СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу обавља следеће послове:

 • унапређења организације рада и модернизације Градске управе;
 • праћења изворних послова локалне самоуправе и поверених послова;
 • послове Градског услужног центра;
 • послове из области личног стања грађана, вођења матичних књига и књига држављана, издавања јавних исправа из матичних књига и књига држављана, вођења управног поступка у области личног стања грађана;
 • вођење управног поступка у управним стварима ако прописима није одређено који је орган стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари;
 • издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 • послове ажурирања јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка националне мањине;
 • послове службене употреба језика и писама националних мањина;
 • поште;
 • административно-техничке послове у вези са пружањем правне помоћи грађанима;
 • стручне и административне послове у вези са спровођењем избора у складу са законом, као и у вези са спровођењем избора за органе месних заједница;
 • стручне и административне послове у вези са непосредним изјашњавањем грађана; и
 • стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа:

 • обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину, Градоначелника и Градско веће и њихова радна тела;
 • припрема прописе и материјале у вези са организацијом и радом Скупштине, Градоначелника и Градског већа;
 • врши техничку обраду аката у поступку објављивања у “Службеном листу града Панчева”;
 • врши проверу формално-правне исправности аката упућених Скупштини, Градоначелнику и Градском већу; и
 • пружа стручну помоћ одборничким групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине.
 • поступање са странкама врши у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Секретаријат за јавне службе и социјална питања обавља послове који се односе на:

 • задовољавање одређених потреба грађана у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, друштвене бриге о деци, социјалне и здравствене заштите, културе, спорта и физичке културе, информисања, бриге о младима цивилног сектора, за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету Града;
 • праћење остваривања делатности установа у области јавних служби, чији је оснивач Град, Аутономна Покрајина Војводина или Република Србија и других организација чији се рад, зараде, програмски, материјални и други трошкови у целини или делимично финансирају из буџета Града, – поступак припреме буџета Града, односнопланирање средстава за зараде, капитално одржавање зграда и опреме, материјалне и друге трошкове, праћење извршења буџета, трансфер и контролу наменског коришћења финансијских средстава буџетских корисника, остваривање надзора над законитошћу рада установа у области јавних служби;
 • решавање управних ствари у првом степену, односно поступак утврђивања и остваривања права у области финансијске подршке породици са децом и борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, обрачун и исплату примања корисницима по основу признатих права, обављање свих других финансијско-књиговодствених послова у овим областима, у оквиру послова поверених Граду;
 • већи обим права утврђених актима органа Града за која су средства обезбеђена у буџету Града, у области финансијске подршке породици са децом и социјалне заштите;
 • збрињавање, регулисање статуса и остваривања права избеглих и расељених лица; и
 • пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај обавља следеће послове:

 • послове у вези поступка спровођења обједињене процедуре;
 • издавање локацијских услова, решења о грађевинској дозволи, решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
 • решења о употребној дозволи;
 • издавања потврда о темељима и завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 • издавање информација о локацији, издавања потврда којим се потврђују урбанистички пројекти, потврда којим се потврђују пројекти парцелације и
 • препарцелације, потврда којим се потврђују елаборати исправке граница суседних катастарских парцела и спајања суседних катастарских парцела;
 • издавање решења о одобрењу за постављање монтажних објеката на јавним површинама и пловећих објеката на водном земљишту;
 • издавање решења о озакоњењу објеката;
 • спровођење поступка доношења планских докумената;
 • спровођење поступка исељења бесправно усељених лица, спровођење поступка регистрације скупштине станара;
 • уређење, обезбеђење, обављање и развој комуналних делатности;
 • стручне и административно-техничке послове за Комисију за планове;
 • стручне и административно-техничке послове за Комисију за одређивање назива улица;
 • техничку регулацију саобраћаја;
 • управљање јавним превозом путника;
 • утврђивање режима саобраћаја;
 • стручне послове за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја;
 • послове обављања поверених послова по Закону о безбедности саобраћаја на путевима, Закону о превозу путника и Закону о јавним путевима;
 • надзор над спровођењем одредаба одлука из области саобраћаја;
 • праћење безбедности и проточности саобраћаја на путевима;
 • решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности;
 • послове израде нормативних аката из делокруга Секретаријата; и
 • давање мишљења, решења, сагласности, решења о сагласности и друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 • послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом;
 • обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши послове поверене законом;
 • управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха;
 • доноси програме и планове квалитета ваздуха;
 • организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода;
 • спроводи систематско мерење буке;
 • информише јавност о квалитету животне средине;
 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова;
 • утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину;
 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку обједињене процедуре;
 • даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова и сагласност на Извештаје о стратешкој процени;
 • успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје;
 • спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи;
 • обавља послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности;
 • спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија;
 • обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења;
 • учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
 • прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана;
 • припрема предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
 • припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију, програме заштите природе; и
 • даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове у вези са финансирањем управљања заштићеним природним добрима на територији Града, обавља послове у вези са енергетском ефикасношћу јавних објеката, обавља спровођење превентивне ДДД заштите, остварује сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Секретарија за привреду и економски развој обавља следеће послове:

