СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018. пружио је следеће услуге грађанима:

 • У оквиру Јединственог бирачког списка:
  – број издатих потврда о упису у Једниствени бирачки списак: /.
  – број издатих потврда о изборном праву: /.
 • У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине, решења о упису и променама у посебном бирачком списку која доносе се по захтеву странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности:
  – број решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев: 1983.
  – број решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев: 190
 • У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије:
  – у први примерак матичне књиге рођених уписано је 1793 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 661 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 1876 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
 • Издавање извода из матичних књига из локалне апликације, без извода из матичних књига издатих из Централног система матичних књига:
  – 20704 извода из матичне књиге рођених;
  – 5263 извода из матичне књиге венчаних;
  – 6220 извода из матичне књиге умрлих;
  – 15210 уверења о држављанству; и
  – 795 уверења из матичних књига.
 • Грађанима, на лични захтев, путем post-expressa, достављено је 1536 извода из матичних књига и књиге државаљана.
 • Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:
  – 120 решења о промени личног имена;
  – 147 решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
  – 1 решење о накнадном упису у матичну књигу рођених;
  – 2 решења о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
  – 99 решења о склапању брака ван службених просторија;
  – 75 потврда о издржавању ради употребе у иностранству; и
  – 1 решење за закључење брака преко пуномоћника.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У оквиру своје надлежности,  на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица, правних лица и предузетника у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године издато је укупно 3.217 пореских уверења, примљено и услужено 15.790 странака, што у просеку износи 63 странакa дневно.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Услуге пружене у 2017. години:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Рок решавања / рок пружања услуге
Новчана помоћ – беби пакет 1065 1065 Решено у року
Право на новчану помоћ незапосленим породиљама 439 439 Решено у року
Једнократна новчана помоћ мајкама за прворођено дете 510 510 Решено у року
Новчана помоћ за треће дете по Покрајинској одлуци 119 119 Решено у року
Једнократна новчана помоћ до 10 године детета породици у којој се роде тројке 109 109 Решено у року
Једнократна новчана помоћ за уџбенике породици у којој се роде тројке 5 породица

15 деце

5 породица

15 деце

Решено у року
Право на дечији додатак 3164 3027 Решено у року
Право на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете 1100 1100 Решено у року
Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета 658 658 Решено у року
Накнада зараде по основу признатог права на одсуство са рада ради посебне неге детета 160 решења Решено у року
Захтев  за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима 25 25 Решено у року
Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица 41 32 У току
Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава  за избегла и расељена лица 16 16 Решено по јавном позиву
Јавни позив за куповину монтажних кућа за избегла и расељена лица 15 14 Решено по јавном конкурсу
Решења за енергетски заштићеног купца 753 753 Решено у року
Захтев за  повећање процента војног инвалидитета 6 6 Решено у року
Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти 7 7 Решено у року
Захтев за остваривање права на борачки додатак 1 1 Решено у року
Захтев за признавање права на везаност за постељу 1 1 Решено у року
Захтев за накнаду погребних трошкова 4 4 Решено у року
Захтев за признавање права на месечно новчано примање 3 3 Решено у року
Захтев за остваривање права на породичну инвалиднину 4 4 Решено у року
Јавни позив у области спорта  357  264 конкурс је у току
Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2017. годину 116 34 Решено у року по објављеном јавном позиву
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2017. годину 30 17 Решено у року по објављеном јавном конкурсу
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години 64 29 Решено у року по објављеном јавном конкурсу
Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2017.  22  12 Решено у року по објављеном јавном конкурсу
Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2017. години  67  33 Решено у року по објављеном јавном конкурсу
Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2017. години 36  28  Решено у року по објављеном конкурсу
Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2017. години 0 0 У току
Конкурс расписан 08.09.2017. године
Уплатa доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе 11 10 Решено у року, по расписаном Јавном позиву

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2019. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 103 103 Није релевантно Решено у року
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића 9 9 Није релевантно Решено у року
3. Пружање информација по упиту инвеститора 29 29 Није релевантно Услуга је пружена у року
4. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – стручна пракса Мера се реализује путем НСЗ  – Аплицирало – 22 послодавца Мера се реализује путем НСЗ – 28 незапослених лица – ангажовано на стручној пракси 6.000.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
5. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица Мера се реализује путем НСЗ – мера се спроводи код 6  послодаваца Мера се реализује путем НСЗ – 9 незапослених лица ангажована на јавном раду 1.500.000,00 буџет Града

 

 

Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
6. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – студентска летња пракса 25 ментоских кућа 49 студената 1.000.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
7. ЛАПЗ 2019- Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе 8 пројеката 8 средњих школа 4.000.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
8. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 2 Агенција за књиговодствене услуге Конект 1997 Панчево  – изабрана агенција за праћење корисника програма 4.000.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
9. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 32 17 15.000.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
10. НИС Шанса /  / / није реализовано
11. de minimis државна помоћ- Јавног конкурса за набавку машина и опреме за 2019. годину 5 / 7.000.000,00 Јавни позив у току
12. ЛАПЗ 201 – Јавни позив – додела субвенција  за отварање нових радних места 33 20 19.500.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

У току 2017. године у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај издато је:

 • 141 локацијски услови;
 • 74 грађевинска дозвола;
 • / привремене грађевинска дозвола;
 • 270 пријава радова;
 • 68 пријава завршетка израде темеља;
 • 206 издавање решења о одобрењу извођења радова;
 • 14 достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара;
 • 36 прикључење на комуналну и другу инфраструктуру;
 • 47 употребна дозвола;
 • 48 пријава завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • / достављање пројекта за извођење за објекте из члана 133.;
 • 40 упис права својине и издавање решења о кућном броју;
 • 94 издавање/измена локацијских услова на основу усаглашеног захтева;
 • 48 издавање/измена грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева;
 • 74 издавање/измена решења о одобрењу извођења радова на основу усаглашеног захтева;
 • 1 издавање/измена привремене грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева;
 • 37 издавање употребне дозволе на основу усаглашеног захтева;
 • 356 захтев за остале поступке;
 • 8 измена локацијских услова;
 • 9 измена грађевинске дозволе;
 • 3 измена решења о одобрењу извођења радова;
 • / измена привремене грађевинске дозволе;
 • 4 достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара на основу усаглашеног захтева;
 • / унос решења по жалби;
 • / решења по члану 145. закона;
 • 204 информација о локацији;
 • 123 потврде за пројекте парцелације, односно препарцелације;
 • 25 иницијативе за измену планова;
 • 12 сагласности на елаборат геодетских радова;
 • 14 потврда урбанистичких пројеката;
 • 1449 решења о озакоњењу;


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине је сачинио годишњи Извештај о стању животне средине за 2016. годину у коме су детаљно образложене активности из области рада Секретаријата. Извештај се може погледати и преузети на следећем линку: Извештај о стању животне средине за 2017. год.

Извештај o реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда града Панчева за 2017. годину: Извештај о учинку програма Фонда за заштиту животне средине (Буџетски фонд)