СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. пружио је следеће услуге грађанима:

 • У оквиру Јединственог бирачког списка:
  – број издатих потврда о упису у Једниствени бирачки списак: 4
  – број издатих потврда о изборном праву: 61
 • У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине, решења о упису и променама у посебном бирачком списку која доносе се по захтеву странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности:
  – број решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев: 24
  – број решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев: 7
 • У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије:
  – у први примерак матичне књиге рођених уписано је 1500 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 464 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 1598 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
 • Издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана из Регистра матичних књига:
  – 9278 извода из матичне књиге рођених;
  – 2120 извода из матичне књиге венчаних;
  – 3670 извода из матичне књиге умрлих;
  – 1886 извода из матичних књига на међународном обрасцу;
  – 2909 уверења о држављанству; и
  – 489 уверења из матичних књига.
 • Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:
  – 113 решења о промени личног имена;
  – 96  решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
  – 1 решење о накнадном упису у матичну књигу рођених;
  –  3 решење о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
  – 108 решења о склапању брака ван службених просторија;
  – 3 решење о упису личног имена на језику и писму националне мањине
  – 172 потврда о издржавању и 58 потврда о породичном стању ради употребе у иностранству;
  – 49 потврда о животу;
  – / решење за закључење брака преко пуномоћника.
 • –  14 решења о поништењу уписа чињеница у матичним књигама
 • Донето је 86 решења о усвајању захтева за пружање бесплатне правне помоћи – бесплатно заступање

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У оквиру своје надлежности,на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица, правних лица и предузетника у периоду од 01.01.2022. –31.12.2022. године издато је укупно 4.215 пореских уверења, примљено и услужено 20.984 странака, што у просеку износи 95 странакa дневно.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Услуге пружене у 2023. години:

Врста услуге Број
поднетих
захтева
/ број
апликаната
Број
пружених
услуга
/број
корисника
Рок
решавања
/рок
пружања
услуге
Број
поднетих
жалби/
приговора
Број
усвојених
жалби/
приговора
Број
одбијених
жалби/
приговора
Број
одустанка од жалбе/
приговора
Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и признавање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге 694 694 Решено
у року
1 / 1 /
Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада 300 300 Решено
у року
/ / / /
За признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије 1123 1123 Решено
у року
1 / 1 /
Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине) 51 47 Решено
у року
/ / / /
Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева 480 480 Решено
у року
/ / / /
Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама 307 307 Решено у року / / / /
Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки 1 породица / / / / /
Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 10 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година Укупно 7 са 21 деце за ЈНП до навршених 18 година и 6 породица са 18 деце за ЈНП за уџбенике Укупно 7 са 21 деце за ЈНП до навршених 18 година и 6 породица са 18 деце за ЈНП за уџбенике Решено у року / / / /
Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче 900 900 Решено у року / / / /
Остваривање права на дечји додатак 1778 1718 Решено у року / / / /
Издавање потврде о корисницима дечијег додатка за иностранство 63 63 Решено у року / / /  
Остваривање права на личну инвалиднину; 3 3 Решено у року / / / /
Утврђивање статуса борца 126 126 Решено у року / / / /
Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права 3 3 Решено у року / / / /
Усељено станова за избегла и прогнана лица 76 33 Решено у року / / /  
Брисање из евиденције  избеглог и прогнаног лица 31 31 Решено у року / / / /
Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства 17 17 Решено у року / / / /
Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику 134 125 (од којих 9 није решено јер се нису одазвали) Решено у року / / / /
Остваривање права на субвенционисање комуналних услуга 106 106 Решено у року / / /  
Остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца 1933 1933 Решено у року / / / /
Остваривање права на регресирање трошкова студената града Панчева 323 323 Решено у року / / / /
Остваривање права на студентски кредит  85 85 Решено у рок / / /  
Остваривање права на смештај у студентски дом 262 262 Решено у року / / /  
Остваривање права на ученичке стипендије и смештај у ученичке домове 269 269 Решено у року / / /  
Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе 18 18 Решено у року / / / /
Остварење права у области заштите права пацијената 7 приговора 138 савета 7 приговора и 138 савета Решено у року / / / /
Захтев за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима Решено у року / / / /
Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица Решено у року / / / /
Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава за избегла и расељена лица Решено у року / / / /
Јавни позив за за мали грант износ 200.000,00 Решено у року / / / /
Захтев за повећање процента војног инвалидитета 2 2 Решено у року / / / /
Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти 13 13 Решено у року / / / /
Захтев за остваривање права на борачки додатак / / Решено у року / / / /
Захтев за признавање права на додатак за негу 3 3 Решено у року / / / /
Захтев за накнаду погребних трошкова 7 7 Решено у року / / / /
Захтев за признавање права на месечно новчано примање 13 13 Решено у року / / / /
Захтев за остваривање права на инвалидски додатак 2 2 Решено у року / / / /
Захтев за остваривање права на ортопедски додатак 1 1 Решено у року / / / /
Захтев за признавање својства РВИ по основу ПТСП / / Решено у року / / / /
Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта за 2023. 182 112 Решено у року / / / /
Јавни позив за појединачно давање на име постигнутих резултата у спорту 38 34 Решено у року / / / /
Јавни позив развој спорта 157 79 Решено у року / / / /
Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2023. годину 57 40 Решено у року / / / /
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2023. годину 30 20 Решено у року / / / /
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години 44 22 Решено у року / / / /
Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2023. 15 15 Решено у року / / / /
Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2023. години 41 14 Решено у року / / / /
Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2023. години 39 39 Решено у року / / / /
Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2023. години / / Решено у року / / / /