 • израда програма и спровођење пројеката локалног економског развоја и старање о унапређивању општег оквира за привређивање;
 • праћење стања у области привредног развоја;
 • остваривање сарадње са надлежним установама и институцијама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради унапређења привредног развоја Града;
 • пружање подршке инвеститорима у складу са Законом о улагањима и обављање послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима;
 • промотивне активности привредних потенцијала;
 • пружање методолошке подршке у припреми предлога интерсекторских пројеката од значаја за Град, њихову имплементацију и одрживост, као и припрему и спровођење пројеката из надлежности Секретаријата;
 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине и уређује њихово радно време;
 • стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 • обавља категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића;
 • реализује мере подршке предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање и мере подршке привредним и други субјектима;
 • пружање стручне подршке Савету за запошљавање Града и Привредном савету Града; и
 • решавање у првом степену у управим стварима из своје надлежности и издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција – издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза до краја 2005. године.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални разбој обавља следеће послове:

 • израђује нацрте годишњих планова, програма и материјала из делокруга рада Одељења односно одговарајућих планских аката предвиђених законом и одлукама органа Града Панчева и врши доставу података републичким и покрајинским и органима потребних за доношење и спровођење основа заштите, коришћења и унапређења пољпривредног земљишта у државној својини, који се односе на територију Града Панчева;
 • учествује у припреми буџета, финансијског плана и плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој;
 • прати реализације уговора, споразума, протокола и других докумената у којима је једна од страна Град Панчева, а који се односе на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој;
 • прати стање пољопривредне инфраструктуре (каналска мрежа, мрежа атарских путева, противградна превентива и др.);
 • прати стање постојећих ветрозаштитних појасева и подизање нових на територији града Панчева;
 • учествује у изради нацрта и предлаже доношење планских аката и докумената за израду основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта у државној својини који се односе на територију Града Панчева;
 • учествује у изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике;
 • пружа савете и даје информације у вези расписаних јавних конкурса;
 • пружа стручну помоћ и праћење рада пољопривредника и пољопривредних удружења на територији Града Панчева;
 • прати стање у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, предлаже мере за побољшање стања у овој области, прати прописе и доноси иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, иницира, израђује нацрте и предлаже доношење планских аката и докумената у области сточарства који се односе на територију Града Панчева;
 • обавља нормативно-правне послове из делокруга рада Секретаријата, воде управне поступке и решава правне поступке из надлежности Секретаријата, посебно поступак у вези промене намене пољопирвредног земљишта;
 • учествује у раду пољочуварске службe града Панчева;
 • информације о пролећној сетви, припремама за жетву, жетви стрних жита, јесењој берби и јесењој сетви које разматра и усваја Скупштина града Панчева. информације се достављају Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Новом Саду. Образац је прописан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
 • праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, доношење планских аката и докумената у области сточарства а који се односе на територију Града,
