СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. пружио је следеће услуге грађанима:

 • У оквиру Јединственог бирачког списка:
  – број издатих потврда о упису у Једниствени бирачки списак: 34.
  – број издатих потврда о изборном праву: 736.
 • У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине, решења о упису и променама у посебном бирачком списку која доносе се по захтеву странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности:
  – број решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев: 66.
  – број решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев: 15
 • У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије:
  – у први примерак матичне књиге рођених уписано је 1689 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 504 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 2238 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
 • Издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана из Регистра матичних књига:
  –  14557 извода из матичне књиге рођених;
  – 3396 извода из матичне књиге венчаних;
  – 5648 извода из матичне књиге умрлих;
  – 1901 извода из матичних књига на међународном обрасцу;
  – 4555 уверења о држављанству; и
  – 208 уверења из матичних књига.
 • Грађанима, на лични захтев, путем post-expressa, достављено је 352 извода из матичних књига и књиге државаљана.
 • Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:
  – 201 решења о промени личног имена;
  – 419  решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
  – / решење о накнадном упису у матичну књигу рођених;
  –  2 решења о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
  – 53 решења о склапању брака ван службених просторија;
  – 1 решења о упису личног имена на језику и писму националне мањине
  – 127 потврда о издржавању и 16 потврда о породичном стању ради употребе у иностранству;
  – 20 потврда о животу; и
  – 1 решење за закључење брака преко пуномоћника.
 • Донето је 93 решења о усвајању захтева за пружање бесплатне правне помоћи – бесплатно заступање


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У оквиру своје надлежности,  на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица, правних лица и предузетника у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године издато је укупно 3.217 пореских уверења, примљено и услужено 15.790 странака, што у просеку износи 63 странакa дневно.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

Услуге пружене у 2020. години:

Врста услуге

Број
поднетих
захтева
/ број
апликаната

Број
пружених
услуга
/број
корисника

Рок
решавања
/рок
пружања
услуге

Број
поднетих
жалби/
приговора

Број
усвојених
жалби/
приговора

Број
одбијених
жалби/
приговора

Број
одустанка од жалбе/
приговора

Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и признавање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге

Укупно 620

Укупно 620

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада

262

262

Решено
у року

/

/

/

/

За признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

1018

1018

Решено
у року

1

/

1

/

Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

49 49

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

454

454

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама

370

370

 

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки

1 породица

/

/

/

/

/

/

Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 10 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година

Укупно 7 са 21 дететом за ЈНП до навршених 18 година и 5 породица са 15 деце за ЈНП за уџбенике

Укупно 7 са 21 дететом за ЈНП до навршених 18 година и 5 породица са 15 деце за ЈНП за уџбенике

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

950

950

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на дечји додатак

2587

2587

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на личну инвалиднину (превођење права на личну инвалиднину)

/

242

/

/

/

/

/

Остваривање права на цивилну инвалиднину и допунска права

/

/

/

/

/

/

/

Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права(превођење права на породичну инвалиднину и допунска права)

3

3+176

Решено у року

/

/

/

/

Промена места боравка избеглог и прогнаног лица

/

/

Решено у року

/

/

/

/

Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

20

20

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

201

178 (од којих 4 није решено, 9 је одустало, а  10  се није одазвало)

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца

569

569

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на регресирање трошкова студената у АП Војводини

136

136

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе

17

17

Решено у року

/

/

/

/

Остварење права у области заштите права пацијената

7 приговора 157 савета

7 приговора и 157 савета

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима

42

42

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица

15

15

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава за избегла и расељена лица

15

15

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за куповину монтажних кућа за избегла и расељена лица

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за повећање процента војног инвалидитета

2

2

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти

5

5

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на борачки додатак

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за признавање права на везаност за постељу

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за накнаду погребних трошкова

4

4

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за признавање права на месечно новчано примање/увећање МНП

11

11

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на путничко моторно возило

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на ортопедски додатак

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта за 2020.

