за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.

5- ЕДУКАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Континуираном и свакодневном информисању о актуелним темама по питању еколошког описмењавања школске и предшколске популације
– Припрема, рад, креирање текстова, илустрација, фотографија, интервјуи, комуникација са сарадницима и гостима дечјег часописа „Екопедија“, срадња са дизајнером, илустратором, штампаром, као иподела часописа који је намењен очувању животне средине (четвртацима свих основних школа у Панчеву и у девет околних насељених места)
– Текуће пословање: припрема табела о активностима удружења грађана за потребе других секретаријата, припрема табела о суфинансирању удружења грађана за потребе других секретаријата
– Припрема расписивања и реализације два конкурса: Конкурс за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине и Конкурс за суфинансирање пројеката-манифестација из области заштите животне средине, укључујући реализацију, састанке Комисије, координацију са удружењима, припрему и раздеобу уговора, надзор над реализацијом пројеката…

6-ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009) и подзаконских аката обављају се послови одлучивања о потрeби процене утицаја на животну средину, одлучивања о потрeби процене утицаја затеченог стања на животну средину, одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања, давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, давања сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, одређивања обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину, и давања сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину. Наведени послови се обављају подношењем захтева носиоца пројекта на основу којег Секретаријат за заштиту животне средине као надлежни орган одлучује у поступку процене утицаја на животну средину и доноси решење.

7-ЦЕОП- издавања локацијских услова у систему обједињене процедуре,

Секретаријат за заштиту животне средине издаје услове заштите животне средине за пројекте у поступку издавања локацијских услова у систему обједињене процедуре, а на основу захтева Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобрађај Градске управе града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи, Уредбом о локацијским условима и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

8-ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА СА АСПЕКТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРИ ИЗРАДИ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

При изради докумената просторног и урбанистичког планирања Секретаријат за заштиту животне средине издаје услове са аспекта заштите и унапређења заштите животне средине који се морају поштовати код израде докумената просторног и урбанистичког планирања обзиром да треба обезбедити да свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да: проузрокује најмању могућу промену у животној средини; представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи; смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби; укључи могућност рециклаже; спречи или ограничи утицај на животну средину на самом извору загађења коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме, у складу чланом 9. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – Одлука УС РС, 14/16, 76/18 и 95/18др. закон).

9-СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА

Секретаријат за заштиту животне средине на основу члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), а на захтев Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај даје мишљења на предлоге одлука о неприступању/приступању изради стратешке процене утицаја урбанистичких планова на животну средину. На основу чл. 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и захтева Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријат за заштиту животне средине даје сагласност на Извештај о стратешкој проце ни утицаја на животну средину урбанистичких планова на територији града Панчева, а након спроведеног поступка оцењивања Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину урбанистичких планова у складу са чланом 21. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Критеријума за оцену извештаја о стратешкој процени датих у Закону – Прилог 2.

11-УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Град Панчево је као обавезу дефинисану Законом о управљању отпадом донео Локални план управљања отпадом за град Панчево, Департман за инжењерство и заштиту животне средине и заштите на раду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Регионални план управљања отпадом за регион Панчево/Опово, Департман за инжењерство и заштиту животне средине и заштите на раду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, са Студијом оправданости регионалног плана управљања отпадом за регион Панчево/Опово, Департман за инжењерство и заштиту животне средине и заштите на раду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду.

12-ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА

12.1 Дозволе за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада

У складу са чл. 60. Закона о управљању отпадом („Сл. гласнику РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 35/2023) Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева као надлежни орган локалне самоуправе издаје дозволе за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада на својој територији. Такође у складу са чл. 61. Закона о управљању отпадом, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева издаје потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног (складишта капацитета мањег од 2 тоне) и инертног отпада (складишта капацитета мањег од 10 тона). Наведени послови се обављају подношењем захтева носиоца пројекта на основу којег Секретаријат за заштиту животне средине као надлежни орган издаје дозволе за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада, односно потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада.

12.2 Дозвола за рад стационарног извора загађивања

На основу члана 56. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09, 10/13 и 26/21) Секретаријат за заштиту животне средине издаје дозволе за рад новоизграђеног/реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе, односно израда студије о процени утицаја на животну средину. Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања подноси оператер (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) у писаној форми, на основу чега Секретаријат за заштиту животне средине доноси решење којим се дозвољава рад стационарног извора загађивања.

