СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. пружио је следеће услуге грађанима:

У оквиру Јединственог бирачког списка

Број издатих потврде о упису у Једниствени бирачки списак:
– Потврде о упису у Јединствени бирачки списак -107.
– Потврде о изборном праву -678.
– Потврде о изборном праву кандидата за одборнике – 668.

У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине решења о упису и променама у посебном бирачком списку доносе се по захтева странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности

– Решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев – 70.
– Решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев – 7.

У оквиру Пријемне канцеларије

– Овера потписа, рукописа и преписа (са потврдама о животу) – 44930
– Овера овлашћења и купопродајних уговора – 1994

У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије

– у први примерак матичне књиге рођених уписано је 2824 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
– у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 774 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
– у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 1842 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
Издавање извода из матичних књига из локалне апликације, без извода из матичних књига издатих из Централног система матичних књига

– 32044 извода из матичне књиге рођених,
– 5776 извода из матичне књиге венчаних,
– 6358 извода из матичне књиге умрлих,
– 23683 уверења о држављанству,
– 602 уверења из матичних књига,

Грађанима, на лични захтев, путем post-expressa, достављено је 1356 извода из матичних књига и књиге државаљана.
Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:

– 142 решења о промени личног имена;
– 212 решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
– 5 решења о накнадном упису у књигу матичну умрлих
– 139 решења о склапању брака ван службених просторија
– 51 потврда о издржавању ради употребе у иностранству

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

 У оквиру своје надлежности,  на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица,  правних лица и предузетника у периоду 01.01. – 31.12.2016. године

 

  1. издато је укупно 3875 пореских уверења
  2. примљено и услужено 20.634 странака, што у просеку износи 81 странакa дневно

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2016. године:

Врста услуге Број поднетих захтева/

број апликаната

Број пружених услуга/

број корисника

Износ укупно додељених средстава Рок решавања/

рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 96 96 Није релевантно Решено у року
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића 3 3 Није релевантно Решено у року
3. Пружање информација по упиту инвеститора 27 27 Није релевантно Услуга је пружена у року
4. ЛАПЗ – Јавни позив – стручна пракса 15 послодаваца 20 послодаваца 4.975.334,18 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
5. ЛАПЗ – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица 8 послодаваца 15 лица 1.895.933,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
6. ЛАПЗ – Јавни позив – студентска летња пракса 60 45 582.845,44 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
7. ЛАПЗ – Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе 9 9 1.297.206,96 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
8. ЛАПЗ – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 1 1 582.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
9. ЛАПЗ – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 155 37 13.104.287,80 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
10. Јавног конкурса за предузетнике, микро и малим правним лицима – привредним субјектима за куповину машина и опреме 31 19 5.273.178,89 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
11. Јавни конкурс за женско предузетништво развој нових производа у оквиру нематеријалног културног наслеђа 13 6 1.000.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У току 2016.године у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове издато је 152 локацијских услова, 102 решења о грађевинској дозволи, 184 потврда о пријави радова, 104 употребне дозволе, 57 потврда о пријави темеља и завршетка објекта у конкструктивном смислу, 212 решења по члану 145. закона и 287 аката по захтевима за остале поступке, 214 Информација о локацији, 82 потврде за пројекте парцелације, односно препарцелације, 16 сагласности на елаборат геодетских радова, 6 потврда урбанистичких пројеката, 674 решења о озакоњењу, 90 решења о постављању монтажних објеката и 5 решења о ексхумацији.