СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2019. – 30.09.2019. пружио је следеће услуге грађанима:

 • У оквиру Јединственог бирачког списка:
  – број издатих потврда о упису у Једниствени бирачки списак: /.
  – број издатих потврда о изборном праву: 47.
 • У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине, решења о упису и променама у посебном бирачком списку која доносе се по захтеву странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности:
  – број решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев: 117.
  – број решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев: 47
 • У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије:
  – у први примерак матичне књиге рођених уписано је 1244 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 350 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 1145 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
 • Издавање извода из матичних књига из локалне апликације, без извода из матичних књига издатих из Централног система матичних књига:
  – 9670 извода из матичне књиге рођених;
  – 2636 извода из матичне књиге венчаних;
  – 7982 извода из матичне књиге умрлих;
  – 7882 уверења о држављанству; и
  – 500 уверења из матичних књига.
 • Грађанима, на лични захтев, путем post-expressa, достављено је 253 извода из матичних књига и књиге државаљана.
 • Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:
  – 83 решења о промени личног имена;
  – 152 решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
  –  0 решење о накнадном упису у матичну књигу рођених;
  –  0 решења о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
  – 116 решења о склапању брака ван службених просторија;
  – 124 потврда о издржавању ради употребе у иностранству; и
  – 1 решење за закључење брака преко пуномоћника.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У оквиру своје надлежности,  на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица, правних лица и предузетника у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године издато је укупно 3.217 пореских уверења, примљено и услужено 15.790 странака, што у просеку износи 63 странакa дневно.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

Услуге пружене у 2018. години:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Рок решавања / рок пружања услуге

Број поднетих жалби/приговора

Број усвојених жалби/приговора

Број одбијених жалби/приговора

Број одустанка од жалбе/приговора

Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и признавање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге

Укупно 658

Укупно 658

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада

160

160

Решено у року

/

/

/

/

За признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

706

706

Решено у року

1

/

1

/

Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

331

331

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

501

501

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама

367

367

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки

/

/

/

/

/

/

/

Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 10 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година

Укупно 9

Укупно 9

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

1076

1076

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на дечји додатак

2943

2943

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на личну инвалиднину;

/

/

/

/

/

/

/

Остваривање права на цивилну инвалиднину и допунска права

/

/

/

/

/

/

/

Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права

4

4

Решено у року

/

/

/

/

Промена места боравка избеглог и прогнаног лица

5

5

Решено у року

/

/

/

/

Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

26

26

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

235

235

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца

761

761

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на регресирање трошкова студената у АП Војводини

332

332

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе

12

12

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима

41

41

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица

16

16

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава за избегла и расељена лица

10

10

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за куповину монтажних кућа за избегла и расељена лица

15

14

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за повећање процента војног инвалидитета

2

2

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти

9

9

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на борачки додатак

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за признавање права на везаност за постељу

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за накнаду погребних трошкова

2

2

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за признавање права на месечно новчано примање/увећање МНП

9

9

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на путничко моторно возило

5

5

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на ортопедски додатак

2

2

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта за 2018.

197

106

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за појединачно давање на име постигнутих резулта у спорту

36

36

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив развој спорта

76

59

Решено у року

/

/

/

/

Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2018. годину

80

54

Решено у року

/

/

/

/

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2018. годину

22

11

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

51

24

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2018.

20

11

Решено у року

/

/

/

/

Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2018. години

48

16

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2018. години

31

31

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2018. години

5

5

Решено у року

/

/

/

/

Услуге пружене до 30.09.2019. године:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Рок решавања / рок пружања услуге

Број поднетих жалби/приговора

Број усвојених жалби/приговора

Број одбијених жалби/приговора

Број одустанка од жалбе/приговора

Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и на остале наканде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

Укупно 406

Укупно406

Решено у року

1

/

1

/

Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада

Укупно 194

Укупно 194

Решено у року

/

/

/

/

За признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

749

749

Решено у року

1

1

/

/

Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

52

52

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

347

347

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама

328

328

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 18 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година

12

12

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

737

737

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на дечји додатак

2105

2105

Решено у року

2

/

2

/

Остваривање права на личну инвалиднину;

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на цивилну инвалиднину и допунска права

/

/

/

/

/

/

/

Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права

/

/

/

/

/

/

/

Промена места боравка избеглог и прогнаног лица

7

7

Решено у року

/

/

/

/

Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

11

11

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

127

127

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга

48

30

Решено у року 18 у процедури

/

/

/

/

Остваривање права на регресирање трошкова студената у АП Војводини

19

19

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе

13

13

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима

10

10

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица

/

/

/

/

/

/

/

Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава за избегла и расељена лица

