У складу са важећим прописима, лицима која имају правни интерес, омогућава се увид у списе предмета, у надлажној организационој јединици Градске управе града Панчева.

Сходно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сва документа, информације, или други акти, који су настали у раду, или у вези са радом државног органа, доступни су тражиоцима без икаквих ограничења, осим ограничења која су предвиђена Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.