211

94+45 Анекса и 4 једностраних раскида уговора

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за појединачно давање на име постигнутих резулта у спорту

26

24

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив – развој спорта

61

46 + 2 Анекса и 2 једностраних раскида уговора

Решено у року

/

/

/

/

Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2020. годину

/

/

/

/

/

/

/

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2020. годину

/

/

/

/

/

/

/

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

51

Решењем су одобрена 24 пројекта од чега је уговор закључен са 15 подносиоца пројекта

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2020.

/

/

/

/

/

/

/

Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2020. години

/

/

/

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2020. години

12

12

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2020. години

/

/

/

/

/

/

/

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2021. године:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова

78

78

Решено у року

2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића

14

11

Решено у року од 30 дана

1. Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2021. години расписан је од 21. 05.2021. године до 04.06.2021.године.

37

33

Опредељено 700.000,00 рсд додељено 690.869.85 рсд

Јавни позив је затворен 04.06.2021. године. Пракса ће се спровести током јула месеца 2021. године

2. Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2021. години расписан је од 21.05.2021.године до 30.06.2021.

 

поднето 6 пројеката

 

Опредељено 500.000,00 рсд

Јавни позив је у току.

3. Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2021. години расписан је од 21.05.2021. године до 30.06.2021. године.

 

поднето 2 захтева

 

Опредељено 500.000,00 рсд

Јавни позив је у току.

4. Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2021. години расписан је од 21.05.2021. године до 30.09.2021. године.

Опредељено 2.182.308,00 рсд

Јавни позив је у току.

5. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021. години расписан је од 07.06.2021. године до 30.07.2021. године.

Опредељено 2.000.000,00 рсд

Јавни позив је затворен 30.07.2021.

6.Јавни позив организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години расписан је од 07.06.2021. године до 30.07.2021. године.

Опредељено 2.450.000,00 рсд

Јавни позив је затворен 30.07.2021.

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-studentima-za-ucesce-u-meri-studentska-letnja-praksa-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-ucesce-srednjih-skola-sa-teritorije-grada-panceva-na-konkursu-za-dodelu-sredstava-u-vezi-sa-realizacijom-mere-unapredjenje-konkurentnosti-srednjih-skola-putem-poboljsanja-uslova/

www.pancevo.rs//konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-subvencije-pocetnicima-pocetnicama-u-biznisu-samozaposljavanje-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-pruzaocima-usluga-za-ucesce-u-programu-za-podrsku-pocetnicima-pocetnicama-u-biznisu-pravno-finansijsko-savetovanje-u-poslovanju-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-organizovanje-sprovodjenja-javnih-radova-na-kojima-se-angazuju-nezaposlena-lica-iz-kategorije-teze-zaposljivih-lica-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-poslodavcima-za-ucesce-u-realizaciji-mere-aktivne-politike-zaposljavanja-strucna-praksa-u-2021-godini/

 

Услуге пружене током 2020. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 88 88 решено у року од 8 дана
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића4 5 5 решено у року од 30 дана
3. 3. Јавни позив студентима за учешће у мери„Студентска летња пракса“ у 2020. години 59 29 562.448,07 Реализовано у року
4. Јавни позивза учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2020. години 8 пројеката 2 500.000,00 Реализовано у року
5. Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2020. години 2 1 Опредељено средстава из буџета Града: 2.105.688,00 динара.
Исплата је на месечном нивоу на основу фактура о пруженим услугама
Реализовано у року
6. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2020. години 18 пројеката 15 пројеката подржано