8

2

Решено у року

2

/

2

/

Јавни позив за куповину монтажних кућа за избегла и расељена лица

/

/

/

/

/

/

/

Енергетски угрожени купац

467

467

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за повећање процента војног инвалидитета

5

5

Решено у року

1

/

1

/

Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти

6

6

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на борачки додатак

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за признавање права на везаност за постељу

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за накнаду погребних трошкова

3

3

Решено у поступку

/

/

/

/

Захтев за признавање права на месечно новчано примање/увећање МНП

8

7

Решено 7

1 у поступку

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на путничко моторно возило

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на ортопедски додатак

/

/

/

/

/

/

/

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта за 2019.

207

137

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за појединачно давање на име постигнутих резулта у спорту

/

/

/

/

/

/

/

Јавни позив развој спорта

121

41

Решено у року

/

/

/

/

Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2019. годину

68

35

Решено у року

/

/

/

/

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2019. годину

21

14

Решено у року

1

/

1

1

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

47

25

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2019.

29

11

Решено у року

/

/

/

/

Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години

47

12

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2019. години

29

28

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2019. години

Није још расписан

/

/

/

/

/

/

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2018. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 134 134 није релевантно  решено у року
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића 6 5 није релевантно решено у року
3. Пружање информација по упиту инвеститора 32 32 није релевантно  услуга пружена у року
4. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – стручна пракса Аплицирало – 22 послодавца Мера је реализована путем НСЗ – 28 корисника незапослених лица – ангажовано на стручној пракси 6.000.000,00 Мера је отпочела 07.09.2018 и завршена 09.09.2019. – реализовано
5. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица аплицирало 23 послодаваца, одобрено 18 извођљча јавног рада Мера се реализује путем НСЗ – 54 незапослених лица ангажована на јавном раду 4.500.000,00 буџет Града буџет НСЗ 3.681.818,18
Мера је отпочела 01.09.2019. и трајала 4 месеца – реализовано
6. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – студентска летња пракса 25 ментоских кућа (18 из јавног и 7 из приватног сектора 45 студената 850.000,00 Мера је спроведена током јула 2018. – реализовано
7. ЛАПЗ 2019- Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе Алицирало 6 средњих школа са 9 пројеката Одобрено 5 пројеката
5 средњих школа
1.000.000,00 реализовано
8. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) Аплицирало 2 агенције Агенција за књиговодствене услуге Пан Тим Панчево Панчево прати 17 Корисника програма (субвенционисаних лица) 2.000.000,00 Услуга се пружа до краја октобра 2019. године кад се завршава праћење мере
9. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање Аплицирало 32 лица 13 Корисника програма 3.841.202,36 Мера се прати до краја октобра 2019.
10. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – женско предузетништво Аплицирало 10 лица 4 кориснице програма 1.000.000,00 Мера се прати до краја октобра 2019.
11. НИС ШАНСА  / / / није реализовано
12.  Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у сарадњи са Хелп организацијом у 2018. години – жене и роми Аплицирало 25 лица Одобрено 20 грантова Хелп – донатор учешће Града 10% – 500.000,00
Реализација се наставља и у 2019
13. Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у сарадњи са Хелп организацијом у 2018. години – млади 7 послодаваца 8 младих Хелп – донатор учешће Града 10% – 91.100,00 Реализација се наставља и у 2019
14. ЛАПЗ 2018 – Јавни Јавни радови- развој услуге лични пратилац 1 извођач јавног рада са лиценцом
Одобрено 27 личних пратиоца 3.700.000,00 Реализовано
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. годину Аплицирало 6 лица Одобрено 3
1.149.685,00 Реализовано

 

Услуге пружене током 2019. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 128 128 Није релевантно Решено у року
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића 10 10 Није релевантно Решено у року
3. Пружање информација по упиту инвеститора 10 10 Није релевантно Услуга је пружена у року
4. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – стручна пракса Мера се реализује путем НСЗ  – Аплицирало – 22 послодавца
у другом кругу аплицирало 10 послодаваца
Мера се реализује путем НСЗ – 28 незапослених лица – ангажовано на стручној пракси
у другом кругу ангажовано је 7 лица на стручној прак
6.000.000,00   – буџет Града Мера отпочела 09.07.2019.
Мера – други круг отпочела 10.12.2019.
5. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица Мера се реализује путем НСЗ – мера се спроводи код 6  послодаваца Мера се реализује путем НСЗ – 9 незапослених лица ангажована на јавном раду 1.500.000,00 – буџет Града

 

 