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2024. године:

Врста услуге

Број поднетих захтева /

број апликаната

Број пружених услуга /

број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

48

48

8 дана

2. Решења по захтевима за категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава

4

2

30 дана

Услуге пружене током 2023. године:

Врста услуге

Број поднетих захтева /

број апликаната

Број пружених услуга /

број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

58

57

8 дана

2. Решења по захтевима за категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава

8

3

30 дана

3. Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2024. години

54

28

900.000,00

773,00 из ТБР

Јавни позив је затворен дана 20.05.2024. године

4. Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшањ практичне и пројектне наставе“ у 2024. години

1

1

500.000,00

Јавни позив је затворен дана 20.05.2024. године

5. Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословањуу 2024. години

1

1

1.300.000,00

Јавни позив је затворен дана 20.05.2024. године

6.Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2024. години

5.669,188.00

Јавни позив расписан 20.05.2024. године и отворен до 01.07.2024. године

7.Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2024. години

2.000.000,00

Јавни позив расписан 20.05.2024. године и отворен до 30.06. 2024. године

8.Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2024. години

2.500.000,00

Јавни позив расписан 20.05.2024. године и отворен до 30.06. 2024. године

9. Сајам запошљавања у 2024. години

43 послодаваца

Са преко 400 радних места

250.000,00

  Сајма је одржан у планираном термину 05.06.2024. године.

2023

Врста услуге

Број поднетих захтева /

број апликаната

Број пружених услуга /

број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

112

112

8 дана

2. Решењa по захтевима за категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића

12

12

30 дана

3. Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2022. години

1

500.000,00

исплата ће бити сукцесивна током 2024. године

20.05.2023. Реализован

4. Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2022. години

37 пријава

20 корисника

6.391.688

15.09.2023. године затворен је јавни позив

5. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2022. години .

9

5 послодаваца из јавног сектора и 5 лица упићених на стручну праксу

2.000.000,00

Мера се прати до 31.12.2024. године

6. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2022. години.

9

7 послодаваца и 16 лица

2.500.000,00

30.06.2023. Мера реализована

7. Хелп –“Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“. Јавни позив је спроводила организација „ХЕЛП“ .

43

37

Опредељено: 500.000,00 Утрошено: 784.413,69

20.05.2023.

Реализовано

8.Сајам запошљавања и Сајам запошљавања инвалидних лица

2

Одобрен је 1 пројекат

Опредељено

500.000,00

20.05.2023. године затворен је јавни позив. Мера је у току праћења

9. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица

34 послодавца

Опредељено 250.000,00

Реализован

01.06.2023.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

У Секретаријату за урбанизам,грађевинске, стамбено-грађевинске послове и саобраћај у периоду 1.јануар- 31.децембар 2021.године обрађено је укупно 7.547 захтевa.

     ОДЕЉЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

У периоду од 1.јануара- 31.децембра 2021.године у одељењу обрађено је укупно 3879 захтева од тога оквиру ЦЕОП-а решено је укупно 3733 захтева странака:

  678 захтева за локацијске услове

 468 захтева за грађевинске дозволе

–  1034 захтева о одобрењу извођења радова

209 захтева за употребне дозволе

У ЦЕОП-у обрађено је и 1344 захтева који се односе се на пријаве темеља, пријаве конструкције, пријаве радова, прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру, остале поступке (правоснажност, одустанак од предмета, захтеви за утврђивање испуњености услова противпожарне заштите итд.).

      У истом периоду обрађено је ван ЦЕОП-а и 146 захтева странака по члану 144.Закона о планирању и изградњи, захтева за уклањање објеката, захтева за етажирање, захтева Агенције за реституцију, захтева за издавање потврда итд…

НАПОМЕНА: Према статистичким подацима из   ЦЕОП-а у 2021.години поднето је 4.033 захтева од чега је решено 4.023 захтева, а у обради је 10 захтева и у прилогу достављамо табелу из ЦЕОП-а са укупним бројем предмета.

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

У периоду од 1.јануар- 31.децембра 2021 године,  обрађено је 543 захтева, одржано је 33 седнице Комисије за планове.

-ОДСЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ-

У периоду од 1.јануара- 31децембра 2021. године,  на основу Закона о становању и одржавању зграда  („Сл.гласник РС“ бр. 104/16) обрађено је 195 захтева о упису стамбених заједница,

У наведеном периоду на основу Одлуке о постављању мањих монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене решено је 482 захтева.

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ-

У периоду од 1.јануара- 31.децембра 2021.године, правноснажним Решењима о озакоњењу окончано је укупно 535 поступка и донет је 51 закључак.

– Озакоњено је укупно  1281 објекат, при чему  укупан износ наплаћених такси за озакоњење износи 11.435.000.000,00 динара.

         -ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ-

У периоду од 1.јануара -31.децембра 2021. године у одељењу решено је укупно 1862 захтева.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине сачињава Извештаје о стању животне средине за сваку годину у којима су детаљно образложене активности из области рада Секретаријата. Извештаји се могу погледати и преузети на следећем линку: http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/mesecni-izvestaj-monitoring-sistema-imisije/