 • учествовање у изради финансијско-планских докумената везаних за средства која у буџет Града пристижу по основу закупа пољопривредног земљишта;
 • праћење и учествовање у пословима заштите земљишта, посебно заштита од вода; праћење стања у водопривреди од интереса за Град и предлагање мера за побољшање стања у овој области; праћење прописа из области водопривреде, ванредних ситуација и покретање иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, пружање помоћи Градском штабу за ванредне ситуације у случају опасности од елементарних непогода и у раду цивилне заштите;
 • припремање нацрта и учествовање у изради програма редовног одржавања, инвестиционих програма и пројектно-техничке документације каналске мреже за одводњавање на територији Града у мери и обиму и у складу са надлежностима Града,
 • прикупљање информација о угроженим подручјима и евидентирање прегледа плавних површина на територији Града узрокованих атмосферским и подземним водама на основу извештаја са теретна и у сарадњи са месним заједницама и градским штабом предлаже хитне мере;
 • праћење и контролисање пројектовање и изградњу нових система и реконструкцију постојећих система и вршење надзора над редовним одржавањем постојећих система за одвођење атмосферских и поплавних вода;
 • обављање електронске обраде података и оперативно-административних послова из области пољопривредног земљишта; обављање техничко-административних послова у процесу прикупљања катастарске и друге документације за установљење базе података из надлежности Одељења и учествовање у процесу формирања и одржавања ове базе података;
 • израда Програма мере подршке за спорвођење пољопривредене политике и политике руралног развоја, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16);
 • учествовање у изради и расподели Аграрног буџета града,
 • израда програмских и других материјала из делокруга рада Одељења, реализација мера предвиђене акционим плановима и пројектима за повећање нивоа развијености инфраструктуре, задругарства, културног, социјалног развоја у насељеним местима, као и нивоа развоја удружења и асоцијација становништва у насељеним местима;
 • учествовање у припреми програма и извештаја о раду Месних заједница у насељеним местима; активно учествовање, подстицање, подржавање и пружање помоћи свим субјектима на територији насељених места у активностима које су предмет руралног развоја; и
 • пружање подршке Месним заједницама у насељеним местима и ЈКП са територије насељених места у припреми и реализацији инфраструктурнх пројеката и других пројеката везаних за развојне приоритете насељених места;
 • праћење наменског коришћења средстава и финансијског пословања буџетских корисника у насељеним местима и у вези тога;
 • предлагање мера и активности; и
 • учествовање у изради одговарајућих извештаја.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Секретаријат за пореску администрацију обавља следеће послове:

 • послове који се односе на утврђивање, наплату и контролу изворних прихода остварених на територији Града;
 • води регистар обвезника изворних прихода Града;
 • утврђује изворне приходе Града за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник, у складу са законом;
 • да врши утврђивање, контролу и наплату локалних јавних прихода:
  – пореза на имовину физичких лица;
  – пореза на имовину правних лица;
  – локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;
  – локалну комуналну таксу за коришћење рекламних паноа и истицање и
 • исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
  – локалну комуналну таксу за држање средстава за игру („забавне игре“);
  – посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине; и
  – боравишне таксе.
 • за јавне приходе које утврђује, контролише, наплаћује и издаје пореска уверења и то:
  – о измиреним пореским обавезама;
  – да лице није порески обвезник; и
  – о висини дугованог пореза.