24 лица ангажовано

Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 2.830.000,00 Реализовано у року
7. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2020. години 11 послодаваца 3 послодавца подржано, 8 лица упућено на стручну праксу Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 2.550.000,00 Реализовано у року
8. Јавни позив
за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2020. години
38 поднетих пројеката 16 пројеката подржано Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 5.000.000,00 Реализовано у року
9. Сајам за запошљавање Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 500.000,00 Мера није спроведена због епидемиолошке ситуације
10. Сајам за запошљавање инвалидних лица Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 255.688,00 Мера није спроведена због епидемиолошке ситуације
11. Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом у 2020 години – радна пракса за младе. 3 послодавца подржано 3 лица ангажовано на радној пракси Опредељено средстава из буџета Града Панчева 90.000,00 рсд Мера реализована са Хелп организацијом Реализовано у року

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

У Секретаријату за урбанизам,грађевинске, стамбено-грађевинске послове и саобраћај у периоду од 1.1.2019.године до 1.8.2019.године обрађено је укупно 3942 захтева.

ОДЕЉЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године у одељењу обрађено је укупно 1332 захтева од тога оквиру ЦЕОП-а решено је укупно 1212 захтева странака:

– 256 захтева за локацијске услове,

– 166 захтева за грађевинске дозволе,

233 захтева о одобрењу извођења радова,

– 107 захтева за употребне дозволе,

 

У ЦЕОП-у обрађено је и 450 захтева који се односе се на пријаве темеља, пријаве конструкције, пријаве радова, прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру, остале поступке (правоснажност, одустанак од предмета, захтеви за утврђивање испуњености услова противпожарне заштите итд.).

У истом периоду обрађено је ван ЦЕОП-а и 120 захтева странака по члану 144.Закона о планирању и изградњи, захтева за уклањање објеката, захтева за етажирање, захтева Агенције за реституцију, захтева за издавање потврда итд.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године обрађено је 225 захтев од тога:

134 Информације о локацији

55 Пројекта парцелације/препарцелације, Сагласности на елаборате геодетског обележавања / исправке граница / спајање парцела –

22 Урбанистичка пројекта ( контрола,оглашавање,усвајање-потврде )

14 Иницијативе за измену планова

У том периоду донето је 6 Одлуке о измени / изради планова, одржано је 10 јавних увиди, нацрти , усвојени ) и одражано је 13 седница Комисије за планове.

-ОДСЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ-

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године на основу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“ бр. 104/16) обрађено је 255 захтева о упису стамбених заједница,

У наведеном периоду на основу Одлуке о постављању мањих монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене решено је 248 захтева од тога:

-142 захтева за гараже

-38 захтева за летње баште

-14 захтева за расхладне витрине

-1 кућица за псе

-16 промотивних платоа

-16 празничне и покретне тезге

-16 киосци

-5 објеката забавног карактера

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ-

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године на основу Закона о озакоњењу решено је 589 захтева.

 

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ-

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године у одељењу решено је укупно 1293 захтева и то:

– 216 решења и посебних картица којима се трудницама одобрава бесплатно коришћење паркиралишта под наплатом

435 решења и паркинг карата за особе са инвалидитетом

167 решења о одобрењу за снабдевање (за теретна моторна возила)

– 68 решења о техничкој регулацији саобраћаја

35 решења о сагласности за постављање башти (отворених и затворених)

– 104 потврде за такси возила о погодности за такси возила

– 31 издато мишљење на пројекте (УПР, ИДР и сл.):

3 решења о техничкој регулацији саобраћаја за време манифестација на путу

– 120 решења о такси дозволама (решење о продужењу, нове такси дозволе и сл.)

57 решења о сагласности на саобраћајне пројекте (привремени и трајни режим саоб.)

– 57 решења о привременом режиму саобраћаја

21 издато решење о кретању возила мимо утврђеног режима саобраћаја

 


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине је сачинио годишњи Извештај о стању животне средине за 2016. годину у коме су детаљно образложене активности из области рада Секретаријата. Извештај се може погледати и преузети на следећем линку: Извештај о стању животне средине за 2017. год.

Извештај o реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда града Панчева за 2017. годину: Извештај о учинку програма Фонда за заштиту животне средине (Буџетски фонд)