12.3Дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

На основу чл. 67. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) Секретаријат за заштиту животне средине издаје дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник, као и дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија. Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издаје се правном лицу или предузетнику који је обезбедио такво складиштење и чување нарочито опасних хемикалија да оне не могу бити доступне лицима која их могу користити у недозвољене сврхе и који је утврдио превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија. Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија издаје се физичком лицу које их користи у уметничке, научне и друге специфичне сврхе, ако се уместо тих хемикалија не могу користити друге алтернативне хемикалије, ако их безбедно користи и чува, као и ако није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци. Секретаријат за заштиту животне средине издаје дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија на основу поднетог захтева.

12.4 Интегрисане дозволе

На основу чл. 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 25/15 и 109/21) Секретаријат за заштиту животне средине издаје интегрисану дозволу за постројења и активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други надлежни орган јединице локалне самоуправе. Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују се према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и животну средину, укључујући и друге технички сродне активности које могу произвести емисије и загађење животне средине. Секретаријат за заштиту животне средине издаје интегрисану дозволу на основу поднетог захтева по поступку прописаном законом.

13- СИСТЕМ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Закон о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи енергије („Службени гласник РС“ бр. 40/21) у члану 13. обавезује локалне самоуправе које имају преко 20000 становника да уведу систем енергетског менаџмента. На основу тога град Панчево је у обавези да, као обвезник система, у складу са чланом 14. реализује планирани циљ уштеда који прописује Влада, именује потребан број енергетских менаџера, донесе програм и план енергетске ефикасности за град Панчево, као и да годишње доставља извештаје Министарству рударстава и енергетике о потрошњи енергената и остваривању циљева садржаних у програму и плану за сваку годину.

У децембру 2016.године именован је енергетски менаџер из редова запослених.

Једна од важних обавеза система енергетског менаџмента (СЕМ) је попуњавање ИСЕМ базе (информациони систем енергетског менџмента) коју енергетгски менаџер за Град Панчево редовно попуњава са подацима са рачуна о потрошњи електричне енергије, воде и осталих енергената заједно са свим рачунима јавне расвете. Програм енергетске ефикасности односи се на период од три године и садржи све елементе прописане чланом 17. Закон о енергетској ефикасности и рационалној потрошњи енергије:

1) планирани циљ уштеда енергије, у складу са прописом донетим на основу члана 15. став 1. овог закона;

2) преглед и процену годишњих енергетских потреба јединице локалне самоуправе, укључујући и установе и јавна предузећа чији је оснивач и зграде које користе, као и процену енергетских својстава објеката;

3) план активности ради спровођења мера енергетске ефикасности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:

(1) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,

(2) планове унапређења енергетских система комуналних услуга (систем даљинског грејања, систем даљинског хлађења, водоснабдевања, обезбеђења јавног осветљења, управљање комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника и друго),

(3) планиране мере енергетске ефикасности;

4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера енергетске ефикасности, којима се предвиђа остваривање планираног циља;

5) извештај о резултатима спровођења претходног програма енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе;

6) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

У закључку Програма су изражене и табеларно дате уштеде по години ако би се примениле мере енергетске ефикасности за предложене јавне објекте што је у складу са Законом о ефикасном коришћењу енрегије који обавезује обвезнике система енергетског менаџмента да уштеде 1% примарне енрегије на годишњем нивоу.

14.СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Амброзија је биљка која је изузетно јак алерген.

На основу средстава предвиђених у буџету Фонда за заштиту животне средине за сузбијање амброзије на јавним површинама осам сеоских ЈКП, МЗ Иваново и ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО“ су добили средства и искористили их за ту намену уз обавезу достављања извештаја. ЈКП Зеленило је уз извештај доставило и мониторинг – извештај о закоровљености са ГПС координатама, фази развоја, бројности, покровности, начину третирања. Амброзија је сузбијана механички – кошењем без употребе хемијских средстава. Кошење је започето у јулу а завршено крајем септембра. Већа концентрација амброзије је детектована поред, као и на самим већим пољопривредним обрадивим површинама и око напуштених кућа.