Мера отпочела 05.07.2019. године
6. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – студентска летња пракса Аплицирало 25 ментоских кућа 49 студената аплицирало, 48 студената упућено на праксу 1.000.000,00 – буџет Града Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
7. ЛАПЗ 2019- Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе Аплицирало 8 средњих школа са 10 пројеката 8 средњих школа са 8 пројеката одобрено 4.000.000,00 Реализовано током јула 2019. године
8. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 2 Агенција за књиговодствене услуге Конект 1997 Панчево  – изабрана агенција за праћење корисника програма 3.170.000,00 Склопљени уговори – у току је праћење мере
9. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 53 пријаве одобрено 23 лица 10.480.000,00 У току је праћење и извештавање
10. НИС Шанса /  / / није реализовано
11. ЛАПЗ 201 – Јавни позив – додела субвенција за отварање нових радних места  поднето 56 пријаве 32 послодавца подржано и 45 незапослених лица 24.850.000,00 У току је праћење и извештавање
12. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2019. годину Аплицирало 27 лица 10 7.000.000,00 У току је праћење и извештавање
13. Јавни позив незапосленим лицима за похађање бесплатног интензивног курса пословног енглеског језика Аплицирало 15 лица 12 лица одабрано 500.000,00 У току је праћење и извештавање

1. Јавни позив отварање нових радних места 2019. години
www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-poslodavcima-za-dodelu-subvencije-za-otvaranje-novih-radnih-mesta-u-2019-godini/

rezultati javnog poziva I krug

www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/rezultati-javnog-poziva-za-dodelu-subvencije-za-otvaranje-novih-radnih-mesta-u-2019-godini-drugi-krug/?cir=lat

rezultati javnog poziva I krug

www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/rezultati-javnog-poziva-poslodavcima-za-dodelu-subvencije-za-otvaranje-novih-radnih-mesta-u-2019-godini/?cir=lat

2.Јавни позив – самозапошљавање у 2019. години
http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/63894/

rezultati javnog poziva I krug

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/rezultati-javnog-poziva-za-dodelu-subvencije-pocetnicima-u-biznisu-samozaposljavanje-u-2019-godini/?cir=lat
rezultati javnog poziva II krug

3. Јавни позив за доделу бесповратних средстава за набавку машина и опреме у 2019. години

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-preduzetnicima-mikro-i-malim-pravnim-licima-privrednim-subjektima-sa-teritorije-grada-panceva-za-nabavku-masina-i-opreme-za-2019-godinu/?cir=lat

4. Јавни позив незапосленим лицима за похађање бесплатног интензивног курса пословног енглеског језика

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-nezaposlenim-licima-za-pohadjanje-besplatnog-intenzivnog-kursa-poslovnog-engleskog-jezika/

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

У току 2017. године у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај издато је:

 • 141 локацијски услови;
 • 74 грађевинска дозвола;
 • / привремене грађевинска дозвола;
 • 270 пријава радова;
 • 68 пријава завршетка израде темеља;
 • 206 издавање решења о одобрењу извођења радова;
 • 14 достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара;
 • 36 прикључење на комуналну и другу инфраструктуру;
 • 47 употребна дозвола;
 • 48 пријава завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • / достављање пројекта за извођење за објекте из члана 133.;
 • 40 упис права својине и издавање решења о кућном броју;
 • 94 издавање/измена локацијских услова на основу усаглашеног захтева;
 • 48 издавање/измена грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева;
 • 74 издавање/измена решења о одобрењу извођења радова на основу усаглашеног захтева;
 • 1 издавање/измена привремене грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева;
 • 37 издавање употребне дозволе на основу усаглашеног захтева;
 • 356 захтев за остале поступке;
 • 8 измена локацијских услова;
 • 9 измена грађевинске дозволе;
 • 3 измена решења о одобрењу извођења радова;
 • / измена привремене грађевинске дозволе;
 • 4 достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара на основу усаглашеног захтева;
 • / унос решења по жалби;
 • / решења по члану 145. закона;
 • 204 информација о локацији;
 • 123 потврде за пројекте парцелације, односно препарцелације;
 • 25 иницијативе за измену планова;
 • 12 сагласности на елаборат геодетских радова;
 • 14 потврда урбанистичких пројеката;
 • 1449 решења о озакоњењу;


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине је сачинио годишњи Извештај о стању животне средине за 2016. годину у коме су детаљно образложене активности из области рада Секретаријата. Извештај се може погледати и преузети на следећем линку: Извештај о стању животне средине за 2017. год.

Извештај o реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда града Панчева за 2017. годину: Извештај о учинку програма Фонда за заштиту животне средине (Буџетски фонд)