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2023.године

Врста услуге Број поднетих захтева/број апликаната Број пружених услуга/број корисника Износ укупно додељених средстава (дин.) Рок решавања/рок пружања услуге Рок пружања услуге/рок достављања понуда
Потврде за оствривање права на подстицаје  на конкурсима  Покрајине и Републике     87 87              –     Решено        у        року 8 дана
Јавни позив за откуп пољопривредних производа са     пољопривредног земљишта у јавној својини             –             –             –                  – ЈП је расписан од  27.09.2023-04.10.2023.године                           Трајање: 7 дана                                            Јавни позив је затворен.
Јавни позив за вршење услуге скидања усева са пољопривредног  земљишта у јавној својини             –           –           –             – ЈП је расписан од  27.09.2023-04.10.2023.године           Трајање: 7 дана                                            Јавни позив је затворен.
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања     накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на   територији града Панчева за 2024.годину.                                        бр.II-06-020-2/2023-616-3 од 28.06.2023.године             –             –          –              – ЈП је расписан од 30.06.2023.године  Трајање: до 31.октобра 2023.године    Јавни позив је затворен.
Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта   у државној својини на територији града Панчева за 2024.годину                                                                                                       бр.II-06-020-2/2023-616-2 од 28.06.2023.године            –           –         –            – ЈП је расписан  30.06.2023.године Трајање: до 31.октобра 2023.године      Јавни позив је затворен.
Јавни позив за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини            –           –         –            – ЈП је расписан од   11.07.2023- 18.07.2023.године                                          Трајање: 7 дана                                                   Јавни позив је затворен.
Други Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у јавној својини            –         –         –             – ЈП је расписан од 22.08.2023-29.08.2023.године                  Трајање: 7 дана                                                  Јавни позив  је затворен.
Јавни позив за вршење услуге скидања усева са   пољопривредног земљишта  у јавној својини             –        –          –             – ЈП је расписан од  22.08.2023-29.08.2023.године            Трајање: 7 дана                                           Јавни позив је затворен.
Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта  у државној својини на територији града Панчева за 2024.годину                                                                                                            бр.II-06-020-2/2023-616-6 од 07.08.2023.године ЈП је расписан од  10.08.2023.године   Трајање: до 31.октобра 2023.године        Јавни позив је затворен.
– по основу пољопривредне инфраструктуре           1      1         – Решавање је у току – док се не заврше све активности из претходног Годишњег програма
– по основу сточарства         11      11         – Решавање је у току – док се не заврше све активности из претходног Годишњег програма
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на    територији града Панчева за 2024.годину.                                       бр.II-06-020-2/2023-616-7 од 24.07.2023.године          2        2        –      у току ЈП је расписан од 10.08.2023.године      Трајање: до 31.октобра 2023.године            Јавни позив је затворен.
Трећи Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у јавној својини               –            –         –                – ЈП је расписан од 27.09.2023-04.10.2023.године                Трајање: 7 дана                                                  Јавни позив је затворен.
Трећи  Јавни позив за вршење услуге скидања усева са        пољопривредног земљишта  у јавној својини               –            –           –               – ЈП је расписан од 27.09.2023-04.10.2023.године             Трајање: 7 дана                                                 Јавни позив је затворен
Четврти Јавни позив за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у јавној својини             –          –          –              – ЈП је расписан од 06.11.2023- 13.11.2023.године                                                  Трајање: 7 дана.                                                 Јавни позив је затворен.
Четврти Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у јавној својини               –          –          –               – ЈП је расписан од 06.11.2023- 13.11.2023.године                                              Трајање: 7 дана.                                                     Јавни позив је затворен.
Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2023.годину  30      26  4.000.000,00    решавање       је   у   току док се не заврше све активности по Јавном позиву- у току је пријем Извештаја удружења о реализацији  пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за 2023.годину ЈП је расписан од 19.07.2023 – 02.08.2023 .године                                                                   Трајање: 10 радних дана                                    Јавни позив је затворен.
Лицитација пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева,II круг         8        8    утврђивање износа је у току решавање је у току Трајање од 15.12.2023-29.12.2023               (до 15:00 часова).Пријава за лицитацију је завршена.

Услуге пружене током 2024.године

          Врста услуге Број поднетих захтева/број апликаната Број пружених услуга/број корисника Износ укупно додељених средстава (дин.) Рок решавања/рок пружања услуге Рок пружања услуге/рок достављања понуда
Потврде за остваривање права на подстицаје на конкурсима Покрајине и Републике     1
 1

Решено  у року

     8 дана
Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2023.годину.                    30   26  4.000.000,00 Удружења су доставила допуну документације за Извештај о реализацији пројеката/програма што је тражено од Комисије.Комисија је након извршене контроле прихватила Исте  и сачинила Извештај о раду(допуна за март).У току априла је урађен Извештај о спровођењу мера пољопривреде и пољопривредне политике  на подручју града Панчева за 2023.годину  и постављен на платформу МПШВ. ЈП је расписан од 19.07.2023 – 02.08.2023 .године

Трајање: 10 радних дана

Јавни позив је затворен.

Лицитација пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева,   II круг  8 8 Агроекономска 2023/24

19.479,33

Завршена је израда Анекс-а уговора и исти су послати Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде на потписивање. Трајање од 15.12.2023-29.12.2023 (до 15:00 часова) Пријава за лицитацију је завршена

 

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2024.годину бр.II-06-020-2/2023-616-7 од 24.07.2023.године

– на основу инфраструктуре

– сточарство

11

11

Износ средстава биће познат након доношења Сагласности Министарства пољопривреде ,шумарства и водопривреде.

 

Решавање је у току-док се не заврше све активности из претходног Годишњег програма.

Завршена је израда Анекс-а уговора и исти су послати Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде на потписивање.

ЈП је расписан од 10.08.2023.године

Трајање до 31.октобра 2023.године.ЈП је затворен.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2024.годину.бр.II-06-020-2/2023-616-7 од 24.07.2023.године           3            3  Износ средстава биће познат након доношења Сагласности Министарства пољопривреде ,шумарства и водопривреде Решавање је у току-док се не заврше све активности из претходног Годишњег програма ЈП је расписан од 10.08.2023.године

Трајање до 31.октобра 2023.године.ЈП је затворен.