Секретаријат сваке године поставља на сајт града www.pancevo (u dokumentima-ekologija dokumenti) Извештај о стању животне средине града Панчева.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Секретаријат за привреду и економски развој обавља следеће послове:

 • израда програма и спровођење пројеката локалног економског развоја и старање о унапређивању општег оквира за привређивање;
 • праћење стања у области привредног развоја;
 • остваривање сарадње са надлежним установама и институцијама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради унапређења привредног развоја Града;
 • пружање подршке инвеститорима у складу са Законом о улагањима и обављање послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима;
 • промотивне активности привредних потенцијала;
 • пружање методолошке подршке у припреми предлога интерсекторских пројеката од значаја за Град, њихову имплементацију и одрживост, као и припрему и спровођење пројеката из надлежности Секретаријата;
 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине и уређује њихово радно време;
 • стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 • обавља категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића;
 • реализује мере подршке предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање и мере подршке привредним и други субјектима;
 • пружање стручне подршке Савету за запошљавање Града и Привредном савету Града Панчева
 • решавање у првом степену у управим стварима из своје надлежности и издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција – издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза до краја 2005. године.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални разбој обавља следеће послове:

 • израђује нацрте годишњих планова, програма и материјала из делокруга рада Одељења односно одговарајућих планских аката предвиђених законом и одлукама органа Града Панчева и врши доставу података републичким и покрајинским и органима потребних за доношење и спровођење основа заштите, коришћења и унапређења пољпривредног земљишта у државној својини, који се односе на територију Града Панчева;
 • учествује у припреми буџета, финансијског плана и плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој;
 • прати реализације уговора, споразума, протокола и других докумената у којима је једна од страна Град Панчева, а који се односе на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој;
 • прати стање пољопривредне инфраструктуре (каналска мрежа, мрежа атарских путева, противградна превентива и др.);
 • прати стање постојећих ветрозаштитних појасева и подизање нових на територији града Панчева;
 • учествује у изради нацрта и предлаже доношење планских аката и докумената за израду основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта у државној својини који се односе на територију Града Панчева;
 • учествује у изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике;
 • пружа савете и даје информације у вези расписаних јавних конкурса;
 • пружа стручну помоћ и праћење рада пољопривредника и пољопривредних удружења на територији Града Панчева;
 • прати стање у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, предлаже мере за побољшање стања у овој области, прати прописе и доноси иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, иницира, израђује нацрте и предлаже доношење планских аката и докумената у области сточарства који се односе на територију Града Панчева;
 • обавља нормативно-правне послове из делокруга рада Секретаријата, воде управне поступке и решава правне поступке из надлежности Секретаријата, посебно поступак у вези промене намене пољопирвредног земљишта;
 • учествује у раду пољочуварске службe града Панчева;
 • информације о пролећној сетви, припремама за жетву, жетви стрних жита, јесењој берби и јесењој сетви које разматра и усваја Скупштина града Панчева. информације се достављају Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Новом Саду. Образац је прописан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
 • праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, доношење планских аката и докумената у области сточарства а који се односе на територију Града,
 • учествовање у изради финансијско-планских докумената везаних за средства која у буџет Града пристижу по основу закупа пољопривредног земљишта;
 • праћење и учествовање у пословима заштите земљишта, посебно заштита од вода; праћење стања у водопривреди од интереса за Град и предлагање мера за побољшање стања у овој области; праћење прописа из области водопривреде, ванредних ситуација и покретање иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, пружање помоћи Градском штабу за ванредне ситуације у случају опасности од елементарних непогода и у раду цивилне заштите;
 • припремање нацрта и учествовање у изради програма редовног одржавања, инвестиционих програма и пројектно-техничке документације каналске мреже за одводњавање на територији Града у мери и обиму и у складу са надлежностима Града,
 • прикупљање информација о угроженим подручјима и евидентирање прегледа плавних површина на територији Града узрокованих атмосферским и подземним водама на основу извештаја са теретна и у сарадњи са месним заједницама и градским штабом предлаже хитне мере;
 • праћење и контролисање пројектовање и изградњу нових система и реконструкцију постојећих система и вршење надзора над редовним одржавањем постојећих система за одвођење атмосферских и поплавних вода;
 • обављање електронске обраде података и оперативно-административних послова из области пољопривредног земљишта; обављање техничко-административних послова у процесу прикупљања катастарске и друге документације за установљење базе података из надлежности Одељења и учествовање у процесу формирања и одржавања ове базе података;
 • израда Програма мере подршке за спровођење пољопривредене политике и политике руралног развоја, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 , 101/16, 35/2023 и 92/2023);
 • учествовање у изради и расподели Аграрног буџета града,
 • израда програмских и других материјала из делокруга рада Одељења, реализација мера предвиђене акционим плановима и пројектима за повећање нивоа развијености инфраструктуре, задругарства, културног, социјалног развоја у насељеним местима, као и нивоа развоја удружења и асоцијација становништва у насељеним местима;
 • учествовање у припреми програма и извештаја о раду Месних заједница у насељеним местима; активно учествовање, подстицање, подржавање и пружање помоћи свим субјектима на територији насељених места у активностима које су предмет руралног развоја; и
 • пружање подршке Месним заједницама у насељеним местима и ЈКП са територије насељених места у припреми и реализацији инфраструктурнх пројеката и других пројеката везаних за развојне приоритете насељених места;
 • праћење наменског коришћења средстава и финансијског пословања буџетских корисника у насељеним местима и у вези тога;
 • предлагање мера и активности; и
 • учествовање у изради одговарајућих извештаја.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Секретаријат за пореску администрацију обавља следеће послове:

 • послове вођења регистра обвезника изворних прихода Града и утврђивање, контролу и наплату изворних прихода, као и послове који се односе на инспекцијски надзор у области пореза односно изворних прихода остварених на територији Града Панчева;
 • послове пријема, обраде и контроле пореских пријава;
 • послове везане за припрему аката из своје надлежности, надлежности других организационих јединица као и субјеката према којима Град врши права оснивача
 • послове пореске контроле ради провере утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу:

ПОРЕЗ:

 • порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге-физичка лица;
 • порез на имовину обвезника који воде пословне књиге-правна лица;

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ:

 • комунална такса за истицање фирме на пословном простору;
 • комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“);
 • боравишна такса

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВИХ ДОБАРА :

 • накнада за заштиту и унапређивање животне средине;
 • накнада за коришћење јавних површина за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе , књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
 • накнада за коришћење јавних површина за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе
 • накнада за коришћење јавних површина за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и извођења грађевинских радова и изградњу
 • решавање у првом степену у управним стварима утврђивања изворних прихода Града,
 • пружање стручне и основне правне помоћи пореским обвезницима по основу локалних јавних прихода;
 • послове примене јединственог информационог система за локалне јавне приходе;
 • послове везане за редовну и принудну наплату изворних прихода и предузимања мера обезбеђења наплате пореза у складу са законом;
 • припрему акате за другостепени управни поступак;
 • послове вођења пореског књиговодства за изворне приходе остварене на територији Града и доношења пореског завршног рачуна у складу са законом;
 • послове издавања уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију;
 • обављање и других послова у складу са законом, другим прописима и актима органа Града.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба зауправљање људским ресурсима и  заједничке послове обавља следеће послове:

 • послове управљања људским ресурсима који се односе на:
  – стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
  – припрему предлога Кадровског плана;
  – организацију стручног усавршавања службеника;
  – процену ефеката спроведених обука;
  – анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
  – припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања;
  – анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
  – вођење кадровске евиденције запослених;
  – остале послове од значаја за каријерни развој службеника;
 • припрема општа и појединачна акта о правима и обавезама запослених у Градској управи;
 • обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и изабраних лица у органима Града;
 • вођење персоналних досијеа;
 • послове текућег и инвестиционог одржавања
 • обезбеђивање зграде Града;
 • послове противпожарне заштите;
 • послове превоза службеним возилима  и старања о њиховом одржавању;
 • планирање, организовање и реализовање информационих технологија, односно планирање потребног апликативног софтвера, учествовање у изради
 • пројектних задатака и реализацији информационог система, старање о одржавању и проширењу рачунарске мреже;
 • израђује нормативна акта из делокруга Службе; и
 • обавља и  друге послове утврђене законом, актима Аутономне Покрајине Војводине и органа ГрадаПанчева.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Секретаријат за инвестиције обавља следеће послове:

 • планирање, иницирање израде и спровођење годишњег програма за спровођење инвестиција које су од значаја за Град;
 • пројектовање и праћење реализације буџета за инвестиције и вођење евиденције о инвестицијама;
 • координирање и спровођење послова на изради техничке документације за објекте нискоградње и високоградње (одређивање пројектног задатка, припрема документације за спровођење јавне набавке за израду техничке документације, контрола техничке документације, обезбеђивање техничког прегледа и сл.);
 • подношење захтева за издавање дозвола у поступцима обједињене процедуре и прибављање остале неопходне документације за спровођење инвестиција за објекте нискоградње и високоградње;
 • координирање и спровођење послова који се односе на реализацију инвестиција у области нискоградње и високоградње (припремање документације за спровођење поступка јавне набавке за одабир извођача за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и другим радовима на којима је град инвеститор, вршење стручног надзора, праћење реализације уговорених послова и сл.);
 • обезбеђивање јавног осветљења;
 • припремање и спровођење годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта и Програма отуђења грађевинског земљишта у сарадњи са осталим организационим јединицама Градске управе града Панчева и са ЈП Урбанизмом;
 • припремање и праћење реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта;
 • одржавање јавних споменика, скулптуралних дела и спомен-плоча на јавним површинама и уређење фасада; и
 • друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима органа Града.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Радом Одељења за управљање јавном својином руководи помоћник секретара Јелена Анкић, а радом Одељења за управно правне послове шеф Одељења.

Секретар Иван Дупор руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова, предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, врши послове у области евиденције и управљања имовином за које је овлашћен Законом, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове и програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; Организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата; Учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; Присуствује седницама Градског већа и скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; Прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру Секретаријата; Прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга Секретаријата, њихово прихватање, односно одбијање уз образложење; води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, сарађује с другим организационим јединицама у Градској управи; Обавља друге послове које одреди начелник Управе.

Помоћник секретара Јелена Анкић руководи и планира рад управљања јавном својином, пружа упутства и објашњења непосредним извршиоцима у вођењу управних поступака, учествује и припреми аката располагања у имовинско правној области. Замењује секретара Секретаријата у случају одсутности, односно спречености у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и у другим случајевима када је секретар овласти; Обавља друге послове које јој одреди секретар.

Шеф Одељења за управно правне послове руководи радом Одељења, води управни поступак и предузима потребне радње у складу са законом, одржава усмене јавне расправе, саслушава странке и сведоке, обавља послове у спровођењу поступка експропријације, административног преноса, комасације и арондације, национализације – денационализације повраћаја земљишта и задружне имовине, води управни поступак у вези утврђивања земљишта за редовну употребу објеката и формирања грађевинске парцеле. Обавља и друге послове по налогу секретара Секретаријата.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • планирање јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки;
 • израда конкурсних документација у поступцима јавних набавки, израда уговора;
 • сви други послови у складу са Законом о јавним набавкама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат обавља послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе. Поред инспекцијског надзора у Секретаријату се обављају и управно-правни послови, послови оператера на уносу и обради података, као и административни и канцеларијски послови.

У комуналној области, комунална инспекција на основу надлежности обавеза и овлашћења прописаних Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/18), Законом о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15, 44/18- др.закон и 95/18 ), Законом о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) и Законом о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС):

 • контролише да ли се комуналне делатности обављају на начин утврђен законом, односно прописом донетим на основу закона;
 • контролише стање комуналних објеката, инсталација јавне расвете, водовода и канализације, термо-машинских инсталација и опреме, саобраћаја и путева и зелених површина;
 • контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним услугама;
 • наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина;
 • наређује уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних и зелених површина, ако су остављени противно донетим прописима Града;
 • контролише извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање уочених недостатака;
 • изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина; и
 • предузима друге мере утврђене законом и другим прописима.

У области саобраћаја и путева, на основу надлежности обавеза и овлашћења прописаних Законом о путевима («Сл.гласник РС»,бр.41/18), Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15,41/18,44/18-други закон, 83/18 и 31/19), Законом о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15 и 41/18), Законом о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15, 44/18- др.закон и 95/18 ),Законом о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) и Законом о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС), инспектор за саобраћај и путеве обавља надзор:

 • над применом прописа у оквиру послова поверених законом;
 • над применом градских одлука донетих на основу закона; и
 • других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева.

