СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. пружио је следеће услуге грађанима:

 • У оквиру Јединственог бирачког списка:
  – број издатих потврда о упису у Једниствени бирачки списак: 1
  – број издатих потврда о изборном праву: /
 • У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине, решења о упису и променама у посебном бирачком списку која доносе се по захтеву странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности:
  – број решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев: 62
  – број решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев: 7
 • У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије:
  – у први примерак матичне књиге рођених уписано је 1730 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 572 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 2813 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
 • Издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана из Регистра матичних књига:
  – 9600 извода из матичне књиге рођених;
  – 2034 извода из матичне књиге венчаних;
  – 3577 извода из матичне књиге умрлих;
  – 1824 извода из матичних књига на међународном обрасцу;
  – 3701 уверења о држављанству; и
  – 434 уверења из матичних књига.
 • Грађанима, на лични захтев, путем post-expressa, достављено је 316 извода из матичних књига и књиге државаљана.
 • Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:
  – 104 решења о промени личног имена;
  – 106  решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
  – / решење о накнадном упису у матичну књигу рођених;
  –  1 решење о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
  – 15 решења о склапању брака ван службених просторија;
  – 1 решење о упису личног имена на језику и писму националне мањине
  – 182 потврда о издржавању и 70 потврда о породичном стању ради употребе у иностранству;
  – 23 потврда о животу; и
  – 1 решење за закључење брака преко пуномоћника.
 • Донето је 84 решења о усвајању захтева за пружање бесплатне правне помоћи – бесплатно заступање


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У оквиру своје надлежности,  на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица, правних лица и предузетника у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године издато је укупно 3.217 пореских уверења, примљено и услужено 15.790 странака, што у просеку износи 63 странакa дневно.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

Услуге пружене у 2020. години:

Врста услуге

Број
поднетих
захтева
/ број
апликаната

Број
пружених
услуга
/број
корисника

Рок
решавања
/рок
пружања
услуге

Број
поднетих
жалби/
приговора

Број
усвојених
жалби/
приговора

Број
одбијених
жалби/
приговора

Број
одустанка од жалбе/
приговора

Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и признавање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге

Укупно 620

Укупно 620

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада

262

262

Решено
у року

/

/

/

/

За признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

1018

1018

Решено
у року

1

/

1

/

Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

49 49

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

454

454

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама

370

370

 

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки

1 породица

/

/

/

/

/

/

Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 10 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година

Укупно 7 са 21 дететом за ЈНП до навршених 18 година и 5 породица са 15 деце за ЈНП за уџбенике

Укупно 7 са 21 дететом за ЈНП до навршених 18 година и 5 породица са 15 деце за ЈНП за уџбенике

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

950

950

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на дечји додатак

2587

2587

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на личну инвалиднину (превођење права на личну инвалиднину)

/

242

/

/

/

/

/

Остваривање права на цивилну инвалиднину и допунска права

/

/

/

/

/

/

/

Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права(превођење права на породичну инвалиднину и допунска права)

3

3+176

Решено у року

/

/

/

/

Промена места боравка избеглог и прогнаног лица

/

/

Решено у року

/

/

/

/

Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

20

20

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

201

178 (од којих 4 није решено, 9 је одустало, а  10  се није одазвало)

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца

569

569

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на регресирање трошкова студената у АП Војводини

136

136

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе

17

17

Решено у року

/

/

/

/

Остварење права у области заштите права пацијената

7 приговора 157 савета

7 приговора и 157 савета

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима

42

42

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица

15

15

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава за избегла и расељена лица

15

15

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за куповину монтажних кућа за избегла и расељена лица

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за повећање процента војног инвалидитета

2

2

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти

5

5

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на борачки додатак

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за признавање права на везаност за постељу

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за накнаду погребних трошкова

4

4

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за признавање права на месечно новчано примање/увећање МНП

11

11

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на путничко моторно возило

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на ортопедски додатак

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта за 2020.