 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба зауправљање људским ресурсима и  заједничке послове обавља следеће послове:

 • послове управљања људским ресурсима који се односе на:
  – стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
  – припрему предлога Кадровског плана;
  – организацију стручног усавршавања службеника;
  – процену ефеката спроведених обука;
  – анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
  – припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања;
  – анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
  – вођење кадровске евиденције запослених;
  – остале послове од значаја за каријерни развој службеника;
 • припрема општа и појединачна акта о правима и обавезама запослених у Градској управи;
 • обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и изабраних лица у органима Града;
 • вођење персоналних досијеа;
 • послове текућег и инвестиционог одржавања
 • обезбеђивање зграде Града;
 • послове противпожарне заштите;
 • послове превоза службеним возилима  и старања о њиховом одржавању;
 • планирање, организовање и реализовање информационих технологија, односно планирање потребног апликативног софтвера, учествовање у изради
 • пројектних задатака и реализацији информационог система, старање о одржавању и проширењу рачунарске мреже;
 • израђује нормативна акта из делокруга Службе; и
 • обавља и  друге послове утврђене законом, актима Аутономне Покрајине Војводине и органа ГрадаПанчева.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Секретаријат за инвестиције обавља следеће послове:

 • планирање, иницирање израде и спровођење годишњег програма за спровођење инвестиција које су од значаја за Град;
 • пројектовање и праћење реализације буџета за инвестиције и вођење евиденције о инвестицијама;
 • координирање и спровођење послова на изради техничке документације за објекте нискоградње и високоградње (одређивање пројектног задатка, припрема документације за спровођење јавне набавке за израду техничке документације, контрола техничке документације, обезбеђивање техничког прегледа и сл.);
 • подношење захтева за издавање дозвола у поступцима обједињене процедуре и прибављање остале неопходне документације за спровођење инвестиција за објекте нискоградње и високоградње;
 • координирање и спровођење послова који се односе на реализацију инвестиција у области нискоградње и високоградње (припремање документације за спровођење поступка јавне набавке за одабир извођача за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и другим радовима на којима је град инвеститор, вршење стручног надзора, праћење реализације уговорених послова и сл.);
 • обезбеђивање јавног осветљења;
 • припремање и спровођење годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта и Програма отуђења грађевинског земљишта у сарадњи са осталим организационим јединицама Градске управе града Панчева и са ЈП Урбанизмом;
 • припремање и праћење реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта;
 • одржавање јавних споменика, скулптуралних дела и спомен-плоча на јавним површинама и уређење фасада; и
 • друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима органа Града.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • планирање јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки;
 • израда конкурсних документација у поступцима јавних набавки, израда уговора;
 • сви други послови у складу са Законом о јавним набавкама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат обавља послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе. Поред инспекцијског надзора у Секретаријату се обављају и управно-правни послови, послови оператера на уносу и обради података, као и административни и канцеларијски послови.

У комуналној области, комунална инспекција:

 • контролише да ли се комуналне делатности обављају на начин утврђен законом, односно прописом донетим на основу закона;
 • контролише стање комуналних објеката, инсталација јавне расвете, водовода и канализације, термо-машинских инсталација и опреме, саобраћаја и путева и зелених површина;
 • контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним услугама;
 • наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина;
 • наређује уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних и зелених површина, ако су остављени противно донетим прописима Града;
 • контролише извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање уочених недостатака;
 • изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина; и
 • предузима друге мере утврђене законом и другим прописима.

У области саобраћаја и путева, инспектор за саобраћај и путеве обавља надзор:

 • над применом прописа у оквиру послова поверених законом;
 • над применом градских одлука донетих на основу закона; и
 • других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева.

У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор:

 • над применом прописа у оквиру послова поверених законом;
 • над применом градских одлука донетих на основу закона; и
 • других прописа у грађевинској области.

У области просвете, просветна инспекција контролише спровођење :

 • Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању;
 • Закона о основном образовању и васпитању;
 • Закона о средњем образовању и васпитању;
 • Закона о образовању одраслих;
 • прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе; и
 • зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

У области спорта, спортска инспекција:

 • врши инспекцијски надзор у области спорта;
 • доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности;
 • налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом;
 • доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности; и
 • покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона.

У области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања.

У области управљања отпадом врши контролу дозвола за управљање отпадом.

У области заштите од нејонизујућег зрачења и у области управљања хемикалијама обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду. У стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.