У грађевинској и области становања, на основу надлежности обавеза и овлашћења прописаних Законом о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/2018 , 31/2019 i 37/2019 ),Законом о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16), Законом о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15, 44/18- др.закон и 95/18 ),Законом о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) грађевински инспетор обавља надзор:

 • над применом прописа у оквиру послова поверених законом;
 • над применом градских одлука донетих на основу закона; и
 • других прописа у грађевинској области.

У области просвете, на основу надлежности обавеза и овлашћења прописаних Законом о основама система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.закони и 10/19 ),Законом о инспекцијском надзору ( „Службени гласник РС“ бр. 36/15, 44/18-други закон и 95/18 ), Законом о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др. Закон ), Законом о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр.55/13, 101/2017, 27/18-др. Закон и 10/19 ),Законом о предшколском васпитању и образовању ( „Службени гласник РС“ бр.18/10, 101/17, 113/17-др. Закон и 10/19 ),Законом о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13, 88/17-др. Закон и 27/18-др. Закон ),Законом о уџбеницима ( „Службени гласник РС“ бр. 27/18 ) и Законом о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) просветни инспектор контролише спровођење

 • Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању;
 • Закона о основном образовању и васпитању;
 • Закона о средњем образовању и васпитању;
 • Закона о образовању одраслих;
 • прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе; и
 • зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

У области спорта, на основу надлежности обавеза и овлашћења прописаних Законом о спорту (“Сл.гл.Р.С.“, бр.10/2016),Законом о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15, 44/18- др.закон и 95/18 ) и Законом о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) спортски инспектор:

 • врши инспекцијски надзор у области спорта;
 • доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности;
 • налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом;
 • доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности; и
 • покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

У области заштите животне средине, на основу надлежности обавеза и овлашћења прописаних Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016),Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009),Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013),Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010),Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016),Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009),Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), Законом о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), Законом о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15, 44/18- др.закон и 95/18 ) и Законом о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) инспектор за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона.

У области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања.

У области управљања отпадом врши контролу дозвола за управљање отпадом.

У области заштите од нејонизујућег зрачења и у области управљања хемикалијама обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду. У стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА

 Надлежност Комуналне милиције града Панчева прописана је Законом о комуналној милицији („Службени гласник РС“ број 49/2019).

Комунална милиција града Панчева обавља послове којима се:

– обезбеђује извршавање надлежности града Панчева у питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара,

– обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева и улица и других јавних објеката,

– пружа помоћ у извршењима (асистенција) одлука других организационих јединица локалне самоуправе, предузећима,

– предузима хитне мере заштите животне средине од елементарних и других непогода, заштите од пожара,

– сарађује са грађанима, са инспекцијским службама и министарством надлежним за унутрашње послове.

  

 Послови Комуналне милиције јесу:

– одржавање комуналног и других закона уређеног реда од значаја за комуналну делатности ( у областима снабдевања водом, одвођења отпадних  и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања земље, превоза и депоновање комуналног и другог отпада, улица, општинских и некатегорисаних путева, саобраћајних ознака и сигланизације, паркирања, превоза путника у друмском и приградском односно локалном саобраћају, такси превозам, постављање привремених пословних објеката, заштите од буке у животној средини, контроле радног временеа субјеката надзора, одржавање комуналних објеката, пијаца, јавне расвете),

– вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности  из надлежности града Панчева,

– остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима јединице локалне самоуправе,

– заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град Панчево,

– подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду Панчеву, очување добара  и извршавање других задатака из надлежности града Панчева,

– други послови, у складу са законом.

 У обављању послова комуналне милиције, комунални милиционар има следећа овлашћења:

1. упозорење,

2. усмено наређење,

3. провера идентитета,

4. довођење

5. заустављање и преглед лица, предмета и возила,

6. привремено одузимање предмета,

7. аудио и видео снимање

8. употреба средстава принуде,

9. прикупљање обавештења,

10. друга овлашћења у складу са законом.

Комунални милиционар може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом Градске управе града Панчева, издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за покретање прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Када је законом овлашћен за доношење решења, комунални милиционар примењује одредбе закона о општем управном поступку или другог закона којим је овлашћен за доношење решења.

Комунална милиција града Панчева изриче упозорења, подноси захтев за покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог за учињени прекршај којим се изриче новчана казна.