211

94+45 Анекса и 4 једностраних раскида уговора

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за појединачно давање на име постигнутих резулта у спорту

26

24

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив – развој спорта

61

46 + 2 Анекса и 2 једностраних раскида уговора

Решено у року

/

/

/

/

Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2020. годину

/

/

/

/

/

/

/

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2020. годину

/

/

/

/

/

/

/

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

51

Решењем су одобрена 24 пројекта од чега је уговор закључен са 15 подносиоца пројекта

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2020.

/

/

/

/

/

/

/

Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2020. години

/

/

/

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2020. години

12

12

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2020. години

/

/

/

/

/

/

/

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

Услуге пружене током 2022. године:

Врста услуге

Број поднетих захтева /

број апликаната

Број пружених услуга /

број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

19

19

8 дана

2. Решењa по захтевима за категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића

11

11

30 дана од подношења комплетног захтева

3. Хелп –“Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“.

56

33

2.600.000,00 из буџета Града

Јавни позив затворен.

1. Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2022. години

 

 

 

Расписан је од 18.04.2022. године до 15.05.2022. године.Јавни позив је у току.

2. Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшањa практичне и пројектне наставе 18.04.2022.године до 20.05.2022. Јавни позив је у току.

 

 

 

Расписан 18.04.2022.године до 20.05.2022. Јавни позив је у току.

3. Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2022. години

 

 

 

Расписан 18.04.2022.године до 20.05.2022. Јавни позив је у току.

4. Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2022. години

 

 

 

Расписан 18.04.2022.године до 15.09.2022. Јавни позив је у току.

5. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2022. години

У току је склапање споразума о сарадњи са НСЗ – филијала Панчево.

6. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица

у 2022. години. У току је склапање споразума о сарадњи са НСЗ – филијала Панчево.

Сајам запошљавања и Сајам запошљавања инвалидних лица

Планиран термин одржавања је 29.09.2022. године

Услуге пружене током 2021. године:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова

88

88

Решено у року

2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића

15

15

30 дана

Решено у року

1. Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2021. години расписан је од 21. 05.2021. године до 04.06.2021.године.

37

33

Опредељено 700.000,00 рсд додељено 690.869.85 рсд

Реализовано

2. Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2021. години расписан је од 21.05.2021.године до 30.06.2021.

 

поднето 6 пројеката

Одобрено 3 пројкта

 

Опредељено 500.000,00 рсд

Реализовано

3. Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2021. години расписан је од 21.05.2021. године до 30.06.2021. године.

Поднето 2 пријаве на ЈП

Одабрана агенција за књиговотство је Агенција Конет Туцаков Панчево

Опредељено 500.000,00 рсд

Мера се реализује и прати до 30.12.2022. године

4. Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2021. години расписан је од 21.05.2021. године до 30.09.2021. године.

Поднето 23 пријаве (бизнис плана)

Одобрено 6 пријава

Опредељено 2.182.308,00 рсд

Реализовано

5. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021. години расписан је од 07.06.2021. године до 30.07.2021. године.

Поднето 20 пријава

Одобрено 5 лица код 5 послодаваца

Опредељено 2.000.000,00 рсд

Реализовано. Мера се прати до 14.12.2022. године.

6.Јавни позив организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години расписан је од 07.06.2021. године до 30.07.2021. године.

Поднета 21 пријава (потражује се 62 лица)

Одобрено 17 пријава и ангажовано 32 лица

Опредељено 2.450.000,00 рсд

Реализовано Мера се прати до 31.12.2021. године.

