СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2017. – 31.08.2017. пружио је следеће услуге грађанима:

 • У оквиру Јединственог бирачког списка:
  – број издатих потврда о упису у Једниствени бирачки списак: 27.
  – број издатих потврда о изборном праву: 39.
 • У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине, решења о упису и променама у посебном бирачком списку која доносе се по захтеву странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности:
  – број решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев: 47.
  – број решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев: 7.
 • У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије:
  – у први примерак матичне књиге рођених уписано је 2287 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 395 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 1330 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
 • Издавање извода из матичних књига из локалне апликације, без извода из матичних књига издатих из Централног система матичних књига:
  – 18984 извода из матичне књиге рођених;
  – 3822 извода из матичне књиге венчаних;
  – 5157 извода из матичне књиге умрлих;
  – 12600 уверења о држављанству; и
  – 752 уверења из матичних књига.
 • Грађанима, на лични захтев, путем post-expressa, достављено је 1356 извода из матичних књига и књиге државаљана.
 • Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:
  – 118 решења о промени личног имена;
  – 212 решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
  – 1 решење о накнадном упису у матичну књигу рођених;
  – 3 решења о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
  – 99 решења о склапању брака ван службених просторија;
  – 68 потврда о издржавању ради употребе у иностранству; и
  – 1 решење за закључење брака преко пуномоћника.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У оквиру своје надлежности,  на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица, правних лица и предузетника у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године издато је укупно 3.875 пореских уверења, примљено и услужено 20.634 странака, што у просеку износи 81 странакa дневно

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Услуге пружене у периоду од 01.01.2017. до 31.08.2017. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Рок решавања / рок пружања услуге
Новчана помоћ – беби пакет 732 732 Решено у року
Новчана помоћ незапосленим породиљама 308 308 Решено у року
Једнократна новчана помоћ за прво дете 365 365 Решено у року
Новчана помоћ за прво дете по Покрајинској одлуци 81 81 Решено у року
Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете 109 109 Решено у року
Право на дечији додатак 1822 77 Решено у року
Родитељски додатак 820 820 од тога 70 захтева за треће дете које исплаћује покрајина Решено у року
Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге сетета и посебне неге детета 406 406 Решено у року
Захтев  за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима 25 25 Решено у року
Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица 41 32 У току
Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава  за избегла и расељена лица 16 16 Решено по јавном позиву
Јавни позив за куповину монтажних кућа за избегла и расељена лица 15 15 Решено по јавном конкурсу
Решења за енергетски заштићеног купца 378 378 Решено у року
Захтев за  повећање процента војног инвалидитета 6 6 Решено у року
Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти 4 4 Решено у року
Захтев за остваривање права на борачки додатак 1 1 Решено у року
Захтев за признавање права на везаност за постељу 1 1 Решено у року
Захтев за накнаду погребних трошкова 1 1 Решено у року
Захтев за признавање права на месечно новчано примање 1 1 Решено у року
Захтев за остваривање права на породичну инвалиднину 4 4 Решено у року
Јавни позив у области спорта  289  218 конкурс је у току
Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2017. годину 116 34 Решено у року по објављеном јавном позиву
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2017. годину 30 17 Решено у року по објављеном јавном конкурсу
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години 34 18 Решено у року по објављеном јавном конкурсу
Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2017.  20  10 У току
Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години  5  24 У току
Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2017. години 36  28  Решено у року по објављеном конкурсу
Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2017. години 0 0 У току
Конкурс расписан 08.09.2017. године
Уплатa доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе 11 10 Решено у року, по расписаном Јавном позиву

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2017. године (период од 01.01. до 31.08.2017. године):

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 103 103 Није релевантно Решено у року
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића 0 0 Није релевантно Решено у року
3. Пружање информација по упиту инвеститора 29 29 Није релевантно Услуга је пружена у року
4. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – стручна пракса 47 лица 41 лице 5.000.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
5. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица Мера се реализује путем НСЗ – није доступан података Мера се реализује путем НСЗ – није доступан података 1.600.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
6. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – студентска летња пракса 30 29 372.722,56 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
7. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе 8 7 1.399.147,73 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
8. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 3 У току је избор агенције 0,00 У току
9. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 37 Није још извршено вредновање пристиглих пријава 13.104.287,80 У току
10. Јавног конкурса за предузетнике, микро и малим правним лицима – привредним субјектима за набавку машина и опреме у 2017. години 0 0 0,00 Јавни позив објављен 08.09.2017. године

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

У току 2016.године у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај издато је 152 локацијских услова, 102 решења о грађевинској дозволи, 184 потврда о пријави радова, 104 употребне дозволе, 57 потврда о пријави темеља и завршетка објекта у конкструктивном смислу, 212 решења по члану 145. закона и 287 аката по захтевима за остале поступке, 214 Информација о локацији, 82 потврде за пројекте парцелације, односно препарцелације, 16 сагласности на елаборат геодетских радова, 6 потврда урбанистичких пројеката, 674 решења о озакоњењу, 90 решења о постављању монтажних објеката и 5 решења о ексхумацији. У току 2017. године решења у поступку озакоњења објеката је издато укупно 858 решења.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине је сачинио годишњи Извештај о стању животне средине за 2016. годину у коме су детаљно образложене активности из области рада Секретаријата. Извештај се може погледати и преузети на следећем линку: Извештај о стању животне средине за 2016. год.

Извештај за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године може се погледати и преузети на следећем линку: Полугодишњи Извештај о учинку програма Фонда за заштиту животне средине (Буџетски фонд).

Полугодишњи Извештај о учинку програма за 2017. годину за реализацију програмске активности за комуналне делатности која обухвата надзор и сузбијање штетних инсеката комараца, крпеља и оса као и дератизацију на територији града Панчева може се погледати и преузети на следећем линку: Полугодишњи Извештај о учинку програма за 2017. годину за реализацију програмске активности.

Полугодишњи Програм коришћења финансијских средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2017 са реализацијом за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године може се погледати и преузети на следећем линку: Полугодишњи Програм коришћења финансијских средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2017 са реализацијом.