7. Хелп – самозапошљавање

Одобрено 19 грантова

Опредељено 2.500.000,00 рсд

Јавни позив расписао Хелп Београд. Реализовано

Услуге пружене током 2020. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 88 88 решено у року од 8 дана
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића4 5 5 решено у року од 30 дана
3. 3. Јавни позив студентима за учешће у мери„Студентска летња пракса“ у 2020. години 59 29 562.448,07 Реализовано у року
4. Јавни позивза учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2020. години 8 пројеката 2 500.000,00 Реализовано у року
5. Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2020. години 2 1 Опредељено средстава из буџета Града: 2.105.688,00 динара.
Исплата је на месечном нивоу на основу фактура о пруженим услугама
Реализовано у року
6. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2020. години 18 пројеката 15 пројеката подржано

24 лица ангажовано

Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 2.830.000,00 Реализовано у року
7. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2020. години 11 послодаваца 3 послодавца подржано, 8 лица упућено на стручну праксу Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 2.550.000,00 Реализовано у року
8. Јавни позив
за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2020. години
38 поднетих пројеката 16 пројеката подржано Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 5.000.000,00 Реализовано у року
9. Сајам за запошљавање Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 500.000,00 Мера није спроведена због епидемиолошке ситуације
10. Сајам за запошљавање инвалидних лица Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 255.688,00 Мера није спроведена због епидемиолошке ситуације
11. Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом у 2020 години – радна пракса за младе. 3 послодавца подржано 3 лица ангажовано на радној пракси Опредељено средстава из буџета Града Панчева 90.000,00 рсд Мера реализована са Хелп организацијом Реализовано у року

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

У Секретаријату за урбанизам,грађевинске, стамбено-грађевинске послове и саобраћај у периоду 1.јануар- 31.децембар 2021.године обрађено је укупно 7.547 захтевa.

     ОДЕЉЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

У периоду од 1.јануара- 31.децембра 2021.године у одељењу обрађено је укупно 3879 захтева од тога оквиру ЦЕОП-а решено је укупно 3733 захтева странака:

  678 захтева за локацијске услове

 468 захтева за грађевинске дозволе

–  1034 захтева о одобрењу извођења радова

209 захтева за употребне дозволе

У ЦЕОП-у обрађено је и 1344 захтева који се односе се на пријаве темеља, пријаве конструкције, пријаве радова, прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру, остале поступке (правоснажност, одустанак од предмета, захтеви за утврђивање испуњености услова противпожарне заштите итд.).

      У истом периоду обрађено је ван ЦЕОП-а и 146 захтева странака по члану 144.Закона о планирању и изградњи, захтева за уклањање објеката, захтева за етажирање, захтева Агенције за реституцију, захтева за издавање потврда итд…

НАПОМЕНА: Према статистичким подацима из   ЦЕОП-а у 2021.години поднето је 4.033 захтева од чега је решено 4.023 захтева, а у обради је 10 захтева и у прилогу достављамо табелу из ЦЕОП-а са укупним бројем предмета.

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

У периоду од 1.јануар- 31.децембра 2021 године,  обрађено је 543 захтева, одржано је 33 седнице Комисије за планове.

-ОДСЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ-

У периоду од 1.јануара- 31децембра 2021. године,  на основу Закона о становању и одржавању зграда  („Сл.гласник РС“ бр. 104/16) обрађено је 195 захтева о упису стамбених заједница,

У наведеном периоду на основу Одлуке о постављању мањих монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене решено је 482 захтева.

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ-

У периоду од 1.јануара- 31.децембра 2021.године, правноснажним Решењима о озакоњењу окончано је укупно 535 поступка и донет је 51 закључак.

– Озакоњено је укупно  1281 објекат, при чему  укупан износ наплаћених такси за озакоњење износи 11.435.000.000,00 динара.

         -ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ-

У периоду од 1.јануара -31.децембра 2021. године у одељењу решено је укупно 1862 захтева.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине сачињава Извештаје о стању животне средине за сваку годину у којима су детаљно образложене активности из области рада Секретаријата. Извештаји се могу погледати и преузети на следећем линку: http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/mesecni-izvestaj-monitoring-sistema-imisije/